Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 53/2021 Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 53/2021
Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.


Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 53/2021 Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23-09-2021
Αρ. Πρ.: 368592


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γεροντίτη Π.
Τηλέφωνο: 2105285647
E-mail: [email protected]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 53

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.»


ΣΧΕΤ.: -Οι διατάξεις του άρθρου 88 του ν.4826/2021 ( Φ.Ε.Κ. 160/τεύχος Α'/07- 09-2021).
-Το υπ'αριθ.Φ.80000/66803/10-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/τεύχος Α'/07-09-2021) ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε. και παρέχεται δυνατότητα διατήρησης του προηγούμενου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις για τις προβλεπόμενες ενέργειες και την ενιαία εφαρμογή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του ομίλου Ο.Τ.Ε.,COSMOTE E-VALUE Α.Ε.,ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., (παρ.3 του άρθρου 54, παρ.2 του άρθρου 57 και άρθρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν.4601/2019 (Α'44), άρθρο 52 του ν.4172/2013 (α'167) και ν.δ. 1297/1972 (Α'217)) υπάγεται αυτοδίκαια, από την ημερομηνία μεταφοράς του, στο κοινό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης.

Με τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα του προσωπικού, να διατηρήσει - από την ίδια ημερομηνία (μεταφοράς) - το προηγούμενο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρεται.

Η εφεξής υπηρεσία στις εταιρείες στις οποίες μεταφέρεται αποτελεί πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη θέση από την οποία μεταφέρεται.

Στη περίπτωση αυτή, η ασφάλιση ασθένειας ακολουθεί την κύρια ασφάλιση και συνεπώς, τα ανωτέρω πρόσωπα με την αίτηση που θα υποβάλλουν διατηρούν υποχρεωτικά το προηγούμενο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρονται.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και η εταιρεία στην οποία μεταφέρονται , προκειμένου να συνεχιστεί η ασφάλισή τους στο προγενέστερο της μεταφοράς ασφαλιστικό καθεστώς.
Ειδικότερα:

Α. Για την διατήρηση του προηγούμενου της μεταφοράς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το προσωπικό της παρ.1 απαιτείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης του κάθε μεταφερόμενου εργαζομένου στην εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται σε προθεσμία:
- ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης (εφόσον η μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος) ή
- ενός (1) μηνός από την μεταφορά του εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Β. Η εταιρεία στην οποία μεταφέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον e- Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της επιλογής διατήρησης του προηγούμενου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος σε προθεσμία:
- δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης (προγενέστερες της διάταξης μεταφορές) ή
- ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης (μεταγενέστερες της διάταξης μεταφορές).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των προσώπων που θα επιλέξουν να διατηρήσουν το προϋφιστάμενο καθεστώς θα χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση (Κ.Α.Δ., Κωδικός Δραστηριότητας & Κ.Π.Κ.), με την οποία ασφαλίζονταν στην εταιρεία του Ομίλου Ο.Τ.Ε., που ήταν απασχολούμενοι, πριν την μεταφορά τους στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες (COSMOTE E- VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. & COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.).

Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς τη προαναφερθείσα κωδικοποίηση, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.).

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από 07-09-2021, ημερομηνία δημοσίευσής τους (Φ.Ε.Κ. 160/τεύχος Α'/07-09-2021).

Παρακαλούνται με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης