Αποτελέσματα live αναζήτησης

102012/20-9-2021 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την πληρωμή έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2021 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

102012/20-9-2021
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την πληρωμή έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)


Αριθμ. 102012/2021

(ΦΕΚ Β' 4433/25-09-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 42 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 108).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 188/02, σχετικά με «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2020/C 224/02, σχετικά με την παράταση και τις τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014 2020, των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020), των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, της ανακοίνωσης σχετικά με τα κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, της ανακοίνωσης της Επιτροπής Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία και της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

6. Την απόφαση της Επιτροπής 2018/C 39/03, για τη σύσταση του Στρατηγικού Φόρουμ για Σημαντικά Σχέδια Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

7. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2017/479 «Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία: Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ».

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

12. Την παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄265) και το άρθρο 160 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), σχετικά με τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ).

13. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ [Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014 (Β΄ 2573)]» (Β΄2857).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής


1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής από το ΠΔΕ των έργων του άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (Α΄108) τα οποία που αποτελούν τμήμα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) και τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2014/C 188/02 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν τα έργα για τα οποία το ΠΔΕ, λόγω της συμβολής των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στην ανάπτυξη της οικονομίας, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτει το ποσό που εγκρίνεται από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κοινοποίησης της Ανακοίνωσης και αποτελεί μέρος ή το σύνολο του κενού χρηματοδότησης (funding gap), όπως προσδιορίζεται από την εκάστοτε απόφαση Έγκρισης Καθεστώτος Ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η χρηματοδότηση μπορεί κατά περίπτωση να προέρχεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.
 
Άρθρο 2
Δικαιούχοι


Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πρόταση ΣΕΚΕΕ μετά την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Άρθρο 3
Εφαρμοστέο Δίκαιο


Η χρηματοδότηση των έργων που συμμετέχουν στο ΣΕΚΕΕ θα γίνεται βάσει της τήρησης των όρων που τίθενται από τα παρακάτω:
1. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 188/02.
2. Τις αποφάσεις έγκρισης καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο κοινής πρότασης ΣΕΚΕΕ από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.
3. Τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που διέπουν τις ενισχύσεις της παρούσας, για τις οποίες αξιοποιούνται και πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Άρθρο 4
Φορείς


1. Η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για την παρακολούθηση των Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.

2. Φορέας Διαχείρισης των Έργων της παρούσας που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ).

3. Σε περίπτωση που έργο που συμμετέχει στο ΣΕΚΕΕ ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027, ή σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, τη διαχείριση του έργου αναλαμβάνει η οικεία Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή του Προγράμματος σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Φορέας Χρηματοδότησης των Έργων της παρούσας ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) κάθε Υπουργείου, από Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του οποίου καλύπτεται η χρηματοδότηση του εκάστοτε έργου.

5. Φορέας Υλοποίησης έργου ορίζεται ο εκάστοτε δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης του έργου


1. Προκειμένου ένα έργο που περιλαμβάνεται σε Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος να τύχει χρηματοδότησης σύμφωνα με την παρούσα απαιτείται:
• να έχει εκδοθεί για το εν λόγω έργο απόφαση έγκρισης καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και
• η έκδοση απόφασης Χρηματοδότησης του έργου.
 
2. Το έργο πρέπει να περιλαμβάνει συγχρηματοδότηση από τον δικαιούχο, όπως αποτυπώνεται και στην απόφαση έγκρισης καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. Το επιπλέον της ενίσχυσης από το ΠΔΕ ποσό του προϋπολογισμού του έργου αποτελεί την ιδία συμμετοχή του δικαιούχου στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου και μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση που δεν ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση έγκρισης Καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης, αναφορικά με τη σώρευση ενισχύσεων.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου από συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, ή άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και όχι τα οριζόμενα στα άρθρα 7-13 της παρούσας.

Άρθρο 6
Είδος Ενίσχυσης


Για τα έργα του άρθρου 1 της παρούσας, παρέχεται επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού στο δικαιούχο για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών, όπως προσδιορίζεται στην έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Άρθρο 7
Απόφαση Χρηματοδότησης


1. Επιχειρήσεις του άρθρου 2 της παρούσας για τις οποίες τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως αίτημα στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ για χρηματοδότηση του συνολικού ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπεται στο εγκεκριμένο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. Το αίτημα συνοδεύεται από την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης και σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕΠίνακας 4Α: Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ Εθνικοί Πόροι / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024).

2. Η ΕΥΔΕ ΒΕΚ ελέγχει και αξιολογεί την ορθότητα του αιτήματος και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την έκδοση απόφασης Χρηματοδότησης του έργου.

3. Η απόφαση Χρηματοδότησης περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης στον Δικαιούχο.

4. Η απόφαση Χρηματοδότησης αποτυπώνει το ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει ο Δικαιούχος αυτής βάσει της απόφασης έγκρισης καθεστώτος, -το οποίο συνιστά τον προϋπολογισμό του έργου στο ΠΔΕ-, καθώς και το αναλυτικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου.

5. Στην απόφαση Χρηματοδότησης προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες και η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην απόφαση έγκρισης καθεστώτος της ΕΕ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να προηγούνται της έκδοσης της απόφασης Χρηματοδότησης.

Άρθρο 8
Ένταξη έργου για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ


1. Μετά την έκδοση της απόφασης Χρηματοδότησης, ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλει πρόταση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με σχετικό προηγούμενο αίτημα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ. Η πρόταση συνοδεύεται από την απόφαση Χρηματοδότησης που εκδίδεται σύμφωνα με την οικεία έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης, καθώς και από κατάλληλα συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ-ΠΔΕ).

2. Τα έργα που συμμετέχουν σε ΣΕΚΕΕ που διέπονται από την παρούσα απόφαση αλλά δεν εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα, εγγράφονται σε συλλογική απόφαση ΣΑ/2, εφόσον βεβαιώνεται από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ότι το έργο είναι επιλέξιμο για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108).

Άρθρο 9
Τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης


1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους του άρθρου 2 της παρούσας, διενεργείται τμηματικά ή εφάπαξ κατόπιν έγγραφου αιτήματος του φορέα διαχείρισης (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) και ειδικότερα:
Ι. Προκαταβολή (δυνητική) με ισόποση εγγυητική επιστολή
Μετά την έκδοση της απόφασης Ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, σε ποσοστό μέχρι 15% του επιχορηγούμενου π/υ όπως αναφέρεται στην απόφαση Χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της αρμόδιας ΓΔΟΥ του αρμοδίου Υπουργείου, αόριστης διάρκειας, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί της γενομένης κατάπτωσής της από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κατάπτωση επέρχεται όταν δεν τηρούνται από τον Φορέα Υλοποίησης οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση Χρηματοδότησης.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση και επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της ως ανωτέρω.
Παρέχεται η δυνατότητα / επιλογή σε δικαιούχο που έλαβε προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, να ζητήσει τη διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής από την ΓΔΟΥ με σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης δημόσιας χρηματοδότησης.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
H προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός της διάρκειας υλοποίησης του έργου.
ΙΙ. Ενδιάμεσες δόσεις
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης από το δικαιούχο και έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης ενδιάμεσης επαλήθευσης, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
IΙΙ. Τελική Δόση Αποπληρωμή
Καταβάλλεται κατόπιν υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και εκδίδεται η απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου από συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Άρθρο 10
Έλεγχος και Παρακολούθηση των έργων


1. Στα έργα που συμμετέχουν σε ΣΕΚΕΕ προς χρηματοδότηση που υπάγονται στην παρούσα διενεργείται από την ΕΥΔΕ ΒΕΚ ή/και από μέλη πιστοποιημένων μητρώων ελεγκτών ενδιάμεσος διοικητικός έλεγχος κατά την υλοποίηση και επιτόπιος τελικός έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του έργου.

2. Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης του δικαιούχου χρηματοδότησης για έργο που συμμετέχει σε ΣΕΚΕΕ με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της απόφασης Χρηματοδότησης και της έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης του έργου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του δικαιούχου που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση Χρηματοδότησης προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης:
α) Ότι έχει υλοποιηθεί κατά περίπτωση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται αίτημα πληρωμής, και ότι έχει καταβληθεί η αναλογούσα ίδια συμμετοχή ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας,
β) ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο που συμμετέχει σε ΣΕΚΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Χρηματοδότησης (για την καταβολή της τελικής πληρωμής).
 
4. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση της ΕΥΔΕ ΒΕΚ.

5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, από την ΕΥΔΕ ΒΕΚ, η οποία:
α) Αν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.
β) Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ήσσονος σημασίας, ενημερώνεται ο δικαιούχος για την αποκατάστασή τους και διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος.

6. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στο έργο που δεν θεραπεύονται, ή αν μετά από τον ως άνω συμπληρωματικό έλεγχο δεν έχουν θεραπευτεί οι ελλείψεις ήσσονος σημασίας, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον Δικαιούχο γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Πέραν των ανωτέρω η ΕΥΔΕ ΒΕΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων παρακολούθησης του έργου προς την ΕΥΚΕ (σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας). Σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου από συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Άρθρο 11
Ολοκλήρωση έργου ΣΕΚΕΕ


1. Το έργο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εντός της ορισθείσας στην απόφαση Χρηματοδότησης προθεσμίας.

2. Η προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να παραταθεί για διάστημα αντίστοιχο με τυχόν διάστημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης από την ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, προς την ΕΥΔΕ ΒΕΚ.

Άρθρο 12
Διαδικασία χρηματοδότησης-Καταβολή επιχορήγησης


1. Ο Δικαιούχος αιτείται στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου ποσού όπως προβλέπεται στην απόφαση Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

2. Η ΕΥΔΕ ΒΕΚ υποβάλλει μέσω του e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης του έργου για συγκεκριμένο ποσό στην ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ.

3. Η ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ αξιολογεί το αίτημα και το προωθεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) για χρηματοδότηση της ΣΑ.

4. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει απόφαση Χρηματοδότησης της ΣΑ. Μετά την εκτέλεση της χρηματοδότησης της ΣΑ από την ΤτΕ, η ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ υποβάλλει εντολή κατανομής του ποσού στο λογαριασμό του έργου.
 
5. Η ΕΥΔΕ ΒΕΚ υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ αίτημα καταβολής της επιχορήγησης στον δικαιούχο, βεβαιώνοντας την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων στην απόφαση Χρηματοδότησης του Έργου και κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

6. Κατά τις εκταμιεύσεις, η ΕΥΔΕ ΒΕΚ πρέπει να παρακολουθεί κατά τη διενέργεια του διοικητικού ή τελικού ελέγχου την αναλογική προς τη δημόσια χρηματοδότηση, ιδία καταβολή από τον Δικαιούχο του έργου.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των Δικαιούχων


1. Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων προκύπτουν από την απόφαση Χρηματοδότησης του εκάστοτε έργου που συμμετέχει στο ΣΕΚΕΕ.

2. Οι Δικαιούχοι τηρούν χωριστή λογιστική μερίδα για την παρακολούθηση των εξόδων τους στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου που συμμετέχει στο ΣΕΚΕΕ.

3. Οι Δικαιούχοι οφείλουν επίσης:
• Nα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ Καθεστώς Ενίσχυσης,
• να αναρτούν στον τόπο εγκατάστασης του έργου πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της πηγής χρηματοδότησης του έργου,
• να ενημερώνουν για την πορεία υλοποίησης του έργου σε ετήσια βάση τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
• να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, προκειμένου να δημοσιευτούν στον εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σχετικές πληροφορίες για την ενίσχυση που χορηγείται, βάσει της Ανακοίνωσης και της σχετικής εγκριτικής απόφασης,
• να υποβάλλουν στην ΕΥΚΕ τις προβλεπόμενες ετήσιες εκθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Επιτροπή, βάσει της Ανακοίνωσης και τις σχετικής εγκριτικής απόφασης,
• να τηρούν για 10 έτη λεπτομερή αρχεία για τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρούσας, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης και της σχετικής απόφασης έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας


Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από το Φορέα Διαχείρισης των έργων που συμμετέχουν στο ΣΕΚΕΕ, οι εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων οργάνων και τα αιτήματα των Δικαιούχων, που αφορούν στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των έργων σε οποιαδήποτε φάση, κοινοποιούνται αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να ενημερωθούν τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα διακυβέρνησης κάθε ΣΕΚΕΕ.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης