Αποτελέσματα live αναζήτησης

100393 ΕΞ 16-08-2021 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Οι νέες υπηρεσιακές ταυτότητες των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ

100393 ΕΞ 16-08-2021
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


100393 ΕΞ 16-08-2021 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 100393 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 4110/09-09-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α΄ 253), και ειδικότερα της παρ. 18Α αυτού, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124).

2. Τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58).

4. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).

5. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων» (Α΄ 108).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 30 του π.δ. 154/1997 «Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (Α΄ 130).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως αυτό διορθώθηκε και ισχύει (Α΄ 126).

11. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 18 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

14. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

15. Την υπό στοιχεία 93995 ΕΞ 2019/30.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην Αθηνά Καλύβα του Κωνσταντίνου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 670).

16. Το από 14.10.2019 πρακτικό της Ομάδας Εργασίας Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), που συστάθηκε με την υπό στοιχεία 69988 ΕΞ 2019/24.6.2019 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.

17. Την υπό στοιχεία 94979ΕΞ2021/30-07-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη έκδοσης δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων για τους υπαλλήλους της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος. Ενδέχεται να προκληθεί επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό Εξόδων του Ε.Φ. 1023-207-0000000 για τα επόμενα έτη, που δεν δύναται να προσδιοριστεί αλλά αναμένεται να καλυφθεί από τις προβλέψεις των επόμενων ετών του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ η οποία θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση,

αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δελτίων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.).

Άρθρο 1
Τύπος των υπηρεσιακών ταυτοτήτων


Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας του προσωπικού της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι μορφότυπου ID1, διαστάσεων 85.3mmL x 53,7 mmW ± 0.76mm, πάχους μέχρι 0,76mm. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate-pc).
Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας δύναται να περιέχει ενσωματωμένη μικροεπεξεργασία (μικροτσίπ) τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Identification-RFID).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο των υπηρεσιακών ταυτοτήτων


Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων εκδίδονται για τους υπαλλήλους της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και αφορούν όλους τους κλάδους, ενώ ως προς το περιεχόμενο διαφοροποιούνται μεταξύ των υπαλλήλων που δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους και των υπαλλήλων που ασκούν διοικητικά ή λοιπά καθήκοντα, όπως οδηγούς, επιμελητές και προσωπικό καθαριότητας.
Το περιεχόμενό τους καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ενδεικτικά:
(α) στην εμπρόσθια όψη αποτυπώνονται ο θυρεός της Ελληνικής Δημοκρατίας, το λογότυπο της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., ο τύπος του εγγράφου, η ιδιότητα του υπαλλήλου (ελεγκτής ή υπάλληλος), ο αριθμός του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας, η φωτογραφία του κατόχου, η ημερομηνία έκδοσης, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί προϊστάμενος της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., και η στρογγυλή σφραγίδα της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
(β) στην οπίσθια όψη αποτυπώνονται τα στοιχεία του υπαλλήλου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, υπηρεσία, κατηγορία και κλάδος). Επιπροσθέτως, στα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων που δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους αναγράφεται κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:
«Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τον/την κάτοχο του παρόντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο. Ο/η κάτοχος του παρόντος σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται να οπλοφορεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της (παρ. 8 του άρθρου 30 και την παρ. 18 ν. 3296/2004-Α΄ 253).
Police, Coast Guard, Military and other Authorities are obliged to assist promptly and effectively the above ID holder, when requested, and provide any relevant information and evidence. The ID holder, under exceptional circumstances, is entitled to be armed (Αrticle 30 par. 8 and 18 of Law 3296/2004 G.G.I. A 253)».
(γ) Το χρώμα φόντου των δύο όψεων των δελτίων υπηρεσιακής ταυτότητας είναι αποχρώσεις του μπλε με μη συμπαγείς διαβαθμίσεις και τα γράμματα με μαύρο και μπλε χρώμα.
(δ) Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων είναι δίγλωσσα (Ελληνική Αγγλική). Η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

Άρθρο 3
Έκδοση του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας


Το Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., στο οποίο τηρείται το μητρώο δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων, μεριμνά για την έκδοσή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν σχετικής βεβαίωσης αναφορικά με την άσκηση ελεγκτικών ή μη καθηκόντων από τον υπάλληλο, η οποία συντάσσεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, εκδίδεται ο αντίστοιχος τύπος δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας.
Η υλοποίηση της έκδοσης των δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων δύναται να ανατίθεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών σε ανάδοχο, ο οποίος παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.


1. Όλοι οι υπάλληλοι της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. φέρουν δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας, το οποίο επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας αντικαθίσταται με μέριμνα του Τμήματος Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής του από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, όταν επέρχεται ουσιώδης υπηρεσιακή μεταβολή αναφορικά με τον κλάδο, την κατηγορία ή τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις μετακίνησης του υπαλλήλου σε διαφορετική Διεύθυνση της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.

3. Υπάλληλος που για οποιονδήποτε λόγο χάνει την ιδιότητα του υπαλλήλου της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. υποχρεούται να παραδώσει το δελτίο υπηρεσιακής του ταυτότητας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί. Με ευθύνη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση. Η ακυρωθείσα ταυτότητα αποστέλλεται στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., προς ενημέρωση του μητρώου δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων.

4. Σε περίπτωση που υπάλληλος τίθεται σε καθεστώς αργίας ή υπηρετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκτός της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. υποχρεούται να παραδώσει το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητάς του στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., στην οποία ανήκει η οργανική του θέση. Με ευθύνη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η ταυτότητα αποστέλλεται στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και φυλάσσεται στο μητρώο δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων.

5. Η απώλεια του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας από οποιαδήποτε αιτία δηλώνεται αμελλητί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κοινοποιείται εγγράφως στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, καθώς και στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., προς ενημέρωση του μητρώου δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασής του.

6. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας ο πειθαρχικός προϊστάμενος δύναται να καλέσει τον υπάλληλο προς παροχή εξηγήσεων.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που η εν γένει συμπεριφορά και οι ενέργειες του υπαλλήλου συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 107 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις


1. Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων που έχουν ήδη εκδοθεί εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας νέου τύπου, σύμφωνα με την παρούσα.

2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, τα παλιά δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων ακυρώνονται με διάτρηση. Τα ακυρωθέντα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων διαβιβάζονται στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., συνοδευόμενα από συνολική κατάσταση με τα ονόματα των κατόχων τους.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα, με το Παράρτημά της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Aυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης