Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2167/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α' 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-2021 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών, Φ.Π.Α., Φορολογία Εισοδήματος

Ε.2167/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α' 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»


Αθήνα, 16.8.2021
Ε 2167/16-08-2021Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β'
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών
Τμήμα Α

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
TK: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375000
213 2122400
210 3635007
E mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
URL : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Ε 2167/2021

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α' 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».


Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν. 4821/2021 (Α' 134), και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 (Α' 134) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α' 207). Με τη νέα παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021, προβλέπεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις α) για βεβαιωμένες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και πληρούν ένα από τα οριζόμενα στην παράγραφο κριτήρια και β) για βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης, με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 προστέθηκε στο άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α' 207) νέα παράγραφος 1Α, η οποία ορίζει ότι στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν δύναται να περιληφθεί ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 κατά τρόπο ώστε να αυξηθεί από έως δώδεκα (12) σε έως τριάντα έξι (36) ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στις οποίες μπορεί να ρυθμίζονται οι βασικές οφειλές, χωρίς να επιβαρύνονται με τόκο. Τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 και η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 η οποία ορίζει ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης παραμένει στα τριάντα (30) ευρώ, ως ίσχυε, για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ.

2. Με το άρθρο 76 του ν. 4821/2021 (Α' 134) αντικαταστάθηκε το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α' 207) που ρυθμίζει την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017. Σύμφωνα με τη νέα παρ. 1 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις παρέχεται σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης κατά το χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021. Η επανένταξη συντελείται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον καταβληθεί η δόση μηνός Αυγούστου 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Με την νέα παρ. 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α' 207) παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο ως άνω καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σε ορισμένες κατηγορίες οφειλετών που με την προϊσχύουσα μορφή του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 δεν υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων αυτού.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4821/2021 προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α' 287) ως προς την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2021 είναι έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4821/2021 συμπληρώνεται το άρθρο 3 του ν.4223/2013 (Α' 287) και ειδικότερα η υποπερ. στβ) της περίπτωσης στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταξύ άλλων, και τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4821/2021 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με ν. 2859/2000 - Α'248), και η υποβολή της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30η.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.7.2021 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της εκάστοτε αδείας.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4821/2021 εισάγεται νέα παράγραφος 54 στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000, Α' 248). Ειδικότερα, με το άρθρο 80 του ν. 4821/2021, από 31.7.2021, οι απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ9018 υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) έως και την 31η.12.2022.

Ειδικότερα, οι απινιδωτές, δηλαδή οι ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται εξωτερικά επί του ασθενή προκειμένου να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία, κατατάσσονται στον κωδικό εμπορεύματος 9018 90 84 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπως ισχύει).

Εφιστούμε την προσοχή ότι, στον εν λόγω κωδικό, δεν κατατάσσονται αποκλειστικά οι απινιδωτές, αλλά και λοιπά όργανα και συσκευές για την ιατρική. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 80 ν. 4821/2021, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% εφαρμόζεται για τους απινιδωτές του κωδικού 9018 90 84, ενώ για τα λοιπά όργανα και συσκευές που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ κατά περίπτωση (0%, 06%, 13% και 24%).

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4821/2021 αντικαθίσταται η περ. 1β του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. και επεκτείνεται έως και την 30η.6.2022 η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. Μετά την ημερομηνία αυτή οι υπηρεσίες της παρ. αυτής υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

8. Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4821/2021 (Α' 134) τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ως προς την ημερομηνία της εφάπαξ καταβολής του φόρου.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η Αυγούστου (αντί της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Ιουλίου 2021, που ίσχυε προ της τροποποίησης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου), παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 27η.7.2021.

9. Με το άρθρο 84 του ν. 4821/2021 (Α' 134) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν. 4738/2020 (Α' 207), που ρυθμίζουν, αντίστοιχα, την προθεσμία για την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης αναδιάρθρωσης έως την υπογραφή της σύμβασης ή την άκαρπη περάτωση της διαδικασίας. Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4821/2021 προστέθηκε στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 τελευταίο εδάφιο, το οποίο ορίζει ότι για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στη δίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α' 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.

Με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4821/2021 προστέθηκε νέο δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 18 του ν. 4738/2020, με το οποίο ορίζεται ότι για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (όπως τροποποιήθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4821/2021), το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή.

10. Με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4821/2021 προστίθεται νέο άρθρο 108Δ στο ν.4001/2011 (Α' 179) σχετικά με τη μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης που διασυνδέονται με το ΕΣΜΗΕ.

Ειδικότερα, ορίζεται μεταξύ άλλων στην περ. β της παραγράφου 7 του άρθρου 108Δ, ότι για τη μεταβίβαση των παγίων, δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου. Επιπλέον ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ν. 1521/1950 (Α' 245) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η μεταβίβαση των ακινήτων από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από κάθε άλλο συναφή φόρο ή τέλος.

Περαιτέρω με την περ. γ της παραγράφου 7 του άρθρου 108 Δ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, δεν απαιτούνται δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4821/2021 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 31η.7.2021, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
α/α
Κωνσταντίνος Μουρτίδης (βάσει της υπ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔΔ Γ 1147133 ΕΞ 2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ )

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης