Αποτελέσματα live αναζήτησης

193/2/27.09.2021 Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020

Κατηγορία: Λοιπά

193/2/27.09.2021
Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020


193/2/27.09.2021 Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορεί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. απόφ. 193/2/27.09.2021

(ΦΕΚ Β' 4642/07-10-2021)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Α’ 298/1927),
β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), και ιδίως τα άρθρα 4, 66, 68, 80, 83 και το άρθρο 153 και ιδίως την παρ. 8 αυτού,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 «Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης» (Α’ 194),
δ) τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1905/1990 «Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 147),
ε) τις διατάξεις του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 128), και ιδίως τo άρθρο 4 αυτού,
στ) τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),
ζ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 648/2012 (L 176), και ιδίως το άρθρο 26,
η) την υπ’ αρ. 193/1/27.09.2021 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Ειδικές συμμετοχές-Κατάργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πράξης του Διοικητή "Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" (Β΄3/2010) και άλλων πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος»,
θ) την υπ’ αρ. 178/1/2.10.2020 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων-Ειδικές Συμμετοχές» (Β’ 4315),
ι) την υπ’ αρ. 178/5/2.10.2020 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών» (Β’ 4410),
ια) την υπ’ αρ. 175/2/29.7.2020 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (EBA/ GL/2018/06) Κατάργηση της πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Β’ 1582)», (Β’ 3550),
ιβ) την υπ’ αρ. 190/2/16.06.2021 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ/GL/2019/04) σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ασφάλειας» (Β’ 2893),
ιγ) την υπ’ αρ. 2651/20.1.2012 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση (Β’ 199),
ιδ) την υπ’ αρ. 2577/9.3.2006 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (Α’ 59),
ιε) την υπ’ αρ. 2501/31.10.2002 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) «Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» (Α’ 277),
ιστ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να διαμορφώσει το καθεστώς προληπτικής εποπτείας των:
α) ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986,
β) ανωνύμων εταιρειών παροχής πιστώσεων, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014,
γ) ανωνύμων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κατά την έννοια του στοιχείου β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990,
δ) ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, κατά την έννοια του στοιχείου β) του άρθρου 2 του ν. 4701/2020, από κοινού αναφερόμενα εφεξής, για τους σκοπούς της παρούσας, ως «ιδρύματα», ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ


1. Εταιρική Διακυβέρνηση
1. Τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 153 του ν. 4261/2014, τα ιδρύματα της παρούσας εφαρμόζουν επιπλέον τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 και των άρθρων 68, 80 και 83 του νόμου αυτού.
2. Τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 66 του ν. 4261/2014, τα ιδρύματα της παρούσας εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2577/9.3.2006 ΠΔ/ΤΕ, με εξαίρεση τις διατάξεις των παρ. 6 και 6 Α του Κεφ. ΙΙ και του Παραρτήματος 9 της υπ’ αρ. 2577/9.3.2006 ΠΔ/ΤΕ.
3. Οι αναφερόμενες στην υπ’ αρ. 2577/9.3.2006 ΠΔ/ΤΕ αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων μπορούν να ασκούνται και να εκπληρώνονται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συγκρότησής τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να απαιτεί τη σύσταση διακριτής Επιτροπής Ελέγχου ή Διαχείρισης Κινδύνων, αν το κρίνει σκόπιμο με βάση την αρχή της αναλογικότητας και με κριτήριο το μέγεθος του ιδρύματος και το εύρος των δραστηριοτήτων.
4. Τα ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον ενός μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

2. Απαίτηση Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων
1. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων, περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. (α) έως (ε) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 575/2013, όπως προκύπτουν βάσει του ισχύοντος λογιστικού πλαισίου.
2. Το ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων της παρούσας, δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


1. Τα ιδρύματα της παρούσας, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της υπ’ αρ. 2651/20.1.2012 ΠΔ/ΤΕ, σε ατομική και ενοποιημένη βάση (εφόσον το ίδρυμα υπάγεται σε ενοποιημένη εποπτεία), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά:
1.1 Στοιχεία μετοχικής διάρθρωσης, ειδικών συμμετοχών και ειδικών σχέσεων
1.1.1 Ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης (Υπόδειγμα Α01) τριμηνιαίως, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ατομική βάση.
1.1.2 Ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02) τριμηνιαίως, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ατομική βάση και εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ενοποιημένη βάση.
1.1.3 Ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03) τριμηνιαίως, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ατομική βάση και εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ενοποιημένη βάση.
1.1.4 Στοιχεία για τις απαιτήσεις από πελάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα (Υπόδειγμα Α04) τριμηνιαίως, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ατομική βάση.

1.2 Στοιχεία λογιστικών/οικονομικών καταστάσεων
1.2.1 Λογιστική κατάσταση βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η01-Η04 τριμηνιαίως, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ατομική βάση και εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου σε ενοποιημένη βάση.
1.2.2 Ετήσιες και ενδιάμεσες, εφόσον υπάρχουν, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους.

1.3 Λοιπά στοιχεία
1.3.1 Ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου (κωδικός Ι101 ετησίως, εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη του έτους, κωδικός Ι102 ετησίως εντός του πρώτου τριμήνου από τη λήξη του έτους και κωδικός Ι103 ανά τριετία, εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της τριετίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ


Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2501/31.10.2002 ΠΔ/ΤΕ "Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους", εφαρμόζονται αναλόγως στα ιδρύματα της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί τα ιδρύματα της παρούσας από την εποπτεία σε ατομική βάση που προβλέπεται στην Ενότητα 1 του Κεφαλαίου Α καθώς και από τις υποχρεώσεις της υποπαρ. 1.1 και της υποπαρ. 1.3 της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β της παρούσας πράξης, όταν αυτά είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων και ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 575/2013.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:
α) αντικαθίσταται η περ. γ) της παρ. 1 του Κεφ. Α της υπ’ αρ. 175/2/29.7.2020 ΠΕΕ με την εξής:
«γ) από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα, αποκλειστικά ως προς: (i) την εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων Β και Ε έως Θ και (ii) την υποβολή σε ατομική βάση του Υποδείγματος 1 με τίτλο «Κατηγοριοποίηση Χαρτοφυλακίου» και του Υποδείγματος 8 με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας», του Παραρτήματος VI «Εποπτικές Αναφορές» της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Θ». και
β) προστίθεται περίπτωση ι) στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Ι της υπ’ αρ. 178/5/2.10.2020 ΠΕΕ ως εξής:
«ι. τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα.»
γ) οποιαδήποτε αναφορά στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 ΠΔ/ΤΕ"Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" (Β’ 3/2010), η οποία καταργήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 193/1/27.09.2021 ΠΕΕ, νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται:
α) η παρ. 2 της Ενότητας Ζ1 «Κίνδυνος ρευστότητας» του Κεφαλαίου Ι «Είδος Υποβαλλόμενων Στοιχείων ανά Εποπτικό Αντικείμενο» της υπ’ αρ. 2651/20.1.2012 ΠΔ/ΤΕ, και
β) οι παρ. 1 έως 5 της Ενότητας Ε «Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και Παροχής Πιστώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Υπόχρεοι προς Υποβολή Εποπτικών Στοιχείων» της υπ’ αρ. 2651/20.1.2012 ΠΔ/ΤΕ.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για σκοπούς εποπτείας οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, τα οποία της παρέχονται χωρίς καθυστέρηση.

5. Αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή, η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων που προβλέπονται στην παρούσα πράξη, το ίδρυμα ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας πράξης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης