ΔΕΔ Α 2121/2021

Δαπάνες αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου και αγορά ηλ. υπολογιστή ελ. επαγγελματία

17 Σεπ 2021

Taxheaven.gr

Καλλιθέα, 19-07-2021
Αριθμός απόφασης: 2121


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α5 Επανεξέτασης


Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604538
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».
γ. Την ΠΟΛ.1064/2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ’ αριθμ. Α.1273/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 5597/21-12-2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β701.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 19-11-2020 και ε αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του με ΑΦΜ πράξεων:
 

Α/Α Αριθμός πράξης Ημερομηνία Θεώρησης πράξης Ημερομηνία κοινοποίησης πράξης Είδος φόρου/ προστίμου Φορολογικό Έτος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
1     22-10-2020 Εισόδημα (φόρος) 2014 1.792,48 €
2     22-10-2020 Εισόδημα (φόρος) 2015 2.238,82 €
3     22-10-2020 Εισόδημα (φόρος) 2016 5.485,44 €
4     19-12-2019 Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. 2014-2016 600,00 €
5     19-12-2019 Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. 2014 100,00 €
6     19-12-2019 Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. 2015 100,00 €


του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις στην ανωτέρω παράγραφο έξι (6) 4 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και προστίμου φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις από 05-10-2020 οικείες εκθέσεις ελέγχου του ελεγκτού της ίδιας Δ.Ο.Υ.,

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 19-11-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του με ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
1) Με την με αριθ. /2020 προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/ προστίμου εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ φορολογικού έτους 2014, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 1.467,78€, πλέον πρόστιμο φόρου άρθρου 58 ΚΦΔ ποσού 146,78€, και εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 177,92€, ήτοι συνολικό ποσό 1.792,48€.
2) Με την με αριθ. /2020 προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/ προστίμου εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ φορολογικού έτους 2015, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 1.746,60€, πλέον πρόστιμο φόρου άρθρου 58 ΚΦΔ ποσού 174,66€, και εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 317,56€, ήτοι συνολικό ποσό 2.238,82€.
3) Με την με αριθ /2020 προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/ προστίμου εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ φορολογικού έτους 2016, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 3.783,06€, πλέον πρόστιμο φόρου άρθρου 58 ΚΦΔ ποσού 945,77€, και εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 756,61€, ήτοι συνολικό ποσό 5.485,44€.
Οι διαφορές φόρου προέκυψαν διότι με την με αριθ /2018 εντολή ελέγχου, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, διενεργήθηκε μερικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, και διαπιστώθηκαν στα ελεγχόμενα έτη 2014, 2015 και 2016 λογιστικές διαφορές άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013 και επίσης λογιστικές διαφορές ΦΠΑ παγίων στα ελεγχόμενα έτη 2015 και 2016.
Οι ως άνω προσβαλλόμενες Πράξεις Φορολογίας Εισοδήματος / Προστίμων Εισοδήματος εκδόθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, κατόπιν των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου που αναγράφονται στην από 05-10-2020 και με ημερ. Θεώρησης 07-10-2020 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ν. 4172/2013 του ελεγκτού της ιδίας Δ.Ο.Υ
4) Με την με αριθ. /2020 προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο συνολικού ποσού 600,00€ για τα φορολογικά έτη 2014 - 2016 για παραβάσεις που καταλογίστηκαν του άρθρου 54§1& 2 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ).

Συγκεκριμένα καταλογίστηκαν:

Α. Μία (1) παράβαση διότι ο προσφεύγων δεν υπέβαλε για το φορολογικό έτος 2014 τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων για την διόρθωση των αποκλίσεων στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών των παραγρ. 3 & 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και της ΠΟΛ.1022/2014 που αφορούν ληφθέντα τιμολόγια και έξοδά του, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διάφορες μεταξύ των υποβληθέντων από τον προσφεύγοντα καταστάσεων των παραγρ. 3 & 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και της ΠΟΛ.1022/2014 και των αντίστοιχων καταστάσεων που υπέβαλαν οι αντισυμβαλλόμενοι του προσφεύγοντος, με ποσό από κλίσης που υπερβαίνει το ποσό των 100,00€

Για την ως άνω παράβαση επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 100,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1α'και 54§2α'του ν. 4174/2013.

Β. Μία (1) παράβαση για έκδοση φορολογικών στοιχείων χωρίς την χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, διότι ο προσφεύγων κατά το ελεγχόμενο διάστημα από 01/01/2014 έως 31/12/2016, εξέδωσε, στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών του, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με ελλιπή αναγραφή της διεύθυνσης τους και μη αναγραφή του πατρώνυμου τους, στοιχεία που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου ο προσφεύγων ως ιατρός να τύχει της απαλλαγής από την χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1002/2014

Για την ως άνω παράβαση επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 500,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1ια' και 54§2 στ' του ν. 4174/2013.

5) Με την με αριθ. /2020 προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 100,00€ για το φορολογικό έτος 2014, για παράβαση που καταλογίστηκε του άρθρου 54§1& 2 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).

Συγκεκριμένα καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα μία (1) παράβαση διότι υπέβαλε ελλιπή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 καθώς δεν δήλωσε στον κωδικό 844 της υποβληθείσας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τα στοιχεία του σκάφους « » μήκους 6,65 μ. που κατέχει, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 31 και 67 του ν. 4172/2013. Η ως άνω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται των άρθρων 54§1α και 54§2α, καθώς η μη αναγραφή του σκάφους στον κωδικό 844 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν επηρεάζει το ποσό του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος.

6) Με την με αριθ. /2020 προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο συνολικού ποσού 100,00€ για το φορολογικό έτος 2015, για παράβαση που καταλογίστηκε του άρθρου 54§1& 2 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ).

Συγκεκριμένα καταλογίστηκε μία (1) παράβαση καθώς ο προσφεύγων δεν υπέβαλε για το φορολογικό έτος 2015 τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων για την διόρθωση των αποκλίσεων στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών των παραγρ. 3 & 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και της ΠΟΛ.1022/2014 που αφορούν ληφθέντα τιμολόγια αγορών και εξόδων του, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διάφορες μεταξύ των υποβληθέντων από τον προσφεύγοντα καταστάσεων των παραγρ. 3 & 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και της ΠΟΛ.1022/2014 και των αντίστοιχων καταστάσεων που υπέβαλαν οι αντισυμβαλλόμενοι του προσφεύγοντος, με ποσό απόκλισης που υπερβαίνει το ποσό των 100,00€

Για την ως άνω παράβαση επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 100,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1α'και 54§2α'του ν. 4174/2013.

Οι ως άνω προσβαλλόμενες Πράξεις Προστίμων ΚΦΔ εκδόθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, κατόπιν των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου που αναγράφονται στην από 05-10-2020 και με ημερ. Θεώρησης 07-10-2020 έκθεση μερικού ελέγχου ΚΦΔ του ελεγκτού της ιδίας Δ.Ο.Υ

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ανωτέρω προσβαλλόμενων πράξεων αναφέροντας τα κάτωθι:

1) Εσφαλμένα η φορολογική αρχή δεν αναγνωρίζει για έκπτωση στα φορολογικά έτη 2014 έως 2016 παραγωγικές δαπάνες.

2) Εσφαλμένα η φορολογική αρχή επέβαλλε στον προσφεύγοντα πρόστιμο για μη χρήση ΦΤΜ, διότι δεν αναφέρονται οι ΑΠΥ και τα ονόματα των ασθενών και ως εκ τούτου η πράξη είναι αναιτιολόγητη.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 «Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» του ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287), ορίζεται ότι: «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της «αγοραίας», στη βάση «των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση».
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.».


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» του ν.4172/2013 ορίζεται ότι: «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: ...
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ...
ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και ... ».


Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α')» αναφέρεται ότι: «Άρθρο 22
Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
1. τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).
Επισημαίνεται ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών.

Ως προς το ζήτημα της εικονικότητας ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικού στοιχείου, επισημαίνεται η προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ.1071/2015 εγκύκλιος, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 170/2014 γνωμοδότηση ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του.
Επίσης, σημειώνεται ότι η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υποχρεώσεων, κ.λπ. δεν είναι δαπάνη που αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση των υπόψη τίτλων, κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης.
Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή των ίσων αποστάσεων) είναι θέμα πραγματικό. Διευκρινίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε.
γ)εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.
Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του εν λόγω άρθρου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία (π.χ. αγρότες που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ΠΟΛ.1007/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ).
3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.


Για το φορολογικό έτος 2014

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2014, πραγματοποίησε δαπάνες, βάσει βιβλίων, για την κίνηση, επισκευή και συντήρηση του με αριθμ κυκλ , ιδιοκτησίας του, συνολικού ποσού 4.943,96€.

Επειδή, ο προσφεύγων, έχει συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης στην οποία συμπεριέλαβε τις ως άνω δαπάνες, τις οποίες προσδιόρισε στο συνολικό ποσό των 3.190,05€, ήτοι προκύπτει διάφορα από τα βιβλία συνολικού ποσού 1.753,91€ και σε ποσοστό 35,4%, και οι οποίες δαπάνες, μετά την αναμόρφωση, αναλύονται ως εξής:

1. Δαπάνες καυσίμων, συνολικού ποσού 2.314,10€
2. Δαπάνες συντήρησης συνολικού ποσού 538,73€
3. Δαπάνες στάθμευσης συνολικού ποσού 118,80€
4. Ασφάλιστρα συνολικού ποσού 218,42€
Σύνολον: 3.190,05€

Επειδή, ο προσφεύγων, αναφορικά με τις ανωτέρω δαπάνες ισχυρίζεται ότι το εν λόγω Ε.Ι.Χ., ιδιοκτησίας του ήταν το μοναδικό μέσο μετάβασης του από την κατοικία του , ( ) στο ιατρείο του στην δ/νση , και στα εξωτερικά ιατρεία του , δρομολόγια τα οποία εκτελούνταν καθημερινά λόγω της παρεχόμενης υπηρεσίας του ως γιατρός (... ), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την χρήση μεταφορικού μέσου για την μετακίνηση του προσφεύγοντος στο ιατρείο του στην

Επειδή, ο έλεγχος στην από 5-10-2020 οικεία έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, δεν έκανε δεκτή την έκπτωση των ως άνω δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, σύμφωνα με τη περ ιβ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθώς «... πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού η δραστηριότητα του ελεγχόμενου ιατρού ασκείται κατά κύριο λόγο από το ιατρείο και η χρήση αυτοκινήτου δεν απαιτείται από της ανάγκες της επαγγελματικής δραστηριότητας »

Επειδή, οι ως άνω δαπάνες για την κίνηση την επισκευή και συντήρηση του ως άνω Ε.Ι.Χ., ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος έγιναν στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ήτοι « » και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι είναι εσφαλμένη και μη νόμιμη η κρίση του ελέγχου περί διαπίστωσης και καταλογισμού λογιστικών διαφορών συνολικού ποσού 3.190,05€, για το φορολογικό έτος 2014, γίνεται αποδεκτός.


Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2014, πραγματοποίησε, βάσει βιβλίων, έξοδα κινητού τηλεφώνου, συνολικού ποσού 1.790,22€.

Επειδή, ο προσφεύγων, στην ως άνω αναφερόμενη κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014 συμπεριέλαβε την ως άνω δαπάνη, την οποία προσδιόρισε στο ποσό των 803,93€, ήτοι προκύπτει διάφορα από τα βιβλία ποσού 986,29€ και σε ποσοστό 55%, και η οποία δαπάνη, μετά την αναμόρφωση, προσδιορίζεται στο ποσό των 803,93€:

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες έγιναν στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Επειδή, εν προκειμένω, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος τα εν λόγω έξοδα κινητού τηλεφώνου, συνολικού ποσού 803,93 € τα οποία αφορούν δαπάνη κινητής τηλεφωνίας διότι πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού στα παραστατικά αναγράφεται « », δεν συμβάλλουν στην δημιουργία εισοδήματος,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4172/2013 και ως εκ τούτου, κρίθηκαν από τον έλεγχο ως μη παραγωγικές.

Επειδή, οι δαπάνες χρήσης κινητού τηλεφώνου, κρίνονται εν τοις πράγμασι παραγωγικές καθώς συμβάλλουν στην απρόσκοπτη άσκηση της ως άνω κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος γιατρός , και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.
Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι είναι εσφαλμένη και μη νόμιμη η κρίση του ελέγχου περί διαπίστωσης και καταλογισμού λογιστικών διαφορών συνολικού ποσού 803,93€, για το φορολογικό έτος 2014, γίνεται αποδεκτός.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δαπάνες που θα αναγνωριστούν βάσει της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας για το φορολογικό έτος 2014 είναι συνολικού ποσού 3.993,98 €.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ
 

ΧΡΗΣΗ 2014 ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΑ ΔΕΔ
Κέρδη Δήλωσης 96.559,68 96.559,68 96.559,68
Λογιστικές Διαφορές άρθρ.22, 23 ΚΦΔ - 4.447,81 453,83
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 96.559,68 101.007,49 97.013,51


Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΔ
Μισθωτή εργασία - Συντάξεις 32.162,06 32.162,06
Εισόδημα από Επιχ. Δραστηριότητα. 96.559,68 97.013,51
Τόκοι - Μερίσματα - Δικαιώματα 2.541,08 2.541,08
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 131.262,82 131.716,65
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 131.262,82 131.716,65
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 131.262,82 131.716,65
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 4 % 4 %
ΠΟΣΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5.250,51 5.268,67
Εισφορά που παρακρατήθηκε 606,20 606,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.644,31 4.662,47


Επειδή, κατ’ ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος, της επιεικέστερης κύρωσης όσο και της οριστικής φορολογικής υποχρέωσης, θα υπολογιστεί με την παρούσα απόφαση της Υπηρεσίας μας.

Για το φορολογικό έτος 2015

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2015, πραγματοποίησε δαπάνες βάσει βιβλίων για την κίνηση, επισκευή και συντήρηση του με αριθμ κυκλ , ιδιοκτησίας του, συνολικού ποσού 5.980,31€.

Επειδή, ο προσφεύγων, έχει συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης στην οποία συμπεριέλαβε τις ως άνω δαπάνες, τις οποίες προσδιόρισε στο συνολικό ποσό των 2.990,16€, ήτοι προκύπτει διάφορα από τα βιβλία συνολικού ποσού 2.990,16€ και σε ποσοστό 50%, και οι οποίες δαπάνες, μετά την αναμόρφωση, αναλύονται ως εξής:

1. Δαπάνες καυσίμων, συνολικού ποσού 1.671,96€
2. Δαπάνες συντήρησης συνολικού ποσού 608,45€
3. Δαπάνες στάθμευσης συνολικού ποσού 249,75€
4. Τέλη κυκλοφορίας συνολικού ποσού 460,00€
Σύνολον: 2.990,16€

Επειδή, ο προσφεύγων, αναφορικά με τις ανωτέρω δαπάνες ισχυρίζεται ότι το εν λόγω Ε.Ι.Χ., ιδιοκτησίας του ήταν το μοναδικό μέσο μετάβασης του από την κατοικία του , ( ) στο ιατρείο του στην δ/νση , και στα εξωτερικά ιατρεία του , δρομολόγια τα οποία εκτελούνταν καθημερινά λόγω της παρεχόμενης υπηρεσίας του ως γιατρός ( ), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την χρήση μεταφορικού μέσου για την μετακίνηση του προσφεύγοντος στο ιατρείο του στην ......

Επειδή, ο έλεγχος στην από 5-10-2020 οικεία έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ , δεν έκανε δεκτή την έκπτωση των ως άνω δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23§ ιβ' του ν. 4172/2013 καθώς «... πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού η δραστηριότητα του ελεγχόμενου ιατρού ασκείται
κατά κύριο λόγο από το ιατρείο και η χρήση αυτοκινήτου δεν απαιτείται από της ανάγκες της επαγγελματικής δραστηριότητας »

Επειδή, οι ως άνω δαπάνες για την κίνηση την επισκευή και συντήρηση του ως άνω Ε.Ι.Χ., ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος έγιναν στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ήτοι « » και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι είναι εσφαλμένη και μη νόμιμη η κρίση του ελέγχου περί διαπίστωσης και καταλογισμού λογιστικών διαφορών συνολικού ποσού 2.990,16€, για το φορολογικό έτος 2015, γίνεται αποδεκτός.


Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2015, πραγματοποίησε, βάσει βιβλίων, έξοδα κινητού τηλεφώνου, συνολικού ποσού 1.405,03€.

Επειδή, ο προσφεύγων, στην ως άνω αναφερόμενη κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015 συμπεριέλαβε την ως άνω δαπάνη, την οποία προσδιόρισε στο ποσό των 1.004,77€, ήτοι προκύπτει διάφορα από τα βιβλία ποσού 400.26€ και σε ποσοστό 28,5%, και η οποία δαπάνη, μετά την αναμόρφωση, προσδιορίζεται στο ποσό των 1.004,77€.

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2015, πραγματοποίησε, βάσει βιβλίων δαπάνη για την προμήθεια εφαρμογής συνολικού ποσού 108,90€

Επειδή,
στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες έγιναν στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Επειδή, εν προκειμένω, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος: α) έξοδα κινητού τηλεφώνου, συνολικού ποσού 1.004,77€ τα οποία αφορούν δαπάνη κινητής τηλεφωνίας, διότι πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού στα παραστατικά αναγράφεται « », δεν συμβάλλουν στην δημιουργία εισοδήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του ν.4172/2013 και ως εκ τούτου, κρίθηκαν από τον έλεγχο ως μη παραγωγικές β) Δαπάνη για την προμήθεια εφαρμογής συνολικού ποσού 108,90€, διότι πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού η συγκεκριμένη εφαρμογή προορίζεται για οικιακή ή εκπαιδευτική χρήση.

Επειδή, οι δαπάνες χρήσης κινητού τηλεφώνου, και η προμήθεια της ως άνω εφαρμογής Η/Υ κρίνονται εν τοις πράγμασι παραγωγικές καθώς συμβάλλουν στην απρόσκοπτη άσκηση της ως άνω κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι είναι εσφαλμένη και μη νόμιμη η κρίση του ελέγχου περί διαπίστωσης και καταλογισμού λογιστικών διαφορών συνολικού ποσού 1.113,67€, για το φορολογικό έτος 2015, γίνεται αποδεκτός.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δαπάνες που θα αναγνωριστούν βάσει της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας για το φορολογικό έτος 2015 είναι συνολικού ποσού 4.103,83 €.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ
 

ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΑ ΔΕΔ
Κέρδη Δήλωσης 124.279,46 124.279,46 124.279,46
Λογιστικές Διαφορές άρθρ.22, 23 ΚΦΔ - 4.713,25 609,42
Λογιστικές Διαφορές ΦΠΑ παγίων - 579,48 579,48
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 124.279,46 129.572,19 125.468,36


Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΔ
Μισθωτή εργασία-Συντάξεις 31.690,68 31.690,68
Εισόδημα από Επιχ. Δραστηριότητα. 124.279,46 125.468,36
Τόκοι - Μερίσματα - Δικαιώματα 2.758,66 2.758,66
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 158.728,80 159.917,70
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 158.728,80 159.917,70
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,060 0,060
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 158.728,80 159.917,70
ΠΟΣΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9.523,73 9.595,06
Εισφορά που παρακρατήθηκε 389,47 389,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9.134,26 9.205,59


Επειδή, κατ’ ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος, της επιεικέστερης κύρωσης όσο και της οριστικής φορολογικής υποχρέωσης, θα υπολογιστεί με την παρούσα απόφαση της Υπηρεσίας μας.

Για το φορολογικό έτος 2016

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2015, πραγματοποίησε δαπάνες βάσει βιβλίων για την κίνηση, επισκευή και συντήρηση του με αριθμ κυκλ , ιδιοκτησίας του, συνολικού ποσού 4.645,57€.

Επειδή, ο προσφεύγων, έχει συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης στην οποία συμπεριέλαβε τις ως άνω δαπάνες, τις οποίες προσδιόρισε στο συνολικό ποσό των 2.322,79€, ήτοι προκύπτει διάφορα από τα βιβλία συνολικού ποσού 2.322,78€ και σε ποσοστό 50%, και οι οποίες δαπάνες, μετά την αναμόρφωση, αναλύονται ως εξής:
1 .Δαπάνες καυσίμων, συνολικού ποσού 1.514,67€
2 .Δαπάνες συντήρησης συνολικού ποσού 563,62€
3 .Δαπάνες στάθμευσης συνολικού ποσού 244,50€
Σύνολον: 2.322,79€

Επειδή, ο προσφεύγων, αναφορικά με τις ανωτέρω δαπάνες ισχυρίζεται ότι το εν λόγω Ε.Ι.Χ., ιδιοκτησίας του ήταν το μοναδικό μέσο μετάβασης του από την κατοικία του , ( ) στο ιατρείο του στην δ/νση , και στα εξωτερικά ιατρεία του , δρομολόγια τα οποία εκτελούνταν καθημερινά λόγω της παρεχόμενης υπηρεσίας του ως γιατρός ( ), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την χρήση μεταφορικού μέσου για την μετακίνηση του προσφεύγοντος στο ιατρείο του στην

Επειδή, ο έλεγχος στην από 5-10-2020 οικεία έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, δεν έκανε δεκτή την έκπτωση των ως άνω δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23§ ιβ' του Ν.4172/2013 καθώς «... πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού η δραστηριότητα του ελεγχόμενου ιατρού
ασκείται κατά κύριο λόγο από το ιατρείο και η χρήση αυτοκινήτου δεν απαιτείται από της ανάγκες της επαγγελματικής δραστηριότητας »

Επειδή, οι ως άνω δαπάνες για την κίνηση την επισκευή και συντήρηση του ως άνω ιδιόκτητου Ε.Ι.Χ. έγιναν στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος ήτοι « » και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι είναι εσφαλμένη και μη νόμιμη η κρίση του ελέγχου περί διαπίστωσης και καταλογισμού λογιστικών διαφορών συνολικού ποσού 2.322,79€, για το φορολογικό έτος 2016, γίνεται αποδεκτός.

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2016, πραγματοποίησε, βάσει βιβλίων, έξοδα κινητού τηλεφώνου, συνολικού ποσού 1.536,43€.

Επειδή, ο προσφεύγων, στην ως άνω αναφερόμενη κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016 συμπεριέλαβε την ως άνω δαπάνη, την οποία προσδιόρισε στο ποσό των 986,76€, ήτοι προκύπτει διάφορα από τα βιβλία ποσού 549,67€ και σε ποσοστό 35,8%, και η οποία δαπάνη, μετά την αναμόρφωση, προσδιορίζεται στο ποσό των 986,76€.

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων, για το φορολογικό έτος 2015, πραγματοποίησε, βάσει βιβλίων δαπάνη για την προμήθεια φορητού
εφαρμογής ποσού 379,00€.

Επειδή, στην υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες έγιναν στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Επειδή, εν προκειμένω, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος: α) έξοδα κινητού τηλεφώνου, συνολικού ποσού 986,76€ τα οποία αφορούν δαπάνη κινητής τηλεφωνίας, διότι πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη αφού στα παραστατικά αναγράφεται « », δεν συμβάλλουν στην δημιουργία εισοδήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του ν.4172/2013 και ως εκ τούτου, κρίθηκαν από τον έλεγχο ως μη παραγωγικές β) Δαπάνη για την προμήθεια για την προμήθεια φορητού Η/Υ συνολικού ποσού 379,00€, διότι πρόκειται για προσωπική καταναλωτική δαπάνη.

Επειδή, οι δαπάνες χρήσης κινητού τηλεφώνου, και η προμήθεια του ως άνω φορητού Η/Υ κρίνονται εν τοις πράγμασι παραγωγικές καθώς συμβάλλουν στην απρόσκοπτη άσκηση της ως άνω κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 
Συνεπώς, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι είναι εσφαλμένη και μη νόμιμη η κρίση του ελέγχου περί διαπίστωσης και καταλογισμού λογιστικών διαφορών συνολικού ποσού 1.365,76€, για το φορολογικό έτος 2016 γίνεται αποδεκτός.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δαπάνες που θα αναγνωριστούν βάσει της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας για το φορολογικό έτος 2016 είναι συνολικού ποσού 3.688,55€.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ
 

ΧΡΗΣΗ 2016

ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΑ ΔΕΔ
Κέρδη Δήλωσης 94.831,75 94.831,75 94.831,75
Λογιστικές Διαφορές άρθρ.22, 23 ΚΦΔ - 7.641,81 3.953,26
Λογιστικές Διαφορές ΦΠΑ παγίων - 764,99 764,99
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 94.831,75 103.238,55 99.550,00


Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΔ
Μισθωτή εργασία -Συντάξεις 32.242,51 32.242,51
Εισόδημα από Επιχ. Δραστηριότητα. 94.831,75 99.550,00
Τόκοι - Μερίσματα - Δικαιώματα 1.560,92 1.560,92
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 128.635,18 133.353,43
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 128.635,18 133.353,43
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ    
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 128.635,18 133.353,43
ΠΟΣΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8.928,17 9.352,81
Εισφορά που παρακρατήθηκε 376,48 376,48
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.551,69 8.976,33


Επειδή, κατ’ ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος, της επιεικέστερης κύρωσης όσο και της οριστικής φορολογικής υποχρέωσης, θα υπολογιστεί με την παρούσα απόφαση της Υπηρεσίας μας.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Επειδή, με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 (ΚΦΑΣ) ορίζεται:
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.
3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α. Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη
4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής:
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς.
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς.

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζεται:
Αρθρο 8 - Τιμολόγιο πώλησης
1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέρει:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου.
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.
ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.

Επειδή, με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1002/2015 ( ΦΕΚ Β 3 2015): Ταμειακές Μηχανές- Κατηγορίες οντοτήτων απαλλασσόμενες από τη χρήση αυτών βάσει Ν.4308/2014 (637081) ορίζεται: Άρθρο 1
Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής:
1. Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών:
α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, 2. Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α' και ε' έως και θ' της παραγράφου 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 64 ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»

Επειδή στην από 05-10-2020 και με ημερ. Θεώρησης 07-10-2020 έκθεση μερικού ελέγχου ΚΦΔ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ , στο κεφάλαιο «Επαληθεύσεις σε βιβλία και στοιχεία» αναφέρονται τα κάτωθι: « ... Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εκδοθέντων χειρόγραφων
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών κατά το ελεγχόμενο διάστημα 01/012014 - 31/12/2016
διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος αναγράφει στην συντριπτική πλειοψηφία των εκδοθέντων στοιχείων ελλιπώς τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου ασθενή και συγκεκριμένα σε άλλες περιπτώσεις παραλείπει την αναγραφή της πόλης και σε άλλες περιπτώσεις αναγράφει μόνο την πόλη ή περιοχή (π.χ. μονολεκτικά Ζάκυνθος, Αίγιο, Πύργος Ηλείας, Αγρίνιο) με συνέπεια, σε συνδυασμό με την μη αναγραφή του ΑΦΜ και πατρώνυμου του ασθενούς, την αδυναμία αξιόπιστης ταυτοποίησης των στοιχείων του ασθενούς από τον έλεγχο ».

Επειδή, από την οικεία έκθεση ελέγχου και τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η φορολογική αρχή δεν παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την καταλογισθείσα παράβαση της έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τον προσφεύγοντα χωρίς την χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής, καθώς η αναφορά σε εκδοθέντων στοιχείων με ελλιπή στοιχεία είναι γενική και ασαφής, χωρίς τα στοιχεία αυτά να προσδιορίζονται συγκεκριμένα ανά φορολογικό έτος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι εσφαλμένα η φορολογική αρχή επέβαλλε στον προσφεύγοντα πρόστιμο για μη χρήση ΦΤΜ, διότι δεν αναφέρονται οι ΑΠΥ και τα ονόματα των ασθενών και ως εκ τούτου η πράξη είναι αναιτιολόγητη, γίνεται αποδεκτός.
Επειδή, κατά λοιπά, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές όπως αυτές καταγράφονται στις από 05-10-2020 εκθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ν. 4172/2013 και ν.4174/2013 του ελεγκτού της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 19-11-2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του με ΑΦΜ , και συγκεκριμένα:

Α) Την τροποποίηση των κάτωθι οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος: 
 

Α/Α Αριθμός πράξης Ημερομηνία Θεώρησης πράξης Ημερομηνία κοινοποίησης πράξης Είδος φόρου/ προστίμου Φορολογικό Έτος
1   07-10-2020 22-10-2020 Εισόδημα 2014
2   07-10-2020 22-10-2020 Εισόδημα 2015
3   07-10-2020 22-10-2020 Εισόδημα 2016


Β) Την τροποποίηση της κάτωθι οριστικής πράξης προστίμου.
 

1   5-12-2019 19-12-2019 Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. 2014-2016


Γ) Την επικύρωση των κάτωθι οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου:
 

1   5-12-2019 19-12-2019 Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. 2014
2   5-12-2019 19-12-2019 Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. 2015


Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογία Εισοδήματος

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Αριθ. Πράξης / 2020) Φορ. έτους 2014

Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματοςΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014

Προσδιορισμός επιεικέστερης κύρωσης βάσει Απόφασης ΔΕΔ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Αριθ. Πράξης / 2020) Φορ. έτους 2015

Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015

Προσδιορισμός επιεικέστερης κύρωσης βάσει Απόφασης ΔΕΔ


3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Αριθ. Πράξης /2020) Φορ. έτους 2016

Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματοςΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2016


Προσδιορισμός επιεικέστερης κύρωσης βάσει Απόφασης ΔΕΔ

4. Κ.Φ.Α.Σ.- ΕΛΠ ( Αριθ. Πράξης /2020 Φορολ. Έτους 2014-2016

Α. Πρόστιμο άρθρου 54 του ν.4174/2013

(Μη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων παρ. 3& 4 άρθρου 14 ν.4174/2013 το φορολογικό έτος 2014): Ποσό 100,00€

Β . Πρόστιμο άρθρου 54 του ν.4174/2013
(Έκδοση ΑΠΥ χωρίς την χρήση Φορολογικού μηχανισμού από 01/01/2014 - 31/12/2016):

Ποσό 0,00€

5. Κ.Φ.Α.Σ.- ΕΛΠ (Αριθ. Πράξης /2020 Φορολ. Έτους 2014

Πρόστιμο άρθρου 54 του ν.4174/2013
(Ελλειπή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολ. Έτους 2014):
Ποσό 100,00€

6. ΕΛΠ (Αριθ. Πράξης /2020 Φορολ. Έτους 2015

Πρόστιμο άρθρου 54 του ν.4174/2013
(Μη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων παρ. 3& 4 άρθρου 14
ν.4174/2013 το φορολογικό έτος 2015): Ποσό 100,00€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Taxheaven.gr