Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1159/2021 Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2021 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1159/2021
Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.1159/02.07.2021
Αριθ. ΦΕΚ: 3373/Β


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Μελανίτου, Α.Χρονά
Τηλέφωνο: 210 6987407, 505
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 24, 25 παρ. 1 περ. β, υποπερ. δδ και περ. ε, υποπερ. ββ δεύτερο εδάφιο, 28 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α’ 248).

3. Την υπό στοιχεία Π.8272/4880/18.12.1987/ΠΟΛ364/1987 Α.Υ.Ο. (Β’299) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δευτέρου εδαφίου της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτά».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’232).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3α) του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 27.

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

10. Την ανάγκη απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας για την τροποποίηση και επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα, Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.). πέραν αυτών που αναγνωρίζονται, λειτουργούν και τροποποιούνται με βάση την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1101/2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η διαδικασία για την τροποποίηση ή/και επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.) πέραν αυτών που αναγνωρίζονται, λειτουργούν και τροποποιούνται με βάση την υπ’ αρ. ΠΟΛ.1101/2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 1
Διαδικασία τροποποίησης ή/και επέκτασης Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε.-Δικαιολογητικά


1. Για την τροποποίηση ή/και επέκταση Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. υποβάλλεται από την επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου «ΑΙΤΗΣΗ» σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς:
- Τα στοιχεία της επιχείρησης (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
- Η δραστηριότητα της επιχείρησης
- Οι χώροι εγκατάστασης
- Τα παραγόμενα, κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα είδη
- Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή απαραίτητο στοιχείο
- Το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί
- Το σχετικό αίτημα για την τροποποίηση ή/και επέκταση του ήδη λειτουργούντος Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ και Χ.Τ.Ε. καθώς και για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

2. Ως Τελωνείο Ελέγχου, νοείται η τελωνειακή αρχή εποπτείας, όπως αυτή ορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.

3. Με την «ΑΙΤΗΣΗ» επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αιτούμενη τροποποίηση ή/και επέκταση.

4. Το Τελωνείο Ελέγχου, παραλαμβάνει τα υποβαλλόμενα με την «ΑΙΤΗΣΗ» δικαιολογητικά στοιχεία, διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών και συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, την οποία υποβάλλει με σχετική εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. για την έκδοση Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να ζητά τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου.

5. Για την τροποποίηση ή/και επέκταση του Ε.Τ.Σ./ Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε. και κατόπιν εφαρμογής της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 4, εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών, από την λήψη της εισήγησης της παρ. 4, Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την «ΑΙΤΗΣΗ» της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

6. Το Τελωνείο Ελέγχου, εντός τριάντα (30) ημερών μετά την έκδοση της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. εκδίδει «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.», η οποία καταχωρείται σε Βιβλίο Αδειών, σε τέσσερα (4) αντίτυπα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II, σε αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οποία αποτυπώνεται και η τροποποίηση/επέκταση του λειτουργούντος Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. Το αντίτυπο (1) της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.» παραδίδεται στην επιχείρηση, το αντίτυπο (2) παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου, τα αντίτυπα (3) και (4) αποστέλλονται στις Δ/νσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Παραβάσεις-Κυρώσεις-Καταβολή Φ.Π.Α.


1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι επιχείρηση που έχει αναγνωριστεί ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε., λειτουργεί πέραν των προβλεπομένων στο νομικό της πλαίσιο (π.δ., ν.δ., β.δ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001. Από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης χορηγείται από το Τελωνείο Ελέγχου προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή της "ΑΙΤΗΣΗΣ" της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης και μέχρι την υποβολή της "ΑΙΤΗΣΗΣ" στο Τελωνείο Ελέγχου, δεν παρέχεται η απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α., η διαδικασία της οποίας καθορίζεται από την υπό στοιχεία Π.8272/4880/18.12.1987/ΠΟΛ364/1987 Α.Υ.Ο. (Β’ 299).

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης