Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/865/οικ.18073/21.9.2021 Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) - Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α' 166)

Κατηγορία: Λοιπά

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/865/οικ.18073/21.9.2021
Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) - Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α' 166)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/865/οικ.18073/21.9.2021 Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) - Μεταβατικές δ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865/οικ.18073

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3375, -3374, -3372, -3365,
-3336, -3201
Για θέματα προσλήψεων (ΔΙΠΑΑΔ):
Τηλ.: 213.131.3259 , -3257, -3282
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) - Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α' 166)

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4829/2021 (Α' 166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4829/2021 θεσπίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 (Α' 25), αναφορικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
β. η παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 2539/1997 (Α' 244), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,
γ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α' 256), αναφορικά με το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»,
δ. το τρίτο έως και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α' 17), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
ε. οι περ. β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α' 80), αναφορικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης,
στ. το άρθρο 40 του ν. 3772/2009 (Α' 112), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ζ. οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 104Α, οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 217, η παρ. 9 του άρθρου 218 και η παρ. 3 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 (Α' 87), αναφορικά με τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
η. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (Α' 204), αναφορικά με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
θ. η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 (Α' 82), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
ι. η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), αναφορικά με το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,
ια. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4139/2013 Α 74), αναφορικά με τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών,
ιβ. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014 Α 143), αναφορικά με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,
ιγ. η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016 (Α'18), αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
ιδ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (.Α' 224), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ιε. οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς και οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 (Α' 236), αναφορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,
ιστ. το άρθρο 45 του ν. 4447/2016 (Α' 241), αναφορικά με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,
ιζ. η παρ. 4 του άρθρου 47 και η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4461/2017 (Α' 38), αναφορικά με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων,
ιη. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 (Α' 74), αναφορικά με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,
ιθ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 11, καθώς και η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α' 94), αναφορικά με τη Δημόσια Αρχή Λιμένων,
κ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4482/2017 (Α' 102), αναφορικά με τις Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.,
κα. οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 112 του ν. 4483/2017 (Α' 107), αναφορικά με τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας,
κβ. το τρίτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 5 και το δεύτερο εδάφιο της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α' 110), αναφορικά με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων,
κγ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133, καθώς και η περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 384 του ν. 4512/2018 (Α' 5), αναφορικά με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών,
κδ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 (Α' 105), αναφορικά με το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής,
κε. η παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4555/2018 (Α' 133), αναφορικά με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κστ. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4559/2018 (Α' 142), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
κζ. η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4578/2018 (Α' 200), αναφορικά με το Σ.ΕΠ.Ε.,
κη. η παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 26/2019 (Α' 42), αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο,
κθ. η παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4600/2019 (Α' 43), αναφορικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών,
λ. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019 (Α' 52), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
λα. οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 55, καθώς και το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019 (Α' 134), αναφορικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του άρθρου 50 του ν. 4635/2019 (Α' 167), και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος,
λβ. η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4624/2019 (Α' 137), αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
λγ. η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4633/2019 (Α' 161), αναφορικά με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,
λδ. η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4638/2019 (Α' 181), αναφορικά με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων,
λε. η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α' 43), αναφορικά με την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και το άρθρο 110 του ν. 4674/2020 (Α' 53), αναφορικά με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
λστ. η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α' 53), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
λζ. η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4704/2020 (Α' 133), αναφορικά με την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,
λη. το άρθρο 86 του ν. 4714/2020 (Α' 148), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, και
λθ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α' 248), αναφορικά με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

2. Από το τρίτο εδάφιο της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (.Α' 271), αναφορικά με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διαγράφεται η φράση «με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου υπουργείου» και το τρίτο εδάφιο της περ. Θ' της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.».

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α' 256), αναφορικά με το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α' 61), αναφορικά με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υπηρεσία της παρ.1 στελεχώνεται είτε με αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224), είτε με αποσπάσεις ένστολου προσωπικού.».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αναφορικά με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαγράφεται η φράση «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, διαγράφονται οι περ. γ', η', ιβ', ιε', ιζ', ιη', κ', κγ', κστ', και κζ' αναφορικά με το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, την Αττικό Μετρό Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού (ήδη Πολιτισμού και Αθλητισμού), τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ήδη Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.) Α.Ε.

7. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (.Α' 110), αναφορικά με τη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε., διαγράφονται οι λέξεις «και οι αποσπάσεις».

8. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α' 133), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διαγράφονται οι φράσεις «με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν»,» και «χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού,» καθώς και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.».

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α' 204), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διαγράφεται η φράση «τακτικοί υπάλληλοι ή/και» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, δύνανται να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένστολο προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις.».

10. α) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος, δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση της πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου. Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 4778/2021 (Α' 26). Η δαπάνη μισθοδοσίας των κατά τα ως άνω μετατασσομένων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμογή έχει η περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Οι εν λόγω μετατάξεις εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου. Οι μετατασσόμενοι κατά την παρούσα παράγραφο διατηρούν όλα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα βάσει της θέσης που κατείχαν στους φορείς προέλευσής τους. Το μισθολογικό καθεστώς των μετατασσόμενων υπαλλήλων ρυθμίζεται από τις ειδικότερες μισθολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν στον φορέα υποδοχής, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε αυτόν, καθώς επίσης και του χρόνου υπηρεσίας που έχει νομίμως αναγνωριστεί από τον φορέα προέλευσης. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξης, εφαρμόζεται η περ. γ'
γ) Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με τη λήξη της απόσπασης. Σε περιπτώσεις που δεν προ-βλέπεται χρονικό διάστημα της απόσπασης, αυτή λήγει με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα ως άνω δεν εφαρμόζονται στις πράξεις απόσπασης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους των άρθρων 78 έως 98 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) των άρθρων 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) που δεν δύνανται να μεταταγούν κατ' εφαρμογή της περ. β). Η ανανέωση των αποσπάσεων για το ως άνω προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) γίνεται με μόνη απόφαση του Διοικητή αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό.
δ) Πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε) Για την ανανέωση των αποσπάσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 96 και της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου, όπως αυτό ίσχυε έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Βάσει των ως άνω διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 θεσπίζονται ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις μετακίνησης υπαλλήλων κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016).

2. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 του αρ. 20 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

- Παρ. 10 περ. α: Βάσει των διατάξεων αυτών, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται με τις παρ. 1-9 του αρ. 20 του ν. 4829/2021, ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργηση ή τροποποίησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι το αργότερο έως 10/11/2021. Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι μέχρι 10/11/2021 θα πρέπει να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης.

- Παρ. 10 περ. β: Βάσει των διατάξεων αυτών, υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α" 143) και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4829/2021, ήτοι κατά την 10η/9/2021, με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του ίδιου άρθρου, δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4829/2021, ήτοι έως και την 24η/9/2021, να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση της πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου. Εν προκειμένω ως απώτατη προθεσμία για την ολοκλήρωση των εν λόγω μετατάξεων ορίζεται η 24η/11/2021, εφόσον η αίτηση του υπαλλήλου υποβληθεί την 24η/9/2021. Διευκρινίζεται προς άρση αμφισβητήσεων και προς τήρηση της νομιμότητας, ότι το δίμηνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης υπολογίζεται από την υποβολή της σχετικής αίτησης του υπαλλήλου, οπότε και βάσει αυτής της ημερομηνίας προσδιορίζεται περαιτέρω και η εμπρόθεσμη δημοσίευσή της ή η λήψη εμπροθέσμως Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης.

Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης εξαιρούνται:
• οι εκπαιδευτικοί,
• όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
• οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ), για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 4778/2021 (Α" 26).

Η δαπάνη μισθοδοσίας των κατά τα ως άνω μετατασσομένων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμογή έχει η περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Οι εν λόγω μετατάξεις, από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022 πρόκειται να εγκριθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 από το τακτικό υπουργικό συμβούλιο Σεπτεμβρίου, καλούνται οι φορείς, στους οποίους θα υποβληθεί αίτηση μετάταξης από υπάλληλο που ανήκει σε φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης να ενημερώσουν αμελλητί και το αργότερο έως 27-9-2021 τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών (email: [email protected] ) για τα κάτωθι στοιχεία σωρευτικά:

- τον αριθμό των υποβληθέντων αιτημάτων των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν από φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης στον εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα τους,
- τον φορέα προέλευσης των υπαλλήλων,
- την κατηγορία /εκπαιδευτική βαθμίδα και τον κλάδο/ ειδικότητα του κάθε υπαλλήλου
- τον κωδικό της κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα υποδοχής, στην οποία ο κάθε υπάλληλος θα μεταταχθεί, προκειμένου να ενταχθεί η εν λόγω μετάταξη στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 θα μνημονεύεται υποχρεωτικά στη σχετική απόφαση μετάταξης.

Οι μετατασσόμενοι κατά την παρούσα παράγραφο του αρ. 20 του ν. 4821/2021, διατηρούν όλα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα βάσει της θέσης που κατείχαν στους φορείς προέλευσής τους. Το μισθολογικό καθεστώς των μετατασσόμενων υπαλλήλων ρυθμίζεται από τις ειδικότερες μισθολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν στον φορέα υποδοχής, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε αυτόν, καθώς επίσης και του χρόνου υπηρεσίας που έχει νομίμως αναγνωριστεί από τον φορέα προέλευσης. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α" 176). Για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων και κατά το μέρος που δεν εφαρμοζόταν στους υπαλλήλους αυτούς σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης ίδιο με τον φορέα υποδοχής, κατατάσσονται βαθμολογικά βάσει των διατάξεων που ισχύουν για το προσωπικό του φορέα υποδοχής.

- Παρ. 10 περ. γ: Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξ η ς βάσει των διατάξεων της περ. β' της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021, οπότε και είναι σε καθεστώς απόσπασης, προβλέπονται τα εξής:

- Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με τη λήξη της απόσπασης.

- Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα της απόσπασης, αυτή λήγει με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι εν προκειμένω η απόσπαση λήγει στις 10/9/2022.

Εξαίρεση: Τα ως άνω, δηλαδή λήξη της τρέχουσας απόσπασης χωρίς δικαίωμα ανανέωσης, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, καθώς και λήξη της απόσπασης στις 10/9/2022, δεν εφαρμόζονται στις πράξεις απόσπασης του προσωπικού που δεν δύναται να μεταταγεί κατ" εφαρμογή της περ. β της παρ. 10 του άρ. 20, ήτοι για τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης και τους υπαλλήλους του e- EFKA και αποκλειστικά στις εξής Υπηρεσίες: α) Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους των άρθρων 78 έως 98 του ν. 4389/2016 (Α" 94) και β) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) των άρθρων 82¬103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α" 133). Ειδικά για την ανανέωση των αποσπάσεων για το ως άνω προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), αυτή γίνεται με μόνη απόφαση του Διοικητή αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό. Ειδικά, για τις αποσπάσεις στην ΕΓΔΙΧ η μισθοδοσία των αποσπασμένων σε αυτή υπαλλήλων βαρύνει εφεξής τον φορέα υποδοχής, ήτοι την ΕΓΔΙΧ. (διατάξεις αρ. 61 του ν. 4830/2021, ΦΕΚ Α' 169).

- Παρ. 10 περ. δ: Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4829/2021, ήτοι έως 10/11/2021. Επισημαίνεται ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί η σχετική πράξη μετάταξης ή να έχει εκδοθεί η πράξη απόσπασης, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή παύουν πλέον να ισχύουν οι προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016.

- Παρ. 10 περ. ε του ν. 4829/2021: Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις ρυθμίζεται ότι για την ανανέωση των αποσπάσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 96 και της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου, όπως αυτό ίσχυε έως τη δημοσίευση του ν. 4829/2021.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι φορείς για τη στελέχωση των οποίων προβλέπονταν ειδικές διατάξεις, οι οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται βάσει των διατάξεων του αρ. 20 του ν. 4829/2021 και οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, μετέχουν για την πλήρωση των θέσεων τους με μετάταξη ή για την κάλυψη των αναγκών τους με απόσπαση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις σχετικές διατάξεις.

2. Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση μετατάξεων, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να ενημερώσουν άμεσα τους υπαλλήλους τους για τις σχετικές διατάξεις και τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

3. Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4440/2016 (ιδίως περί ποσοστού κάλυψης 65% του οικείου κλάδου, μοναδικότητα στον κλάδο κλπ).

4. Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της περ. β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 απαιτείται οπωσδήποτε η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ίδιας κατηγορίας σε υφιστάμενο κλάδο της Υπηρεσίας υποδοχής για τον οποίο ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (Π.Δ. 50/2001).

5. Οι πράξεις μετάταξης βάσει των διατάξεων της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 εκδίδονται με μόνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής και δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Υπηρεσίες παρακαλούνται για την κοινοποίηση της απόφασης αυτής (ΦΕΚ) στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας μας εφόσον πρόκειται για μετάταξη υπαλλήλου από φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης. (δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]).

6. Οι μετατάξεις βάσει των διατάξεων της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών και αποκλειστικά και μόνο εφόσον αυτοί είναι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4829/2021 βάσει των διατάξεων των παρ. 1-9 του αρ. 20 του ν. 4829/2021. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αλλαγή εργασιακής σχέσης, ήτοι η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση ΙΔΑΧ και αντιστρόφως.

7. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής στη διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.


Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης