ΔΕΔ Θ 29/2021

Υπεραξία από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες

20 Ιαν 2021

Taxheaven.gr
Θεσσαλονίκη, 20/01/2021
Αριθμός απόφασης: 29


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
e-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την Α.1273/2020 (ΦΕΚ Β' 5597/21.12.2020) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής. 

5. Την από 27/08/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης « ΕΕ» με Α.Φ.Μ , κατά του άμεσου προσδιορισμού φόρου βάσει της υπ' αριθ /....07.2020 δήλωσης φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

6. Την υπ' αριθ /....07.2020 δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

7. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 27/08/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « ΕΕ» με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /....07.2020 δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ, προσδιορίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος ποσού 934,78€ επί της υπεραξίας (ωφέλειας) ποσού 3.739,13€, που προέκυψε από τη μεταβίβαση του με αριθμό κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1160/1981, ήτοι 3.739,13€ x 25%. Ο φόρος βεβαιώθηκε από την φορολογική αρχή με τον ΑΧΚ /....07.2020.

Η προσφεύγουσα ετερόρρυθμη εταιρεία, με αντικείμενο δραστηριότητας την πώληση καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η προαναφερθείσα πράξη, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι εσφαλμένα επιβλήθηκε φόρος υπεραξίας καθότι το ΕΙΧ αυτοκίνητο δεν αποτελούσε πάγιο της επιχείρησης αλλά εμπόρευμα και η μεταβίβασή του στον αγοραστή καθυστέρησε αρχικά λόγω του "lockdown" και στη συνέχεια λόγω αδυναμίας του αγοραστή να καταβάλει το τίμημα. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της προσκομίζει το υπ' αριθ. ......../12.03.2020 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο της επιχείρησης ΙΚΕ - ΑΦΜ: για την αγορά του εν λόγω ΕΙΧ αυτοκινήτου, το υπ' αριθ. ......./20.03.2020 Τιμολόγιο της μεταφορικής εταιρείας AE - ΑΦΜ: για την μεταφορά του, φωτοαντίγραφο της από 19/03/2020 εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας, την υπ' αριθ. ......./01.07.2020 απόδειξη λιανικής πώλησης προς τον πελάτη της - ΑΦΜ: , φωτοαντίγραφο του εισερχόμενου εμβάσματος για την αποπληρωμή του τιμήματος και λογιστικά αρχεία της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι το εν λόγω όχημα είχε καταχωρηθεί ως εμπόρευμα.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 ορίζεται ότι όπου για την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης δικαιώματος κυριότητος ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπόψη ή να αναγράφεται σε αυτό η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αυτή υπολογίζεται ως το πηλίκο των προς καταβολή τελών χαρτοσήμου του οχήματος που ορίζονται με βάση τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος δια του συντελεστή δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος (0,018). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύπτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή. Η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος που εξευρίσκεται κατά τα ανωτέρω φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) υποβάλλοντας για το σκοπό σχετική δήλωση (έντυπο Ε41/06 «Δήλωση Φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών») από τον πωλητή στον Οικονομικό Έφορο αυτού πριν τη σύνταξη της πράξης μεταβίβασης. Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Η αξία αύτη δύναται να υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος βάσει των γενικών διατάξεων, εφόσον συμπεριληφθεί στα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου στην υποβαλλομένη από αυτόν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικού έτους, διαφορετικά θεωρείται ότι με αυτή την αυτοτελή φορολόγηση εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή ο βεβαιωθείς ή καταβληθείς φόρος εισοδήματος που προέκυψε από την αυτοτελή φορολόγηση της αξίας του μεταβιβασθέντος οχήματος ως εμπορεύματος, συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο βάσει της δήλωσης φόρο κατά την εκκαθάριση αυτής από τον Οικονομικό Έφορο, το δε τυχόν επιπλέον βεβαιωθέν, κατά τα ανωτέρω, ποσό φόρου εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση.

Επειδή, με την υπ' αριθ. Ε.10444/13/11-8-1982 ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 7 του ν. 1160/1981, που τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, διευκρινίσθηκε ότι ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων IX που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), εφόσον αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτών.

Επειδή, με το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015/17.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΓΓΔΕ, αναφορικά με τις δηλώσεις υπεραξίας ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1146/72, που αναφέρονται στη φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί.

Επειδή, με το άρθρο 44 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι «Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.

Επειδή, με το άρθρο 45 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:... β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,...».

Επειδή, με το άρθρο 45 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ', του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο... 2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.».

Επειδή, με το άρθρο 68 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση... 3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης: α) του φόρου που παρακρατήθηκε, β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,...».

Επειδή,
με την Ε.2065/2020 εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν) και διευκρινίστηκε ότι στον κωδικό 470 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου IX του ν.δ.1146/1972 νομικού προσώπου με απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το σχετικό ποσό έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του. Περαιτέρω, στον κωδικό 009 αναγράφεται ο φόρος που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου IX από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι εφόσον η επιχείρηση επιλέξει να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις δεν θα συμπληρώσει τον κωδικό 470 [Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου] αλλά ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25%, που προέκυψε από υποβολή δήλωσης φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, θα δηλωθεί στον κωδικό 009 [Φόρος που καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση] για να συμψηφιστεί με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Τονίζεται δε ότι, από έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013, αποσκοπείται η βεβαίωση ενός φόρου μεταβίβασης που έχει τον χαρακτήρα της παρακράτησης/προκαταβολής και όχι η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της νομικής οντότητας από την απόκτηση εισοδήματος από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου.

Επειδή, με το άρθρο 18 του ν .4174/2013 ορίζεται ότι: «1.α. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία...».

Επειδή, με το άρθρο 19 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση... 3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.».

Επειδή, η φορολογική δήλωση του κατά νόμο υπόχρεου, συνιστά εκπλήρωση υποχρέωσης δημοσίου δικαίου με την οποία ο φορολογούμενος γνωστοποιεί στη φορολογική αρχή τα αναγκαία στοιχεία για την εξατομίκευση του φορολογικού νόμου [Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, εκδ. ΣΤ' 2020, σελ. 565 επ.]

Επειδή,
με το άρθρο 20 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την οποία για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα. 2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.».

Επειδή, με το άρθρο 31 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Άμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 2. Ο φορολογούμενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ την υπ' αριθ /....07.2020 δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, για τη μεταβίβαση του με αριθμό κυκλοφορίας  ΕΙΧ αυτοκινήτου και δήλωσε υπεραξία (ωφέλεια) από την πώληση ποσού 3.739,13€, επί της οποίας υπολογίστηκε φόρος υπεραξίας 25%, ήτοι ποσό 934,78€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1160/1981, που βεβαιώθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας από τη φορολογική αρχή με τον ΑΧΚ /....07.2020.

Επί του εντύπου της υπό κρίση δήλωσης φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, η οποία συνιστά και άμεσο προσδιορισμό φόρου (άρθρο 31 του ν. 4174/2013) ουδεμία επιφύλαξη ανέγραψε ούτε υπέβαλε τροποποιητική δήλωση του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 με την οποία να τροποποιεί τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, προβάλλεται αβάσιμα και απορρίπτεται.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της υπ' αριθ /27.08.2020 ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « ΕΕ» με Α.Φ.Μ

Υπ' αριθ............. /...........07.2020 δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 7 ν.1160/1981)
934,78 €Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη επιχείρηση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Taxheaven.gr