Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2014 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014

για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία (i) και (vi),

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού (2),

Κατόπιν διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης συνιστά κρατική ενίσχυση και απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ωστόσο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 της Συνθήκης, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τις κατηγορίες ενισχύσεων που εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες ενισχύσεων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης, ότι ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων δύνανται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Βάσει του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής (3), που προβλέπει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι ενισχύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/2008 εφαρμοζόταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(3)

Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης σε μεγάλο αριθμό αποφάσεων για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της στον εν λόγω τομέα. Με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε ΜΜΕ, είναι σκόπιμο να συνεχίσει να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 για την απαλλαγή των ενισχύσεων που χορηγούνται σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

(4)

Στις 22 Ιουλίου 2013, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013 (4) του Συμβουλίου, με τον οποίο η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να επεκτείνει την απαλλαγή κατά κατηγορία σε νέες κατηγορίες ενισχύσεων, για τις οποίες μπορούν να οριστούν σαφείς προϋποθέσεις συμβατότητας. Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αυτό ισχύει στην περίπτωση των ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες, με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή κατά την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 2 της Συνθήκης σε αυτή την κατηγορία ενισχύσεων.

(5)

Η συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αξιολογείται από την Επιτροπή με βάση τους στόχους, τόσο της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, όσο και της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Για λόγους εναρμόνισης με τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση μέτρα στήριξης, η μέγιστη ένταση των κρατικών ενισχύσεων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι ίση με εκείνη που ορίζεται για το ίδιο είδος ενίσχυσης στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), και στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να χορηγείται ενίσχυση σε περιπτώσεις που δεν συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο και, ιδιαίτερα, με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ενισχύσεις μπορούν συνεπώς να χορηγούνται από ένα κράτος μέλος στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μόνον εάν τα χρηματοδοτούμενα μέτρα και τα αποτελέσματά τους συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης τηρούν τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(7)

Με την ανακοίνωσή της για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (6), η Επιτροπή δρομολόγησε ευρύτερη αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Οι κύριοι στόχοι του εν λόγω εκσυγχρονισμού είναι: (i) η επίτευξη βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε μια ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, με ταυτόχρονη συμβολή στις προσπάθειες των κρατών μελών για αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων· (ii) η εστίαση του εκ των προτέρων ελέγχου της Επιτροπής όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης στις υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και συγχρόνως η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων και iii) η απλούστευση των κανόνων και η εξασφάλιση ταχύτερης λήψης καλύτερα τεκμηριωμένων και πιο αξιόπιστων αποφάσεων με βάση σαφείς οικονομικές αρχές, κοινή προσέγγιση και σαφείς υποχρεώσεις. Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

(8)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να επιτρέπει καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και μεγαλύτερη απλούστευση, και πρέπει να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματική αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να θίγει τις θεσμικές αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(9)

Οι γενικοί όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να καθοριστούν με βάση ένα σύνολο κοινών αρχών που εξασφαλίζουν ότι οι ενισχύσεις εξυπηρετούν σκοπό κοινού συμφέροντος, έχουν σαφή χαρακτήρα κινήτρου, είναι κατάλληλες και αναλογικές, χορηγούνται με απόλυτη διαφάνεια και υπόκεινται σε μηχανισμό ελέγχου και τακτική αξιολόγηση χωρίς να επηρεάζουν δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό που να αντίκειται προς το κοινό συμφέρον.

(10)

Οι ενισχύσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές για την εκάστοτε κατηγορία ενισχύσεων, πρέπει να θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική αγορά και να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(11)

Οι κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ή από άλλους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να κοινοποιούν ενισχύσεις που δυνητικά καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι ενισχύσεις αυτές θα αξιολογούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις κατευθυντήριες γραμμές που θα τις διαδεχθούν (7).

(12)

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από τη χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων προϊόντων ή σε ενισχύσεις εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Στην έννοια της ενίσχυσης για εξαγωγικές δραστηριότητες κατά κανόνα δεν εμπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για την είσοδο ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

(13)

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εγκρινόμενες ενισχύσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Συνεπώς, οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενισχύσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες.

(14)

Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (8), ούτως ώστε να αποφεύγεται η καταστρατήγησή τους, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενισχύσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σαφή κριτήρια που δεν απαιτούν αξιολόγηση όλων των ιδιαιτεροτήτων της κατάστασης μιας επιχείρησης για να καθοριστεί αν θεωρείται προβληματική για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(15)

Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των κρατών μελών. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης μεμονωμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο καθεστώτων απαλλαγής κατά κατηγορία.

(16)

Για να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον ενισχυόμενο τομέα και των στόχων του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να απαλλάσσει τις μεμονωμένες ενισχύσεις οι οποίες υπερβαίνουν ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό, ανεξαρτήτως του αν χορηγούνται ή όχι στο πλαίσιο κάποιου καθεστώτος ενισχύσεων που απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(17)

Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικής παρακολούθησης, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ενισχύσεις για τις οποίες είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης εκ των προτέρων χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»).

(18)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για κάποια συγκεκριμένα μέσα ενίσχυσης, όπως τα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα φορολογικά μέτρα και, ιδίως, οι επιστρεπτέες προκαταβολές, δύνανται να θεωρούνται διαφανείς οι εν λόγω ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εγγυήσεις πρέπει να θεωρούνται διαφανείς εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογισθεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που έχουν καθοριστεί για τον αντίστοιχο τύπο επιχείρησης. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (9) ορίζει τα επίπεδα ετήσιας προμήθειας πάνω από τα οποία μια κρατική εγγύηση θεωρείται ότι δεν συνιστά ενίσχυση. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα μέτρα που συνίστανται την εισφορά κεφαλαίου και στη χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις.

(19)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και ότι λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος ακόμη και αν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις πρέπει να απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, μόνον εάν η δραστηριότητα ή οι εργασίες για το ενισχυόμενο έργο ξεκινούν μετά την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης από τον δικαιούχο.

(20)

Τα καθεστώτα αυτόματης χορήγησης ενισχύσεων υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε ειδικό όρο όσον αφορά τον χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι οι ενισχύσεις του είδους αυτού χορηγούνται βάσει διαφορετικών διαδικασιών σε σχέση με άλλες κατηγορίες ενισχύσεων. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να έχουν ήδη εγκριθεί πριν αρχίσουν οι εργασίες για το ενισχυόμενο έργο ή δραστηριότητα. Ωστόσο, ο εν λόγω όρος δεν ισχύει στην περίπτωση διάδοχων φορολογικών καθεστώτων, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα καλυπτόταν ήδη από τα προηγούμενα φορολογικά καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων. Για την αξιολόγηση του χαρακτήρα κινήτρου των εν λόγω καθεστώτων ενίσχυσης, η κρίσιμη χρονική στιγμή είναι ο χρόνος θέσπισης του φορολογικού μέτρου για πρώτη φορά στο αρχικό καθεστώς, το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το διάδοχο καθεστώς.

(21)

Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι επιλέξιμες δαπάνες. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να απαλλάσσει τις ενισχύσεις που υπερβαίνουν τη σχετική ένταση ενίσχυσης ως αποτέλεσμα του συνυπολογισμού μη επιλέξιμων δαπανών. Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο. Όλα τα στοιχεία πρέπει να υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις πρέπει να ανάγονται στην αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει επίσης να ανάγονται στην αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμόζεται για την προεξόφληση και για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης, στην περίπτωση ενίσχυσης που δεν λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης, πρέπει να είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο και το επιτόκιο αναφοράς, αντιστοίχως, που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (10). Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, οι τμηματικές καταβολές της ενίσχυσης πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τα προεξοφλητικά επιτόκια που ισχύουν στις διάφορες ημερομηνίες κατά τις οποίες τίθενται σε ισχύ τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η χρήση ενισχύσεων με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, διότι τα συγκεκριμένα μέσα επιμερισμού του κινδύνου συντελούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενισχύσεων ως κινήτρων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όταν η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, μπορούν να αυξάνονται οι ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

(22)

Στην περίπτωση φορολογικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με μελλοντικούς φόρους, το ισχύον προεξοφλητικό επιτόκιο και το ακριβές ποσό των τμηματικών καταβολών της ενίσχυσης μπορεί να μην είναι γνωστά εκ των προτέρων. Στις εν λόγω περιπτώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν εκ των προτέρων ένα ανώτατο όριο για την παρούσα αξία της ενίσχυσης με τήρηση της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης. Στη συνέχεια, όταν καταστεί γνωστό το ποσό της τμηματικής καταβολής της ενίσχυσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί να γίνει προεξόφληση του ποσού αυτού βάσει του εφαρμοστέου προεξοφλητικού επιτοκίου κατά την εν λόγω ημερομηνία. Η παρούσα αξία κάθε δόσης ενίσχυσης πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό ποσό του ανώτατου ορίου («ανώτατο ποσό»).

(23)

Για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης ενισχύσεων και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος της δημόσιας στήριξης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα ή το ενισχυόμενο έργο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η σώρευση διαφόρων κατηγοριών ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις που απαλλάσσονται με τον παρόντα κανονισμό και οποιεσδήποτε άλλες συμβατές ενισχύσεις οι οποίες απαλλάσσονται δυνάμει άλλων κανονισμών ή έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, μπορούν να σωρευθούν, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Σε περίπτωση που διαφορετικές πηγές ενίσχυσης αφορούν τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει η σώρευσή τους πρέπει να επιτρέπεται, εφόσον δεν υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης ή το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που ισχύει για τις εν λόγω ενισχύσεις βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη σώρευση μέτρων ενίσχυσης με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συχνά δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες ούτε μπορούν να αποδοθούν σε τέτοιου είδους δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, όταν η ενίσχυση ήσσονος σημασίας χορηγείται για τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, όπως και η κρατική ενίσχυση που απαλλάσσεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η σώρευση πρέπει να επιτρέπεται μόνον έως τη μέγιστη ένταση της ενίσχυσης, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του παρόντος κανονισμού.

(24)

Δεδομένου ότι οι κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης απαγορεύονται καταρχήν, είναι σημαντικό να είναι όλα τα μέρη σε θέση να επαληθεύουν κατά πόσον οι ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες. Ως εκ τούτου, η διαφάνεια των κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιώδης για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της Συνθήκης και συνεπάγεται βελτίωση της συμμόρφωσης, ενίσχυση της λογοδοσίας, αξιολόγηση από ομότιμους και, εντέλει, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να δημιουργήσουν εκτενείς ιστότοπους για τις κρατικές ενισχύσεις, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, με συνοπτικές πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που απαλλάσσεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω υποχρέωση πρέπει να συνιστά προϋπόθεση για το συμβατό κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών βάσει της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), πρέπει να χρησιμοποιείται τυποποιημένος μορφότυπος που επιτρέπει την αναζήτηση πληροφοριών, την τηλεφόρτωση και την ευχερή δημοσίευση στο διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους κρατικών ενισχύσεων όλων των κρατών μελών πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013, πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής συνοπτικές πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(25)

Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική παρακολούθηση των μέτρων ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013, είναι σκόπιμο να καθοριστούν διαδικασίες για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης που έχουν τύχει απαλλαγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη για τις ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας παραγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (12). Τέλος, κάθε μεμονωμένη ενίσχυση πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισμό.

(26)

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των προϋποθέσεων συμβατότητας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει η Επιτροπή να είναι σε θέση να ανακαλεί το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία για μελλοντικά μέτρα ενισχύσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να περιορίζει την ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία σε ορισμένα είδη ενισχύσεων, σε ορισμένους δικαιούχους ή μέτρα ενίσχυσης που λαμβάνουν ορισμένες αρχές, όταν η μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό επηρεάζει μόνο μια περιορισμένη ομάδα μέτρων ή ορισμένες αρχές. Αυτή η στοχευμένη ανάκληση πρέπει να παρέχει αναλογική διόρθωση συνδεόμενη άμεσα με τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες στα κεφάλαια Ι και ΙΙΙ γενικές προϋποθέσεις συμβατότητας, η χορηγούμενη ενίσχυση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και, κατά συνέπεια, θα συνιστά παράνομη ενίσχυση, την οποία η Επιτροπή θα εξετάζει στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999. Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ, η ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία για τα μελλοντικά μέτρα ενίσχυσης δεν επηρεάζει το γεγονός ότι τα προηγούμενα μέτρα που ήταν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υπάγονταν σε καθεστώς απαλλαγής κατά κατηγορία.

(27)

Για να εξαλειφθούν οι διαφορές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και για να διευκολυνθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες ενωσιακές και εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις ΜΜΕ, καθώς και για λόγους διοικητικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο ορισμός της ΜΜΕ που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζεται στον ορισμό που προβλέπει η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (13).

(28)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να καλύπτει τα είδη των ενισχύσεων που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες εγκρίνονται συστηματικά επί σειρά ετών από την Επιτροπή. Για τις εν λόγω ενισχύσεις δεν πρέπει να απαιτείται κατά περίπτωση εκτίμηση της συμβατότητάς τους με την εσωτερική αγορά από την Επιτροπή, εφόσον τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

(29)

Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης ορίζει ότι οι ενισχύσεις που αποβλέπουν στην επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να οριστεί το είδος των γεγονότων που μπορεί να συνιστούν θεομηνία που τυγχάνει απαλλαγής από τον παρόντα κανονισμό. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις, οι πλημμύρες, ιδίως οι πλημμύρες που προκαλούνται από την υπερχείλιση υδάτων ποταμών ή λιμνών, οι χιονοστιβάδες, οι ανεμοστρόβιλοι, οι τυφώνες, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι δασικές πυρκαγιές από φυσικά αίτια πρέπει να θεωρούνται γεγονότα που συνιστούν θεομηνία. Οι ζημίες που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως οι καταιγίδες, ο παγετός, το χαλάζι, ο πάγος, η βροχή ή η ξηρασία, που παρατηρούνται σε πιο τακτική βάση, δεν πρέπει να θεωρούνται θεομηνίες κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης. Για να εξασφαλίζεται ότι η απαλλαγή αυτή καλύπτει πράγματι τις ενισχύσεις που χορηγούνται για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει, κατά πάγια πρακτική, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα εν λόγω καθεστώτα ενισχύσεων μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή κατά κατηγορία. Οι όροι αυτοί πρέπει να έχουν, ιδίως, σχέση με την επίσημη αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών του χαρακτήρα του εν λόγω γεγονότος ως θεομηνίας και με άμεσο αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της θεομηνίας και των ζημιών που υπέστη η δικαιούχος επιχείρηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνεται μεταξύ των προβληματικών επιχειρήσεων, και πρέπει να διασφαλίζουν την αποφυγή υπεραντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που είναι αναγκαίο για να επιτρέψει στον δικαιούχο να επανέλθει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τη θεομηνία.

(30)

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο στ) και το άρθρο 15, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ (14) του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν τις φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες εσωτερικών υδάτων και στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συνεχίσει να απαλλάσσει τα μέτρα αυτά από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρο 108, παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οδηγία αυτή έχουν τηρηθεί. Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στην αλιεία εντός των υδάτων της ΕΕ που πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας, δεν μπορούν να καταλογιστούν στο κράτος και, επομένως, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.

(31)

Όπως προκύπτει από την πείρα της Επιτροπής στον τομέα αυτό, η πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά. Ως εκ τούτου, η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι περιορισμένη και πρέπει επίσης να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει του παρόντος κανονισμού έχουν ευθυγραμμιστεί με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 508/2014 (15), κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού (EΕ) αριθ. 508/2014. Αν ο κανονισμός λήξει χωρίς να παραταθεί, τα καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν ήδη απαλλαγεί βάσει του παρόντος κανονισμού θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται για έξι μήνες.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 44, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου της ενίσχυσης.

3.   Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού:

α)

ενισχύσεις, το ποσό των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα προϊόντων που τίθενται στην αγορά·

β)

ενισχύσεις σε δραστηριότητες που συνδέονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

γ)

ενισχύσεις που εξαρτώνται από τη χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων εμπορευμάτων.

δ)

οι προβληματικές επιχειρήσεις, εκτός από τα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες·

ε)

τα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την καταβολή μεμονωμένων ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες·

στ)

οι ad hoc ενισχύσεις υπέρ επιχείρησης που αναφέρεται στο στοιχείο ε)·

ζ)

ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που θα ήταν επιλέξιμες για στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014·

η)

ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 (3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

4.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και ιδίως:

α)

στις ενισχύσεις η χορήγηση των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να έχει στο σχετικό κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να έχει, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·

β)

ενισχύσεις η χορήγηση των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εθνικής παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες·

γ)

ενισχύσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Όριο κοινοποίησης

1.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για οιοδήποτε έργο με επιλέξιμο κόστος που υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ ή όπου το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο κατ' έτος.

2.   Τα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

(1)

«ενίσχυση», κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης·

(2)

«μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I·

(3)

«αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας»: τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (16)·

(4)

«θεομηνίες»: σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές δασών·

(5)

«προβληματική επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

στην περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που υφίσταται για διάστημα μικρότερο των τριών ετών), όταν έχει απολεσθεί περισσότερο από το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο·

β)

εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που υφίσταται για διάστημα μικρότερο των τριών ετών), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

γ)

εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·

δ)

εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

(6)

«ενίσχυση ad hoc»: η ενίσχυση που δεν χορηγείται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων·

(7)

«καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη βάσει της οποίας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα και/ή για απροσδιόριστο ποσό·

(8)

«μεμονωμένη ενίσχυση»:

α)

ενίσχυση ad hoc· και

β)

ενίσχυση που χορηγείται σε μεμονωμένους δικαιούχους βάσει καθεστώτος ενισχύσεων·

(9)

«ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης»: το ποσό της ενίσχυσης, εάν είχε παρασχεθεί υπό μορφή επιχορήγησης στον δικαιούχο κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·

(10)

«επιστρεπτέα προκαταβολή»: δάνειο για έργο, το οποίο χορηγείται σε μία ή περισσότερες δόσεις και οι όροι αποπληρωμής του οποίου εξαρτώνται από το αποτέλεσμα του έργου·

(11)

«έναρξη των εργασιών»: το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» νοείται η στιγμή απόκτησης στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση·

(12)

«διάδοχο φορολογικό καθεστώς»: καθεστώς υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων που συνιστά τροποποιημένη εκδοχή προϋπάρχοντος καθεστώτος υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων και αντικαθιστά το τελευταίο·

(13)

«ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·

(14)

«ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απόδοσης, στον δικαιούχο, του εννόμου δικαιώματος να δεχθεί την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής

1.   Τα καθεστώτα ενισχύσεων, οι μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει των καθεστώτων ενισχύσεων και οι ad hoc ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την αντίστοιχη κατηγορία ενισχύσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του παρόντος κανονισμού.

2.   Εξαιρούνται του παρόντος κανονισμού μέτρα ενίσχυσης μόνον εφόσον προβλέπουν ρητά ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης οι δικαιούχοι της ενίσχυσης συμμορφώνονται με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ότι, εάν κατά την διάρκεια της εν λόγω περιόδου διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η ενίσχυση πρέπει να επιστραφεί κατ' αναλογία προς τη σοβαρότητα της παράβασης.

Άρθρο 5

Διαφάνεια των ενισχύσεων

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία η εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»).

2.   Οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια:

α)

ενισχύσεις που συνίστανται σε επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου·

β)

ενισχύσεις που συνίστανται σε δάνεια, όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης υπολογίστηκε βάσει του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη στιγμή της χορήγησης·

γ)

ενισχύσεις που συνίστανται σε εγγυήσεις:

i)

εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής· ή

ii)

εάν πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η μέθοδος για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της εγγύησης έχει γίνει δεκτή με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων (18) ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση που τη διαδέχθηκε, μετά την κοινοποίηση της εν λόγω μεθόδου στην Επιτροπή δυνάμει κανονισμού που έχει εκδώσει η Επιτροπή στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και που εφαρμοζόταν τη στιγμή εκείνη, και εφόσον η μέθοδος αυτή αναφέρει ρητά τα είδη εγγυήσεων και το είδος των υποκείμενων πράξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

δ)

ενισχύσεις υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, όταν το μέτρο προβλέπει ανώτατο όριο με το οποίο διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου·

ε)

ενισχύσεις υπό μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, εφόσον το συνολικό ονομαστικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν υπερβαίνει τα ισχύοντα όρια βάσει του παρόντος κανονισμού ή εφόσον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η μέθοδος υπολογισμού του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής έγινε δεκτή μετά την κοινοποίησή της στην Επιτροπή.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων δεν θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις:

α)

ενισχύσεις που συνίστανται σε εισφορές κεφαλαίου·

β)

ενισχύσεις που συνίστανται σε μέτρα χρηματοδότησης με επιμερισμό κινδύνου.

Άρθρο 6

Χαρακτήρας κινήτρου

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ενισχύσεις που έχουν χαρακτήρα κινήτρου.

2.   Θεωρείται ότι οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα. Η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α)

την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·

β)

περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης τους·

γ)

τη χωροθεσία του έργου ή της δραστηριότητας·

δ)

κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών·

ε)

το είδος της ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή ή άλλο) και το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το σχέδιο ή τη δραστηριότητα.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα μέτρα υπό μορφήν φορολογικών πλεονεκτημάτων θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το μέτρο παρέχει δικαίωμα ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την πλευρά του κράτους μέλους· και

β)

το μέτρο εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ενισχυόμενο έργο ή δραστηριότητα, με εξαίρεση την περίπτωση διάδοχων φορολογικών καθεστώτων, εφόσον η δραστηριότητα είχε ήδη καλυφθεί από τα προηγούμενα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων.

4.   Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2, 1 και 2, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου:

α)

ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44·

β)

ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών ή μειώσεων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 1, στοιχείο στ) και του άρθρου 15, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες

1.   Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την τυχόν έκπτωση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα αποδεικτικά έγγραφα.

2.   Εάν η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, ως ποσό της ενίσχυσης λογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης.

3.   Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

4.   Στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση χορηγείται υπό τη μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, η αναγωγή της αξίας των δόσεων της ενίσχυσης γίνεται με βάση τα προεξοφλητικά επιτόκια που ισχύουν στις διάφορες ημερομηνίες κατά τις οποίες τίθενται σε ισχύ τα φορολογικά πλεονεκτήματα.

5.   Όταν οι ενισχύσεις χορηγούνται με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών οι οποίες, ελλείψει αποδεκτής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του αντίστοιχου ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, εκφράζονται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών και το μέτρο προβλέπει ότι, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, όπως ορίζεται βάσει λογικών και προσεκτικών υποθέσεων, οι προκαταβολές θα επιστρέφονται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο προς το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ μπορούν να αυξηθούν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες.

6.   Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19).

Άρθρο 8

Σώρευση

1.   Για να καθοριστεί αν τηρούνται τα όρια κοινοποίησης που καθορίζονται στο άρθρο 2 και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο IIΙ, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα ή το ενισχυόμενο σχέδιο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη χρηματοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή ενωσιακές πηγές.

2.   Οι ενισχύσεις που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με:

α)

οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες·

β)

κάθε άλλη κρατική ενίσχυση, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνον εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ισχύοντος βάσει του παρόντος κανονισμού ανώτατου ορίου έντασης ενίσχυσης ή ποσού ενίσχυσης.

3.   Οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

Άρθρο 9

Δημοσίευση και ενημέρωση

1.   Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δημοσιεύονται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο:

α)

οι συνοπτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 με τον τυποποιημένο μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II ή σύνδεσμος που παρέχει πρόσβαση σε αυτές·

β)

το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, ή σύνδεσμος που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο·

γ)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα III για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 30 000 ευρώ.

2.   Προκειμένου περί των καθεστώτων υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) θεωρείται ότι πληρούνται εάν τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα ποσά των μεμονωμένων ενισχύσεων με βάση τις ακόλουθες κλίμακες (σε εκατ. ευρώ):

α)

0,03-0,2

β)

0,2-0,4

γ)

0,4-0,6

δ)

0,6-0,8

ε)

0,8-1

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) ανωτέρω πρέπει να είναι τυποποιημένες και προσβάσιμες, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και να επιτρέπουν την αποτελεσματική αναζήτηση και τηλεφόρτωση αρχείων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης ή, για τις ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, εντός ενός έτους από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης και παραμένουν διαθέσιμες για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

4.   Κάθε καθεστώς ενισχύσεων και μεμονωμένη ενίσχυση περιέχει ρητή παραπομπή στον παρόντα κανονισμό, με αναφορά του τίτλου του και των στοιχείων δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις συγκεκριμένες διατάξεις του κεφαλαίου III σχετικά με την εν λόγω πράξη ή, κατά περίπτωση, στην εθνική νομοθεσία με την οποία εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, συνοδεύεται από τις εκτελεστικές διατάξεις και τις τροποποιήσεις του.

5.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της:

α)

τους συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους για τις κρατικές ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β)

τις συνοπτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11.

6.   Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 10

Ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία

Εάν ένα κράτος μέλος χορηγήσει ενίσχυση που, κατά την άποψή του, απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των κεφαλαίων Ι έως ΙΙΙ, η Επιτροπή μπορεί, αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να εκδώσει απόφαση με την οποία θα ορίζεται ότι όλα ή ορισμένα από τα μελλοντικά μέτρα ενίσχυσης που θεσπίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα οποία, σε αντίθετη περίπτωση, θα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα που υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης μπορούν να περιορίζονται σε μέτρα χορήγησης ορισμένων τύπων ενισχύσεων, υπέρ ορισμένων δικαιούχων, ή σε μέτρα ενίσχυσης που θεσπίζονται από ορισμένες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή:

α)

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης της Επιτροπής, τις συνοπτικές πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που τυγχάνει απαλλαγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με το τυποποιημένο μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II, καθώς και σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών του, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου·

β)

ετήσια έκθεση, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 (20) της Επιτροπής, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία παρέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004, για κάθε πλήρες έτος ή κάθε μέρος του έτους για το οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση

Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να ελέγχει τις ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη τηρούν λεπτομερή αρχεία με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ad hoc ενίσχυση ή η τελευταία ενίσχυση δυνάμει του καθεστώτος. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών ή άλλης μεγαλύτερης προθεσμίας που προσδιορίζεται στην αίτηση, όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που κρίνονται αναγκαία από την Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας

Άρθρο 13

Ενισχύσεις για την προώθηση της καινοτομίας

Ενίσχυση για καινοτομικές εφαρμογές στην αλιεία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 14

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ενίσχυση για συμβουλευτικές υπηρεσίες η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 15

Ενισχύσεις για συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων

Ενίσχυση για συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 16

Ενισχύσεις για την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου

Ενίσχυση για την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 17

Ενισχύσεις για την προαγωγή της διαφοροποίησης και νέων μορφών εισοδημάτων

Ενίσχυση για την προαγωγή της διαφοροποίησης και νέων μορφών εισοδημάτων η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 18

Ενισχύσεις για τη στήριξη νεοεισερχόμενων νεαρών αλιέων

Ενίσχυση για τη στήριξη νεοεισερχόμενων νεαρών αλιέων η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 19

Ενισχύσεις για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας

Ενίσχυση για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 20

Ενισχύσεις σε ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα

Ενίσχυση σε ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 21

Ενίσχυση για τη στήριξη των συστημάτων κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων

Ενίσχυση για τη στήριξη των συστημάτων κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 22

Ενισχύσεις για τη στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής μέτρων διατήρησης και της περιφερειακής συνεργασίας

Ενίσχυση για τη στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής μέτρων διατήρησης και της περιφερειακής συνεργασίας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 23

Ενισχύσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και για την προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών

Ενίσχυση για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και για την προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 24

Ενισχύσεις στην καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων

Ενίσχυση στην καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 25

Ενισχύσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και για καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

Ενίσχυση για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και για καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 26

Ενισχύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Ενίσχυση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 10 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 27

Ενισχύσεις για την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Ενίσχυση για την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 28

Ενισχύσεις για τους αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

Ενίσχυση για τους αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 29

Ενισχύσεις για την αλιεία εσωτερικών υδάτων και την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων

Ενίσχυση για την αλιεία εσωτερικών υδάτων και την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 2

Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 30

Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια

Ενίσχυση για καινοτομικές εφαρμογές στην αλιεία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 31

Ενισχύσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Ενίσχυση για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 32

Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 33

Ενισχύσεις για την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου

Ενίσχυση για την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 34

Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 35

Ενίσχυση σε νεοεισερχόμενους υδατοκαλλιεργητές για την προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση σε νεοεισερχόμενους υδατοκαλλιεργητές για την προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 36

Ενισχύσεις για στροφή σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση για στροφή σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολογικής υδατοκαλλιέργειας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 37

Ενισχύσεις για υδατοκαλλιέργειες που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Ενίσχυση για υδατοκαλλιέργειες που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 38

Ενισχύσεις για μέτρα που αφορούν τη δημόσια υγεία

Ενίσχυση για μέτρα που αφορούν τη δημόσια υγεία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 39

Ενισχύσεις για μέτρα που αφορούν την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων

Ενίσχυση για μέτρα που αφορούν την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I, θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 40

Ενισχύσεις για την ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση για την ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους των άρθρων 46 και 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 3

Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση

Άρθρο 41

Ενισχύσεις για μέτρα σχετικά με την εμπορία

Ενίσχυση για μέτρα σχετικά με την εμπορία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 42

Ενισχύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 4

Άλλες κατηγορίες ενισχύσεων

Άρθρο 43

Ενισχύσεις για τη συλλογή δεδομένων

Ενίσχυση για τη συλλογή δεδομένων η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο I θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η ενίσχυση πληροί τους όρους του άρθρου 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· και

β)

το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, τη μέγιστη ένταση της δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 44

Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών και θεομηνιών

1.   Ενίσχυση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (φυσικές καταστροφές) θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης και εξαιρείται της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3, εάν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου και στο κεφάλαιο Ι.

2.   Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του παρόντος άρθρου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

α)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει αναγνωρίσει επίσημα τον χαρακτήρα φυσικής καταστροφής του φαινομένου· και

β)

υπάρχει άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της θεομηνίας και της ζημίας που υπέστη η επιχείρηση.

3.   Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στην πληγείσα επιχείρηση.

4.   Τα καθεστώτα ενισχύσεων που αφορούν μια συγκεκριμένη θεομηνία θεσπίζονται εντός τριών ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας. Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την εν λόγω ημερομηνία.

5.   Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αντιστάθμιση της ζημίας που προκλήθηκε ως άμεσο επακόλουθο της θεομηνίας, όπως αξιολογείται είτε από δημόσια αρχή, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένο από τη χορηγούσα αρχή ή από ασφαλιστική εταιρεία. Η εν λόγω ζημία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

υλικές ζημίες των στοιχείων ενεργητικού, όπως κτιρίων, εξοπλισμού, μηχανημάτων, αποθεμάτων και μέσων παραγωγής·

β)

απώλεια εισοδήματος λόγω πλήρους ή μερικής αναστολής της δραστηριότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η θεομηνία.

6.   Ο υπολογισμός της υλικής ζημίας βασίζεται στο κόστος αποκατάστασης ή στην οικονομική αξία των πληγέντων στοιχείων ενεργητικού πριν από τη θεομηνία. Η υλική αυτή ζημία δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος επισκευής ή τη μείωση στην εύλογη αγοραία αξία που προκλήθηκε από την καταστροφή, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της αξίας της ιδιοκτησίας αμέσως πριν και αμέσως μετά την επέλευση της θεομηνίας.

7.   Η απώλεια εισοδήματος υπολογίζεται αφαιρώντας:

α)

το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της ποσότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν κατά το έτος επέλευσης της θεομηνίας ή κάθε επόμενο έτος που επηρεάστηκε από την πλήρη ή μερική καταστροφή των μέσων παραγωγής επί τη μέση τιμή πώλησης κατά το εν λόγω έτος· από

β)

το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της μέσης ετήσιας ποσότητας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν κατά την προηγηθείσα της θεομηνίας τριετή χρονική περίοδο ή ενός μέσου όρου τριετίας βασισμένου στην πενταετή περίοδο που προηγήθηκε της θεομηνίας, αποκλειομένων της ανώτατης και της κατώτατης τιμής, επί τη μέση τιμή πώλησης.

8.   Η ζημία υπολογίζεται στο επίπεδο του κάθε δικαιούχου.

9.   Οι ενισχύσεις και κάθε άλλη πληρωμή που χορηγούνται ως αντιστάθμιση για τη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων, περιορίζονται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 45

Φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/96/EΚ

1.   Ενισχύσεις υπό τη μορφή φορολογικών απαλλαγών ή μειώσεων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο στ) και το άρθρο 15, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ) και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108, παράγραφος 3 της Συνθήκης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην οδηγία 2003/96/ΕΚ και στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι δικαιούχοι των απαλλαγών ή των μειώσεων φόρου επιλέγονται βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων. Κατά περίπτωση, πρέπει να καταβάλλουν τουλάχιστον το αντίστοιχο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που καθορίζεται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 46

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 9.

2.   Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την 1.7.2014 δυνάμει κανονισμού που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 που ίσχυε προηγουμένως συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης υποχρέωση κοινοποίησης.

3.   Οι ενισχύσεις που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του προγενέστερα ισχύοντος κανονισμού 994/98 αξιολογούνται από την Επιτροπή με βάση τα σχετικά πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές, ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις.

4.   Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού τα καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν απαλλαγεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να τυγχάνουν της απαλλαγής για εξάμηνη περίοδο προσαρμογής.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.)

(2)  ΕΕ C 258 της 8.8.2014, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2008, περί της εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 16).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 733/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 204 της 31.7.2013, σ. 11).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

(6)  COM(2012)209, 8.5.2012.

(7)  ΕΕ C 84 της 3.4.2008, σ. 10.

(8)  ΕΕ C 249 της 31.7.2014, σ. 1.

(9)  ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10.

(10)  ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6.

(11)  Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, (ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1).

(13)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6 Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(14)  Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ. 51).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

(17)  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(18)  ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10.

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Άρθρο 1

Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2

Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια που προσδιορίζουν τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1.   Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

2.   Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

3.   Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 3

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματικών ποσών

1.   «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

2.   «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχοντας δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:

α)

δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·

β)

πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·

γ)

θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·

δ)

αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους από 5 000 κατοίκους.

3.   «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α)

μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β)

μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ)

μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·

δ)

μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.

4.   Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.

5.   Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.

Άρθρο 4

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματικών ποσών και περίοδος αναφοράς

1.   Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.

2.   Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

3.   Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Άρθρο 5

Αριθμός απασχολούμενων

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:

α)

οι μισθωτοί·

β)

τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·

γ)

οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·

δ)

οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1.   Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.

2.   Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν — τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.

Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4.   Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται μέσω της καθιερωμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διατάξεις σχετικά με τη δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τους εκτενείς δικτυακούς τόπους τους για τις κρατικές ενισχύσεις, στους οποίους δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται σε μορφότυπο δεδομένων λογιστικού φύλλου που επιτρέπει την αναζήτηση, την εξαγωγή και την εύκολη δημοσίευση των πληροφοριών στο διαδίκτυο, για παράδειγμα σε μορφότυπο CSV ή XML. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς περιορισμούς. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή χρήστη για την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Δημοσιεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά μεμονωμένες χορηγήσεις ενισχύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ):

Επωνυμία του δικαιούχου

Αναγνωριστικό ταυτότητας δικαιούχου

Είδος επιχείρησης (ΜΜΕ/μεγάλη) κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης

Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος, σε επίπεδο NUTS II (1)

Τομέας δραστηριότητας σε επίπεδο ομάδας NACE (2)

Στοιχείο ενίσχυσης, εκπεφρασμένο ως ακέραιο ποσό στο εθνικό νόμισμα (3)

Μέσο ενίσχυσης (4) (επιχορήγηση/επιδότηση επιτοκίου, δάνειο/επιστρεπτέες προκαταβολές/επιστρεπτέα επιχορήγηση, εγγύηση, φορολογικό πλεονέκτημα ή φορολογική απαλλαγή, άλλο (να διευκρινιστεί))·

Ημερομηνία χορήγησης

Στόχος της ενίσχυσης

Χορηγούσα αρχή


(1)  NUTS — Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων Κατά κανόνα, η περιφέρεια κατατάσσεται στο επίπεδο 2.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990 για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1).

(3)  Ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης. Για τα φορολογικά καθεστώτα, το ποσό αυτό μπορεί να δηλωθεί βάσει της κλίμακας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

(4)  Εάν η ενίσχυση χορηγείται με πολλά μέσα, το ποσό της ενίσχυσης παρέχεται ανά μέσο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης