ΔΕΔ Α 2072/2020

Μη επιβολή ΦΣΚ για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου θυγατρικής, σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου της, με μοναδικό εταίρο ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία - Επιστροφή εντόκως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου - Ημερομηνία εκκίνησης τοκοφορίας

30 Σεπ 2020

Taxheaven.gr
Καλλιθέα, 30/09/2020
Αριθμός απόφασης: 2072


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 08.05.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « », με ΑΦΜ, η οποία εδρεύει στην , αρ , κατά της σιωπηρής απορρίψεως επί της απράκτου παρόδου τριμήνου από της καταθέσεως την 4.12.2019 (αριθ. πρωτ ) της τροποποιητικής δήλωσης- αίτησης επιστροφής Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου ποσού 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) ο οποίος αφορά σε φόρο που καταβλήθηκε την 19.11.2019 με επιφύλαξη, για την αύξηση κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Ε.Γ.Σ. της εταιρείας την 15/11/2019, ως ποσοστό φόρου 1% επί ποσού κεφαλαίου 2.000.000 ευρώ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 08.05.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής, της εταιρείας με την επωνυμία «.......... », με ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

H προσφεύγουσα εταιρεία, αποτελεί θυγατρική, της εταιρείας με την επωνυμία «......... » με έδρα την........ , οδός αρ , η οποία κατέστη μοναδική εταίρος της προσφεύγουσας δυνάμει της από 15.11.2019 Σύμβασης Αγοραπωλησίας και Μεταβίβασης Μεριδίων και αντιπροσωπεύει το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της προσφεύγουσας.

Σύμφωνα με το από 15.11.2019 Πρακτικό της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου της προσφεύγουσας « .............» αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της προσφεύγουσας κατά 20.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) ευρώ έκαστο, με κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά του ποσού των δυο εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000,00), ώστε το κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσόν των δυο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000,00), διαιρούμενο σε 21.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) ευρώ έκαστο.

Στις 19.11.2019 η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε την υπ. αρ /2019 στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, (λόγω αύξησης κεφαλαίου) κατ άρθρο 20 του ν. 4174/2013, με την οποία προσδιορίστηκε οφειλόμενο ποσό φόρου ύψους 20.000,00 ευρώ, (αξία πράξης που υπόκειται σε φόρο 2.000.000,00 ευρώ χ 1%) και κατεβλήθη στις 02/12/2019 (αρ. λογ. ).

Στην συνέχεια, στις 04.12.2019, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε την με αρ. πρωτ  τροποποιητική δήλωση-αίτηση επιστροφής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Μετά την πάροδο απράκτου τριμήνου από της καταθέσεως την 04.12.2019 (αρ. πρωτ.) ανακλητικής δήλωσης και αίτησης επιστροφής Φ.Σ.Κ., η αίτηση απορρίφτηκε σιωπηρά (τεκμαιρόμενη).

Η προσφεύγουσα εταιρεία, έχει ως σκοπό:
1) Την αγορά ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα προς τον σκοπό ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους και
2) την πώληση, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης, διαχείριση ή τη με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων. Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά: α. να γίνει δεκτή η παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, τύποις και ουσία,
β. Να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη ώστε να γίνει δεκτή η από 4.12.2019 (αριθ. πρωτ ) δήλωση επιφυλάξεως και αίτηση επιστροφής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ποσού 20.000,00 €, νομιμοτόκως από της καταβολής του, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1. Η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται ακυρωτέα καθότι υπάγεται ευθέως στις διατάξεις του ν. 2778/1999 για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ως εκ του σκοπού της καθώς επίσης και της ιδιότητάς της ως θυγατρική της εταιρείας , η οποία και αυτή υπάγεται στις πιο πάνω διατάξεις του ν. 2778/1999.
2. Στη περίπτωσή της ισχύει το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2778/1999, το οποίο θεσπίζει την απαλλαγή των εκδιδόμενων από τις εν λόγω εταιρείες μετοχών από κάθε φόρο και άρα και από τον επίμαχο Φ.Σ.Κ..

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι:

Άρθρο 19 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
«3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης».


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: Δήλωση με επιφύλαξη
1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό «της φορολογητέας ύλης για την οποία» διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα.


Επειδή, στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 ΦΕΚ Α' 204), όπως το άρθρο αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία "φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων", από: α) εμπορικές εταιρείες [...] β) [...]» στο δε επόμενο άρθρο 18 [«φορολογούμενες πράξεις»] του ίδιου νόμου ότι: "1. Αποτελούν συγκέντρωση κεφαλαίων και υπάγονται στο φόρο οι κατωτέρω πράξεις: α) η σύσταση των προσώπων, που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, β) [...]". Περαιτέρω, στο άρθρο 21 του νόμου αυτού ορίζεται ότι: «Ο φόρος ορίζεται σε ένα στα εκατό (1%) στην αξία που φορολογείται», ενώ, στο άρθρο 23 του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζονται τα εξής : «1. Τα πρόσωπα, που υπάγονται στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στον αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26, οικονομικό έφορο μαζί με αντίγραφο του εγγράφου της οικείας πράξης και να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του οφειλομένου φόρου. 2. Η δήλωση υποβάλλεται: α. Στη σύσταση, μετατροπή και συγχώνευση των προσώπων του άρθρου 17 μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σύνταξη του κατά νόμο εγγράφου [...] Ειδικά επί ανωνύμων εταιρειών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την καταχώριση των ανωτέρω πράξεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών [...]».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 31 του ν. 2778/1999, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι:
Άρθρο 21 Σκοπός και σύσταση της εταιρίας
1. Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ( ) είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της έχει ελάχιστο ύψος είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ που εισφέρονται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της.
9. Οι μετοχές των εταιριών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 19 του ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. Άρθρο 22 Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
I. Τα διαθέσιμα της επενδύονται αποκλειστικά σε:
«α) Ακίνητη περιουσία, καθώς και δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της.»
3. Η ΑΕΕΑΠ δύναται, επίσης, να επενδύει σε:
δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των μετοχών ή μεριδίων εταιρείας, εξαιρουμένων των προσωπικών εταιρειών, με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυμένο σε ακίνητη περιουσία ή/και δικαιώματα ή/ και απαιτήσεις ακίνητης περιουσίας, κατά την έννοια των παρ. 2 και των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου, ή εταιρείας χαρτοφυλακίου ή/και».
*** Οι περιπτώσεις β' έως δ' (όπως η τελευταία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 107 παρ.4 του ν. 4209/2013, ΦΕΚ Α 253) αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 106 παρ.1 του ν. 4514/2018, ΦΕΚ Α 14/30.1.2018.
ε) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των μετοχών εταιρίας συμμετοχών, που επενδύει αποκλειστικώς σε εταιρίες της περίπτωσης δ', ή και Άρθρο 31
"1. Οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή απαλλάσσονται παντός φόρου,[ ]
«8. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 έως 6, εφαρμόζονται και στις θυγατρικές των εταιρείες των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου και ισχύουν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4141/2013 (Α' 81).»
*** Η παρ.8 προστέθηκε με την παρ.7 άρθρου 17 του ν. 3581/2007,ΦΕΚ Α 140/28.6.2007 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 184 παρ.10 του ν. 4261/2014,ΦΕΚ Α 107/5.5.2014.


Επειδή,
σύμφωνα με την ΠΟΛ.1214/2000 Κοινοπ.άρ.1-21,31,51,54 του ν. 2778/1999:οδηγίες εφαρμογής
Άρθρο ΜΟΝΟΝ
II. Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που συστήνονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου:
- Είναι ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας. Για την έκδοση της σχετικής άδειας σύστασης της εταιρείας απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας της εταιρείας από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ο αριθμός της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική της επωνυμία.
- Έχουν μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
- Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού τους και για κάθε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει προηγούμενη άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
- Εκδίδουν ονομαστικές μετοχές υποχρεωτικά.
- Δεν μπορούν να εκδίδουν ιδρυτικούς τίτλους. Φορολογία Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και γενικά τρίτων οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων από αυτήν. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υπάγονται στις διατάξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων λόγω έλλειψης σχετικής απαλλακτικής διάταξ
ης.

Επειδή, σύμφωνα με την ΣτΕ 90/2019 κρίθηκε ότι:
«9. Επειδή, με την ως άνω 3831/2014 απόφαση του Δικαστηρίου, έγιναν δεκτά, καθ' ερμηνείαν της διατάξεως του άρθρου 31 παράγραφος 1 του ν. 2778/1999, τα εξής [σκέψη 8] : "Η τελευταία αυτή διάταξη, αναφερόμενη σε φορολογική απαλλαγή των «εκδιδόμενων μετοχών» των εν λόγω εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καταλαμβάνει, κατά την βούληση του νομοθέτη, και τη γενεσιουργό της εκδόσεως των μετοχών αυτών σύσταση των εταιριών, κατά την οποία εισφέρεται ολοσχερώς το μετοχικό τους κεφάλαιο, που ορίζεται στο υπό έγκριση καταστατικό τους, στο οποίο προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, ο συνολικός αριθμός και η αξία εκάστης των ονομαστικών μετοχών που αναλογούν σε αυτό. Αυτό συνάγεται και από το γεγονός ότι η εν λόγω διάταξη, στο κρίσιμο πρώτο της εδάφιο, επαναλαμβάνει την αρχική ρύθμιση του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2778/1999, κατά την εισηγητική έκθεση του οποίου «οι πρώτες τέσσερις παράγραφοι του άρθρου 31 βασίζονται στην αντίστοιχη ρύθμιση του ν. 1969/1991 (Α' 67) για τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου», κατά το άρθρο 16 παρ. 4 του οποίου «Οι πράξεις σύστασης, το καταστατικό των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εκδιδόμενες από αυτές μετοχές απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου » [...]". Εν όψει των ερμηνευτικών παραδοχών της απόφασης αυτής, ο αναφερόμενος στην προηγούμενη σκέψη ισχυρισμός της αναιρεσείουσας είναι βάσιμος και, συνεπώς, ο παραπάνω λόγος προβάλλεται παραδεκτώς. Εξ άλλου, παραδεκτώς επίσης ασκείται η κρινόμενη αίτηση και κατά τα λοιπά. Περαιτέρω, ο λόγος αυτός είναι και βάσιμος, διότι, όπως έγινε ερμηνευτικώς δεκτό και στην προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου, ενόψει της πιο πάνω ειδικής ρυθμίσεως, η οποία, θεσπισθείσα αρχικά με τον ν. 2778/1999, επιβεβαιώθηκε από τον νομοθέτη με τον μεταγενέστερο ν. 2992/2002, ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, όπως η αναιρεσείουσα, απαλλάσσεται, κατά τη σύστασή της, του, κατ' άρθρο 17 του ν. 1676/1986, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Επομένως η ως άνω κρίση της αναιρεσιβαλλομένης δεν είναι νόμιμη και, για τον λόγο αυτό, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.»

Επειδή, η αύξηση κεφαλαίου της , συνιστά γενεσιουργό αιτία της εκδόσεως μετοχών, όπως και η σύσταση, ως εκ τούτου, η αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας , η οποία έχει επενδύσει σε τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των μετοχών ή μεριδίων εταιρείας, εξαιρουμένων των προσωπικών εταιρειών, με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, τυγχάνει όλων των φορολογικών απαλλαγών που έχουν θεσπιστεί για τις , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999.

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία (« »), στις 19.11.2019 υπέβαλε την υπ. αρ /2019 στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, με την οποία προσδιορίστηκε οφειλόμενο ποσό φόρου ύψους 20.000,00 ευρώ, για αύξηση κεφαλαίου 2.000.000,00 ευρώ (αξία πράξης που υπόκειται σε φόρο 2.000.000,00 ευρώ χ 1%) και κατεβλήθη ο Φ.Σ.Κ. στις 02/12/2019 (αρ. λογ ).

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία στις 04.12.2019,υπέβαλε την με αρ. πρωτ /2019 τροποποιητική δήλωση-αίτηση επιστροφής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην οποία αναφέρει ότι υποχρεώθηκε στις 19.11.2019 να υποβάλλει δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ' άρθρο 20 ΚΦΔ και αιτείται την επιστροφή του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης (πρακτικό της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της προσφεύγουσας, η με αρ. πρωτ /2019 ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί καταχώρησης (αρ. καταχ ) της από 15/12/2019 πράξης του διαχειριστή της προσφεύγουσας με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ύψους 2.000.000,00 ευρώ που αποφασίστηκε από την ΓΣ των εταίρων της 15/11/2019), η προσφεύγουσα εταιρεία με δ.τ. « » με αρ.ΓΕΜΗ: , είναι θυγατρική, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » (μοναδική εταίρος της προσφεύγουσας), η οποία είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, και ως θυγατρική αυτής, διέπεται από τις διατάξεις του ν.2778/1999, όπως ρητώς ορίζεται στη παρ.8 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, δυνάμει του οποίου άρθρου χαίρει όλων των φορολογικών προνομίων που έχουν θεσπιστεί για τις Α.Ε.Ε.Α.Π. Επίσης η προσφεύγουσα έχει επενδύσει το παγιο κεφάλαιο της σε ακίνητη περιουσία (ισοζύγιο λογαριασμών) και σκοπός της είναι η αγορά διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013(ΚΦΔ) ορίζεται ότι: Άρθρο 42 Επιστροφή φόρου
1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013(ΚΦΔ) ορίζεται ότι: 2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την "ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή" εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες [φορολογικές] οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.
4."Ο Υπουργός Οικονομικών" με απόφαση του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 72 ν. 4174/2013(ΚΦΔ) ορίζεται ότι 16. Το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 και 3 της υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 19/10.1.2014) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία διατυπώνεται (και) αίτημα του προσφεύγοντος για επιστροφή του τυχόν προκύπτοντος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΦΕφπ: «2. Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α' 170) που καταβάλλονται στον φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον πέντε και εβδομήντα πέντε (5,75) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.» «3. Το επιτόκιο των ανωτέρω παραγράφων δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.»

Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι, από την 01.01.2014 και μετά, η Φορολογική Διοίκηση και εν προκειμένω η αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον διενεργεί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή εισφοράς, μετά την πάροδο των 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του φορολογούμενου, οφείλει να υπολογίζει και να επιστρέφει τόκους. Η τοκοφορία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος και οι τόκοι υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις περί καθορισμού των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013, μέχρι και την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή εισφοράς.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το αίτημα της προσφεύγουσας περί έντοκης επιστροφής κρίνεται βάσιμο και πρέπει να γίνει αποδεκτό.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 08.05.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », με ΑΦΜ , σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Taxheaven.gr