Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2178/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4818/2021 (Α' 124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 1181/06-08-2021 (Β 3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αφορά : Επιστροφή ή συμψηφισμός του ΕΦΚ στα προϊόντα μπύρας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 ν. 4818/2021

Ε.2178/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4818/2021 (Α' 124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 1181/06-08-2021 (Β 3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ


Ε.2178/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4818/2021 (Α' 124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 118

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2178/10-09-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο:210 6987414
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2178/2021
 
Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4818/2021 (Α' 124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 1181/06-08-2021 (Β 3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά α) στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4818/2021, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο κατανάλωσης ληγμένων προϊόντων μπύρας που μετά την διάθεσή τους στην αγορά επεστράφησαν στον πωλητή εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» ( Α'124) και β) στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1181/2021 (Β'3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 ν.4818/2021 ( A '124 )».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4818/2021, προβλέπεται η επιστροφή ή ο συμψηφισμός του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας, για τα προϊόντα μπύρας τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 31-05-2021 και η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η -05-2021 και με τις διατάξεις υπό στοιχεία Α.1181/2021 κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν πρόσωπα που έχουν θέσει σε ανάλωση, καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΕΦΚ, προϊόντα μπύρας (εισαγωγείς, ζυθοποιεία, εγκεκριμένοι αποθηκευτές, εγγεγραμμένοι παραλήπτες) και τις τελωνειακές αρχές βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των δικαιούχων προσώπων και των τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων.

Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 47 του ως άνω αναφερόμενου νόμου προβλέπεται η επιστροφή του ΕΦΚ μπύρας ή ο συμψηφισμός του ΕΦΚ μπύρας (με μελλοντικές οφειλές ΕΦΚ μπύρας), ο οποίος βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε από τα τελωνεία για τα προϊόντα μπύρας τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 31-05-2021 και η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η -05-2021. Το δικαίωμα επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου αυτού παρέχεται με την υποβολή σχετικής αίτησης και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και καταστροφής των προϊόντων υπό τελωνειακή εποπτεία ενώ δικαιούχος της επιστροφής ή του συμψηφισμού είναι το πρόσωπο που κατέβαλε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Β. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του ως άνω κοινοποιούμενου άρθρου εκδόθηκε η συγκοινοποιούμενη υπό στοιχεία Α.1181/2021 (Β'3811) κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας.

Ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την καταστροφή των προϊόντων μπύρας και την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου αυτού.

2. Με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εξέταση της σχετικής αίτησης, τον έλεγχο των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών καθώς και την καταστροφή των προϊόντων μπύρας και την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή συμψηφισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τον οποίο το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται την επιστροφή ή τον συμψηφισμό. Πιο συγκεκριμένα το δικαιούχο επιστροφής ή συμψηφισμού πρόσωπο υποβάλει, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης αίτηση - δήλωση με τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στην οποία δηλώνει εξ αρχής αν επιθυμεί την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα μπύρας τα οποία επεστράφησαν στον πωλητή μέσα στις προβλεπόμενες στον κοινοποιούμενο νόμο προθεσμίες. Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής της προαναφερόμενης αίτησης-δήλωσης, την πληρότητα αυτής και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Τέλος για τις αιτήσεις - δηλώσεις που γίνονται αποδεκτές η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή των προϊόντων μπύρας εφαρμόζοντας γι αυτό τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Τ.2622/179/Α0019/02 (Β'797) Α.Υ.Ο.

3. Τέλος στα άρθρα 4 και 5 καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση της απόφασης και την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα μπύρας.

Επισημαίνεται ότι:

• στις περιπτώσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ελέγχεται η ύπαρξη τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου επιστροφής προσώπου και εφόσον συντρέχει περίπτωση, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή πόσου με τις τυχόν οφειλές και στη συνέχεια στο δικαιούχο πρόσωπο καταβάλλεται το υπολειπόμενο μετά τον συμψηφισμό ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β 305) Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.

• η επιστροφή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. Προϋπολογισμού 1110312001 ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ή τον ΑΛΕ 1110312002 Προϋπολογισμού ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση.

• στις περιπτώσεις που το δικαιούχο πρόσωπο αιτηθεί τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης αυτός πραγματοποιείται με το ποσό Ε.Φ.Κ. της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών η οποία υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των λοιπών φορολογιών για τα προϊόντα μπύρας κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 109 και 110 του ν.2960/2001. Για το σκοπό αυτό με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά η απόφαση συμψηφισμού καθώς και το πρωτόκολλο καταστροφής των προϊόντων μπύρας ενώ στη θέση 59 «Συμψηφισμός ΕΦΚ» αυτής συμπληρώνεται το προς συμψηφισμό ποσό που έχει εγκριθεί με την σχετική απόφαση συμψηφισμού. Εφόσον το προς συμψηφισμό ποσό του Ε.Φ.Κ. είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με την υποβαλλόμενη Δ.Ε.Φ.Κ. η προκύπτουσα διαφορά συμψηφίζεται σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ
(ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΔΑΔ Γ 1147 133 ΕΞ 2020/30.12.2020)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης