Αποτελέσματα live αναζήτησης

69146/16-9-2021 Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

69146/16-9-2021
Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.


69146/16-9-2021 Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 69146

Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

(ΦΕΚ Β 4407/25.9.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 87, των περ. α και ιζ της παρ. 2, των περ. α και β της παρ. 4, των περ. δ και ε της παρ. 5, των περ. ι, κβ, κζ και κη της παρ. 9 του άρθρου 34 και περ. β της παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α'8).

β. Των περ. ε και θ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α'85).

γ. Των άρθρων 69Α, 69Β, 69Γ, 69Δ και 69Ε του ν. 4387/2016 (Α'85).

δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α'119).

2. Την υπό στοιχεία Φ.10021/34047/1007/25-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο. και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β' 3073).

3. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β'3314).

4. Τις υπ' αρ. 334667/2-9-2021, 346589/10-9-2021 και 347434/10-9-2021 προτάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ' αρ. 14171/2020 απόφαση Διοικητή (Β'202) και του ΣΤ' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Σερρών με έδρα τις Σέρρες, του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Νιγρίτας και του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Σιδηροκάστρου, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών με έδρα τις Σέρρες, στο οποίο συγχωνεύτηκαν το Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Σερρών με έδρα τις Σέρρες και το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Σερρών με έδρα τις Σέρρες με την υπ' αρ. 157912/2021 απόφαση Διοικητή (Β'1997), του Β' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Σερρών με έδρα τις Σέρρες, του Α' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Σερρών με έδρα τη Νιγρίτα και του Γ' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Σερρών με έδρα το Σιδηρόκαστρο.

3. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α' Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, στο οποίο συγχωνεύτηκαν το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα με την υπ' αρ. 170199/2020 απόφαση Διοικητή (Β'3585), το Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και ΕΔΕ Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και το Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ιω-αννίνων με έδρα τα Ιωάννινα με την αριθμ. 183911/2020 απόφαση Διοικητή (Β'3458) και του Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

γ) Την κατάργηση την 24-10-2021 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

4. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β' Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, την 25-10-2021.

5. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α' Μαγνησίας με έδρα το Βόλο, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα το Βόλο, στο οποίο συγχωνεύτηκαν το Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μαγνησίας με έδρα το Βόλο με την υπ' αρ. 157935/2021 απόφαση Διοικητή (Β'1999) και του Β' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα το Βόλο.

6. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β' Μαγνησίας με έδρα το Βόλο, του Αποκεντρωμένου Τμήματος Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Σκιάθου και του Αποκεντρωμένου Τμήματος Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Σκοπέλου, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Α' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα τον Αλμυρό και του Γ' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα τη Σκιάθο.

7. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ι' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Ηλιούπολη, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του ΙΑ' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπολη και του Θ' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπολη.

8. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ' ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Α' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νότιου Τομέα με έδρα τη Γλυφάδα και του Α' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα τη Γλυφάδα.

9. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Δ' Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Γ' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Κορωπί και του Α' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με έδρα το Κορωπί.

10. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ε' Ανατολικής Αττικής με έδρα το Λαύριο, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Δ' Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Λαύριο και του Β' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με έδρα το Λαύριο.

11. α) Την έναρξη λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την 25-10-2021.

β) Την κατάργηση την 24-10-2021 του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης