Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Α 1078411 ΕΞ 2021/16.9.2021 Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2021 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Λειτουργία υπηρεσιών ΑΑΔΕ - Διαγνωστικοί έλεγχοι - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΔΔΑΔ Α 1078411 ΕΞ 2021/16.9.2021
Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19


ΑΘΗΝΑ, 16.09.2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1078411 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:K-Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Μ. Ράλλη
Κ. Χρίτη
Μ.Παπαδάκη
Τηλέφωνο:210-3375 555
210-3375 135
210-3375 356
E-Mail: [email protected] gr
[email protected]
[email protected]
Url: www.aade .gr
 
ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».


Σχετ.: 1. Η υπ' αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13-03-2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ» ( Β'858 ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Η υπ' αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
3. Η υπ' αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1059776 ΕΞ 13-7-2021 «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
4. Η υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 ΚΥΑ (Β 3794), με θέμα: «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».
5. Η υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/13.9.2021 ΚΥΑ (Β'4214) με θέμα: « Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.20211 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β' 4206)».
6. Η υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 ΚΥΑ (Β'4207) με θέμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.
7. Η υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-9-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-12Ε) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου - Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, κοινοποιείται η με αριθ. 7 ανωτέρω σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων:

Α. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α.1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


1. Σύμφωνα με την έκτη ως άνω ΚΥΑ, η εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 αφορά στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.

2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης οι υπάλληλοι, οι οποίοι:
α. Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
β. Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
γ. Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Α.2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α' 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του υπαλλήλου, υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) [ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€)] ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) [ανώτατο όριο τιμής χρέωσης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν της αξίας δειγματοληψίας και της ανάλυσης δείγματος] σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε εβδομάδα και ισχύει για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, οπότε και βάσει της αρχικής ημερομηνίας διενέργειάς του, επαναλαμβάνεται περιοδικώς.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, δηλαδή την τρέχουσα εβδομάδα και μόνον, ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται οποτεδήποτε εντός της εργάσιμης εβδομάδας κάθε υπαλλήλου χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.

Α.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθ. 3 της ως άνω 6 σχετικής ΚΥΑ (Β'4207), οι υπάλληλοι δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης έναντι αντιτίμου, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό.
Όπως αναπτύσσεται και στο αρθ. 2 της υπό στοιχείο 4 σχετική ΚΥΑ., λόγος εξαίρεσης αποτελεί:
«α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) μετά τη χορήγηση προηγούμενης δόσης του εμβολίου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, η οποία πιστοποιεί τη σοβαρότητα της αντίδρασης, τον χρόνο εκδήλωσης και τη διάρκεια αυτής, καθώς και τον συσχετισμό της με συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού COVID-19.
β) Φυσικά πρόσωπα με διαγνωσμένη αλλεργία (με in vivo δερματικές ή in vitro δοκιμασίες διέγερσης βασεοφίλων) σε συστατικό του εμβολίου και ιδίως στα ακόλουθα συστατικά: πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) 2000, για τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech (Comirnaty) και Moderna (Spikevax) και πολυσορβικό 80 (polysorbate 80), για τα εμβόλια των AstraZeneca (Vaxzevria) και Johnson & Johnson (Janssen). Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, η οποία πιστοποιεί τη διάγνωση της αλλεργίας και τη σοβαρότητα της αντίδρασης στο κατονομαζόμενο, ανά περίπτωση, συστατικό συγκεκριμένου τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19.
γ) Φυσικά πρόσωπα που εμφάνισαν σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome -TTS) μετά την πρώτη δόση των εμβολίων Astra Zeneca και Janssen/Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού COVID-19. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία πιστοποιεί την εμφάνιση του συνδρόμου θρόμβωσης, καθώς και τον χρόνο εκδήλωσής της μετά την πρώτη δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19. Ως αντένδειξη και λόγος εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, μπορεί να εξετάζεται από την επιτροπή άλλη, ισοδύναμα σοβαρή με τις ανωτέρω, ανεπιθύμητη ενέργεια, που αποδίδεται χρονικά από τον θεράποντα ιατρό με συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση στην πρώτη δόση του εμβολίου. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τη σοβαρότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας, καθώς και τον συσχετισμό της με συγκεκριμένο τύπο εμβολίου ή με όλα τα υφιστάμενα εμβόλια.
δ) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό θρομβοπενίας οφειλόμενης στην ηπαρίνη (heparininduced thrombocytopenia), ή με ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (antiphospholipid syndrome-APS), ή με σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών (capillary leak syndrome). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη του συνδρόμου, την επίπτωσή του στην υγεία του αιτούντος και την αντένδειξη συγκεκριμένου ή κάθε τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19, με συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση. ε) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID- 19, εφόσον προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση από ειδικευμένο ιατρό καρδιολόγο με πλήρη αναφορά της βαρύτητας της πάθησης, της εξέλιξης της αποκατάστασης και παράλληλη αναφορά ειδικών λόγων εξαίρεσης ή εξαίρεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αξιολογούνται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό περικαρδίτιδας πριν τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 δεν εξαιρούνται από αυτόν.
στ) Φυσικά πρόσωπα με διάγνωση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά την 1η δόση mRNA εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19 προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση από ειδικευμένο ιατρό καρδιολόγο, με πλήρη αναφορά της βαρύτητας της πάθησης και της πορείας υποχώρησης των συμπτωμάτων και παράλληλη αναφορά ειδικών λόγων πλήρους εξαίρεσης ή εξαίρεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη δεύτερη δόση του εμβολίου που αξιολογούνται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή».
Επισημαίνεται ότι, κατά την παρ. 3 του αρ. 2 της υπό στοιχείο 4 σχετική ΚΥΑ, που αφορά στους λόγους εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, δεν αποτελούν αντένδειξη για εμβολιασμό γνωστές αλλεργίες σε:
«φάρμακα (πλην εμβολίων COVID-19 και συστατικών τους), τρόφιμα, νυγμούς εντόμων, περιβαλλοντικά (αερομεταφερόμενα) αλλεργιογόνα, όπως γύρεις, ακάρεα, μύκητες, επιθήλια ζώων, φυσικό λάστιχο (latex), ενδοφλέβιες σκιαγραφικές ουσίες εκτός του από του στόματος σκιαγραφικού προϊόντος gastrografin που περιέχει Polysorbate 80, επαφή ουσιών με το δέρμα (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής σε καλλυντικά, βαφές μαλλιών, νικέλιο)».
Αποδέκτες των αιτήσεων για την εξέταση των προϋποθέσεων εξαίρεσης είναι οι κατά τόπους υγειονομικές περιφέρειες, οι οποίες συστήνουν κατά λόγο αρμοδιότητας τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από ιατρούς, προκειμένου να εξετάζουν τις αιτήσεις των προσώπων που υπάγονται στις ως άνω περιγραφόμενες περιπτώσεις, για την εξαίρεσή τους από το προστατευτικό μέτρο του εμβολιασμού.
Οι υγειονομικές περιφέρειες που είναι αρμόδιες για τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών εξέτασης των αιτήσεων εξαίρεσης από υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης έναντι αντιτίμου, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό, είναι οι κάτωθι:
• 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.: 115 21, Τηλ. Κέντρο: 213-2010400
• 2η ΔΥΠΕ Περαιώς & Αιγαίου, Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Τ.Κ.: 182 33, Τηλ. Κέντρο : 213-2004200
• 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 23, Τηλ. Κέντρο: 2313-320500
• 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & θράκης, Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 23, Τηλ. Κέντρο: 231 332 7890
• 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Μεζούρλο, Λάρισα, Τ.Κ.: 411 10, Τηλ. Κέντρο: 2413-500800
• 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Ύπατης 1, Πάτρα, Τ.Κ.: 264 41, Τηλ. Κέντρο: 261-3600501
• 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Τ.Κ.: 715 00, Τηλ. Κέντρο: 281-3404400
Η αίτηση εξαίρεσης διαβιβάζεται αποκλειστικά μέσω του Προϊσταμένου της υπηρεσίας του υπαλλήλου στις κατά τόπους αρμοδιότητας υγειονομικές περιφέρειες αυθημερόν, με την υποχρέωση ανταπόκρισης των τελευταίων εντός επτά (07) ημερολογιακών ημερών από την διαβίβασή της. Οι αποφάσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κοινοποιούνται αμελλητί με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στον υπάλληλο που υπέβαλλε την αίτηση όσο και στον Προϊστάμενο του υπαλλήλου που διαβίβασε την αίτηση. Η αίτηση εξαίρεσης περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, υπηρεσία απασχόλησης, ημερομηνία αίτησης απαλλαγής, λόγος εξαίρεσης, όπως αυτοί αναπτύσσονται ανωτέρω, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την τάχιστη αποστολή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, τόσο στον αιτούντα υπάλληλο όσο και στον προϊστάμενο του υπαλλήλου που διαβίβασε την αίτηση. Συνοδευτικά της αιτήσεως επισυνάπτονται όλα τα αναγκαία ιατρικά παραστατικά, σχετικά με τη στοιχειοθέτηση της ενστάσεως, προκειμένου να τεθούν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής.
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης εξαίρεσης στον αρμόδιο Προϊστάμενο του υπαλλήλου είναι εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την έναρξη της σχετικής ΚΥΑ, ήτοι μέχρι τις 16.09.2021.
Αιτήσεις που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις (δεν πληρούν για παράδειγμα τους λόγους εξαίρεσης ως αναλύονται παραπάνω ή δεν έχουν τα απαραίτητα ιατρικά παραστατικά) δεν θα διαβιβάζονται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές προς εξέταση και οι υπάλληλοι θα ενημερώνονται από αυτούς ότι οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ως μη αποδεκτές. Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της αίτησης απαλλαγής, ο αιτών υπάλληλος υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ιδιωτική δομή, έναντι αντιτίμου. Ομοίως, κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης έναντι αντιτίμου, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό και μέχρι την απάντηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ο υπάλληλος υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης έναντι αντιτίμου σε ιδιωτική δομή.
Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας υπαλλήλου κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή σε περίπτωση νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων, η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχίζει από την επάνοδο στην υπηρεσία ή από την ανάληψη καθηκόντων, αντίστοιχα. Ωστόσο, έκαστος Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ καλείται να ενημερώσει και τους υπαλλήλους που απουσιάζουν με άδεια ή για άλλη αιτία κατά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων της ΚΥΑ για την υποχρέωσή τους αυτή, προκειμένου να συγκεντρωθούν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να κατατεθεί η σχετική αίτηση άμεσα με την εμφάνισή τους στην Υπηρεσία χωρίς να επέλθει ουδεμία δυσμενής συνέπεια. Όσον αφορά στους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας οφείλει να τους ενημερώσει σχετικά με την εν λόγω διαδικασία αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από τον εμβολιασμό, κατόπιν θετικής απάντησης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής επί του θέματος, από την ημερομηνία εξαίρεσης και εξής υπόκεινται σε υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος δύναται να διενεργείται δωρεάν σε δημόσιες δομές.

Α.4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, ή οι ιδιωτικές κλινικές ή τα φαρμακεία ή οι ιδιώτες ιατροί ή οι δημόσιες δομές, όπου κατά περίπτωση διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, το είδος του ελέγχου και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).

Α.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του υπαλλήλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον διαγνωστικό έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η βεβαίωση αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του υπαλλήλου στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και γνώση αυτής λαμβάνει το αρμόδιο όργανο έκαστης υπηρεσίας, το οποίο επιλαμβάνεται επί των υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων, με την επίδειξη αυτής από τον υπάλληλο. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαίρως, εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

2. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι θετικό, ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Προιστάμενο της υπηρεσίας του και απέχει δικαιολογημένα από την εργασία του βάσει των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις, όπως έχουν διευκρινιστεί στο κεφ. ΣΤ της υπό στοιχείο 2 σχετικής Εγκυκλίου του Διοικητή και στο κεφ. Δ2 της υπό στοιχείο 3 όμοιας. Επαναλαμβάνουμε ότι η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (καραντίνα) αφορά στους υπαλλήλους που έχουν λάβει οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. να παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον είναι δυνατή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι με θετικό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού νοσήσουν κατ' οίκον ή νοσηλευτούν, θα πρέπει να προσκομίζουν τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την περίοδο της κατ' οίκον νόσησης ή της νοσηλείας τους και θα χρεώνονται τις αντίστοιχες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
Το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του υπαλλήλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, και η πάροδος είκοσι (20) ημερών από τη θετική διάγνωση. Εναλλακτικά, εκδίδεται βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Α.6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υπάλληλοι δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Το πρόστιμο, εφόσον υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου, παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ένα τέταρτο (1/4) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων.
Έκαστος Προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ οφείλει να βεβαιώσει άμεσα και εγγράφως μέσω email ([email protected]) τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΑΔΕ με τα στοιχεία των υπαλλήλων του οι οποίοι είναι υπόχρεοι για την διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου και δεν συμμορφώνονται με αυτό.
Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΑΔΕ.
Η βεβαίωση και η πράξη επιβολής του προστίμου εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπό στοιχείο 6 σχετικής ΚΥΑ.
Η πράξη επιβολής του προστίμου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΑΔΕ κοινοποιείται στον υπάλληλο μέσω της υπηρεσίας του, ο οποίος δύναται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση να υποβάλει ένσταση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του που βεβαίωσε την παράβαση. Η ένσταση εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της. Η απάντηση επί της ενστάσεως κοινοποιείται αρμοδίως και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
Η προθεσμία για την υποβολή ένστασης, η υποβολή ένστασης, καθώς και η τυχόν συμμόρφωση του υπαλλήλου με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά το διάστημα αυτό δεν αναστέλλουν την παρακράτηση του ανωτέρω διοικητικού προστίμου.

Α.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υπαλλήλων, έκαστος Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ καταρτίζει λίστα υπαλλήλων υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, καθώς και λίστα εξαιρουμένων από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Το συνημμένο Παράρτημα έχει τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ».
Το συνημμένο Παράρτημα θα αποθηκεύεται σε έκαστη Υπηρεσία με την μορφή excel, θα συμπληρώνεται και θα τηρείται στην Υπηρεσία.
Το Παράρτημα θα διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, με τη μορφή excel και συμπληρωμένο, μόνο όταν αυτό ζητηθεί με νεότερο έγγραφο.

Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ -ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του κορωνοϊού και σε συνέχεια έκδοσης της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 ΚΥΑ (Β' 4187), σχετικά με τη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι διευκολύνσεις για τους υπαλλήλους-γονείς, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των αρ. 5 και 5Ατης από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020:
α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Υπενθυμίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται συνεχόμενα ή διακεκομμένα βάσει των αναγκών του γονέα - υπαλλήλου, αλλά και του τέκνου του οποίου έχει τη φροντίδα και ανάλογα με τον τρόπο και χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του τετραημέρου, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.
β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία.
γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος.
δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.
Οι όροι και προϋποθέσεις των ανωτέρω διευκολύνσεων παρέχονται στο κεφ. Δ της ως άνω υπό στοιχείο 2 σχετικής Εγκυκλίου του Διοικητή.
Συνοπτικά οι ανωτέρω διευκολύνσεις στους γονείς υπαλλήλους χορηγούνται στις εξής και μόνο περιπτώσεις:
- Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας.
- Σε περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και παρακολουθεί μαθήματα με τηλεκπαίδευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 ΚΥΑ (Β' 4187).
- Σε περίπτωση που έχουν τέκνα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας ή σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

2. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (καραντίνα) ισχύει με τις διευκρινίσεις στο κεφ. ΣΤ της υπό στοιχείο 2 σχετικής Εγκυκλίου του Διοικητή και στο κεφ. Δ2 της υπό στοιχείο 3 όμοιας.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφ. Α της υπό στοιχείο 3 σχετικής Εγκυκλίου του Διοικητή.

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19


Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υπηρεσιών να ενημερώνουν το παρουσιολόγιο του ηλεκτρονικού συστήματος HRMS, καθημερινά και πάντως όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη κάθε εβδομάδας.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης