Αποτελέσματα live αναζήτησης

69471/24-09-2021 Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

69471/24-09-2021
Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021


69471/24-09-2021 Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. Πρωτ.: 69471
24 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ

Αριθμός Εγκυκλίου: 642

«Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α'169)


Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Α. Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19
Α.1. Δια ζώσης συνεδρίαση
Α.2. Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης
Α.3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Α.4. Δια περιφοράς συνεδρίαση
Α.5. Συνεδρίαση και ψηφοφορία συλλογικού οργάνου στην περίπτωση που για τη λήψη απόφασης απαιτείται μυστική ψηφοφορία
Α.6. Συμμετοχή πολιτών στις δημόσιες συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19 σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τα νέα δεδομένα που ισχύουν με το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Με άρθρο 67 του ν.4830/2021, τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), σχετικά με τον τρόπο λήψης απόφασης των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α.

Τα συλλογικά όργανα των περιφερειών στα οποία αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος είναι τα κατωτέρω:
• Εκτελεστική επιτροπή,
• Περιφερειακό συμβούλιο,
• Οικονομική επιτροπή,
• Αποφασιστικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου,
• Περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω υπαλλήλους

Βλέπε πρωτότυπο έγγραφο

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ypes.gr

Α. Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19.


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α'169),
«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.».

Επομένως, η συνεδρίαση και λήψη απόφασης των συλλογικών οργάνων των περιφερειών μπορεί να λαμβάνει χώρα:
• Είτε μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
• Είτε δια ζώσης (με φυσική παρουσία),
• Είτε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)
• Είτε δια περιφοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (A' 87)

Σκοπός της διάταξης είναι να αποσαφηνίσει τις δυνατότητες συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων σε συνθήκες αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού covid-19, αίροντας οποιαδήποτε ερμηνευτική δυσχέρεια είχε, τυχόν, προκύψει κατά την πρώτη εφαρμογή της. Το γεγονός αυτό προσδίδει στη ρύθμιση χαρακτηριστικά γνήσιας ερμηνευτικής διάταξης, η οποία εκ της φύσεώς της έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Οι συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους από την έναρξη της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, θεωρούνται νόμιμες.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων και αφορά τις προσκλήσεις που εκδόθηκαν από τους προέδρους των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων με έναν από τους ανωτέρω τρόπους συνεδρίασης, οι οποίες έλαβαν χώρα με την τήρηση των ισχυουσών την εκάστοτε χρονική στιγμή υγειονομικών μέτρων.

Με τη νέα διάταξη, επανέρχεται ο δημόσιος χαρακτήρας των δια ζώσης συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων υπό τους όρους όμως και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά μέτρα, όπως αυτά αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων π.χ. ως προς την καταλληλότητα του χώρου, τις αποστάσεις κ.λπ. σκόπιμο είναι να ζητείται η συνδρομή των υγειονομικών υπηρεσιών των
περιφερειών, δεδομένου ότι αυτές συγκαταλέγονται στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των εφαρμοζόμενων υγειονομικών μέτρων.

Α.1. Δια ζώσης συνεδρίαση

Με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021, αίρεται η υποχρέωση να πραγματοποιείται η δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας, όπως η τήρηση αποστάσεων, η χρήση μάσκας, ανώτατο όριο παρευρισκόμενων κ.λπ.

Τα ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά μέτρα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση και το πρόγραμμα εμβολιασμού, αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, για τη δια ζώσης συνεδρίαση και τον αριθμό των συμμετεχόντων1 ισχύουν τα εξής:
• Με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων , είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα (συμπεριλαμβανομένου του πρακτικογράφου, κι όποιων άλλων συμμετεχόντων) και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.
• Με τη συμμετοχή άνω των επτά (7) ατόμων και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού). Δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, και ως εκ τούτου δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει.

Τα μέλη των συλλογικών οργάνων ενημερώνουν τον πρόεδρο για το εάν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, προκειμένου να προγραμματιστεί ο τρόπος συνεδρίασης και επιδεικνύουν τα σχετικά αποδεικτικά κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης.

Για την καταλληλότητα του χώρου συνεδρίασης, σκόπιμο είναι να ζητείται η συνδρομή των υγειονομικών υπηρεσιών των περιφερειών. Σε περίπτωση που ο χώρος κρίνεται ακατάλληλος, οι συνεδριάσεις μπορεί να διεξάγονται σε άλλο κατάλληλο χώρο, με απόφαση του συλλογικού οργάνου.

Ειδικά για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής η αλλαγή του τόπου συνεδρίασης πραγματοποιείται, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παρ. 1 του άρθρου 1672 του ν. 3852/2010 (A' 87) και το εδάφιο γ' της παρ. 1 του άρθρου 1773 αντίστοιχα.

Α.2. Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A' 76), η τηλεδιάσκεψη του συλλογικού οργάνου γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κ.λπ.

Για την τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης εφαρμόζονται οι κυ.α. υπ' αρ. 429/2020 (Β' 850) και υπό στοιχεία. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της κ.υ.α. υπ' αρ. 429/2020:
«Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης νοείται η από απόσταση διάσκεψη, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου. Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων».

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω κ.υ.α. παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω του https://www.epresence.gr/.

Ειδικά για την τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence, η ανωτέρω κ.υ.α. συμπληρώθηκε με την κ.υ.α. υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704) ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, δύναται να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική ευθύνη των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων».

Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των συνεδριάσεων παρέχεται για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όταν είναι δυσχερής η φυσική παρουσία των μελών των συλλογικών οργάνων, ειδικά κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων4.

Με την ηλεκτρονική καταγραφή των συνεδριάσεων, διευκολύνεται εν γένει η καταγραφή και επεξεργασία των πρακτικών, καθώς και η πιστοποίηση της ψηφοφορίας κατά τη λήψη των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του και τις ισχύουσες διατάξεις.

Α.3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Στην περίπτωση που λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών μέτρων δεν είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των μελών του συλλογικού οργάνου σε δια ζώσης συνεδρίαση, η συνεδρίαση πραγματοποιείται με μεικτό τρόπο, δηλαδή συμμετέχουν σε δια ζώσης συνεδρίαση όσα μέλη επιτρέπεται και τα υπόλοιπα μέλη συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, για τη δια ζώσης συνεδρίαση και τον αριθμό των συμμετεχόντων5 ισχύουν τα εξής:
• Δια ζώσης συνεδρίαση με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του πρακτικογράφου, κι όποιων άλλων συμμετεχόντων) και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα υπόλοιπα μέλη συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.
• Δια ζώσης συνεδρίαση με τη συμμετοχή άνω των επτά ατόμων και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο6, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού). Εφόσον υπάρχουν μέλη που δεν πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις αυτά συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να συμμετάσχουν εμβολιασμένοι και νοσήσαντες, εφόσον το επιθυμούν. Δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει.

Τα μέλη ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή τους.

Α.4. Δια περιφοράς συνεδρίαση

Η συνεδρίαση όλων των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας δια περιφοράς, όχι μόνο του περιφερειακού συμβουλίου, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1677 του ν. 3852/2010 (Α' 87), δηλαδή με πρόσκληση του προέδρου του και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου, χωρίς όμως να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης, υπό την προϋπόθεση της βάσιμης πιθανολόγησης κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης.

Για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης, απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από τον πρόεδρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, στην οποία σκόπιμο είναι να ορίζεται ο τρόπος αποστολής της ψήφου των μελών π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά. κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Στο άρθρο 167 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ωστόσο, στην περίπτωση που από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων δεν έχει πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση και λόγω ειδικών υγειονομικών μέτρων δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα δια ζώσης συνεδρίαση, οι αποφάσεις αυτές σκόπιμο είναι να ανακοινωθούν σε συνεδρίαση που πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

Α.5. Συνεδρίαση και ψηφοφορία συλλογικού οργάνου στην περίπτωση που για τη λήψη απόφασης απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

Στις περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται λήψη απόφασης με μυστική ψηφοφορία, επί παραδείγματι για την εκλογή μελών προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου ή μελών των επιτροπών (π.χ. οικονομική επιτροπή), δεδομένου ότι δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που να καλύπτει τον όρο της μυστικότητας, εφαρμόζονται αναλόγως τα ακόλουθα:

Το συλλογικό όργανο προσκαλείται σε συνεδρίαση είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη8. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, τα μέλη που συμμετέχουν αρχικά με ηλεκτρονικά μέσα9, στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της ψηφοφορίας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο πρόεδρος και το οποίο πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση, προκειμένου να παράσχουν την ψήφο τους.

Στο χώρο της ψηφοφορίας μπορούν να παραβρεθούν, χωρίς περιορισμό ατόμων, οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Τα τυχόν ανεμβολίαστα μέλη προσέρχονται την ίδια τασσόμενη από τον πρόεδρο χρονική προθεσμία στο χώρο της ψηφοφορίας, εισέρχονται όμως σε αυτόν για να ψηφίσουν, εφόσον, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που παρευρίσκονται εντός του χώρου (συμπεριλαμβανομένων των ανεμβολίαστων μελών) είναι έως επτά (7) άτομα. Εντός του χώρου της ψηφοφορίας τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα (τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου, χρήση μάσκας).

Αρμόδιο για την τήρηση της εφαρμογής των ανωτέρω, είναι το πρόσωπο υπό την προεδρία του οποίου διεξάγεται η συνεδρίαση.

Α.6. Συμμετοχή πολιτών στις δημόσιες συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων


Για τα συλλογικά όργανα των περιφερειών τα οποία συνεδριάζουν δημόσια, η συμμετοχή των πολιτών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία των οργάνων αυτών καθώς και στους κανονισμούς λειτουργίας τους.

Η συμμετοχή των πολιτών με φυσική παρουσία, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων, γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα κι, επομένως, είναι δυνατό να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Οι πολίτες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο συνεδρίασης οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά αποδεικτικά. Δεν προβλέπεται η δια ζώσης συμμετοχή ανεμβολίαστων πολιτών με αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο.

Ο αριθμός των παρευρισκόμενων πολιτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, ενώ πρέπει να τηρούνται πάντα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία ατόμων ανά τετραγωνικά μέτρα, χρήση μάσκας και αντισηπτικού). Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι εν λόγω πολίτες συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

1Άρθρο 1 κ.υ.α. υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337). Σε περίπτωση τροποποίησης των υγειονομικών μέτρων στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων από μεταγενέστερη κ.υ.α., θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος.
2Άρθρο 167 παρ. 1 εδ. γ’ ν. 3852/2010: «Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά από απόφαση του συμβουλίου».
3Άρθρο 177 παρ. 1 εδ. γ’ ν. 3852/2010: «Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών της».
4Κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 της κ.υ.α. υπ’ αρ. 429/2020 ( Β’ 850).
5Άρθρο 1 κ.υ.α. υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.9.2021, (Β’ 4337). Σε περίπτωση τροποποίησης των υγειονομικών μέτρων στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων από μεταγενέστερη κ.υ.α., θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος.
6Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της κ.υ.α. υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.9.2021 (Β’ 4337).
7Άρθρο 167 παρ. 1 ν. 3852/2010: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση».
8Δεν είναι επομένως δυνατή η σύγκληση του συλλογικού οργάνου στην περίπτωση αυτή δια περιφοράς.
9Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται η απαρτία των μελών, ώστε η συνεδρίαση να είναι νόμιμη, και συζητούνται όποια ζητήματα κρίνονται αναγκαία και τα οποία σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας π.χ. κατάρτιση ψηφοδελτίων κ.ά.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης