Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2170/2021 Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2021 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Ε.2170/2021
Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης


Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2170/25-08-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 6987541
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
Ε 2170/2021
 
Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης»


Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).
2) Το αρ. πρωτ. ΤAXUD/5137536/28-08-2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Transitional Rules of Origin - Proposals adopted by the European Commission)
3) Το αριθ. πρωτ. TAXUD/2387758/04-04-2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Revision of the PEM Convention on Rules of Orgin - Implementaion of the revised rules as alternative rules in case of no consensus on the revision of the Convention
4) Το αριθ.πρωτ. TAXUD/5782757/17-08-2021 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Publication of the Guidance on PEM transitional rules of origin/ Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΕ)
5) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ1163232ΕΞ2016/11-11-2016 ΔΥΟ (Ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ- Κωδικοί αποδεικτικών καταγωγής & ελεύθερης κυκλοφορίας)
6) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΒ1054441ΕΞ2021/28-06-2021 ΔΥΟ (ως προς τα σημεία Β' και Δ') [Κοινοποίηση Απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. *Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και της θέσπισης τροποποιημένου συνόλου κανόνων οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής (μέσω της τροποποίησης /αντικατάστασης των πρωτοκόλλων καταγωγής) αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης].

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση οδηγιών ως προς την πρακτική εφαρμογή των εναλλακτικών κανόνων καταγωγής της σύμβασης ΠΕΜ σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ και τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ημερομηνία για την εφαρμογή των εναλλακτικών κανόνων καταγωγής είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι οδηγίες / διευκρινίσεις που δίδονται με την εγκύκλιο, αφορούν τους εναλλακτικούς κανόνες καταγωγής που προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, από την ΕΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης ΠΕΜ (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το συντομότερο δυνατόν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης πανευρωμεσογειακής σύμβασης (ΠΕΜ) και επικεντρώνονται στην ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ και τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής. Σκοπός των εν λόγω κανόνων είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά ως προς τους κανόνες της σύμβασης, διότι οι κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ έχουν καθοριστεί χωρίς να θίγουν τις αρχές που καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και σε άλλες σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προτιμήσεις που βασίζονται σε αυτούς αντί για προτιμήσεις βάσει της σύμβασης. Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και δεν θα μεταβάλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενημέρωση οικονομικών φορέων, δημόσιων αρχών και τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με τους κανόνες καταγωγής που θα ισχύουν εναλλακτικά με τους κανόνες καταγωγής της σύμβασης ΠΕΜ (και ειδικότερα αναφορικά με την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ και τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής) με σκοπό την εμπρόθεσμη εφαρμογή τους και την διευκόλυνση του εμπορίου.
- Αναλυτικά:
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (6), η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης 21 πρωτοκόλλων καταγωγής εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης, εφαρμόζοντας ένα εναλλακτικό σύνολο κανόνων καταγωγής που θα προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση από την ΕΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης, έγκρισης και έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πανευρωμεσογειακής σύμβασης (ΠΕΜ) (https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries_en).

Η ημερομηνία - στόχος εφαρμογής του νέου συνόλου εναλλακτικών / μεταβατικών κανόνων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός τους είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά προς τους κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ (L54/26-2-2013) που ήδη ισχύουν. Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προτιμήσεις που βασίζονται σε αυτούς τους κανόνες αντί για προτιμήσεις βάσει των κανόνων της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ. Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και δεν θα μεταβάλλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης ΠΕΜ.

Ως προς τα Αποδεικτικά Καταγωγής, σύμφωνα με τους εναλλακτικούς εφαρμοστέους κανόνες καταγωγής, ορίζεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικού καταγωγής (EUR.1 ή δήλωση καταγωγής) αντί των δύο πιστοποιητικών EUR.1 και EUR.MED και των αντίστοιχων δηλώσεων καταγωγής (που ισχύουν στην τρέχουσα σύμβαση ΠΕΜ), με αποτέλεσμα τη σημαντική απλούστευση του συστήματος. Δηλαδή, δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό EUR.MED και δήλωση καταγωγής EUR.MED. Τα αποδεικτικά καταγωγής EUR.1 ή δήλωση καταγωγής θα είναι τα ίδια με εκείνα της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ. Ωστόσο, για τους σκοπούς της ιχνηλασιμότητας, προκειμένου να είναι δυνατή η διάκριση προϊόντων καταγωγής βάσει των μεταβατικών κανόνων από προϊόντα καταγωγής βάσει των κανόνων της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ

> Τα αποδεικτικά καταγωγής EUR.1 που εκδίδονται βάσει των εναλλακτικών/μεταβατικών κανόνων θα περιλαμβάνουν στη θέση 7, την ένδειξη στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» που σημαίνει απόκτηση καταγωγής που προβλέπεται σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής, όπως υποδεικνύεται κατωτέρω:


και
> Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής στην ελληνική βάσει των εναλλακτικών/μεταβατικών κανόνων, θα αναφέρει: «Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ.....) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής... σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής», την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η εν λόγω δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται: α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα ή β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, σχετικά με τις Δηλώσεις Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων δηλώσεων προμηθευτή, όσον αφορά την ΕΕ, το έντυπο που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα 22-15 και 22-16 του εκτελεστικού κανονισμού του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης (EU 2015/2447) υποδηλώνει ότι ο εκδότης της δήλωσης προμηθευτή πρέπει να διευκρινίσει ότι το υπό εξέταση προϊόν «πληροί τους
κανόνες καταγωγής που διέπουν το προτιμησιακό εμπόριο με ......την οικεία χώρα».

Καθώς μπορεί να υπάρχουν διάφοροι κανόνες που να ισχύουν για την ίδια χώρα ΠΕΜ (δηλαδή της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ και/ή οι εναλλακτικοί κανόνες), είναι απαραίτητο η δήλωση του προμηθευτή να καθορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το προϊόν απέκτησε την καταγωγή, και ιδίως εάν οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται είναι εκείνοι της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ, οι μεταβατικοί κανόνες, ή και οι δύο, ανάλογα με την περίπτωση. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δυνατό για τον εξαγωγέα να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δήλωση του εκάστοτε προμηθευτή. Άρα, κατά την έκδοση των δηλώσεων προμηθευτή και των μακροπρόθεσμων δηλώσεων προμηθευτή, οι προμηθευτές θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν το υπό εξέταση προϊόν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση ΠΕΜ, τους μεταβατικούς κανόνες ή και τα δύο ανάλογα με την περίπτωση.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής διασάφησης εισαγωγής, εφόσον ο διασαφιστής αιτείται την προτιμησιακή μεταχείριση και ανάλογα με το είδος του αποδεικτικού καταγωγής που έχει στην κατοχή του, οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα τη θέση 36 του ΕΔΕ με τον κωδικό προτίμησης καθώς και τη θέση 44.1 του ΕΔΕ με τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού και τον αντίστοιχο αλφαριθμητικό κωδικό.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (5) σχετικού (το οποίο εξακολουθεί να ισχύει) και κατόπιν προσθηκών στη βάση δεδομένων του Taric, παραθέτουμε κατωτέρω τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής για την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ όταν ο διασαφιστής αιτείται την προτιμησιακή μεταχείριση με βάση τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής που θα ισχύουν εναλλακτικά με τους τρέχοντες κανόνες καταγωγής της Σύμβασης ΠΕΜ.

α/α ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ 36
ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗ 44.1
1 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 (που θα περιλαμβάνει στη θέση 7, την ένδειξη στα αγγλικά «TRANSITIONAL RULES») 3xx U075
2 Δήλωση καταγωγής ανεξάρτητα από την αξία της αποστολής και τον τύπο του εξαγωγέα (όπου θα δηλώνεται οτι τα προϊόντα είναι προτιμησιακής καταγωγής σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής) 3xx U076

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης