Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2021 ]
Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021


ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους»

Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021.Αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021 φέρνει η απόφαση του «Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board / IASB)», η οποία αποδέχθηκε την ερμηνεία του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» της «Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee / IFRIC, που είχε ως αντικείμενο το θέμα της κατανομής των παροχών στα έτη της υπηρεσίας των εργαζομένων (Attributing Benefit to Periods of Service).

Το θέμα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα μας, λόγω της ιδιομορφίας του εργατικού δικαίου που διέπει τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλλει η επιχείρηση στους εργαζομένους της, όταν αποχωρούν για συνταξιοδότηση (Ν. 3198/1955). Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, αποζημίωση δικαιούται ο εργαζόμενος ο οποίος αποχωρεί για συνταξιοδότηση από τον εργοδότη, με μέγιστο αριθμό μισθών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης τους 16 μισθούς, δηλαδή ένα μισθό για κάθε έτος απασχόλησης.

Θεωρώντας ότι στη χώρα μας η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη απασχόλησης, η ηλικία του εργαζόμενου από την οποία πρέπει να λογίζονται αποζημιώσεις είναι τα 46 έτη (62-16). Δηλαδή, για έναν εργαζόμενο που προσλήφθηκε από εργοδότη στην ηλικία των 35 ετών, μέχρι και το 46ο έτος της ηλικίας του, δεν υπάρχει δουλευμένη αποζημίωση.

Η δουλευμένη αποζημίωση ξεκινά από το 46ο έτος και κτίζεται βάσει του ποσού του ενός μισθού ετησίως μέχρι το 62ο έτος που θα αποχωρήσει, χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να έχει σωρευθεί το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει. Εξυπακούεται ότι αν η ηλικία συνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερη, π.χ. 65 έτη διότι δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης για συνταξιοδότηση, η έναρξη λογισμού των προβλέψεων μετατίθεται ανάλογα 65-16=49, δηλαδή ο λογισμός των προβλέψεων ξεκινά από το 49ο έτος.

Βάσει αυτών, κατά την ερμηνεία του ΔΛΠ 19 από την IFRIC, δεν πρέπει να αναγνωρίζεται υποχρέωση για τα έτη απασχόλησης πριν το 46ο, ή το κατά περίπτωση ισχύον. Μέχρι τώρα πάντως, (πριν την έκδοση της ερμηνείας) η συνήθης πρακτική αναγνώρισης της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού, ήταν αυτή να αναγνωρίζεται σταδιακά καθόλη τη διάρκεια της απασχόλησης, ανεξαρτήτως του εάν βάσει της εργατικής νομοθεσίας, δεν θεμελιωνόταν τέτοιο δικαίωμα.

Με το νέο καθεστώς, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν την μέθοδο λογισμού των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, με βάση τη νέα μεθοδολογία που προτάθηκε από την IFRIC. Η νέα μεθοδολογία, θεωρείται αλλαγή λογιστικής πολιτικής, δηλαδή η προσαρμογή θα γίνει αναδρομικά βάσει των προβλέψεων του ΔΛΠ 8 «Αλλαγές Λογιστικών Πολιτικών, Αλλαγές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ και του άρθρου 28 του Ν. 4308/2014 για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΕΛΠ. Αυτό σημαίνει ότι για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, η επίδραση των σωρευμένων ποσών μέχρι και την 01.01.2020 θα αναγνωρισθεί στην καθαρή θέση, ενώ η επίδραση της προσαρμογής των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020 θα αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσεως ή και στην καθαρή θέση μέσω της κατάστασης λοιπών εισοδημάτων, αν στη χρήση 2020 είχαν αναγνωρισθεί αναλογιστικά κέρδη/ζημίες.

Για την κατανόηση παρατίθεται παράδειγμα, στο οποίο για λόγους απλούστευσης και κατανόησης, αγνοούνται οι οικονομικές και οι αναλογιστικές παραδοχές.

Έστω ότι κατά την 01.01.2020 οι σωρευμένες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού είναι ευρώ 1.000.000 και οι προβλέψεις που βάρυναν τη χρήση 2020 είναι ευρώ 60.000, δηλαδή οι σωρευμένες αποζημιώσεις κατά την 31.12.2020 ανέρχονται σε ευρώ 1.060.000. Αν η εν λόγω επιχείρηση δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο άνω των 46 ετών, κατά την 31.12.2021 δεν οφείλει καμία αποζημίωση και ως εκ τούτου κατά την ερμηνεία της IFRIC, πρέπει να αναστρέψει το σύνολο αυτών ως εξής: το ποσό του 1.000.000 θα αυξήσει τα αποτελέσματα εις νέον της 01.01.2020 (31.12.2019) και το ποσό των 60.000 θα αυξήσει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 (συγκριτικά του έτους 2021). Για το έτος 2021 δεν θα λογισθεί πρόβλεψη.Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων και μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης