Αποτελέσματα live αναζήτησης

165/28.7.2021 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 323/18-8-2021, την Ε/369/08.10.2021 και την 31/27.10.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

165/28.7.2021
Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου


Αριθμ. 165/2021

(ΦΕΚ Β' 3449/29-07-2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του της παρ. 3 άρθρου 50 του ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27).

2. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133/2019) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184).

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.

8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.

9. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Του άρθρου 5 του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Του Π.Δ.98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. Την υπό στοιχεία Υ6/14.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64).

17. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

18. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

19. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

20. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

22. Υπόδειγμα Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, με την αναλυτική καταγραφή των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προσδιορισμό των δικαιούμενων ποσών ανά δικαιούχο όσο και του αποδοτέου στον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, ο οποίος (Πίνακας) θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και θα αποσταλεί από τον ΕΔΟΕΑΠ στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το αργότερο έως 20/09/2021.

ΙΙ. Την υπ’ αρ. CM/Rec (2018) 1 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Πολυφωνία στα Μέσα και Διαφάνεια στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των Μέσων», που υιοθετήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση ενός ελεύθερου και πολυφωνικού συστήματος μέσων ενημέρωσης (2020/C 422/08). ΙΙΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

IV. Το γεγονός ότι οι ως άνω επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση και τις δυσχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19, καθώς και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκύπτει από συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.

V. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται στις ως άνω επιχειρήσεις, της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και της αποτροπής επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο ως άνω πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

VI. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020, η οποία πρέπει να λάβει χώρα με αντικειμενικά και ισότιμα κριτήρια. Υπό την έννοια αυτή, αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρφωση προγράμματος στήριξης δύναται να αποτελέσει η συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίδια για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν σε όλη τη διάρκεια των συνθηκών της πανδημίας.

VIΙ. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης.

VIΙΙ. Την ανάγκη συγκρότησης της ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

ΙX. Την υπό στοιχεία Λ 326/31.3.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους.

Χ. Την υπ’ αρ. 5749/27.07.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του προγράμματος χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος χρηματοδότησης - Δικαιούχοι


1. Θεσπίζεται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

2. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης απευθύνεται σε:
i. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας,
ii. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών,
iii. ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
iv. ραδιοφωνικούς σταθμούς.
ν: ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

3. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

i. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ii. Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

iii) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. Ευρώ.

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι του Κανονισμού, θεωρούνται μεγάλες.

Άρθρο 3
Είδος - Διάρκεια προγράμματος χρηματοδότησης - Συνολική Δαπάνη


1. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης συνίσταται στη συνολική κάλυψη, για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως και 2020.
Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 «Έλεγχος Σώρευσης», η συνολική κάλυψη θα συνίσταται:
α) για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει εισφορές στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, στην καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών απευθείας στον ως άνω Οργανισμό προς εξόφληση των σχετικών οφειλών των εν λόγω δικαιούχων,
β) για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι έχουν καταβάλει μερικώς τις εισφορές τους στον ΕΔΟΕΑΠ για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020: i) στην καταβολή στον ΕΔΟΕΑΠ των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην ως άνω χρονική περίοδο προς εξόφληση των σχετικών οφειλών τους και ii) στην καταβολή στους δικαιούχους ποσού ίσου με τις ήδη καταβληθείσες εισφορές τους για την εν λόγω χρονική περίοδο.
γ) για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι έχουν καταβάλει το σύνολο των εισφορών τους για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020 στον ΕΔΟΕΑΠ, στην καταβολή προς αυτούς ποσού ίσου με το ποσό των εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί.

2. Η καταβολή των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ περιλαμβάνει και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν διαβιβαστεί από τον ως άνω Οργανισμό στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) για είσπραξη.

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος του άρθρου 1 της παρούσας δραστηριοποιείται με ενιαίο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκ των οποίων κάποιες κατηγορίες εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 1 και κάποιες όχι, και έχει δηλώσει ενιαία στον ΕΔΟΕΑΠ την εισφορά της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) και όχι ανά κατηγορία Μέσου, οφείλει να αποδείξει ο ίδιος με κάθε πρόσφορο τρόπο στον ΕΔΟΕΑΠ τον επιμερισμό της εισφοράς ανά κατηγορία Μέσου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, λόγω αδυναμίας απόδειξης του επιμερισμού, τότε ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη ποσοστού 20% της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους μετά από ενίσχυση αυτού από τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις των παρ. 1α, 1β, 1γ και 2 του άρθρου 3 η κάλυψη αφορά στο κεφάλαιο της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για την περίοδο 1-12-2017 έως 31-12-2020.

6. Ως ημερομηνία αναφοράς για την σύνταξη του πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας απόφασης ορίζεται η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Ειδικότερα, ο ανωτέρω πίνακας θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
-ΑΦΜ
-ΙΒΑΝ
-ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ
-ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

7. Ο ΕΔΟΕΑΠ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης, οφείλει να προσδιορίσει: α) το ύψος του ποσού με το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί για την κάλυψη των οφειλόμενων εισφορών των δικαιούχων για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020 και β) τα αναλυτικά ποσά, σύμφωνα με τον πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας απόφασης, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν από την Προεδρία της Κυβέρνησης στους εν λόγω δικαιούχους και αφορούν ήδη καταβληθείσες εισφορές προς τον Φορέα για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα


1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι επιθυμούν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 6. Ήδη υποβληθείσες στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης με αντίστοιχη κατάσταση ενεργούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), λογίζονται ως αφορώσες και την εν λόγω δραστηριότητα. Ήδη υποβληθείσες στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165/29-07-2021 ΚΥΑ (Β’ 3449), δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου, δύνανται, ωστόσο, οι αιτούντες να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται.

2. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ, ειδικώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ανάρτηση της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί και στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ.

3. Ο ΕΔΟΕΑΠ οφείλει να αξιολογήσει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πλην αυτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων (iv) και (v) του άρθρου 5 με την επιφύλαξη του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών ο ΕΔΟΕΑΠ αποστέλλει, έως 5/11/2021, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης:
α. Πίνακα, ως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία και εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
β. Τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι που υπέβαλαν οι δικαιούχοι.

5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. (vi) του άρθρου 5 με βάση τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

6. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 9 τον Πίνακα, ως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, χωρίς ποσά, για τη διατύπωση γνώμης περί της συνδρομής των προϋποθέσεων (i), (ii) και (iii) του άρθρου 5 της παρούσας.

7. Μετά και την ως άνω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 9, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, διατυπώνει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις υπαγωγής - Επιλέξιμες επιχειρήσεις


Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει ή προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
ii. Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην παραβιάζει εν γένει τις αρχές της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
iii. Οι εφημερίδες και ο περιοδικός τύπος να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου ή διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου.
iv. Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 1 της παρούσας, είτε αυτή ανήκει σε φυσικό, είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η δικαιούχος επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές της, ενώ, αν αυτή ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
v. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας να λειτουργούν νομίμως, ασκώντας εν τοις πράγμασι δραστηριότητα την 31.05.2021.
vi. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αρ.
651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, ακόμα και αν ήταν προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. Επιχείρηση που ήταν, κατά τα ανωτέρω, προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά, στη συνέχεια, έπαυσε να είναι, δύναται να επιλεγεί. Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 6
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης, να συνυποβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ τα κάτωθι:
i. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
ii. Πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.
iii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης υπό στοιχείο (iv) του άρθρου 5 της παρούσας, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
iv. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
vi. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 1 της παρούσας στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής στον οποίο θα κατατεθούν τα σχετικά ποσά κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 της παρούσας. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).
vii. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Όλα τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 και του ν. 4727/2020. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

3. Εφόσον δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους στην ευθύνη δημοσίων αρχών η έκδοση ενός εκ των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δικαιολογητικών έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί τούτου, στην οποία θα δηλώνονται επίσης η νομική ή/ και πραγματική κατάσταση και εν γένει τα ζητήματα στα οποία αφορά το ελλείπον δικαιολογητικό. Σε κάθε περίπτωση, ελλείποντα δικαιολογητικά προσκομίζονται πριν από την οριστικοποίηση και αποστολή του υπό στοιχείο 22 του προοιμίου της παρούσας πίνακα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών η αίτηση του δικαιούχου θα απορρίπτεται και ο δικαιούχος θα αποκλείεται από τη χρηματοδότηση. Εξαιρείται ειδικώς το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, το οποίο δύναται να υποβληθεί έως τη διατύπωση της εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του άρθρου 10 της παρούσας.

4. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, τίθεται από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον αιτούντα δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να παράσχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, η οποία του ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ομοίως, διευκρινίσεις προς τους αιτούντες σε σχέση με τα δικαιολογητικά χορηγούνται από τον ΕΔΟΕΑΠ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι πλήρη και υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά, τίθεται από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον άνω δικαιούχο προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία του ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να συμπληρώσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που από προσκομισθέντα από τον δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας αποδεικτικά έγγραφα προκύπτει αναμφίβολα ότι αυτός έχει αιτηθεί σε δημόσια αρχή τη χορήγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών, ο ΕΔΟΕΑΠ δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής τους κατά 10 επιπλέον ημέρες.

Άρθρο 7
Έλεγχος σώρευσης


1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει της παρούσας ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται αναλόγως. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σε πρώτη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση κατά την αίτηση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

2. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 8
Υποχρέωση διαφάνειας και άλλες υποχρεώσεις


1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, έντοκα σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 88 και 89 του Προσωρινού Πλαισίου.

Άρθρο 9
Συγκρότηση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, με αντικείμενο την ποιοτική αξιολόγηση των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης υπό στοιχεία (i), (ii) και (iii) του άρθρου 5 αυτής.

2. Για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, λαμβάνονται υπόψη ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως δε ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) «Αρχές δεοντολογίας δημοσιογραφικού επαγγέλματος» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ (https://www.esiea.gr/arxes-deontologias/arxes-deontologias-dimosiografikoy/?print=pdf) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΣΥ (https://www.poesy.gr/?view=article&catid=17%3Afo_undation&id=18%3
Adeontologia&tmpl=com%20ponent&print=1&layout=default&page=&option=
com_content&Itemid=72
).

3. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως απλή γνώμη που λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 10 της παρούσας.

4. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:
α. Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», πρόσωπο εγνωσμένου κύρους
β. Σωτήριος Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
γ. Γιώργος Κατσαΐτης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ).
δ. Μαρία Κωστοπούλου, νομικός, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ).
ε. Αναστάσιος Μπούρας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)..
στ. Παναγιώτα Αντωνοπούλου, δημοσιογράφος, καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
ζ. Σωκράτης Τσιχλιάς, δημοσιογράφος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

5. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Παναγιώτης Καραγιάννης. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Καλλιόπη Λαγοδήμου, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Παναγιωτοπούλου, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων. Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής είναι αμισθί.

8. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης του άρθρου 10 περί υπαγωγής των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Άρθρο 10
Απόφαση υπαγωγής


1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με απόφαση κάθε φορά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παρασχόμενα από τον ΕΔΟΕΑΠ στοιχεία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και της προηγούμενης απλής γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9. Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

2. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος πραγματοποιείται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.00,00) ευρώ.

Άρθρο 11
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής οικονομικής ενίσχυσης


1. Το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά στην κάλυψη οφειλών των δικαιούχων του άρθρου 1 προς τον ΕΔΟΕΑΠ, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, καταβάλλεται απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ, εντός διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 10 στη Διαύγεια. Μετά την καταβολή του ως άνω ποσού στον ΕΔΟΕΑΠ και εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από αυτή, ο Οργανισμός οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το ΚΕΑΟ για το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει σε διαγραφή των οφειλών και άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ ν.δ. 356/1974) που οφείλεται στις εν λόγω οφειλές.

2. Το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά σε ήδη καταβληθείσες εισφορές των επιχειρήσεων του άρθρου 1, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, καταβάλλεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης στους δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση του άρθρου 10. Η απόφαση αποτελεί και το προαπαιτούμενο δικαιολογητικό εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών. Το ποσό αυτό, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), υπό την επιφύλαξη τυχόν διενέργειας αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων του Δημοσίου ή και των ασφαλιστικών φορέων έναντι του δικαιούχου. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτους.

3. Η καταβολή των αναφερομένων στην παρούσα χρηματικών ποσών προς τον ΕΔΟΕΑΠ, διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.
ii. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον Διατάκτη.
iii. Αντίγραφο απόφασης του άρθρου 10.
iv. Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να αναζητείται κάθε άλλο σχετικό παραστατικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

4. Η Προεδρία της Κυβέρνησης δύναται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κατά την κρίση της αναγκαία επαλήθευση προκειμένου να προβεί: α) στην απευθείας καταβολή των ποσών, όπως προκύπτουν από την ως άνω απόφαση του άρθρου 10, στους δικαιούχους της χρηματοδότησης, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, β) στην απευθείας απόδοση στον ΕΔΟΕΑΠ των οφειλόμενων ποσών εισφορών κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αναζητούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής, ότε και ελέγχεται η τυχόν συνδρομή προϋποθέσεων συμψηφισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

5. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταβολής προς τον ΕΔΟΕΑΠ και τους δικαιούχους από την Προεδρία της Κυβέρνησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, ενώ οι αποφάσεις του άρθρου 10 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης έως την 10/11/2021, μαζί με τον προβλεπόμενο πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας.

6. Δεν θα χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, πριν από την απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

O Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης