Αποτελέσματα live αναζήτησης

65440/8.9.2021 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Κατηγορία: Λοιπά

65440/8.9.2021
Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών


65440/8.9.2021 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 65440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Χιώτη, Π. Καψής, Μ. Γαρίου
E: [email protected]
T: 213 136 4815
E: [email protected]
T: 213 136 4808
E: [email protected]
T: 213 136 4816


Αρ. Εγκυκλίου: 593

ΘΕΜΑ: Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.


I. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.

Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ του φορέα αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Π/Υ 2022

Η αξιολόγηση των σχεδίων Π/Υ 2022 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά:

1) βάσει των στοιχείων του αρχείου του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 που πρέπει να υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΙΙΙ,

2) βάσει των στοιχείων του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών που πρέπει να υποβληθεί στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του ΥΠΕΣ https://aftodioikisi.ypes.gr/. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Ιν (το οποίο υποβάλλεται ταυτόχρονα με το αρχείο του σχεδίου προϋπολογισμού) και

3) βάσει των απολογιστικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Ως προς την τρίτη προϋπόθεση διευκρινίζεται ότι ανάλογα με την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι φορείς πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των στοιχείων των αντίστοιχων μηνών αναφοράς στον Κόμβο. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας καταρτίσει το σχέδιο Π/Υ 2022 με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο, τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει ορθά στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας για τους μήνες αναφοράς: Σεπτέμβριος 2021, Σεπτέμβριος 2020 και Δεκέμβριος 2020. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ και η έκδοση Γνώμης επί αυτού από το Παρατηρητήριο.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

Το σχέδιο προϋπολογισμού 2022 θα υποβληθεί από τους στατιστικούς ανταποκριτές στη διαδικτυακή εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στο σύνδεσμο (http://komvos.ypes.gr/stats). μέσω του πρότυπου αρχείου excel «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2022».

Α. Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη συμπλήρωση του αρχείου.

1. Από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου ψήφισης του σχεδίου Π/Υ 2022 (Οικονομική Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο) πρέπει να μεταφερθούν στο αρχείο: (α) στη στήλη ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2021 τα ποσά των εκτιμήσεων για το ύψος των εισπραχθέντων εσόδων / πληρωμένων δαπανών έτους 2021 και (β) στη στήλη ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Π/Υ 2022 τα ποσά των προϋπολογισθέντων εσόδων και δαπανών για το έτος 2022.

2. Τα έσοδα και οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών και των ΝΠΔΔ θα καταγραφούν στη στήλη ΚΑΕ: (α) σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Υπηρεσίας (ΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμό των δήμων και (β) σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Ειδικού Φορέα (ΥΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμό των περιφερειών. Σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:
- Στο αρχείο δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται κανένας ΚΑΕ.
- Στις υπηρεσίες (κυρίως στην υπηρεσία 70) δεν πρέπει να γίνεται ενδιάμεση ανάλυση. Για παράδειγμα, η μορφή ΚΑΕ 70.03.6063 είναι λάθος. Αποδεκτή είναι μόνο η μορφή 70.6063.

3. Στη στήλη ΤΥΠΟΣ θα επιλέγεται το είδος του ΚΑΕ (ΕΣΟΔΑ ή ΕΞΟΔΑ).

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των ΝΠΙΔ θα καταγραφούν στο αρχείο σύμφωνα με την ενιαία δομή αποτύπωσης που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της μηνιαίας υποβολής οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Β. Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής του αρχείου.

Οι στατιστικοί ανταποκριτές θα εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας», στο σύνδεσμο http://komvos.ypes.gr/stats. Στη συνεχεία θα επιλέξουν το εικονίδιο:

για την «Εισαγωγή Αναφορών» και θα μεταβούν στην ομώνυμη ενότητα όπου θα επιλέξουν τα πεδία:
 

Οργανωτική Μονάδα:

Επιλογή του φορέα από λίστα
Τύπος αναφοράς: Στοιχεία Προϋπολογισμού και Απολογισμού
Έτος: 2022
Μήνας: Πρόταση Προϋπολογισμού
Τύπος Αρχείου: EXCEL


Μετά την επιλογή του κουμπιού «Επιλογή αρχείου», θα επιλέξουν το αρχείο excel (.xls ή .xlsx ανάλογα με την έκδοση του excel που χρησιμοποιείται) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2022 από τον υπολογιστή τους. Η υποβολή του αρχείου του σχεδίου π/υ 2022 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας θα ολοκληρωθεί με την επιλογή του εικονιδίου «Υποβολή αρχείου».Οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενο του αρχείου που έχουν υποβάλει μέσω της ενότητας


«Αναζήτηση Αναφορών», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η ένδειξη «Invalid month» στη στήλη «Μήνας» δεν αποτελεί σφάλμα, καθώς είναι η τιμή που δίνεται συστημικά στις προτάσεις προϋπολογισμού.IV. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σκοπός του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ορθή αξιολόγηση των σχεδίων Π/Υ 2022 από το Παρατηρητήριο και για την επικοινωνία με τους φορείς τόσο ως προς την ενδεχόμενη ανάγκη για παροχή διευκρινίσεων όσο και ως προς την αποστολή της γνώμης. Τα απαιτούμενα στοιχεία θα καταγραφούν στο αρχείο «ADDINFORMBGT2022_» το οποίο πρέπει να υποβληθεί στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/.

Α. Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη συμπλήρωση του αρχείου

Το αρχείο συμπληρωματικών πληροφοριών αποτελείται από τρεις (3) πίνακες (φύλλα εργασίας), ως εξής:

Π1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία της γραμμής Π1.1, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η έκδοση της γνώμης. Αφού επιλεχθεί ο 12ψήφιος κωδικός πρόσβασης του φορέα στον ΕΔΤ, στη στήλη «Περίοδος Αναφοράς για την Κατάρτιση Σχεδίου Π/Υ 2022» επιλέγεται η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2022. Τα ΝΠΙΔ δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο πεδίο.

Στη στήλη «ΑΔΑ Απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Π/Υ 2022» συμπληρώνεται ο Αριθμός Ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού από το αρμόδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο). Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι πριν από την έκδοση της γνώμης θα πραγματοποιείται από την υπηρεσία μας αντιπαραβολή των στοιχείων της απόφασης έγκρισης με τα στοιχεία προϋπολογισμού που θα έχουν υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Στις λοιπές στήλες συμπληρώνονται τα στοιχεία του Προέδρου του οργάνου που έχει εγκρίνει το σχέδιο π/υ 2022, του εκτελούντος χρέη ΠΟΥ στο φορέα και του αρμόδιου υπαλλήλου για πληροφορίες.

Π2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ

Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο Δήμος ή το ΝΠΔΔ έχει υπερβεί το ανώτατο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι στο σχέδιο ΠΥ 2022 διότι έχει προβεί σε λήψη απόφασης αύξησης των (συντελεστών των) τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή / και της κατηγορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για το έτος 2022, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της περίπτωσης Β.3.1 του άρθρου 3 της 55040/21.07.2021 (Β'3291 ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης». Ανά γραμμή διευκρινίζονται τα εξής:

Π2.1. ΑΔΑ απόφασης αύξησης τελών και δικαιωμάτων: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης αύξησης των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων (πχ 8ΑΝΤΑΠΟ-ΑΥΞ) στην κατηγορία όπου έχει πραγματοποιηθεί η υπέρβαση του ανώτατου ποσού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. Στην περίπτωση που οι αποφάσεις είναι περισσότερες από μία, τότε αυτές διαχωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

Π2.2 Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων: Συμπληρώνεται για τις κατηγορίες των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση αύξησης, με το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το ύψος των βεβαιωθέντων εσόδων. Στην περίπτωση, που στην κατηγορία αναγράφονται περισσότερες από μία αποφάσεις, στη γραμμή Π2.2 αναγράφεται το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αύξησης των βεβαιωθέντων εσόδων.

Π3. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο πίνακας Π3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2021, με διάκριση ανάμεσα στους φορείς εκτός και εντός γενικής κυβέρνησης, ως εξής:
Σ1. Απλήρωτες υποχρεώσεις πλην δανείων στις 31.12.2021: Στη στήλη Σ1 καταχωρούνται οι εκτιμήσεις του φορέα για το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) στις 31.12.2021.
Σ2. ... των οποίων η πληρωμή έχει μετακυληθεί στα έτη μετά το 2022 λόγω διακανονισμού:
Αφορά το τμήμα των απλήρωτων υποχρεώσεων της στήλης (Σ1) οι οποίες εκτιμάται ότι θα βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης στις 31.12.2021 και αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της ρύθμισης για τα έτη 2023 και μετέπειτα.
Σ3. ... που πρέπει να παραγραφούν την 01.01.2022: Στη στήλη Σ3 καταχωρείται το συνολικό ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που πρέπει να παραγραφούν την 01.01.2022 βάσει των διατάξεων του άρθρου 140 του ν. 4270/2014 (Α' 143).
Σ4. ... που έχουν απορριφθεί από το ΜΔ λόγω μη νομιμότητας / κανονικότητας: Στη στήλη καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων που έχουν απορριφθεί από το Μητρώο Δεσμεύσεων λόγω μη νομιμότητας / κανονικότητας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εκκρεμούν δικαστικά και αναμένεται να τελεσιδικήσουν εις βάρος του φορέα εντός του 2022. Για περισσότερες διευκρινίσεις επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στο αρ. 64967/06.10.2020 σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας, το οποίο είναι αναρτημένο εδώ: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/10/eggr64967-20201006-1.pdf).
Σ5. Λοιπές περιπτώσεις: Στη στήλη Σ5 υπολογίζεται αυτόματα το ύψος των εκτιμώμενων απλήρωτων υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2021 (στήλη Σ1) που δεν αφορά στις περιπτώσεις Σ2, Σ3 και Σ4. Το υπολογιζόμενο ποσό στη στήλη Σ5 δεν μπορεί να είναι αρνητικό.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι στατιστικοί ανταποκριτές θα εισέλθουν στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr με τους κωδικούς του φορέα και θα μεταβούν στην ενότητα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ», όπου θα επιλέξουν το μπλε εικονίδιο:


και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω καρτέλα:Στην καρτέλα θα επιλέξουν το εικονίδιο «Επιλογή αρχείου» και το αρχείο excel «ADDINFORMBGT2022_» (xls ή xlsx) από τον υπολογιστή τους. Η ανάρτηση του αρχείου θα ολοκληρωθεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή». Εφόσον η ανάρτηση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. Συγχώνευση ή κατάργηση νομικών προσώπων: Στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης νομικών προσώπων τα έσοδα και οι δαπάνες των οποίων πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό άλλου φορέα, τότε ο αρμόδιος ΠΟΥ οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) για τις μεταβολές στη σύσταση και λειτουργία του φορέα, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση ορθής γνώμης επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2022.

Β. Στοιχεία προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου: Εφιστάται η προσοχή των στατιστικών ανταποκριτών των ΝΠΙΔ καθώς πριν την υποβολή του Σχεδίου Π/Υ 2022 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Τύπος Προϋπολογισμού» στην καρτέλα «Οργανωτικές μονάδες» στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats (ΚΔ). Υπενθυμίζεται επίσης ότι με το 81639/26-11-2020 έγγραφο έχουν δοθεί οδηγίες για την ορθή αποτύπωση των εσόδων των ΝΠΙΔ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Γ. Ανάρτηση γνωμών Παρατηρητηρίου: Οι γνώμες θα αναρτώνται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών https://aftodioikisi.ypes.gr/, στην ενότητα ΓΝΩΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 2022. Η πρόσβαση στο αρχείο της γνώμης, το οποίο θα είναι κλειδωμένο, θα γίνεται με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο φορέας για την πρόσβασή του στον ΕΔΤ.

VI. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η παρούσα εγκύκλιος, τα πρότυπα αρχεία και το λοιπό υλικό υποστήριξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση → Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ → Σχέδια Προϋπολογισμού 2022.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης