Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Χρηματοδότηση λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας - ΑΞΟΝΑΣ Β'. Αξιοποίηση ακαδημαϊκού και ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2021 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Χρηματοδότηση λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας - ΑΞΟΝΑΣ Β'. Αξιοποίηση ακαδημαϊκού και ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Ημερομηνία: 27-09-2021


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

«Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας - ΑΞΟΝΑΣ B: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας»


1. Ερώτηση: Ποιό είναι το Αντικείμενο της Πρόσκλησης;

Απάντηση: Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3.
Ο σκοπός της είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες Δομές, η Τεχνογνωσία και οι Ανθρώπινοι Πόροι Μεταφοράς Τεχνολογίας στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας.

2. Ερώτηση: Σε ποιούς απευθύνεται η Πρόσκληση;


Απάντηση: Δυνητικοί Δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης και
- Ερευνητικοί Φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης Β, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης οι οποίοι διαθέτουν κάποια βασική οργανωτική μονάδα για τη διαχείριση της Μεταφοράς Τεχνολογίας (ένα Γραφείο ή άλλη Δομή η οποία θα αποτυπώνεται στον Οργανισμό - Οργανόγραμμα του φορέα) και έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες (ιδανικά σε έναν εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας) που προσεγγίζουν όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει ένα Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας.
Επειδή κάποιοι Φορείς δεν έχουν επαρκή τεχνογνωσία ή δεν έχουν ικανό αριθμό ερευνητικών αποτελεσμάτων για να δικαιολογήσουν τη δημιουργία ενός πλήρους Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με άλλους φορείς ως συνδικαιούχοι, και να υποβάλουν πρόταση για τη δημιουργία μιας κοινής Δομής, με σαφή περιγραφή/τεκμηρίωση τόσο των διαδικασιών που θα ακολουθούνται, όσο και των αρμοδιοτήτων της κοινής Δομής και του τρόπου με τον οποίο ο κάθε Φορέας που θα συμμετάσχει σε αυτή θα συνεισφέρει στη λειτουργία της.
Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση.
Στην περίπτωση των ΑΕΙ, ως στοιχεία Δικαιούχου θα δηλώνονται στα πεδία 1-2/ Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Πράξης τα στοιχεία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων (Ε.Λ.Κ.Ε.), οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 διαχειρίζονται τα ερευνητικά έργα.
Το ίδιο ισχύει και για όσα Ερευνητικά Κέντρα διαθέτουν Ε.Λ.Κ.Ε. με ξεχωριστό ΑΦΜ.

3. Ερώτηση: Πώς κρίνεται αν ένας Φορέας είναι «ώριμος» σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να υποβάλει πρόταση στην παρούσα Πρόσκληση για τον Άξονα Β';

Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει να διαθέτουν μία βασική οργανωτική μονάδα για τη διαχείριση της Μεταφοράς Τεχνολογίας, η οποία θα αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο Οργανισμό - Οργανόγραμμα του φορέα, στον οποίο θα προβλέπονται και οι αρμοδιότητές της και να έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες για δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας, οι οποίες θα προσδιορίζονται στο ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο του δυνητικού δικαιούχου και (ιδανικά) θα περιλαμβάνονται σ' έναν εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Η εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται τόσο στο Στάδιο Α2 «Έλεγχος Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της Πρότασης» (Κριτήριο Α2.3), όσο και στο Στάδιο Β4 «Ωριμότητα» (Κριτήριο Β4.1).
Επιπροσθέτως, αντικείμενο αξιολόγησης αποτελεί και η πληρότητα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του κάθε δικαιούχου/συνδικαιούχου Φορέα, όπως διαμορφώνεται από το κανονιστικό του πλαίσιο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό Κριτήριο Αξιολόγησης Β1.2, για τη διατύπωση θετικής γνωμοδότησης, θα πρέπει οι εγκεκριμένες διαδικασίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του κάθε φορέα, να αφορούν στις παρακάτω πολιτικές, ως εξής:
Α. Πολιτική για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Πρέπει να περιλαμβάνει ΟΛΑ τα παρακάτω:
- Σε ποιον ανήκει η παραγόμενη διανοητική ιδιοκτησία (βιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία)
- Πότε και πώς καταγράφεται η ΔΙ στον Φορέα
- Πώς και πότε αμείβεται ο Εφευρέτης
- Ποιος αποφασίζει αν ο Φορέας θα καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενικότερα, αν θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
- Τι γίνεται με την ιδιοκτησία της εφεύρεσης αν ο Φορέας αποφασίσει να μην καταθέσει Αίτηση
- Πώς χρηματοδοτούνται τα έξοδα κτήσης και διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων τίτλων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Τι γίνεται με την ιδιοκτησία της εφεύρεσης, αν ο Φορέας αποφασίσει να
σταματήσει τη διαδικασία κατοχύρωσης της εφεύρεσης
Β. Πολιτική για την Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την Ίδρυση Τεχνοβλαστών. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 στα 8 σημεία («ΝΑΙ»)
- Ποιος διαπραγματεύεται τις συμφωνίες εμπορικής αξιοποίησης της ΔΙ
- Ποια διαδικασία ακολουθείται για να οριστεί το τίμημα της συναλλαγής
- Πότε μία εταιρία μπορεί να θεωρηθεί Τεχνοβλαστός και ποιος αποφασίζει αν μια εταιρία θα θεωρηθεί Τεχνοβλαστός
- Πόσο καιρό μετά από την Ίδρυσή της μπορεί μια εταιρία να θεωρείται Τεχνοβλαστός
- Τι παρέχει ο Φορέας στον Τεχνοβλαστό (παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πρόσβαση σε προσωπικό και υποδομές, χρηματοδότηση, κ.α.)
- Τι αντάλλαγμα παίρνει ο Φορέας από τον Τεχνοβλαστό για όσα συνεισφέρει στην ίδρυσή του (π.χ. μετοχές, ποσοστά επί των πωλήσεων)
- Πώς χρηματοδοτούνται τα έξοδα που σχετίζονται με την ίδρυση ενός Τεχνοβλαστού
- Ποιος παρακολουθεί τη λειτουργία του Τεχνοβλαστού και διαχειρίζεται τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με αυτόν
Γ. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων
Ενδεικτικά, η Πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Σχέσεις ερευνητή/εφευρέτη με τη λήψη αποφάσεων για προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας
- Σχέσεις ερευνητή/εφευρέτη με τον τεχνοβλαστό
- Σχέσεις ανάμεσα στο Εργαστήριο/Ινστιτούτο που ανήκει ο ερευνητής/ εφευρέτης με τον Τεχνοβλαστό
- Παροχή υπηρεσιών σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες σχετίζεται ερευνητής του Φορέα
- Διαπραγμάτευση εκχώρησης ή μεταβίβασης δικαιωμάτων σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες σχετίζεται ερευνητής του Φορέα
Το σημείο Γ είναι επιθυμητό αλλά δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προαπαιτούμενα, οι δυνητικοί δικαιούχοι για να είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν πρόταση στην Πρόσκληση του Άξονα Β', θα πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά τα ως άνω Κριτήρια.

4. Ερώτηση: Τί εννοείται ως «ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο» ενός φορέα, δυνητικού δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 143;

Απάντηση: Ως κανονιστικό πλαίσιο νοείται συνολικά και συνδυαστικά ο εσωτερικός κανονισμός, ο οργανισμός, ο οδηγός χρηματοδότησης και διαχείρισης, οι οδηγοί διαχείρισης επιμέρους υπηρεσιών/οργάνων/διαδικασιών, οι αποφάσεις ΔΣ και οι λοιπές διοικητικές πράξεις και τα κανονιστικά έγγραφα μέσω των οποίων ρυθμίζεται η λειτουργία και οργάνωση του ερευνητικού οργανισμού.
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα είτε από το ανώτατο όργανο διοίκησης εκάστου φορέα είτε δημοσιευμένα σε ΦΕΚ εφ' όσον απαιτείται και να δικαιολογείται η τυχόν καθυστέρηση στη δημοσίευσή τους.
Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι ο Δικαιούχος καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης όχι απλώς με την επισύναψη των σχετικών εγγράφων αλλά και με ρητή παραπομπή στο κείμενο τεκμηρίωσης της πρότασης, στις επιμέρους διατάξεις, προς διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης.

5. Ερώτηση: Ποιός είναι ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης;

Απάντηση: Ο Προϋπολογισμός την παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 13.140.000,00€ δημόσια δαπάνη και κατανέμεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 6.640.000,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 4.080.000,00
Μετάβαση 2.420.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 13.140.000,00

6. Ερώτηση: Υπάρχει κατώτερο και ανώτερο όριο στον αιτούμενο συνολικό προϋπολογισμό μιας Πράξης;


Απάντηση: Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων, σε περίπτωση μεμονωμένου Δικαιούχου, ορίζεται το ποσό των 180.000,00 €.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων, σε περίπτωση μεμονωμένου Δικαιούχου, ορίζεται το ποσό των 500.000,00 €.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων σε περίπτωση δημιουργίας κοινής δομής, ορίζεται το ποσό του 1.800.000,00 €.

7. Ερώτηση: Σε περίπτωση υποβολής πρότασης συνεργασίας είτε μεταξύ συνδικαιούχων φορέων για τη δημιουργία κοινής δομής είτε μεταξύ ενός δικαιούχου φορέα ή μιας κοινής δομής με μη «ώριμους» φορείς που έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 142 για τον Άξονα Α της Δράσης, πώς διαμορφώνονται τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού των συμμετεχόντων στην Πράξη δικαιούχων φορέων;

Απάντηση: α) Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από κοινού με άλλους φορείς, που έχουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, για τη δημιουργία κοινής δομής,
ι) ο προϋπολογισμός του Κύριου Δικαιούχου (συντονιστή φορέα), προσαυξάνεται κατά 100.000,00 €, λόγω αυξημένων διαχειριστικών δαπανών, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεργαζομένων φορέων, δηλαδή δύναται να ανέλθει έως 600.000,00 €, κατ' ανώτατο όριο.
ιι) ο προϋπολογισμός κάθε συνεργαζόμενου φορέα δύναται να ανέλθει, κατ' ανώτατο όριο, στο 50% του προϋπολογισμού του συντονιστή φορέα, δηλαδή έως 300.000,00 €.
β) Σε περίπτωση συνεργασίας ενός μεμονωμένου φορέα με μη «ώριμους» φορείς που έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 142 του Άξονα Α, και οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης, ο Π/Υ του Δικαιούχου φορέα (που ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 500.000,00 €), δύναται να αυξηθεί κατά 50.000,00 € έως 100.000,00 €, ανά μη
«ώριμο» φορέα, προκειμένου να καλυφθούν αποκλειστικά οι δαπάνες αυτών των φορέων, κατόπιν σχετικής αναλυτικής τεκμηρίωσης.
γ) Σε περίπτωση συνεργασίας της κοινής δομής με μη «ώριμους» φορείς που έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 142 του Άξονα Α, ο Π/Υ του Κύριου Δικαιούχου (συντονιστή φορέα) (που ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 600.000,00 €), δύναται να αυξηθεί κατά 50.000,00 € έως 100.000,00 €, ανά μη «ώριμο» φορέα, προκειμένου να καλυφθούν αποκλειστικά οι δαπάνες αυτών των φορέων, κατόπιν σχετικής αναλυτικής τεκμηρίωσης.

8. Ερώτηση: Ποιά είναι η προθεσμία υποβολής προτάσεων;

Απάντηση: Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr, έως την Παρασκευή, 29/10/2021 και ώρα 15:00.

9. Ερώτηση: Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων;


Απάντηση: Η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων δύναται να ανέλθει έως 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με ανώτατο όριο ολοκλήρωσης την 30/11/2023.

10. Ερώτηση: Ποιά είναι η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών;

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, δηλ. η 30/07/2021.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, ορίζεται η 30/11/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

11. Ερώτηση: Ποιές κατηγορίες δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας χρηματοδοτούνται και πώς επιμερίζεται ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης στις επιμέρους δραστηριότητες;

Απάντηση: Η χρηματοδότηση καλύπτει τρεις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχει μια δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας:
Α. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, σε ποσοστό >50% του Π/Υ της πρότασης
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 1.000.000,00 €
Β. Στελέχωση & Οργάνωση των Γραφείων και των πιθανών Συνεργατικών Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας, σε ποσοστό <35% του Π/Υ της πρότασης Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 630.000,00 €
Γ. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σε ποσοστό 5-10% του Π/Υ της πρότασης
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση: έως 100.000,00 €.

12. Ερώτηση: Στο Κεφ. 1, σημείο 2 του περιεχομένου της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3». Ποιοί είναι αυτοί οι τομείς;


Απάντηση: Σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/04.08.2015 (Β' 1862) με την οποία εγκρίνεται η «Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 - 2020», όπως ισχύει, οι τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3, είναι οι παρακάτω 8:
1. Αγροδιατροφή
2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
4. Ενέργεια
5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Υλικά και Κατασκευές
8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)

13. Ερώτηση: Ποιές κατηγορίες δαπανών επιχορηγούνται;


Απάντηση: Για την εκτέλεση των έργων είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:
Ι. Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών:
Α) Δαπάνες προσωπικού
• Αμοιβές νέου προσωπικού
Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας, θα προσδιορίζεται για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί, ο χρόνος εκτέλεσης και παράδοσής του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του φυσικού προσώπου. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του παρεχόμενου έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που έχει ο δικαιούχος για το προσωπικό του, το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτή που απαντάται στην αγορά για παρόμοια απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου, πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης του έργου του.
Β) Δαπάνες προμηθειών
• Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού γραφείου, ΤΠΕ, λογισμικού/Συνδρομές
Γ) Δαπάνες εξωτερικών υπηρεσιών - δαπάνες για υπεργολαβική ανάθεση
• Αμοιβές προς τρίτους
• Συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
• Δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας
• Δαπάνες ανάπτυξης Proof of Concept (<15% του ετήσιου Π/Υ του Γραφείου ΜΤ και σε περίπτωση κοινής δομής, του ετήσιου Π/Υ του φορέα συντονιστή)
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, θα προσδιορίζεται το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας, συνδεόμενο με τα παραδοτέα της πράξης και ο καθορισμός της αμοιβής, θα γίνεται σύμφωνα με αυτή που απαντάται στην αγορά για παρόμοια παροχή υπηρεσίας.
Δ) Άλλες δαπάνες
• Δαπάνες εκπαίδευσης
• Δαπάνες δικτύωσης
• Δαπάνες προβολής και διαφήμισης
• Δαπάνες μετακίνησης και φιλοξενίας για προβολή και δικτύωση.
Οι παραπάνω κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με
την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου και αυτή η σύνδεση μπορεί
τεκμηριωμένα να αποδειχθεί.
Για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ στα άρθρα 12 (παρ. 13) και 17, όπως ισχύουν.
ΙΙ. Έμμεσες Δαπάνες: Οι δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους υπολογίζονται σε σταθερό ποσοστό 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της Πράξης εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση (δαπάνες Πίνακα Β.5 της ΑΥΙΜ) και των δαπανών για πόρους που διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους. Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) (άρθρο 12, παρ. 5 της ΥΑΕΚΕΔ).
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β' 5968) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει.

14. Ερώτηση: Το κόστος του τακτικού προσωπικού που θα δηλωθεί στον Πίνακα Β1 του Παραρτήματος Β του Σχεδίου ΑΥΙΜ, ως μέλη της ομάδας έργου, δεν είναι επιλέξιμο;

Απάντηση: Η παρούσα δράση δεν αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, αλλά στην ανάπτυξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας, με σκοπό την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους φορείς αυτούς. Ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για πρόσθετη, πέραν του συμβατικού χρόνου, απασχόληση του τακτικού ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών φορέων.

15. Ερώτηση: Η Λίστα Ελέγχου περί ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης πώς συμπληρώνεται και τί πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση τεκμηρίωσης περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης;


Απάντηση: Α) Η συνημμένη στην Πρόσκληση Λίστα Ελέγχου περί ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί, ως προς την Ενότητα που αφορά στους Δικαιούχους που η δραστηριότητά τους είναι στον τομέα της έρευνας (σελ. 3).
Στη στήλη της αιτιολόγησης θα πρέπει να δηλωθεί ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 2014/C 198/01 Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία». Ειδικότερα θα πρέπει να δηλωθεί ότι η χρηματοδότηση του/των συγκεκριμένου/ων γραφείου/ων μεταφοράς τεχνολογίας δύναται να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση διότι:
α) ο φορέας εμπίπτει στον ορισμό λβ του αρ. 1.3 της ως άνω Ανακοίνωσης της Επιτροπής (οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων),
β) η χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα συνιστά δραστηριότητα μεταφοράς γνώσης όπως αυτή ορίζεται στον ορισμό κβ του αρ. 1.3 της ως άνω Ανακοίνωσης και
γ) το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης θα επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού, όπως αναφέρεται στο σημείο 19.β της ως άνω Ανακοίνωσης.
Επιπροσθέτως θα πρέπει να δηλωθεί ότι τηρούνται και τα οριζόμενα στο σημείο 18 της ως άνω Ανακοίνωσης, όπου προβλέπεται ότι «Στην περίπτωση που ο ίδιος φορέας ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής φύσης, η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων δεν εμπίπτει στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, αν τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η χρηματοδότηση και τα έσοδά τους, μπορούν σαφώς να διαχωριστούν, ώστε να αποφεύγεται ουσιαστικά η σταυροειδής επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αποδεικτικά στοιχεία της δέουσας κατανομής των δαπανών, της χρηματοδότησης και των εσόδων μπορεί να συνιστούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικείου φορέα».
Β) Στην έκθεση τεκμηρίωσης περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να τεκμηριωθούν τα ανωτέρω δηλωθέντα στη Λίστα Ελέγχου περί ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης και ειδικότερα όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου ερευνητικού οργανισμού, στις κύριες δραστηριότητές του, στις υλοποιούμενες δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης Πράξης, στα τυχόν αναμενόμενα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές και σε ποιες κύριες δραστηριότητες του φορέα, αυτά θα επανεπενδυθούν.
Στην ίδια ή ξεχωριστή έκθεση, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η δυνατότητα διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων του φορέα και να περιγραφεί η τηρούμενη σχετική διαδικασία, με συνημμένες τις απαιτούμενες από το νόμο οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού και τα σχετικά έγγραφα υποβολής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.3.3 της Πρόσκλησης.

16. Ερώτηση: Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης;


Απάντηση: Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είναι άμεση και διενεργείται σε δύο στάδια:
ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΣΤΑΔΙΟ Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί είτε από στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ είτε από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Για την αξιολόγηση των Κριτηρίων των Σταδίων Β1, Β3 και Β5.2 η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, από το μητρώο αξιολογητών της ΓΓΕΚ, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και θα υποβάλουν σχετική γνωμοδότηση.
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης μπορούν να ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης. Η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου/ ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, αφορά στα αποτελέσματα του Σταδίου Α' και γίνει δεκτή, η ΔΑ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β'.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, αφορά στο στάδιο Β' της αξιολόγησης και γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.

17. Ερώτηση: Τί προβλέπεται για την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης; Είναι δυνατή η καταβολή προχρηματοδότησης;


Απάντηση: Καθώς οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς θα είναι δυνατή η προχρηματοδότησή τους μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
Με την έναρξη των έργων, κάθε Δικαιούχος δηλώνει συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος αποτελεί τον τραπεζικό λογαριασμό του έργου, όπου μεταφέρονται όλες οι δόσεις της δημόσιας χρηματοδότησης. Η μεταφορά των δόσεων σε έργα με περισσότερους από ένα Δικαιούχους, γίνεται απευθείας στο λογαριασμό κάθε συνδικαιούχου, χωρίς ενδιάμεση πίστωση του λογαριασμού του κύριου δικαιούχου (συντονιστή φορέα).
Οι πληρωμές των Δικαιούχων πραγματοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΚ.

18. Ερώτηση: Σε περίπτωση συνεργασίας φορέων για τη δημιουργία κοινής δομής, η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης και των συνημμένων εγγράφων, μέσω του ΟΠΣ, θα γίνει από τον κύριο δικαιούχο της Πράξης; Πώς θα αποτυπωθεί το έργο κάθε συνδικαιούχου;

Απάντηση: Σε περίπτωση συνεργασίας φορέων, η ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΠ στο ΟΠΣ, γίνεται από τον κύριο δικαιούχο (συντονιστή) της Πράξης. Θα υπάρχουν διαφορετικά υποέργα ανά συνδικαιούχο και ανά Περιφέρεια.

19. Ερώτηση: Τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν για όλους τους συνδικαιούχους;


Απάντηση: Στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που θα υποβληθεί στο ΟΠΣ, θα πρέπει να επισυναφθούν για κάθε συνδικαιούχο τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.4.2 του Περιεχομένου της Πρόσκλησης, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητάς του για την υλοποίηση της Πράξης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την υποβολή πρότασης, τα απαιτούμενα στοιχεία για την τεκμηρίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας, η τεκμηρίωση της δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων και σχετική διαδικασία, η Έκθεση τεκμηρίωσης για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, και η πρόσφατη βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ ή Ορκωτού Λογιστή για το ισχύον καθεστώς ΦΠΑ των Δυνητικών Δικαιούχων.
Επίσης για κάθε υποέργο αυτεπιστασίας θα πρέπει να υποβληθεί και Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

20. Ερώτηση: Ποιός είναι ο Φορέας Χρηματοδότησης που πρέπει να συμπληρωθεί στα πεδία 31-32/Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Πράξης;

Απάντηση: Φορέας Χρηματοδότησης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κωδικός 1012800.

21. Ερώτηση: Θα αναρτηθεί κάποιο Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας;

Απάντηση: Δεν κρίνεται σκόπιμο. Οι συνεργαζόμενοι φορείς, ανάλογα με τη μορφή της συνεργασίας που θα επιλέξουν και το υποβαλλόμενο Σχέδιο λειτουργίας της κοινής Δομής, θα περιγράψουν στο Συμφωνητικό Συνεργασίας, τον τρόπο λειτουργίας της κοινής δομής, τις αρμοδιότητες που θα έχει το κάθε μέλος και τα δικαιώματα που θα παραχωρεί το ένα μέλος στο άλλο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Το Συμφωνητικό θα υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των συνεργαζόμενων Φορέων.
Η σύνταξη του Συμφωνητικού Συνεργασίας θα μπορούσε να ανατεθεί και σε σύμβουλο νομικής υποστήριξης, δεδομένου ότι οι συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

22. Ερώτηση: Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων της Κοινής Δομής συμβάλλονται μόνο ώριμοι φορείς ή και μη ώριμοι φορείς;


Απάντηση: Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων της Κοινής Δομής, συμβάλλονται μόνο οι Συνδικαιούχοι (ώριμοι φορείς) της υποβαλλόμενης πρότασης.

23. Ερώτηση: Το Συμφωνητικό συνεργασίας του φορέα συντονιστή με τους «μη ώριμους» φορείς χρειάζεται να συνυπογραφεί και από τους ώριμους φορείς;


Απάντηση: ΝΑΙ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 4.2.Δ της Πρόσκλησης τα Συμφωνητικά συνεργασίας του φορέα συντονιστή με τους «μη ώριμους» φορείς, θα συνυπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των συνδικαιούχων Φορέων της Πρότασης.

24. Ερώτηση: Πώς θα κρίνει ένας «ώριμος» Φορέας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, αν μπορεί να υποβάλει πρόταση στην παρούσα Πρόσκληση ως μεμονωμένος Δικαιούχος;

Απάντηση: Ένας «ώριμος» Φορέας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, δύναται να υποβάλει πρόταση στην παρούσα Πρόσκληση μεμονωμένα, όταν εκτός από τις ειδικές προϋποθέσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης Β1.2 «Πληρότητα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας», πληροί και τις προϋποθέσεις του Κριτηρίου Β.5 «Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα του Δικαιούχου», στο πλαίσιο του οποίου αξιολογείται και βαθμολογείται και η Επιχειρησιακή Ικανότητα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δικαιούχου, με βάση την απόδοσή του σε σχέση με την επίτευξη της ελάχιστης τιμής σε δείκτες μεταφοράς τεχνολογίας της τελευταίας πενταετίας, τα έτη λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ του Οργανισμού του Φορέα ή της Απόφασης έγκρισης του σχετικού Οργάνου Διοίκησης του Φορέα) και τη διαθεσιμότητα/επάρκεια των στελεχών (ομάδα έργου) που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση της Πράξης.
Σημειώνεται ότι για τη θετική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας Πρόσκλησης.

25. Ερώτηση: Σε περίπτωση υποβολής πρότασης ως Κοινής Δομής, πώς υπολογίζονται τα έτη λειτουργίας του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας, οι δείκτες απόδοσης αυτού, καθώς και η επάρκεια του προσωπικού (ομάδα έργου), που αξιολογούνται στην επιχειρησιακή ικανότητα (Κριτήριο Β5.2);

Απάντηση: Στην περίπτωση υποβολής πρότασης ως Κοινής Δομής, κατά την αξιολόγηση του Κριτηρίου Β5.2, θα ληφθούν υπόψη τα έτη λειτουργίας του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας με τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, είτε αυτό ανήκει στον συντονιστή φορέα είτε σε κάποιον εκ των συνδικαιούχων φορέων. Ο υπολογισμός θα γίνει από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ του Οργανισμού του Φορέα ή της Απόφασης έγκρισης του σχετικού Οργάνου Διοίκησης του Φορέα, έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Οι δείκτες απόδοσης και η επάρκεια του προσωπικού θα υπολογιστούν αθροιστικά σε επίπεδο Κοινής Δομής, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα λειτουργίας του κάθε γραφείου έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

26. Ερώτηση: Σε περίπτωση Κοινής Δομής όπου θα υπάρχουν ώριμοι και μη ώριμοι φορείς, μπορούν οι ώριμοι φορείς πέραν του συντονιστή φορέα, να αναλάβουν δράσεις προς τους μη ώριμους φορείς και να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό που αναλογεί στους μη ώριμους φορείς (50.000 - 100.000 ευρώ); Σε αυτή την περίπτωση δικαιολογείται ο προϋπολογισμός των ώριμων φορέων να υπερβεί το όριο των 300.000,00 ευρώ;

Απάντηση: Δεν προβλέπεται από την Πρόσκληση αυτή η δυνατότητα.

27. Ερώτηση: O αυξημένος προϋπολογισμός του Συντονιστή φορέα της Κοινής Δομής σε σχέση με τον προϋπολογισμό των υπόλοιπων ώριμων φορέων (πέραν των διαχειριστικών εξόδων), αφορά δράσεις που θα γίνουν προς όφελος όλων των μελών της Κοινής Δομής;


Απάντηση: ΝΑΙ. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, στο Σχέδιο Λειτουργίας της κοινής δομής για το διάστημα υλοποίησης της πρότασης, θα περιγράφονται οι δραστηριότητες της κοινής δομής και οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν από την ύπαρξη της κοινής δομής. Ειδικότερα θα προβλέπεται η οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών κάθε Φορέα από την Κοινή Δομή: Κάθε Δομή θα δημιουργήσει τους βασικούς μηχανισμούς διοίκησης και διακυβέρνησής της. H Κοινή Δομή θα λειτουργεί με τη μορφή δικτύου όπου κάποιο(α) μέλος(η) με συγκεκριμένη τεχνογνωσία θα αναλαμβάνει(ουν) συγκεκριμένες δραστηριότητες για λογαριασμό όλων των μελών. Επομένως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες δραστηριότητες θα γίνονται στο επίπεδο του κάθε μέλους και ποιες στο κεντρικό επίπεδο της Κοινής Δομής. Από αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα στελεχωθεί κάθε κόμβος αλλά και η κεντρική Δομή. Θα πρέπει επίσης να περιγράφονται οι διαδικασίες που θα ακολουθεί η Κεντρική Δομή και ο τρόπος που θα συντονίζει τη λειτουργία της με τον κάθε Κόμβο.

28. Ερώτηση: Μέρος του προϋπολογισμού του Συντονιστή Φορέα μπορεί να ανατεθεί σε ώριμους φορείς της Κοινής Δομής για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν όλα τα μέλη της Κοινής Δομής, ακόμη και αν με αυτό τον τρόπο υπερβαίνεται ο μέγιστος προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τους ώριμους φορείς της Κοινής Δομής;

Απάντηση: Δεν προβλέπεται από την Πρόσκληση αυτή η δυνατότητα.

29. Ερώτηση: Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη διμερείς προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ του συντονιστή φορέα και μη ώριμων μελών που συμμετέχουν στην κοινή δομή, οι συμβάσεις αυτές είναι αποδεκτές στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως «συμφωνητικά συνεργασίας του φορέα συντονιστή με τους «μη ώριμους» φορείς»;

Απάντηση: ΟΧΙ. Τα συμφωνητικά συνεργασίας θα πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση του διετούς επιχειρηματικού σχεδίου που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, θα πρέπει να υποβληθούν συμφωνητικά συνεργασίας του φορέα συντονιστή με τους "μη ώριμους" Φορείς, των οποίων τις δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας θα αναλάβει να υλοποιήσει η κοινή δομή, υπογεγραμμένα από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των Φορέων της κοινής δομής, στα οποία θα περιγράφεται ο τρόπος της συνεργασίας (πώς θα μεταβιβάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες, πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις και από ποιους).

30. Ερώτηση: Αναφορικά με τη δραστηριότητα του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας τα τελευταία πέντε (5) έτη, λαμβάνεται υπόψη και η δραστηριότητα του τρέχοντος έτους 2021;


Απάντηση: ΝΑΙ μπορεί να ληφθεί υπόψη και η δραστηριότητα του τρέχοντος έτους, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης.

31. Ερώτηση: Δαπάνες για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας επέκτασης της λειτουργίας του ΓΜΤ και εκτός επικράτειας, είναι επιλέξιμες στην παρούσα πρόσκληση;

Απάντηση: ΟΧΙ. Η αναφερόμενη σχετική δαπάνη στο σημείο 3 Α, σελ. 7 της Πρόσκλησης, είναι επιλέξιμη για μελέτες σκοπιμότητας που αφορούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης Πράξης.
Στο σημείο 3.2.5, σελ. 10 της Πρόσκλησης προβλέπεται σχετική ενότητα στο υποβαλλόμενο Επιχειρηματικό Σχέδιο, που αφορά στην τεκμηρίωση βιωσιμότητας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για μία πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρηματικού σχεδίου, θα μπορούσε να διερευνηθεί και η σκοπιμότητα της επέκτασης της λειτουργίας του ΓΜΤ και εκτός επικράτειας, για την τεκμηρίωση της μελλοντικής βιωσιμότητας του Γραφείου.

32. Ερώτηση: Ποιες κατηγορίες δαπανών θεωρούνται επιλέξιμες, με ημερομηνία πρωθύστερη της ένταξης της πράξης;

Απάντηση: Επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, δηλ. από 30/7/2021, δύνανται να είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων της Πράξης και όχι τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την προετοιμασία της πρότασης, πλην της τυχόν δαπάνης που θα αφορά στη σύνταξη του Συμφωνητικού Συνεργασίας, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση της Πράξης. Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των δαπανών της Πράξης, είναι η τήρηση από τον Δικαιούχο των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ.137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β' 5968) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).

33. Ερώτηση: Στη περίπτωση υποβολής πρότασης από Φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει και δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας για άλλο «μη ώριμο» φορέα, αν ο «μη ώριμος φορέας» θέλει να προστατέψει τη διανοητική του ιδιοκτησία μέσω υποβολής αιτήματος ευρεσιτεχνίας, είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες με αποκλειστικό καταθέτη τον «μη ώριμο φορέα»;

Απάντηση: Σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους Δικαιούχους της Δράσης. Υπενθυμίζουμε ότι Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι «ώριμοι φορείς» σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίοι και συμμετέχουν στην υλοποίηση μιας Πράξης, είτε ως μεμονωμένο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας είτε ως μέλη Κοινής Δομής με έναν εξ'αυτών να έχει τον ρόλο του συντονιστή φορέα.
Επομένως στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας Πράξης δύναται, βάσει υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας με τους ως άνω φορείς, «μη ώριμος φορέας» να αναθέσει ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας και οι δαπάνες να πραγματοποιούνται και να δηλώνονται σε Δελτία Δήλωσης Δαπάνης είτε του Συντονιστή φορέα σε περίπτωση κοινής δομής, είτε του μεμονωμένου γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας.

34. Ερώτηση: Ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής που συνεργάζεται με κάποιο δυνητικό δικαιούχο με σύμβαση μέσω πρόγραμματος του ΕΛΙΔΕΚ, θεωρείται έκτακτο προσωπικό για τον Φορέα. Στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης για να συμμετάσχει ως έκτακτο προσωπικό θα πρέπει να προσληφθεί κατόπιν σχετικής προκήρυξης ή μπορεί να γίνει δεκτή η κατηγοριοποίηση που έχει στο φορέα; Μπορεί να προβλεφθεί επιμίσθιο για τον μεταδιδακτορική ερευνητή για τη συμμετοχή του στην Πράξη για το ΓΜΤ ή υπάρχει κάποιος περιορισμός;

Απάντηση:
Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του ΕΣΠΑ, όταν προβλέπονται δαπάνες για νέο προσωπικό, θα πρέπει κατά την επιλογή του εν λόγω προσωπικού να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας (ΥΑ με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018, ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018 - αρ. 3 παρ. 1 και αρ. 12 παρ. 7).
Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου έκτακτου προσωπικού θα πρέπει - μεταξύ άλλων- ρητά να αναφέρεται ότι το αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, για την οποία συνάπτεται.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, συνδέονται με τα παραδοτέα ή και τα σχετικά πακέτα εργασίας, η αξία των οποίων (συμβατικό τίμημα) εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίησή τους ανθρωποχρόνο και είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Ο όρος επιμίσθιο χρησιμοποιείται μόνο για την αμοιβή τακτικού ερευνητικού προσωπικού όταν απασχολείται σε ερευνητικά έργα πέραν των 20 συμβατικών ωρών της εβδομάδα.
Στις περιπτώσεις όπου μεταξύ δικαιούχου της Δράσης και ενός φυσικού προσώπου συνάπτονται συμβάσεις στο πλαίσιο διαφορετικών Πράξεων, θα πρέπει αυτό να έχει προβλεφθεί στη σχετική προκήρυξη, κατά την υλοποίηση να αναγράφεται στην σχετική σύμβαση και να τεκμηριώνεται επαρκώς η διαδρομή ελέγχου ως προς τη συνολική απασχόληση του εργαζόμενου (ενδεικτικά με τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης).
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μεταδιδακτορικός ερευνητής εάν είναι πλήρους απασχόλησης στο ΕΛΙΔΕΚ, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση του, δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλη σύμβαση. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης στο ΕΛΙΔΕΚ, θα μπορούσε για τις ώρες που υπολείπονται του 8ώρου να υπογράψει
σύμβαση για την Δράση των ΓΜΤ, αν φυσικά επιλεγεί από προκήρυξη που προβλέπει τις ώρες απασχόλησης και το φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε αυτές.

35. Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα αποστολής στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχετικών σχεδίων Συμφωνητικών Συνεργασίας, για τον προέλεγχό τους, πριν την οριστική υποβολή τους;

Απάντηση: ΟΧΙ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, δεν δύναται να υλοποιηθεί κανενός είδους προαξιολόγηση στοιχείων των υπό υποβολή προτάσεων.
Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων της. Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης