Αποτελέσματα live αναζήτησης

2131.17/64425/2021/6.9.2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Κατηγορία: Λοιπά

2131.17/64425/2021/6.9.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.


2131.17/64425/2021/6.9.2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 2131.17/64425/2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

(ΦΕΚ Β' 4175/09.09.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Κεφ. ΚΑ’ περί απλούστευσης πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) και ιδίως το άρθρο 136 του ν. 4442/2016.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 5 και την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 11 και 15 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Το άρθρο 2 του Π.Δ.70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α’ 114).

9. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

11. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

12. Το Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α’ 26).

13. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119.)

14. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Το Π.Δ.71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α’ 166).

17. Το Π.Δ.2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)

18. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

19. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

20. Την υπό στοιχεία 2/07-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

21. Την υπό στοιχεία 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με ενδεικτικό κωδικό NACE 85.59.

Άρθρο 2 Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας είναι η Λιμενική Αρχή που εδρεύει πλησιέστερα στον τόπο λειτουργίας της σχολής.

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης


1. Για την έναρξη λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ).

3. Σε περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Σε περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης μέσω του e-ΔΛΑ, αποστέλλεται από το σύστημα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον φορέα της δραστηριότητας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της γνωστοποίησής του, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

5. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Π.Δ.71/2020.

6. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

8. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί τη γνωστοποίηση αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

9. Δεν απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης της παρ. 1 από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, για την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης ανεξαρτήτως του τόπου παροχής αυτής.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου


Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:
α) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσηςκαι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας (όπως το Π.Δ.71/2020). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
αα) Αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.).
ββ) Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων-τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
β) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.41/2018 (Α’ 80) ή του Π.Δ.71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τουλάχιστον.
δ) Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κ.λπ.).
ε) Για το φυσικό πρόσωπο-φορέα της δραστηριότητας ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπουφορέα της δραστηριότητας:
αα) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
ββ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.
στ) Για τον διευθυντή της σχολής:
αα) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999.
ββ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, καθώς και για παράβαση του α.ν. 192/1936 ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.
γγ) Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους Ε.Ε., στην οποία πρέπει να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε.
ζ) Πίνακα με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνοδευόμενο από τα πτυχία ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.
η) Για τον διευθυντή της σχολής και για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει ότι είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ειδικά για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή της σχολής, που εισέρχονται στο νερό και έρχονται σε σωματική επαφή με τους εκπαιδευόμενους, επιπροσθέτως πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) δερματολόγου και καρδιολόγου, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο.
θ) Αποδεικτικό είσπραξης εκατό (100) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1329.1/14/05-9-2007
απόφασης ΥΕΝ (Β’ 1854)].
ι) Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ύψους τριάντα (30) ευρώ [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α’ 285)]
ια) Ειδικά αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):
αα) Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, με όλες τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου.
ββ) Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία απ’ όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ανωτέρω στοιχεία αναζητούνται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2 μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Με εξαίρεση τα δικαιολογητικά των περ. γ), ε) και ι) του άρθρου 4, τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον νέο φορέα.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης παύσης της λειτουργίας, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 6 Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφ. ΚΑ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7 Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Το αποδεικτικό καταβολής του τηρείται με τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 4.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα, μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου.

4. Για γνωστοποίηση λειτουργίας παραρτήματος που ιδρύει υφιστάμενη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καταβάλλεται το παράβολο της παρ. 1 κατά το ήμισυ.

5. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή γνωστοποίησης από σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4442/2016.

6. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

7. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».

8. Το παράβολο υπό στοιχείο β) της παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ.71/2020 (Α’ 166) καταργείται.

9. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από εκατόν είκοσι (120) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται, κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), διοικητικά πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:
α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),
β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, γ) παράλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα,
δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση,
ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4.

3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου


1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
Π = 50+ (σΒΠΜ) *100 όπου Π= Πρόστιμο
σΒ: συντελεστής βαρύτητας
σΠ: συντελεστής προσαύξησης
σΜ: συντελεστής μείωσης

2. Ο συντελεστής βαρύτητας (σΒ) προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των παρακάτω περιπτώσεων:
Επιμέρους συντελεστές για τον υπολογισμό του συντελεστή βαρύτητας σΒ
α) Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 13.
β) Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, είτε ως αρχική γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας: 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων του ενός στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 5.
γ) Έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 4 (πλην παραβόλου): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με την σπουδαιότητα του δικαιολογητικού. Σε περίπτωση έλλειψης περισσότερων του ενός δικαιολογητικών του άρθρου 4, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 5.
δ) Μη καταβολή του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7: 5.
ε) Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης: 10.

3. Ο συντελεστής προσαύξησης (σΠ) λαμβάνει την τιμή 1,5 σε περίπτωση υποτροπής του φορέα της δραστηριότητας. Υποτροπή εκδηλώνεται στην περίπτωση διάπραξης νέας παράβασης του άρθρου 8 από τον φορέα εντός δύο (02) ετών, μετά από προηγούμενη επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του για παραβάσεις της παρούσας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

4. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 1. Εάν συνολικά η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία στον φορέα για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί πλήρως εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο συντελεστής μείωσης είναι 0,7.

5. Σε περίπτωση που το παράρτημα της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκ του λόγου αυτού.

6. Ειδικά στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμενου παραβόλου της γνωστοποίησης, πριν την επιβολή προστίμου η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση. Εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας δεν επιβάλλεται πρόστιμο εξ αυτού του λόγου, διαφορετικά η τιμή του επιμέρους συντελεστή της περ. δ) της παρ. 2 λαμβάνει την τιμή 5.

7. Αν πρόκειται για έλλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στον καθένα, με ξεχωριστές αποφάσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.

8. Ειδικά στην περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης, με οποιονδήποτε τρόπο, του ελέγχου του άρθρου 6, ή στην περίπτωση παροχής ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων που ζητούνται κατά τον έλεγχο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

9. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατόν είκοσι (120) ευρώ ή μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

10. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις


1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η άσκηση εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης