Αρ. Πρωτ. 15042

Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της συμμετοχής ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ.Σχόλια:


17 Νοέ 2004

Taxheaven.gr
Αγ. Στέφανος, 17 Νοεμβρίου 2004
Αρ. Πρωτ. 15042

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Κοιμ. Θεοτόκου
& Δεκελείας 14566 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΘΕΜΑ : Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της συμμετοχής ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ.


Σε απάντηση της από 15/11/2004 αίτησής σας, αναφορικά με το αν υπάγεται σε Φ.Π.Α. η αμοιβή σας από τη συμμετοχή σας ως ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των συγκεκριμένων ΤΕΙ, σας ενημερώνουμε ότι :

Σύμφωνα με της παρ. 5 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1040588/1700/528/0014/, όπως ισχύει, "οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, στα πρόσωπα του άρθρου 1 (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Ειδικοί Λογαριασμοί των ΤΕΙ), από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά ως ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.  Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρέχοντα την υπηρεσία και λήπτη αυτής, κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης βΆ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1624/1986, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση".

Με βάση τα παραπάνω η συμμετοχή σας ως ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα (έστω και όχι εν όλω) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον η αμοιβή σας δίνεται από Ειδικό Λογαριασμό Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θεωρείται ως εκτός πεδίου εφαρμογής, δηλαδή ως εξαιρούμενη του Φ.Π.Α.


Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ.


Taxheaven.gr