Αποτελέσματα live αναζήτησης

2413/260546/23-09-2021 Τροποποίηση της υπ' αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 2021/95» (Β' 3275)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

2413/260546/23-09-2021
Τροποποίηση της υπ' αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 2021/95» (Β' 3275)


2413/260546/23-09-2021 Τροποποίηση της υπ' αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 2413/260546/2021

(ΦΕΚ Β' 4403/23-09-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α' 144),

β) της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32), γ) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281),

δ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

στ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738),

ι) της υπ' αρ. 339/18-07-2019 (Β' 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο»,

ια) της υπ' αρ. 1/20-01-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΕ) υπ' αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20-12-2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ' αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ' αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ' αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ' αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) (EE) υπ' αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ' αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ' αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ' αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ' αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ' αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ' αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».

γ) (ΕΕ) υπ' αρ. 2016/1149 της Επιτροπής L 190/ 15-7-2016 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 555/2008 της Επιτροπής».

δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».

ε) (Ε.Ε) υπ' αρ. 2018/273 κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ 58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομέ-νων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ' αρ. 555/2008, (ΕΚ) υπ' αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ' αρ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».

στ) (Ε.Ε) υπ' αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

ζ) (ΕΕ) υπ' αρ. 2020/592 της Επιτροπής L 140/ 4-5-2020 «σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν».

η) Του Καν. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων».

3. Την υπ' αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) υπ' αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ' αρ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β' 3645).

4. Την υπ' αρ. 2453/235950/20-9-2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα.».

5. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Την εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

7. Τη Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 7.095.000 €, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ (Κωδικός έργου 2020ΣΕ08220005),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τροποποιούμε την υπ' αρ. 1903/194939/22-7-2021 (Β' 3275) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 2021/95» ως παρακάτω:

1. Το άρθρο 7 «Χρηματοδότηση του προγράμματος» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 12.900.000 ευρώ και καθορίζεται:

α) από τα διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 20192023», όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2021, σε ποσοστό 45% και

β) από την εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 55%.

2. Η ενωσιακή συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ανέρχεται σε 5.805.000 € και χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

3. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ανέρχεται σε 7.095.000 € και καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2 (Κωδικός έργου 2020ΣΕ08220005).

Η ένταξη της δαπάνης εθνικής συμμετοχής έργου στο ΠΔΕ και η χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ γίνεται ως ακολούθως:

Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις, τεχνικό δελτίο έργου) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕ-ΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.


Χρηματοδοτική Συμμετοχή (Προϋπολογισμός σε €)

12.900.000

Ενωσιακή Συμμετοχή (ποσοστό 45%)

5.805.000

Εθνική Συμμετοχή (ποσοστό 55%)

7.095.000»2. Στο άρθρο 14 «Τελική Έγκριση των δικαιούχων οινοπαραγωγών» προστίθεται άρθρο 14α ως εξής:

«Άρθρο 14α
Συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων -Δικαιολογητικά - Προθεσμίες

1. Υλοποιείται συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Υποβολή αιτήσεων» της παρούσας, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 24η Σεπτεμβρίου έως και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.

Και σε αυτή τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες οίνου, έως και 8.000 εκατόλιτρα οίνου προς απόσταξη.

2. Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, πραγματοποιείται από την 28η Σεπτεμβρίου έως και την 29η Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου των αιτήσεων σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 12 συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 5) και ταυτόχρονα έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη (Υπόδειγμα 9).

3. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου ή/και διαφωνούν με τη βαθμολογία, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας απόσταξης οίνου, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους λόγους ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά, την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

4. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 1η Οκτωβρίου 2021.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται έως την 4η Οκτωβρίου 2021.»

3. Το άρθρο 15 «Παράδοση οίνων για απόσταξη - Παραγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης» τροποποιείται ως εξής:

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθιστάται ως εξής:

«Τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου ή του ζυγολογίου ή άλλων παραστατικών απόδειξης της ποσότητας οίνου που αναχώρησε για το οινο-πνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο καταχωρούνται στη συνέχεια στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο υπάλληλο των ΠΚΠΦΠ και ΦΕ.»

4. Το άρθρο 16 «Διαδικασία πληρωμής» τροποποιείται ως εξής: α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί και το αργότερο έως 5 Οκτωβρίου 2021, υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.»

β) Μετά την παρ. 2 προστίθενται παράγραφοι 2α, 2β και 2γ ως εξής:

«2α. Η υποχρέωση της παρ. 2 του παρόντος για τους τελικούς δικαιούχους, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν:

Η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στον χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως την 5η Οκτωβρίου 2021, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη. Η διαδικασία δέσμευσης πραγματοποιείται υπό τον διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε με μεταφορά της εν λόγω ποσότητας οίνου σε ειδική αποθήκη, τμήμα του οινοποιείου ή στις ίδιες δεξαμενές, οι οποίες είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης. Στους δεσμευμένους χώρους αποθήκευσης πραγματοποιείται, από τον εποπτεύοντα υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας ΔΑΟΚ, σφράγιση των δεσμευμένων δεξαμενών με μολυβοσφραγίδα και σύνταξη σχετικής έκθεσης δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη (Υπόδειγμα 9), την οποία αποστέλλουν στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ προκειμένου να εισαχθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόσταξης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠκαιΦΕ ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των κατά περίπτωση κάτωθι δικαιολογητικών, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:

α) έκθεση επιτόπιου ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων των ΔΑΟΚ και

β) έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη.

Η πληρότητα και η ακρίβεια των κάτωθι δικαιολογητι-κών έχει διαπιστωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ κατά τον διοικητικό έλεγχο της επιλεξιμότητας της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 9:

α) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3,

β) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β' κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών),

γ) δελτίο ανάλυσης οίνου μετά από εργαστηριακό έλεγχο από νομίμως λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο για κάθε συμφωνητικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι χημικές αναλύσεις: προσδιορισμός αποκτημένου αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας (g/L τρυγικό οξύ) και πτητικής οξύτητας (g/L οξικό οξύ).

2β. Οι δεσμευμένες ποσότητες οίνου προς απόσταξη της παρ. 2α αποστέλλονται στο οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας/αποσταγματοποιείο έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου και κατά την είσοδο αυτού στο οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας/αποσταγματοποιείο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.

2γ. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠκαιΦΕ, μετά την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και της έκθεσης χημικής εξέτασης από το ΓΧΚ, για τις δεσμευμένες ποσότητες οίνου της παρ. 2β, προχωρά στον έλεγχο των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) πρακτικά ελέγχου από την εισαγωγή του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, που αντιστοιχούν, επίσης, στην εγκεκριμένη προς απόσταξη ποσότητα οίνου,

β) αντίστοιχες εκθέσεις χημικής εξέτασης από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν:

α) διαφοροποιήσεις των στοιχείων ως προς την ποσότητα και τον αλκοολικό βαθμό των ποσοτήτων οίνου μεταξύ αυτών που έχουν εγκριθεί και αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΓΧΚ ή/και

β) μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 4β, 7 και 8 του άρθρου 19 της παρούσας, το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ διαβιβάζει τις διαπιστώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει στον προσδιορισμό και στην ανάκτηση του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας».

γ) Η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:

i) η περ. α αντικαθίσταται ως εξής:

«α) επιβεβαιώνει σχετικό πίνακα ελέγχου για κάθε δράση, στην ψηφιακή υπηρεσία απόσταξης με τα σημεία ελέγχου των παρ. 2 και 2α»

ii) η υποπερ. ii της περ. γ αντικαθίσταται ως εξής:

«ii) Συγκεντρωτική Λίστα Ελέγχων Πληρωμής υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ (κατά περίπτωση Υπόδειγμα 7 και 7Α).

5. Το άρθρο 20 «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων» τροποποιείται ως εξής:

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται το εδάφιο: «Ενδεχόμενες οφειλές δικαιούχων συμψηφίζονται σε επόμενη πληρωμή τους.»

6. Το άρθρο 21 «Παραρτήματα» τροποποιείται ως εξής: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ προστίθενται:

α) Στο τέλος των σημείων 6 «Συμφωνητικό/ά απόσταξης» περίπτωση Α και 9 «Δελτίο ανάλυσης οίνου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4» το παρακάτω εδάφιο:

«Η ημερομηνία έκδοσης μπορεί να είναι έως και την καταληκτική ημερομηνία του διοικητικού ελέγχου και επιτόπιου ελέγχου από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ».

β) Υπόδειγμα 7Α: Συγκεντρωτική λίστα ελέγχων πληρωμής [περ. 2α του άρθρου 16 της υπ' αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3275)]

γ) Υπόδειγμα 9: Έκθεση Δέσμευσης ποσοτήτων οίνων προς απόσταξη.
Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης