ΔΕΔ Θ 674/2021

Εκπρόθεσμη υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από φυσικό πρόσωπο

3 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμός Απόφασης: 674/03-03-2021


Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Εγνατία 45,
Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333254
Αριθ. fax: 2313333258
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Url: www.aade.g

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ170Α/26-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 και ημερομηνία 23/10/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ4738Β/26-10-2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ1440Β/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 και ημερομηνία 30/08/2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016), με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 03/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή τ... κ του με Α.Φ.Μ.: , κατά της με αριθμό /24-09-2020 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας για το φορολογικό έτος 2020.

5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Δράμας.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από 03/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ... κ του με Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπροθέσμως και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό /24-09-2020 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας για το φορολογικό έτος 2020, επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο , πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ποσού 250,00 €, για εκπρόθεσμη υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για την ημερολογιακή περίοδο από 13/07/2020 έως 13/07/2020.
... προσφεύγ κ του με Α.Φ.Μ.: , με την με ημερομηνία κατάθεσης 03/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας, προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο:

Η απόκτηση των αγαθών έγινε κατόπιν παραγγελίας μέσω ελληνικής διαδικτυακής ιστοσελίδας (www. gr), στην οποία οι καταχωρηθέντες τηλεφωνικοί αριθμοί και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της προμηθεύτριας επιχείρησης ήταν ελληνικοί. Στο δε αποδεικτικό της παραγγελίας αναφερόταν ότι στο συνολικό ποσό προς καταβολή περιλαμβάνεται φόρος 61,85 €. Μετά από την παραλαβή των αγαθών και κατόπιν όχλησής τ..., η προμηθεύτρια επιχείρηση τ... απέστειλε, κατά την 18/08/2020, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το σχετικό τιμολόγιο Νο /13-07-2020, στο οποίο, προς έκπληξη τ... ιδί..., η εκδότρια έφερε κυπριακό αριθμό φορολογικού μητρώου και κυπριακή ταχυδρομική διεύθυνση. Αμέσως ενημέρωσε τον λογιστή τ... που υπέβαλε, την 15/09/2020, την έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α., με την οποία αποδόθηκε ο αναλογών φόρος ποσοστού 24%.

Ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός τ... προσφεύγο απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος, για τους λόγους που αναπτύσσονται στο κάτωθι σκεπτικό:

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 18 (Υποβολή φορολογικής δήλωσης) παρ. 1 περ. α), β) και γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ170Α/26-07-2013), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 397 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ5Α/17-01-2018) και ισχύουν από την 17/01/2018, ορίζεται ότι «1.

α) Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στην Φορολογική Διοίκηση κατά τον χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

β) Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου από την Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

γ) Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος, έχει όλες τις συνέπειες της εκπρόθεσμης δήλωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 11 (Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών) παρ. 1 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ248Α/07-11-2000) ορίζεται ότι
«1. Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, ενσώματα κινητά αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 18 (Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου) του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) ορίζεται ότι
«1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά τον χρόνο που τα αγαθά τίθενται στην διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά τον χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή.
2. Ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο την 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 29 (Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών) παρ. 1 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) ορίζεται ότι «1. Απαλλάσσονται από τον φόρο:
α) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών των οποίων η εισαγωγή ή η παράδοση απαλλάσσεται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας,
β) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, για τα οποία, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34, ο αποκτών (αγοραστής) τα αγαθά στο εσωτερικό της χώρας δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, ολικής επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 7 (Προθεσμίες) παρ. 1 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από την φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.».

Επειδή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για την ημερολογιακή περίοδο από 13/07/2020 έως 13/07/2020, χωρίς την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β) και παρ. 2 περ. γ) και δ) του ν. 4174/2013, ήταν η 17/08/2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (Διαδικαστικές παραβάσεις) παρ. 1 περ. β) και παρ. 2 περ. γ) του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι «1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β), γ), δ) και στ) της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και».

Επειδή, στο κεφάλαιο II παρ. 2 περ. β) εδ. πρώτο της ΠΟΛ.1252/2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53 - 62).», αναφέρεται ότι «II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 - 62. 2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54).
β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή [παρ. 1 περ. β) και γ)].
Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή [άρθρο 54 παρ. 1 περ. β)], καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων [άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ)], επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και ».

Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα "taxis" της Α.Α.Δ.Ε., ... προσφεύγ είναι από 19/03/2020 επιτηδευματίας φυσιοθεραπευ.... , τηρεί βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δεν εντάσσεται σε καθεστώς Φ.Π.Α. (παροχή απαλλασσόμενων υπηρεσιών) και υπάγεται στην φορολογική και ελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Δράμας (κωδ. 5111).

Επειδή, ... προσφεύγ... έλαβε το Τιμολόγιο Νο /13-07-2020, έκδοσης της κυπριακής επιχείρησης με ταχυδρομική διεύθυνση , Τ.Κ.: , , - ......... και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. (VAT No) , για την αγορά δύο βελούδινων πολυθρόνων χρώματος μπλε με πόδια χρωμίου και δύο πολυθρόνων από συνθετικό δέρμα χρώματος μαύρου με σκελετό χρωμίου (επίπλων - παγίων στοιχείων ενεργητικού), συνολικής αξίας 387,39 €, χωρίς χρέωση Φ.Π.Α..

Επειδή, ... προσφεύγ... υπέβαλε εκπροθέσμως, μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Δράμας, την με αριθμό καταχώρησης και ημερομηνία υποβολής /15-09-2020 έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. για την ημερολογιακή περίοδο από 13/07/2020 έως 13/07/2020, χρεωστικού ποσού 92,97 € για καταβολή που αφορά, όπως αναγράφεται στην δήλωση, στον φόρο ποσοστού 24% επί του ανωτέρω τιμολογίου (387,39 € x 24% = 92,97 €).

Επειδή, ακολούθως, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δράμας εκδόθηκε η με αριθμό /24-09-2020 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) για το φορολογικό έτος 2020, με την οποία επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο , πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ποσού 250,00 €, για εκπρόθεσμη υποβολή της ανωτέρω έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. από την οποία προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β) του ν. 4174/2013 που επισύρει το εν λόγω πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 περ. γ) του ίδιου νόμου.

Επειδή, στα συνημμένα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ... προσφεύγ.... περιέλαβε σετ εκτυπώσεων ένδεκα σελίδων, από την διαδικτυακή ιστοσελίδα www......... gr, με τα διαθέσιμα προς πώληση εμπορεύματα (καρέκλες, τραπέζια, πολυθρόνες κ.λπ.), στην 10η σελίδα του οποίου αναγράφονται η ανωτέρω κυπριακή διεύθυνση και ο ανωτέρω κυπριακός Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. (VAT No) φορολογικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Λάρνακας που καθορίζουν την χώρα προέλευσης της προμηθεύτριας επιχείρησης (Κύπρο).

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, κρίνουμε ότι ορθώς επιβλήθηκε, σε βάρος τ...προσφεύγο , το ως άνω πρόστιμο, με την με αριθμό /24-09-2020 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας για το φορολογικό έτος 2020, για υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης από την οποία προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 03/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ... κ του με Α.Φ.Μ.:

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ... προσφεύγο

Καταλογιζόμενο πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2020

Η με αριθμό /24-09-2020 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας, ως ακολούθως:

Πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β) και παρ. 2 περ. γ) του ν. 4174/2013, ήτοι 250,00 €.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στ... ν υπόχρε... .

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης

Σημείωση:
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Taxheaven.gr