ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

(ΕΕ) 2020/194 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Φεβρουαρίου 2020 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

12 Φεβ 2020

Taxheaven.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/194 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Φεβρουαρίου 2020

για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 47ιβ στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο 6 του τίτλου XII της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (2), το οποίο προβλέπει ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες, έχει τροποποιηθεί με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου (3) και την οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου (4) με σκοπό τη διεύρυνση των ειδικών καθεστώτων. Τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω δύο τροποποιητικές οδηγίες πρόκειται να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 καθορίζει κανόνες διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Τα άρθρα 47β, 47γ, 47δ και 47ε του εν λόγω κανονισμού αφορούν την ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών σχετικών με τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω άρθρα προβλέπουν την ανταλλαγή στοιχείων ταυτοποίησης και στοιχείων δήλωσης ΦΠΑ, καθώς και την ανταλλαγή τυχόν επακόλουθων αλλαγών των εν λόγω στοιχείων. Τα εν λόγω άρθρα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(3)

Για να εξασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος ανταλλαγής των στοιχείων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα, είναι αναγκαίο να εγκριθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις ανταλλαγές αυτές, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος. Με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί, επίσης, η δυνατότητα για ενιαία ανάπτυξη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, αφού θα ακολουθούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο.

(4)

Ορισμένες πληροφορίες, όπως είναι ο αποκλεισμός από τα ειδικά καθεστώτα, η οικειοθελής παύση ή η αλλαγή κράτους μέλους εγγραφής, πρέπει επίσης να ανταλλάσσονται χωρίς καθυστέρηση και με ενιαίο τρόπο, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σωστή εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων και να καταπολεμούν την απάτη. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν κοινές ρυθμίσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή των εν λόγω στοιχείων.

(5)

Προκειμένου η διοικητική επιβάρυνση για τους υποκείμενους στον φόρο να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατό, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική διεπαφή που θα διευκολύνουν την υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης και δηλώσεων ΦΠΑ από τους υποκείμενους στον φόρο. Τα κράτη μέλη δεν στερούνται τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων λειτουργιών με σκοπό την περαιτέρω ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης.

(6)

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτείται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, παραδόσεις ή παροχές που εμπίπτουν στα ειδικά καθεστώτα.

(7)

Με σκοπό τα κράτη μέλη και οι υποκείμενοι στον φόρο να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στις δηλώσεις ΦΠΑ με μη διφορούμενο τρόπο κατά την επακόλουθη επικοινωνία, μεταξύ άλλων κατά την επικοινωνία σχετικά με την καταβολή του φόρου, το κράτος μέλος εγγραφής θα πρέπει να αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε δήλωση ΦΠΑ.

(8)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημέρα κατά την οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 47β, 47γ, 47δ και 47ε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(9)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής (5) καθορίζει λεπτομερείς κανόνες δυνάμει των άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα εν λόγω άρθρα εφαρμόζονται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020. Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 θα πρέπει να καταργηθεί, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024 όσον αφορά την υποβολή και τις διορθώσεις δηλώσεων ΦΠΑ που αφορούν παροχές υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από οποιοδήποτε από τα ειδικά καθεστώτα που αναφέρονται στον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής διοικητικής συνεργασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«μη ενωσιακό καθεστώς»: το ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες παρεχόμενες από υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, όπως ορίζεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

2)

«ενωσιακό καθεστώς»: το ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις εν λόγω παραδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης, όπως ορίζεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

3)

«καθεστώς εισαγωγής»: το ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

4)

«ειδικά καθεστώτα»: το μη ενωσιακό καθεστώς, το ενωσιακό καθεστώς και το καθεστώς εισαγωγής.

Άρθρο 2

Λειτουργίες της ηλεκτρονικής διεπαφής

Η ηλεκτρονική διεπαφή στο κράτος μέλος εγγραφής μέσω της οποίας ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του εγγράφεται για τη χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα και μέσω της οποίας το εν λόγω πρόσωπο ή ο μεσάζων του υποβάλλει τις δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δυνάμει του καθεστώτος αυτού στο κράτος μέλος εγγραφής, διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

α)

προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης των πληροφοριών και τυχόν αλλαγών των πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 361 ή 369ιστ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 365, το άρθρο 369ζ ή το άρθρο 369κ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, πριν από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών ή αλλαγών·

β)

επιτρέπει στον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του να υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις δηλώσεις ΦΠΑ μέσω διαβίβασης ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος εγγραφής.

Άρθρο 3

Διαβίβαση των στοιχείων εγγραφής

1.   Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν αλλαγές των εν λόγω στοιχείων, μέσω του δικτύου CCN/CSI στα άλλα κράτη μέλη:

α)

τα στοιχεία εγγραφής του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το μη ενωσιακό καθεστώς·

β)

τα στοιχεία εγγραφής του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το ενωσιακό καθεστώς·

γ)

τα στοιχεία εγγραφής του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το καθεστώς εισαγωγής·

δ)

τα στοιχεία εγγραφής μεσάζοντα·

ε)

τον αριθμό μητρώου που έχει χορηγηθεί στον υποκείμενο στον φόρο ή σε μεσάζοντα.

2.   Για τη διαβίβαση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων χρησιμοποιείται το κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα που καθορίζεται στο παράρτημα I, με χρήση των ακόλουθων στηλών για κάθε περίπτωση:

α)

της στήλης Β για το μη ενωσιακό καθεστώς·

β)

της στήλης Γ για το ενωσιακό καθεστώς·

γ)

της στήλης Δ για το καθεστώς εισαγωγής, για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 369ιστ παράγραφος 1 ή 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

δ)

της στήλης Ε για το καθεστώς εισαγωγής, για την εγγραφή του μεσάζοντα σύμφωνα με το άρθρο 369ιστ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

3.   Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα άλλα κράτη μέλη, μέσω του δικτύου CCN/CSI και χρησιμοποιώντας το κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο:

α)

εξαιρείται από κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα, ή διαγράφεται από το φορολογικό μητρώο του, σύμφωνα με το άρθρο 363, το άρθρο 369ε ή το άρθρο 369ιη παράγραφος 1 ή 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

β)

παύει οικειοθελώς να χρησιμοποιεί κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα·

γ)

αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής στο πλαίσιο του ενωσιακού καθεστώτος ή του καθεστώτος εισαγωγής.

4.   Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα άλλα κράτη μέλη, μέσω του δικτύου CCN/CSI και χρησιμοποιώντας το κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που ο μεσάζων:

α)

διαγράφεται από το φορολογικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 369ιη παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

β)

παύει οικειοθελώς να ενεργεί ως μεσάζων·

γ)

αλλάζει το κράτος μέλος εγγραφής.

5.   Οι ατομικοί αριθμοί μητρώου ΦΠΑ που χορηγούνται σε υποκείμενους στον φόρο ή, κατά περίπτωση, για υποκείμενους στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ανταλλάσσονται αυτόματα μεταξύ του κράτους μέλους εγγραφής και των άλλων κρατών μελών μέσω κεντρικού μητρώου ή άλλου αξιόπιστου εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων με τρόπο που να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι τα κράτη μέλη έχουν ορθή και επικαιροποιημένη αντίληψη της εγκυρότητας όλων αυτών των αριθμών μητρώου ΦΠΑ που έχουν χορηγηθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα

1.   Ο υποκείμενος στον φόρο ή, κατά περίπτωση για το καθεστώς εισαγωγής, ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει τις δηλώσεις ΦΠΑ με τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 365, 369ζ και 369κ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ στο κράτος μέλος εγγραφής χρησιμοποιώντας το κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα που καθορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Η στήλη Β του εν λόγω κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος χρησιμοποιείται για το μη ενωσιακό καθεστώς, η στήλη Γ για το ενωσιακό καθεστώς και η στήλη Δ για το καθεστώς εισαγωγής.

2.   Στην περίπτωση που, όσον αφορά ένα ειδικό καθεστώς, ο υποκείμενος στον φόρο δεν παραδίδει αγαθά ούτε παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού καθεστώτος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου και δεν έχει να πραγματοποιήσει καμία τροποποίηση προηγούμενων δηλώσεων ΦΠΑ, υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνονται μόνο τα ακόλουθα τετραγωνίδια του κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος που καθορίζεται στο παράρτημα III:

α)

τετραγωνίδια 1, 2, 11 και 24 για το μη ενωσιακό καθεστώς·

β)

τετραγωνίδια 1, 2, 21 και 24 για το ενωσιακό καθεστώς·

γ)

τετραγωνίδια 1, 1α, 2, 11 και 24 για το καθεστώς εισαγωγής.

3.   Ο υποκείμενος στον φόρο ή, κατά περίπτωση για το καθεστώς εισαγωγής, ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του απαιτείται να αναφέρει μόνο τις παραδόσεις ή τις παροχές που σχετίζονται με κράτος μέλος κατανάλωσης αν οι παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων στο εν λόγω κράτος μέλος έχουν πραγματοποιηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος εντός της φορολογικής περιόδου.

Επιπλέον, στην περίπτωση του ενωσιακού καθεστώτος, ο υποκείμενος στον φόρο απαιτείται να αναφέρει μόνο τις παραδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 369ζ παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και αφορούν κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά, αν αγαθά που καλύπτονται από το ενωσιακό καθεστώς έχουν αποσταλεί ή μεταφερθεί από το εν λόγω κράτος μέλος εντός της φορολογικής περιόδου. Ομοίως, ο υποκείμενος στον φόρο απαιτείται να αναφέρει μόνο τις παροχές από κράτος μέλος εγκατάστασης αν οι παροχές υπηρεσιών δυνάμει του ενωσιακού καθεστώτος έχουν πραγματοποιηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

Άρθρο 5

Διαβίβαση στοιχείων που περιέχονται σε δήλωση ΦΠΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση ΦΠΑ η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 διαβιβάζονται από το κράτος μέλος εγγραφής μέσω του δικτύου CCN/CSI και με χρήση του κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος που καθορίζεται στο παράρτημα III:

α)

σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης που αναφέρεται στη δήλωση ΦΠΑ·

β)

επιπλέον, στην περίπτωση του ενωσιακού καθεστώτος, σε κάθε ένα από τα ακόλουθα κράτη μέλη που αναφέρονται στη δήλωση ΦΠΑ:

i)

κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά·

ii)

κάθε κράτος μέλος εγκατάστασης από το οποίο έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες.

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει σε κάθε σχετικό κράτος μέλος τα γενικά στοιχεία που περιέχονται στο μέρος 1 του κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα III, μαζί με τα στοιχεία των μερών 2, 3 και 4 του εν λόγω κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος που αφορούν το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Μοναδικός αριθμός αναφοράς

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 περιλαμβάνουν έναν αριθμό αναφοράς ο οποίος χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής και είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη δήλωση ΦΠΑ.

Άρθρο 7

Κατάργηση

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, όσον αφορά την υποβολή και τις διορθώσεις δηλώσεων ΦΠΑ που αφορούν παροχές υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από οποιοδήποτε από τα ειδικά καθεστώτα που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 815/2012, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο εν λόγω εκτελεστικός κανονισμός συνεχίζει να εφαρμόζεται έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 7).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (ΕΕ L 310 της 2.12.2019, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο (ΕΕ L 249 της 14.9.2012, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στοιχεία εγγραφής

Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

Στήλη Δ

Στήλη Ε

Αριθμός τετραγωνιδίου

Μη ενωσιακό καθεστώς

Ενωσιακό καθεστώς

Καθεστώς εισαγωγής

(στοιχεία του υποκείμενου στον φόρο)

Καθεστώς εισαγωγής

(στοιχεία ταυτοποίησης του μεσάζοντα)

1

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ  (1)

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 1 ή 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ  (2)

Ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ  (3)

 

 

Αν ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από μεσάζοντα, ο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου του εν λόγω μεσάζοντα που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

 

2

Εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου

 

Εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου  (4)

 

 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αν υπάρχει

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ

3

Επωνυμία της εταιρείας

Επωνυμία της εταιρείας

Επωνυμία της εταιρείας

Επωνυμία της εταιρείας

4

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

5

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας  (5)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας  (5)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας  (5)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας  (5)

6

Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας

Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, εάν αυτή δεν είναι στην Ένωση

Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας

Το κράτος μέλος στο οποίο ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή, ελλείψει έδρας οικονομικής δραστηριότητας στην Ένωση, το κράτος μέλος στο οποίο ο μεσάζων έχει μόνιμη εγκατάσταση, όπου δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του καθεστώτος εισαγωγής για λογαριασμό του/των υποκειμένου/-ων στον φόρο που εκπροσωπεί

7

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μεσάζοντα

8

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του υποκειμένου στον φόρο, εάν υπάρχει/-ουν

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του υποκειμένου στον φόρο

 

9

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

10

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός τηλεφώνου

11

Αριθμός IBAN ή OBAN

Αριθμός IBAN

Αριθμός IBAN  (6)

Αριθμός IBAN  (7)

12

Αριθμός BIC  (8)

Αριθμός BIC  (8)

Αριθμός BIC  (6)  (8)

Αριθμός BIC  (7)  (8)

13.1

 

Ατομικός/-οί αριθμός/–οί μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός/-οί φορολογικού μητρώου που χορηγείται/-ούνται από το/τα κράτος/-η μέλος/-η στο/στα οποίο/-α ο υποκείμενος στον φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής και από το/τα κράτος/-η μέλος/-η από το/τα οποίο/-α τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, εκτός του κράτος μέλους εγγραφής  (9)

Ένδειξη του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος  (14)

Ατομικός/-οί αριθμός/–οί μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός/-οί φορολογικού μητρώου που χορηγείται/-ούνται από το/τα κράτος/-η μέλος/-η στο/στα οποίο/-α ο υποκείμενος στον φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής  (9)

Ατομικός/-οί αριθμός/–οί μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός/-οί φορολογικού μητρώου που χορηγείται/-ούνται από το/τα κράτος/-η μέλος/-η στο/στα οποίο/-α ο μεσάζων έχει μόνιμη εγκατάσταση εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής  (9)

14.1

 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και εμπορική ονομασία των μόνιμων εγκαταστάσεων και τόπων από όπου τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής  (10)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και εμπορική ονομασία των μόνιμων εγκαταστάσεων σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής  (10)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και εμπορική ονομασία των μόνιμων εγκαταστάσεων σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής  (10)

15.1

 

Αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται/-ούνται από το/τα κράτος/–η μέλος/-η σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο  (11)

 

 

16.1

Ηλεκτρονική δήλωση ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης

Ηλεκτρονική δήλωση ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης

 

 

16.2.

 

Ένδειξη του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο αποτελεί ηλεκτρονική διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ  (14)

 

 

17

Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος  (12)

Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος  (12)

Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος  (13)

 

18

Ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον υποκείμενο στον φόρο για εγγραφή στο καθεστώς

Ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον υποκείμενο στον φόρο για εγγραφή στο καθεστώς

Ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του για εγγραφή στο καθεστώς

Ημερομηνία αίτησης για εγγραφή ως μεσάζοντα

19

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

20

 

Ένδειξη του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι όμιλος ΦΠΑ  (14)

 

 

21

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 362, 369δ ή 369ιζ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αν ο υποκείμενος στον φόρο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα από αυτά τα καθεστώτα

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 362, 369δ ή 369ιζ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αν ο υποκείμενος στον φόρο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα από αυτά τα καθεστώτα

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 362, 369δ ή 369ιζ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αν ο υποκείμενος στον φόρο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα από αυτά τα καθεστώτα

Αριθμός/-οί μεσάζοντα που χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ


(1)  Με τη μορφή: EUxxxyyyyyz, όπου: xxx είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής, yyyyy είναι ο 5ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

(2)  Με τη μορφή: IMxxxyyyyyyz, όπου: xxx είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής· yyyyyy είναι ο 6ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

(3)  Με τη μορφή: INxxxyyyyyyz, όπου: xxx είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής· yyyyyy είναι ο 6ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

(4)  Υποχρεωτικό αν δεν αναφέρεται αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο τετραγωνίδιο 2α.

(5)  Αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός εφόσον υπάρχει.

(6)  Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο δεν εκπροσωπείται από μεσάζοντα.

(7)  Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από μεσάζοντα.

(8)  Ο αριθμός BIC είναι προαιρετικός.

(9)  Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις ή περισσότερα του ενός κράτη μέλη από όπου τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 13.1, 13.2 κ.λπ.

(10)  Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις και/ή τόποι από όπου τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 14.1, 14.2 κ.λπ.

(11)  Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί περισσότεροι του ενός αριθμοί μητρώου ΦΠΑ από το/τα κράτος/-η μέλος/-η σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 15.1, 15.2 κ.λπ.

(12)  Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις η ημερομηνία αυτή είναι δυνατό να προηγείται της ημερομηνίας εγγραφής στο καθεστώς.

(13)  Η ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος συμπίπτει με την ημερομηνία της στήλης Δ, τετραγωνίδιο 19 και, στην περίπτωση εκ των προτέρων υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 του Συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2021.

(14)  Πρόκειται για ένα απλό τετραγωνίδιο ελέγχου με απάντηση ναι ή όχι.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την κατάσταση ενός υποκειμένου στον φόρο ή μεσάζοντα στο μητρώο του κράτους μέλους εγγραφής

 

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ υποκειμένου στον φόρο που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

Ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου μεσάζοντα που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

Ημερομηνία από την οποία ισχύει η μεταβολή

Λόγος για τη μεταβολή της κατάστασης του υποκειμένου στον φόρο στο μητρώο με χρήση των ακόλουθων κωδικών:

1.

Ο υποκείμενος στον φόρο ή, κατά περίπτωση, ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του έχει ενημερώσει το κράτος μέλος εγγραφής ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν πραγματοποιεί πλέον παροχές υπηρεσιών και/ή παραδόσεις αγαθών που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς.

2.

Το κράτος μέλος εγγραφής θεωρεί ότι οι φορολογητέες δραστηριότητες του υποκειμένου στον φόρο που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς έχουν παύσει.

3.

Ο υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χρήση του ειδικού καθεστώτος.

4.

Ο υποκείμενος στον φόρο συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του ειδικού καθεστώτος.

5.

Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του έχει ζητήσει να εγκαταλείψει οικειοθελώς το καθεστώς.

6.

Ο υποκείμενος στον φόρο έχει ζητήσει να εγγραφεί σε νέο κράτος μέλος εγγραφής.

Λόγος για τη μεταβολή της κατάστασης του μεσάζοντα στο μητρώο με χρήση των ακόλουθων κωδικών:

2.

Ο μεσάζων δεν έχει ενεργήσει ως μεσάζων για λογαριασμό οποιουδήποτε υποκειμένου στον φόρο χρησιμοποιώντας το καθεστώς εισαγωγής για περίοδο δύο συνεχόμενων ημερολογιακών τριμήνων.

3.

Ο μεσάζων δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ενεργεί ως μεσάζων.

4.

Ο μεσάζων συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του καθεστώτος εισαγωγής.

5.

Ο μεσάζων έχει ζητήσει να παύσει οικειοθελώς να ενεργεί ως μεσάζων.

6.

Ο μεσάζων έχει ζητήσει να εγγραφεί σε νέο κράτος μέλος εγγραφής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δηλώσεις ΦΠΑ

Μέρος 1: Γενικές πληροφορίες

Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

Στήλη Δ

Αριθμός τετραγωνιδίου

Μη ενωσιακό καθεστώς

Ενωσιακό καθεστώς

Καθεστώς εισαγωγής

Μοναδικός αριθμός αναφοράς  (1):

1

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 1 ή 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

 

 

Αν ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από μεσάζοντα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εν λόγω μεσάζοντα που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

2

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (3)

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4)

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4)

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (5)

3

Νόμισμα

Νόμισμα

Νόμισμα

Μέρος 2: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ  (6)

 

 

2α) Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το κράτος μέλος εγγραφής και τη/τις μόνιμη/-ες εγκατάσταση-εις εκτός της Ένωσης

2β) Παραδόσεις αγαθών που απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από το κράτος μέλος εγγραφής  (7)

 

4.1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

5.1

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

6.1

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

7.1

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

8.1

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

9.1

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

10.1

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

11.1

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που δηλώθηκαν στο μέρος 2α και παραδόσεις αγαθών που δηλώθηκαν στο μέρος 2β

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ

 

 

2γ) Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από μόνιμες εγκαταστάσεις σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής  (9)

 

 

 

2δ) Παραδόσεις αγαθών που απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εγγραφής  (10)  (11)

 

12.1

 

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

 

13.1

 

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

 

14.1

 

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

 

15.1

 

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός φορολογικού μητρώου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας:

της μόνιμης εγκατάστασης από την οποία πραγματοποιούνται παροχές υπηρεσιών· ή

της εγκατάστασης από την οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά.

Όταν οι παραδόσεις αγαθών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και ο υποκείμενος στον φόρο δεν διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ ή αριθμό φορολογικού μητρώου στο κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, πρέπει ακόμη να παρέχεται ο κωδικός χώρας του εν λόγω κράτους μέλους.

 

16.1

 

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

 

17.1

 

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

 

18.1

 

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

 

19.1

 

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

 

20.1

 

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που δηλώθηκαν στο μέρος 2γ και παραδόσεις αγαθών που δηλώθηκαν στο μέρος 2δ

 

 

 

2ε) Γενικό σύνολο για τις παροχές και παραδόσεις από το κράτος μέλος εγγραφής, τις παραδόσεις αγαθών από άλλο κράτος μέλος και τις παροχές υπηρεσιών από όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του κράτους μέλους εγγραφής

 

21.1

 

Σύνολο καταβλητέου ποσού ΦΠΑ (τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 … + τετραγωνίδιο 20.1 + τετραγωνίδιο 20.2 …)

 

Μέρος 3: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης για το οποίο πραγματοποιείται διόρθωση ΦΠΑ

22.1.

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (3)

23.1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

24.1

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)

Μέρος 4: Υπόλοιπο οφειλόμενου ΦΠΑ για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης

25.1.

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος μέλος(τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 ... + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. …) (12)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος μέλος(τετραγωνίδιο 21.1 + τετραγωνίδιο 21.2 ... + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. …) (12)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος (μέλοςτετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 ... + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. …) (12)

Μέρος 5: Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη κατανάλωσης

26

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2. …) (13)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2. …) (13)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2. …) (13)


(1)  Ο μοναδικός αριθμός αναφοράς όπως έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής αποτελείται από τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους εγγραφής / αριθμό ΦΠΑ / περίοδο – δηλαδή CZ/xxxxxxxxx/Q1.yyyy (ή /M01.yyyy για το καθεστώς εισαγωγής) + προσθήκη χρονοσφραγίδας. Ο αριθμός χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη διαβίβαση της δήλωσης στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

(2)  Αναφέρεται στα ημερολογιακά τρίμηνα: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy – Q4.yyyy. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φορολογικές περίοδοι που πρέπει να διορθωθούν στο μέρος 3, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 22.1.1, 22.1.2 κ.λπ.

(3)  Αναφέρεται στους ημερολογιακούς μήνες: M01.yyyy – M02.yyyy – M03.yyyy – κ.λπ. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φορολογικές περίοδοι που πρέπει να διορθωθούν στο μέρος 3, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 22.1.1, 22.1.2 κ.λπ.

(4)  Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για το ίδιο τρίμηνο. Αναφέρεται στις ημερολογιακές ημέρες: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.

(5)  Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στον φόρο / ο μεσάζων υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για τον ίδιο μήνα. Αναφέρεται στις ημερολογιακές ημέρες: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.

(6)  Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατανάλωσης.

(7)  Συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων οι οποίες διευκολύνονται από ηλεκτρονική διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στην περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και λήγει στο κράτος μέλος εγγραφής.

(8)  Στην περίπτωση που εφαρμόζονται περισσότεροι από έναν κανονικοί συντελεστές κατά την περίοδο της δήλωσης, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 κ.λπ. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται περισσότεροι από έναν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 κ.λπ.

(9)  Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 12.2 έως 20.2 κ.λπ.

(10)  Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 12.2 έως 20.2 κ.λπ.

(11)  Συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων οι οποίες διευκολύνονται από ηλεκτρονική διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στην περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και λήγει στο ίδιο κράτος μέλος.

(12)  Το ποσό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό.

(13)  Δεν είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη αρνητικά ποσά στα τετραγωνίδια 25.1, 25.2 κ.λπ.


Taxheaven.gr