Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2179/2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β 3751)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2179/2021
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β 3751)


Ε.2179/2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2179/14.9.2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Φλώρου, Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987411, 414
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr


Ε 2179/2021


Θέμα: «Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β 3751).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτων υλών των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ' εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (B'3751). 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι διατυπώσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Επιπλέον με την εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης όταν αυτή χρησιμοποιείται για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις καθορίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ.1του άρθρου 83 του ν.2960/01 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Ε του ν.4758/2020 (Α'242) σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση εφαρμόζεται και στην παραγωγή πρώτων υλών των φαρμάκων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν είτε άδεια παραγωγής και άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων είτε άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων, για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή των ως άνω φαρμάκων ή δραστηριοποιούνται στην παρασκευή πρώτων υλών φαρμάκων.


Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των δικαιούχων προσώπων και των τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων.

Ειδικότερα:

1. Στα άρθρα 1 και 2 αυτής, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής , τα δικαιούχα παραλαβής πρόσωπα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έγκριση παραλαβής και την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ καθώς και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και διατυπώσεων, οι οποίες ορίζονται ως «Τελωνείο Παράδοσης» και «Τελωνείο Ελέγχου» αντίστοιχα.

2. Στο άρθρο 3 καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το είδος και το ύψος της εγγύησης καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ..

Συγκεκριμένα για τη θέση σε ανάλωση της παραλαμβανόμενης αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ο εκάστοτε δικαιούχος υποβάλει στο «Τελωνείο Παράδοσης» το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό, ήτοι Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή Διασάφηση Εισαγωγής, δεόντως συμπληρωμένο με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας.

Ως προς την ορθή συμπλήρωση των κατά περίπτωση παραστατικών (Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή Διασάφηση Εισαγωγής):
α) στο παράρτημα Ι της παρούσας παρατίθενται οι κωδικοί ατέλειας που πρέπει να χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση
β) στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας αναγράφονται οι κωδικοί των προβλεπόμενων στην κοινοποιούμενη απόφαση υποστηρικτικών έγγραφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου καθώς και της Διασάφησης Εισαγωγής αντίστοιχα τα οποία συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά άμεσα με την υποβολή του κατά περίπτωση παραστατικού και την απόδοση σε αυτό του Αριθμού Αναφοράς (MRN). Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές κατά περίπτωση αποφάσεις αναφορικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω υποστηρικτικών εγγράφων [σχετικές η υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2020 Απόφαση Διοικητή (Β 4443) και η υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/16-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β'4488)].

Επιπλέον επισημαίνεται ότι με την κοινοποιούμενη απόφαση προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης η οποία δύναται να είναι πάγια η μεμονωμενη ενω το είδος της ορίζεται σε χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η πάγια εγγύηση είναι ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας και καλύπτει το 10% του ΕΦΚ που αναλογεί στην ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που παρελήφθη κατά το προηγούμενο έτος και για τις οποίες εκκρεμεί η ανάλωση ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρήσης. Στην περίπτωση κατάθεσης μεμονωμένης εγγύησης αυτή πρέπει να καλύπτει το ποσό του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην συγκεκριμένη ποσότητα. Τέλος στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα το ποσό της πάγιας ή της μεμονωμένης εγγύησης μειώνεται κατά 50%.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, στην περίπτωση παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης από Φορολογική Αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας, για την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης προηγείται η υποβολή αίτησης στο τελωνείο παράδοσης από την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του παραλήπτη- δικαιούχου της απαλλαγής, η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που πρόκειται να παραδώσει, η χρήση για την οποία προορίζεται καθώς και ο αριθμός MRN της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. που έχει υποβληθεί για τη θέση σε ανάλωση, προκειμένου το Τελωνείο Παράδοσης να προβεί στην αποσφράγιση των δεξαμενών και την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης.

Η διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης από την φορολογική αποθήκη μέχρι τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου πραγματοποιείται με την κάλυψη, αντιγράφου της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3, το Τελωνείο Παράδοσης θα πρέπει να φυλάσσει σε ιδιαίτερο φάκελο τα σχετικά, με την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., έγγραφα και παραστατικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές υπό στοιχεία Α.1437/2020 Απόφαση Διοικητή (Β' 4443) και υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β 4488).

3. Με το άρθρο 4 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. για την παραγωγή φαρμάκων ή την παρασκευή πρώτων υλών φαρμάκων σε εγκαταστάσεις τρίτου (παραγωγή FACON). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 στην περίπτωση παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλο Κράτος - Μέλος και εφόσον η αιθυλική αλκοόλη πρόκειται να παραδοθεί άμεσα στις εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρείας που έχει αναλάβει την υποχρέωση παραγωγής των φαρμάκων, η Δήλωση Ειδικού Φόρου κατανάλωσης κατατίθεται από το Δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, ενώ στη θέση 8 «παραλήπτης» αυτής , συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρείας που έχει αναλάβει την υποχρέωση να παράγει τα ως άνω φάρμακα ή τις πρώτες ύλες αυτών στις εγκαταστάσεις της για λογαριασμό του δικαιούχου.

Σε περίπτωση παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου και εν συνεχεία τμηματικής αποστολής της στις εγκαταστάσεις της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό του δικαιούχου την παραγωγή των φαρμάκων ή την παρασκευή της πρώτης ύλης αυτών, εκδίδεται από το Τελωνείο Ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του δικαιούχου άδεια μεταφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της κοινοποιούμενης απόφασης αντίγραφο της οποίας συνοδεύει την αιθυλική αλκοόλη μέχρι τις εγκαταστάσεις της εταιρείας η οποία θα αναλάβει των παραγωγή των φαρμάκων ή των πρώτων υλών.

Τέλος επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. για την παραγωγή φαρμάκων ή την παρασκευή πρώτων υλών φαρμάκων στις εγκαταστάσεις άλλης εταιρείας προβλέπεται πλέον η κατάθεση μίας μόνο εγγύησης η οποία κατατίθεται από τον δικαιούχο της απαλλαγής και η οποία να είναι πάγια ή μεμονωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης απόφασης.

4. Με το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Πιο συγκεκριμένα:

Προβλέπεται η τήρηση ειδικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρούνται σε καθημερινή βάση με χρονολογική σειρά και ανά παρτίδα οι παραλαμβανόμενες ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ή για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, με βάση τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα και δελτία παραγωγής.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α'251), με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτά όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό βιβλίο.

Οι καταχωρήσεις στο Ειδικό Βιβλίο οριστικοποιούνται και εκτυπώνονται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι καταχωρήσεις, σε κινητά φύλλα με συνεχή αρίθμηση τα οποία θεωρούνται εκ των προτέρων από το Τελωνείο Ελέγχου και φέρουν την επωνυμία του νομικού προσώπου, την Δ/νση και τον Α.Φ.Μ. του. Οι μηνιαίες εκτυπώσεις του βιβλίου τηρούνται για δέκα (10) χρόνια, σε φυσικό αρχείο, στις εγκαταστάσεις κάθε παραγωγικής μονάδας του δικαιούχου.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποβολή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε έτους στο «Τελωνείο Ελέγχου» και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής του δικαιούχου, δήλωση-κατάστασης με βάση τα στοιχεία του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου, στην οποία καταγράφονται οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των φαρμάκων ή για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α'265).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της παραγωγής φαρμάκων ή της παρασκευής πρώτων υλών φαρμάκων σε εγκαταστάσεις τρίτου (παραγωγή FACON) και εφόσον οι παραλαμβανόμενες ποσότητες παραδίδονται άμεσα στις εν λόγω εγκαταστάσεις, τις σχετικές υποχρεώσεις αναφορικά με την τήρηση του ειδικού βιβλίου καθώς και την υποβολή της σχετικής δήλωσης - κατάστασης οφείλει να τηρεί αποκλειστικά η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη σχετική παραγωγή. Σε διαφορετική περίπτωση παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου και τμηματικής αποστολής της στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που έχει αναλάβει την παραγωγή οι σχετικές υποχρεώσεις τήρησης του ειδικού βιβλίου και της κατάστασης - δήλωσης τηρούνται τόσο από τον δικαιούχο απαλλαγής όσο και από την εταιρεία παραγωγής φαρμάκων ή παρασκευής της πρώτης ύλης φαρμάκων και η πίστωση που ειδικού βιβλίου που τηρεί ο δικαιούχος απαλλαγής πραγματοποιείται με τις άδειες μεταφοράς που εκδίδει το τελωνείο για την τμηματική αποστολή των ποσοτήτων της παραλαμβανόμενης αιθυλικής αλκοόλης.

5. Επιπλέον με το άρθρο 6 της κοινοποιούμενης απόφασης, για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης και την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο φυσικός έλεγχος της νόμιμης χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης από δύο τελωνειακούς υπαλλήλους του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου, ύστερα από έκδοση σχετικής Εντολής Ελέγχου. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παραγωγής φαρμάκων ή παρασκευής πρώτης ύλης φαρμάκων σε εγκαταστάσεις τρίτου που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου είναι ευνόητο ότι σε κάθε περίπτωση για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη σχετική απόφαση φυσικού ελέγχου απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Τελωνείων Ελέγχου του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου και της εταιρείας που έχει αναλάβει την παραγωγή.

Σημειώνεται ότι με την κοινοποιούμενη απόφαση παρέχεται η δυνατότητα, μετά από αίτημα του δικαιούχου, να πραγματοποιηθεί από το τελωνείο ελέγχου λογιστικός έλεγχος για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των παρεληφθεισών ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης με σκοπό την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών και την αποδέσμευση των εγγυήσεων.

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός ετήσιος έλεγχος πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιείται λογιστικός έλεγχος, μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.

Τέλος σύμφωνα με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου 6, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στον προμηθευτή ή διάθεσης σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, με την προϋπόθεση βέβαια να τηρηθούν οι όροι και οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, των ποσοτήτων της αιθυλικής αλκοόλης που παρελήφθησαν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., οι οποίες όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό τον οποίο παρελήφθησαν και εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι προς τούτο. Κατόπιν βέβαια υποβολής σχετικής αίτησης και έγκρισης από το Τελωνείο Ελέγχου.

Ωστόσο στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης της εν λόγω αιθυλικής αλκοόλης σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή μη καταλληλότητας αυτής, αυτή δύναται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρειας, να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του «Τελωνείου Ελέγχου» τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 37 ' του ν. 2960/01 (Α' 265). Επισημαίνεται ότι για την καταστροφή της αιθυλικής αλκοόλης που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλες τις Τελωνειακές Αρχές, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθ. Ε.2120/2020 Εγκυκλίου.

6. Στο άρθρο 7 της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπονται τα ακόλουθα:
α) σύμφωνα με την παρ. 1, οι αιτήσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. Φ. 585/349/16-06-1999 ΑΥΟ (Β' 1276) όπως ισχύει.
β) σύμφωνα με την παρ. 2, για την τακτοποίηση των εκκρεμών ως την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης παραστατικών παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001, θα τηρηθεί η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στην αριθ. Φ. 585/349/16-06-1999 ΑΥΟ (Β' 1276).
γ) σύμφωνα με την παρ. 3, η δυνατότητα που παρέχεται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης, ήτοι η δυνατότητα επιστροφής στον προμηθευτή, ή διάθεσης σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή καταστροφής ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης η οποία δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό τον οποίο παρελήφθη, εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης οι οποίες παρελήφθησαν κατ' εφαρμογή της αριθ. Φ. 585/349/16-06-1999 ΑΥΟ (Β' 1276).
δ) σύμφωνα με την παρ.4, για τις αιτήσεις χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή φαρμάκων ή την παρασκευή της πρώτης ύλης αυτών, κατ' εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001, που υποβάλλονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης και εφεξής, ήτοι από 13-08-2021 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ), εφαρμογή έχουν αποκλειστικά και μόνο οι διατάξεις αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ/ΑΤΕΛΕΙΑΣ
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
S34 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ.1 δ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - O ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
S42 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ.1 δ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S60 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ.1 δ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - O ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
S61 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ.1 δ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Φ.Κ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 1Ε44 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
2 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΥ Ν.1599/86
3 3 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
4 1Ε86 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5 1Ε87 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
6 1Ε88 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
7 1Ε89 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
8 1Ε90 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
9 1Ε91 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
10 1Ε92 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΟΥ/ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ TAXISNET
11 12 ΕΓΓΥΗΣΗ
12 1E53 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (FACON)
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 1Ε44 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
2 1911 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/86
3 Ν935 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
4 1Ε86 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5 1Ε87 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
6 1Ε88 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
7 1Ε89 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
8 1Ε90 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
9 1Ε91 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
    ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
10 1Ε92 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΟΥ/ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ TAXISNET
11 Καταχωρείται το GRN της Εγγύησης στο πεδίο: Είδη Ειδικές Μνείες/Πρ. Έγγραφα Εγγύηση (GRN) ΕΓΓΥΗΣΗ
12 1Ε53 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (FACON)


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης