Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Π. Δ12/77252/11.10.2021 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ.Π. Δ12/77252/11.10.2021
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021


Αριθμ. Γ.Π. Δ12/77252/2021

(ΦΕΚ Β' 4739/13-10-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Της παρ. 4 του άρθρου δέκατου τρίτου και του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156).

2. Των άρθρων 2 και 4 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α' 30).

3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

4. Του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α' 240).

5. Του άρθρου 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

7. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).

9. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

11. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

12. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).

13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

16. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

17. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).

18. Της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

19. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

20. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).

II. 1. Την υπ' αρ. 68379/15-9-2021 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Την υπ' αρ. 64447/12746/2-9-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΕΝ46ΜΤΛΚ-ΞΛΓ) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000,00 €), που καταχωρίστηκε με α/α 59007 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000 €), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2021 (Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ2310506899).

4. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των πληγέντων που περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπέστησαν τραυματισμό εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021, νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'143) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης


1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών, συνεχόμενα ή διακοπτόμενα, ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

2. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον ή στην σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου δεν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 2
Αρμόδιες υπηρεσίες


1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης χορήγησης, απόρριψης, ανάκλησης της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών των Περιφερειακών Διευθύνσεων, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ.

3. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

4. Αρμόδια υπηρεσία για τη δημιουργία των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων, με βάση τις σχετικές πράξεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

5. Αρμόδια Διεύθυνση για την ενταλματοποίηση της δαπάνης και την πληρωμή των δικαιούχων είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά


1. Για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παρ. 4, 5 και 6, κατά περίπτωση, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, στη Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ ή στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ. Αρμόδιο για την διαμόρφωση της σχετικής αίτησης είναι το Τμήμα Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σχετική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ και διατίθεται επίσης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον γονέα ή από το πρόσωπο που έχει, με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό, την επιμέλεια του προστατευόμενου τέκνου ή την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής του.

3. Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η αίτηση -υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

α) βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που νοσηλεύτηκε ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει ότι η νοσηλεία παρασχέθηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και ότι η συνολική διάρκεια αυτής υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες,

β) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής - παραμονής εάν είναι αλλοδαπός,

γ) σε περίπτωση νοσηλευθέντος ή νοσηλευόμενου προστατευόμενου τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση επιτροπείας ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό, σε περίπτωση αναδοχής,

δ) σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου, στην οποία να εμφανίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης,

ε) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών έχει οριστεί ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος,

στ) Πρόσφατη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του δικαιούχου ή για τις περ. γ' και δ', Έντυπο Ε1 του δικαιούχου ή και του δικαιούχου είσπραξης.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1, η αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης συνοδεύεται, πλέον των οριζόμενων στην παρ. 4, και από:

α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυματία,

β) βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι ο αποβιώσας δεν είχε καταθέσει αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης,

γ) ληξιαρχική πράξη γάμου ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης, αν πρόκειται για σύζυγο ή για πρόσωπο με το οποίο ο αποβιώσας συνδεόταν με σύμφωνο συμβίωσης, αντίστοιχα,

δ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής,

ε) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, σε περίπτωση κληρονομικού δικαιώματος εκ διαθήκης.

6. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό περισσότερων δικαιούχων, ο αιτών οφείλει να συνυποβάλει και εξουσιοδότηση από τους λοιπούς συν-δικαιούχους, με την οποία εξουσιοδοτείται για υποβολή της αίτησης και είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης και για λογαριασμό τους.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών και χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης


1. Η χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα υποβληθέντα από τον δικαιούχο στοιχεία, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες από την παρούσα προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

2. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής


1. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ με πίστωση στον δηλωθέντα λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εκδόθηκε η εγκριτική της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης απόφαση.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησής της, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης.

3. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή του Παρόχου για την υλοποίηση της πληρωμής. Η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, Μ το συνολικό ποσό της πληρωμής.

4. Το Τμήμα Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας και τα Τμήματα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών προσφυγών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ είναι αρμόδια για την παραλαβή των προωθούμενων από την Διεύθυνση Πληροφορικής αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, τον έλεγχο και την υπογραφή τους καθώς και τη διαβίβασή τους στο Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ. Το Τμήμα αυτό διαβιβάζει τις αναλυτικές και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης