Αποτελέσματα live αναζήτησης

52310/18.7.2021 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α’ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση, Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

52310/18.7.2021
Καθορισμός των δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α’ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.


52310/18.7.2021 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 52310/2021

(ΦΕΚ Β' 3362/28-07-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (Α’ 220) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 3.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

3. Το άρθρο 31 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

4. Το άρθρο 11 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

5. Την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 75), το άρθρο 19 του ν. 4368/2016 «Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21) και το άρθρο δέκατο όγδοο του ν. 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

6. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

7. Το άρθρο 30 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

8. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).

9. Τα άρθρα 75 και 76 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Την παρ. 7 του άρθρου 58 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

12. Το άρθρο 35 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26) που τροποποίησε την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2943/1998 (Α’ 220).

13. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

15. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Την υπό στοιχεία Φ.80100/οικ.41847/2496/ 2-08-2018 υπουργική απόφαση «Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220)» (Β’ 3451).

19. Την υπ’ αρ. 49362/12-07-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά και τον τύπο της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας, οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία προκηρύσσουν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία προκηρύσσουν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο τύπος της έντυπης μορφής της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Α. Δικαιούχοι

Την ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:

Ι. Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.

β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία).

Επίσης υπάγονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115), εφόσον κατέστησαν άτομα με αναπηρία, καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν άτομα με αναπηρία εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης, υπάγονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. Επίσης, υπάγονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

ε. Οι τρίτεκνοι γονείς και ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας. Για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 ως τρίτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τρία ζώντα τέκνα.

ΙΙ. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

ΙΙΙ. Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

IV. Έχουν, για τις θέσεις της προτίμησής τους, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα. Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.

Β. Τεκμηρίωση δικαιώματος συμμετοχής

α. Για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998, τα αποδεικτικά αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

β. Για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων, τα αποδεικτικά αναφέρονται στα, αντίστοιχα προς κάθε θέση, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ και τους τίτλους γλωσσομάθειας, τα αποδεκτά δικαιολογητικά, όπως είναι αναγνωρισμένα την παρούσα περίοδο από το Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα στα αναφερόμενα στις Ενότητες Α1 και Α2 του προσαρτώμενου στην παρούσα Παραρτήματος Α’, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Γ. Συμπλήρωση και υποβολή της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης

Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις της προκήρυξης δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία προκηρύσσουν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, συμπληρώνουν και υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την μοριοδότησή τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων που αναφέρονται σε αντίστοιχα κριτήρια, προσόντα και ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ως ανωτέρω, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται μετά τη συμπλήρωσή της (δεν απαιτείται υπογραφή), προκειμένου να προσκομιστεί ή αποσταλεί ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα, όπως περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή της ειδικής αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση ως εκπρόθεσμη.

Η μη έκδοση και σύνταξη των δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 καθιστά απαράδεκτη την αίτηση του υποψηφίου.

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν. 2643/1998.

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της ειδικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της.

Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Μόνο σε μία (1) Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας (1) ειδικών αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος.

Μόνο για μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.), ήτοι επιλέγουν μόνο μία εκ των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. ή Υ.Ε. Η σώρευση στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Μόνο για μία (1) κατηγορία προστασίας. Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, τέκνων αναπήρων πολέμου, τριτέκνων), επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα. Η σώρευση στην ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας του ν. 2643/1998 συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ν. 2643/1998


Α. ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί και συνταχθεί μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) ημερών η οποία ισχύει για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων και όχι πέραν αυτής. Από αυτήν την προθεσμία έκδοσης των δικαιολογητικών εξαιρούνται αποκλειστικά τα δικαιολογητικά των σημείων Β.1 και Γ.1 του άρθρου 4 της παρούσας εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένα οι λόγοι για κίνηση της διαδικασίας που περιγράφεται στις περιπτώσεις Β.1.β., Β.1.γ και Γ.1.β., Γ.1.γ., καθώς και το δικαιολογητικό του πρώτου εδαφίου του σημείου Δ.1 εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένα οι αναφερόμενες στο σημείο Δ.1 περιπτώσεις.

Η μη έκδοση και σύνταξη των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ως άνω οριζόμενες προθεσμίες και εξαιρέσεις, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση του υποψηφίου. Τα γεγονότα που πιστοποιούνται στα δικαιολογητικά (όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσοστό αναπηρίας) θα πρέπει επίσης να βεβαιώνονται στην ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι αληθή και ακριβή κατά την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, ο υποψήφιος την εκτυπώνει και, αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.:

(α) Εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, με ορθά συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα πεδία (δεν χρειάζεται υπογραφή).
(β) Τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 και 4 δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
(γ) Έντυπο «Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών», το οποίο περιέχεται στο παράρτημα Γ’ της παρούσας, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις αναφερόμενες σε αυτό οδηγίες.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της παραπάνω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών από τους προστατευόμενους, αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των σαράντα (40) ημερών. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Από την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία εξαιρούνται τα δικαιολογητικά των σημείων Β.1 και Γ.1 του άρθρου 4 της παρούσας, που εκδίδονται από το Κ.Ε.Π.Α. όταν συντρέχουν οι λόγοι για κίνηση της διαδικασίας που περιγράφεται στις περιπτώσεις Β.1.β., Β.1.γ και Γ.1.β., Γ.1.γ., καθώς και το δικαιολογητικό του πρώτου εδαφίου του σημείου Δ.1 εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένα οι αναφερόμενες στο σημείο Δ.1 περιπτώσεις.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. μοριοδοτούν τις αιτήσεις των υποψηφίων ή τις απορρίπτουν, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, τόσο αυτά που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες προστασίας, όσο και αυτά που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες προστασίας, με την ακόλουθη μορφή:

(α) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του ελληνικού δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα:

Υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οι υπηρεσίες και οι φορείς της παρούσας περίπτωσης συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες και τους φορείς του ελληνικού δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Δικαστήρια όλων των βαθμών της ημεδαπής, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο ελληνικό κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ημεδαπής που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

(β) Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις απόδειξης γνώσης Η/Υ της ημεδαπής:

Υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

(γ) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής (ήτοι αυτά που δεν έχουν εκδοθεί από φορείς του ελληνικού δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αναφέρονται στην περίπτωση (α)) εξαιρουμένων των εγγράφων της ανωτέρω περίπτωσης (β):

Υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, είτε από αντίγραφα εγγράφων (φωτοαντίγραφα) τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε από πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της προηγούμενης περίπτωσης (α) (όπως απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

(δ) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές:

Υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί (τα φωτοαντίγραφα) από δικηγόρο [άρθρο 1, ν. 4250/2014 (Α’ 74)]. Τα εν λόγω ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται η προσκόμιση απλών, μη επικυρωμένων, φωτοαντιγράφων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), σύμφωνα με τις οποίες, εάν, κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικού ή άλλου ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή χάνεται η προστασία του ν. 2643/1998 για τον αιτούντα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 όλοι οι προστατευόμενοι ανεξαρτήτως κατηγορίας προστασίας, είναι τα εξής:

1. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευομένου (αιτούντος).

2. Τίτλος ή τίτλοι σπουδών καθώς και όλα τα λοιπά αποδεικτικά τυπικών προσόντων (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά), που απαιτούνται από την αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα.

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, προσκομίζονται και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα, άλλως ο τίτλος σπουδών δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υτίτλοι γλωσσομάθειας

Σε ό, τι αφορά ειδικότερα τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τα αποδεκτά δικαιολογητικά, όπως είναι αναγνωρισμένα την παρούσα περίοδο από το Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβάνονται στα αναφερόμενα στην Ενότητα Α1 του Παραρτήματος Α’.

Σε ό, τι αφορά ειδικότερα τους τίτλους γλωσσομάθειας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας) κατατίθεται αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας ο οποίος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αναφερόμενα στην Ενότητα Α2 του Παραρτήματος Α’.

Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τον τρόπο που ρητά αναφέρεται στην Ενότητα Α2 του Παραρτήματος Α’.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Όλοι οι αιτούντες υποβάλλουν πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01-08-2021, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά και όχι σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «σύζυγος», νοείται και το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προσκομίζει πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01-08-2021 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), της δικής του οικογένειας, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της εν λόγω οικογένειας.

Εάν ο αιτών είναι διαζευγμένος προσκομίζει επιπλέον και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου ή το συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσης του συμφώνου συμβίωσης.

Εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων σε αυτόν.

Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, σε ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 και ανάλογα με την κατηγορία προστασίας βάσει της οποίας υποβάλλουν αίτηση, οι αιτούντες, οφείλουν να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου κατά περίπτωση

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ορφανός, έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του.

Στην περίπτωση που ο αιτών βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας, προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021 Προσκομίζεται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προστατευόμενο (αιτούντα), από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2020. Ήτοι υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανηλίκων τέκνων τους.

Σε περίπτωση που ο αιτών απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει εκκαθαριστικό σημείωμα της πατρικής του οικογένειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, προκειμένου να υπολογισθεί ο αριθμός των μορίων του υποψηφίου βάσει της οικονομικής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας.

Δικαιολογητικά άλλου οικονομικού έτους δεν γίνονται δεκτά.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 (Α’ 31) για τις προκηρύξεις του ν. 2643/1998 έτους 2021 λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Το αφορολόγητο ποσό φυσικών προσώπων ισούται με 0.

Ως φορολογητέο εισόδημα λογίζεται το εκάστοτε οριζόμενο για τον γενικό πληθυσμό.

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.

Όσον αφορά την εγγραφή στο Μητρώο ανέργων βάσει της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) προσώπων τα οποία έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος, απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, όσον αφορά την περίπτωση των δικηγόρων, απαιτείται επιπλέον η διαγραφή από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

8. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., για τον/τη σύζυγο (εφόσον ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η), η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

10. Όλοι οι αιτούντες υποβάλλουν υποχρεωτικά τα απαιτούμενα για τον διορισμό δικαιολογητικά στις θέσεις της προτίμησής τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα.

11. Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, κάθε υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4, ανάλογα με την κατηγορία προστασίας στην οποία ανήκει.

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου από την παρούσα απόφαση προβλέπεται η υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.

Εφόσον η Υπεύθυνη Δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημοσίου, η οποία φέρει μοναδικό αριθμό επαλήθευσης, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε δύο (2) κατηγορίες προστασίας, υποχρεωτικά προσκομίζει τα ειδικότερα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών προστασίας, προκειμένου να λάβει προσαύξηση στα μόρια που συγκεντρώνει από την κύρια κατηγορία προστασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

Τα ειδικότερα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι υποψήφιοι ανά κατηγορία προστατευομένων από τον ν. 2643/1998 προσώπων είναι τα εξής:

Α. Κατηγορία ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Πολύτεκνος γονέας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης είτε από διαφορετικούς γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης, είτε τα απέκτησε εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 είναι εκείνο που έχει τουλάχιστον τρία (3) ζώντα αδέλφια. Ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας θεωρούνται και τα τέκνα του πολύτεκνου γονέα που μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια, σύμφωνα με την 362/2007 ομόφωνη γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν επιπλέον των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 και τα δικαιολογητικά Α.1 έως και Α.2 ως εξής:

Α.1. Πρόσφατα, εκδοθέντα μετά την 01-08-2021, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως πολύτεκνου γονέα ή ως τέκνου πολύτεκνου γονέα για την εφαρμογή του ν. 2643/1998.

A.2. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι πολύτεκνος γονέας, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από την/τον γονέα μετά της οποίας/οποίου απέκτησε τέσσερα (4) και άνω τέκνα, τα οποία είναι ζώντα, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα ενήλικα τέκνα του, με τις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο πολύτεκνου γονέα, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από τους πολύτεκνους γονείς του ή τον πολύτεκνο γονέα του καθώς και από τα ενήλικα αδέλφια του (αμφιθαλή και ετεροθαλή), οι οποίοι υπάγονται στην προστασία του ν. 2643/1998, με τις οποίες αυτοί δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Εάν κάποιο από τα προαναφερθέντα στην παρούσα περίπτωση Α.2. πρόσωπα, πλην του αιτούντος, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των πολυτέκνων, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας πολυτέκνων, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.

Στην περίπτωση όπου υφίσταται αδυναμία προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα περίπτωση Α.2. πρόσωπα, και επιπλέον υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τα εν λόγω πρόσωπα υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημοσίου, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (ενδεικτικά: άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.

Β. Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν επιπλέον των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 και τα δικαιολογητικά Β.1, Β.2 και Β.3 ως εξής:

Β.1.α. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εκδοθείσα με βάση τον ειδικό συνταχθέντα Πίνακα χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998.

Για τις περιπτώσεις αποφάσεων της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α που εκδόθηκαν έως την 16η/08/2018, αυτές εκδίδονταν με βάση τον Πίνακα με τίτλο «Παθήσεις/Βλάβες χαρακτηρισμένες, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση», ο οποίος κοινοποιήθηκε στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ ως επισυναπτόμενος στην υπ’ αρ.6/15 Εγκύκλιο (υπό στοιχεία Π51/2/04-02-2015) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την 17η/08/2018 και μετά, οι αποφάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. εκδίδονται με βάση τον Πίνακα στην υπό στοιχεία Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018 (Β’ 3451) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την ανωτέρω απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):

(i) Προσδιορίζεται η πάθηση/εις ή βλάβη/ες (χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική) του αιτούντος και

(ii) Προσδιορίζεται επακριβώς το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος. Το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.

Το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται και η αίτηση μοριοδοτείται αποκλειστικά βάσει του ποσοστού αναπηρίας που αναγράφεται στην απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. η οποία διαθέτει τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία (i) και (ii).

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου πρέπει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.

Ο υποψήφιος, την περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων, καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998 το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση αναπηρίας που διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

Β.1.β. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία δεν έχει εκδοθεί με βάση τον ειδικό συνταχθέντα Πίνακα χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998:

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για υποβολή υποψηφιότητας ως προστατευόμενος της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του ν. 2643/1998, διαθέτει μεν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. η οποία την περίοδο υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων αναφέρει ότι βρίσκεται σε ισχύ, αλλά η γνωμάτευση αυτή δεν έχει εκδοθεί με βάση τον προαναφερόμενο Πίνακα:

καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998 το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση αναπηρίας που διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ., τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα), την οποία διαθέτει.

Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε τη γνωμάτευση, προκειμένου η υγειονομική επιτροπή να εκδώσει γνωμάτευση με βάση τον Πίνακα της υπό στοιχεία Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018 (Β’ 3451) υπουργικής απόφασης.
Κανενός είδους παράβολο δεν καταβάλλεται για την κρίση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α..

Η γνωμάτευση εισάγεται προς εξέταση με βάση τον ανωτέρω Πίνακα κατά την πρώτη, μετά την παραλαβή του αντιγράφου της, συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.. Δύναται να διενεργείται έλεγχος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998.

Η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης από τον Ο.Α.Ε.Δ., η γνωμάτευση αυτή συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αιτούντος, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).

Β.1.γ. Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.

Γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για υποβολή υποψηφιότητας ως προστατευόμενος της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του ν. 2643/1998, διαθέτει γνωμάτευση αναπηρίας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., η οποία την περίοδο υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων αναφέρει ότι βρίσκεται σε ισχύ,

καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998 το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση αναπηρίας που διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ.,

τη γνωμάτευση την οποία διαθέτει εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα).

Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης του Ι.Κ.Α. στην αντίστοιχη υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. προκειμένου η υγειονομική επιτροπή να διαπιστώσει με βάση τον Πίνακα της υπό στοιχεία Φ.80100/οικ.41847/2496/02-08-2018 (Β’ 3451) υπουργικής απόφασης αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου, όπως αναγράφεσαι στην ισχύουσα γνωμάτευση ΙΚΑ περιλαμβάνεται ή όχι στις παθήσεις του Πίνακα αυτού και να αποφανθεί σχετικά.

Κανενός είδους παράβολο δεν καταβάλλεται για την κρίση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α..

Η γνωμάτευση του Ι.Κ.Α. εισάγεται προς εξέταση κατά την πρώτη, μετά την παραλαβή του αντιγράφου της, συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.. Δύναται να διενεργείται έλεγχος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998. Η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. διαβιβάζει αμελλητί τη Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., η γνωστοποίηση αυτή συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αιτούντος, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).

Σε κάθε περίπτωση (Β.1.α, Β.1.β και Β.1.γ), οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της μοριοδότησης της αίτησης του υποψηφίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας. Β.2. Πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος του άρθρου 3, ο αιτών υποβάλλει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας, εκδοθέν μετά την 01-08-2021, ανεξαρτήτως της δικής του οικογενειακής κατάστασης. Β.3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του αιτούντος (γονείς, αδέλφια, σύζυγος), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία είναι διαζευγμένο, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση και από τον/την πρώην σύζυγο.

Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται:

Άτομο που (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.

Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο δεν προτίθεται κατά το παρόν να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του, το πρόσωπο αυτό υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αναφέρει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό.

Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας των ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.

Στην περίπτωση όπου υφίσταται αδυναμία προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα στο παρόν σημείο Β.3 πρόσωπα, και επιπλέον υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τα εν λόγω πρόσωπα υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημοσίου, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως: άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.

Γ. Κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑμεΑ
(αδελφός, σύζυγος ή γονέας ατόμου με αναπηρία)

Στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ, για την εφαρμογή του ν. 2643/1998, υπάγονται όσοι έχουν αδελφό-ή, σύζυγο ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Στην περίπτωση που το άτομο με αναπηρία από το οποίο αντλείται η προστασία (αδελφός-ή, σύζυγος ή τέκνο του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, το ποσοστό αναπηρίας αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν επιπλέον των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Γ.1.α. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ, εκδοθείσα με βάση τον ειδικό συνταχθέντα Πίνακα χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998.

Για τις περιπτώσεις αποφάσεων της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α που εκδόθηκαν έως την 16η/08/2018, αυτές εκδίδονταν με βάση τον Πίνακα με τίτλο «Παθήσεις/Βλάβες χαρακτηρισμένες, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση», ο οποίος κοινοποιήθηκε στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ ως επισυναπτόμενος στην υπ’ αρ. 6/15 Εγκύκλιο (υπό στοιχεία Π51/2/04-02-2015) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την 17η/08/2018 και μετά, οι αποφάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. εκδίδονται με βάση τον Πίνακα στην υπό στοιχεία Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018 (Β’ 3451) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την ανωτέρω απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):

(i) Προσδιορίζεται η πάθηση/εις ή βλάβη/ες (χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική) του ως άνω ατόμου με αναπηρία και

(ii) Προσδιορίζεται επακριβώς το ποσοστό αναπηρίας ως άνω ατόμου με αναπηρία. Το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να είναι 67% και άνω, ενώ αρκεί να είναι τουλάχιστον 50% εφόσον το άτομο με αναπηρία από το οποίο αντλείται η προστασία, πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό.

Το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται και η αίτηση μοριοδοτείται αποκλειστικά βάσει του ποσοστού αναπηρίας που αναγράφεται στην απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. η οποία διαθέτει τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία (i) και (ii).

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου πρέπει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. του ατόμου με αναπηρία να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.

Ο υποψήφιος, την περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων, καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998 το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση αναπηρίας που διαθέτει το άτομο με αναπηρία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

Γ.1.β. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία δεν έχει εκδοθεί με βάση τον ειδικό συνταχθέντα Πίνακα χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998:

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για υποβολή υποψηφιότητας ως προστατευόμενος της κατηγορίας Έμμεση ΑμεΑ του ν. 2643/1998, διαθέτει μεν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για το άτομο με αναπηρία, η οποία την περίοδο υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων αναφέρει ότι βρίσκεται σε ισχύ, αλλά η γνωμάτευση αυτή δεν έχει εκδοθεί με βάση τον προαναφερόμενο Πίνακα:

-καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998 το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση αναπηρίας που διαθέτει το άτομο με αναπηρία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

-προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα), την οποία διαθέτει το άτομο με αναπηρία.

Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε τη γνωμάτευση, προκειμένου η υγειονομική επιτροπή να εκδώσει γνωμάτευση με βάση τον Πίνακα της υπό στοιχεία Φ.80100/οικ.41847/2496/ 02-08-2018 (Β’ 3451) υπουργικής απόφασης.

Δεν καταβάλλεται κανενός είδους παράβολο για την κρίση της υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..

Η γνωμάτευση εισάγεται προς εξέταση κατά την πρώτη, μετά την παραλαβή του αντιγράφου της, συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.. Δύναται να διενεργείται έλεγχος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998.

Η γραμματεία της ως άνω Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης από τον Ο.Α.Ε.Δ., η γνωμάτευση αυτή συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αιτούντος, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).

Γ.1.γ. Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του ατόμου από το οποίο ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 67% και άνω. Στην περίπτωση που το άτομο με αναπηρία από το οποίο αντλείται η προστασία (αδελφόςή, σύζυγος ή τέκνο του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, το ποσοστό αναπηρίας αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.

Γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του ατόμου από το οποίο ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), κατά τα ανωτέρω.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για υποβολή υποψηφιότητας ως προστατευόμενος της κατηγορίας Έμμεση ΑμεΑ του ν. 2643/1998, διαθέτει γνωμάτευση αναπηρίας του ατόμου από το οποίο ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., η οποία την περίοδο υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων αναφέρει ότι βρίσκεται σε ισχύ:

-καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998 το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση αναπηρίας που διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

-προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ., τη γνωμάτευση την οποία διαθέτει εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα).

Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης του Ι.Κ.Α. στην αντίστοιχη υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. προκειμένου η υγειονομική επιτροπή να διαπιστώσει με βάση τον Πίνακα της υπό στοιχεία Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018 (Β’ 3451) υπουργικής απόφασης αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου, όπως αναγράφεσαι στην ισχύουσα γνωμάτευση Ι.Κ.Α. περιλαμβάνεται ή όχι στις παθήσεις του Πίνακα αυτού και να αποφανθεί σχετικά.

Δεν καταβάλλεται κανενός είδους παράβολο για την κρίση της υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.

Η γνωμάτευση του Ι.Κ.Α. εισάγεται προς εξέταση κατά την πρώτη, μετά την παραλαβή του αντιγράφου της, συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.. Δύναται να διενεργείται έλεγχος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998. Η γραμματεία της ως άνω Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. διαβιβάζει αμελλητί τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., η γνωστοποίηση αυτή συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αιτούντος, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).

Σε κάθε περίπτωση (Γ.1.α, Γ.1.β και Γ.1.γ), οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της μοριοδότησης της αίτησης του υποψηφίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας. Γ.2. Στην περίπτωση που, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ του ν. 2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν ο σύζυγος ή το τέκνο πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (Γ.1α, Γ.1.β, Γ.1.γ) για το πρόσωπο αυτό.

Γ.3. Πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος του άρθρου 3, ο αιτών υποβάλλει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν μετά την 01-08-2021:

Της πατρικής οικογένειας του αιτούντος όταν ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ από τον/την αδελφό/ή του.

Της πατρικής οικογένειας του/της συζύγου της/του αιτούντος, όταν ο αιτών αντλεί την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ από την/τον σύζυγό του/της.

Γ.4. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από τους γονείς, τα αδέλφια και τον/την σύζυγο (νυν/πρώην) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία από τα οποία ο αιτών αντλεί προστασία, με τις οποίες δηλώνεται: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Σε περίπτωση που ο αιτών θεμελιώνει προστασία από την/τον σύζυγό του/της, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των γονέων και των αδελφών της/του συζύγου με αναπηρία.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.

Γ.5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία, από το οποίο ή τα οποία αντλείται η προστασία, εφόσον το άτομο αυτό δύναται να συμπληρώσει και να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 ως υπαγόμενο στην κατηγορία προστασίας ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Στην περίπτωση όπου υφίσταται αδυναμία προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στα σημεία Γ.4 και Γ.5, πρόσωπα, και επιπλέον υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τα εν λόγω πρόσωπα υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημοσίου, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.

Δ. Κατηγορία ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν επιπλέον των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 και το δικαιολογητικό του πρώτου εδαφίου του ακόλουθου σημείου Δ.1.

Εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις του σημείου Δ.1, οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν κατά περίπτωση και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στα σημεία Δ.2 ή Δ.3:

Δ.1. Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών ανήκει στην κατηγορία γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

Δ.1.α. Στην περίπτωση των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον αυτά δεν κατέχουν ήδη πιστοποιητικό αναγνώρισης Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχίες) της Χώρας ούτε την προαναφερθείσα Βεβαίωση της Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (πρώτο εδάφιο του σημείου Δ.1.), μεριμνούν για την υποβολή αιτήματος, θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής, για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού αναγνώρισης Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, το αργότερο έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998.

Μετά την έκδοση και την παραλαβή του εν λόγω πιστοποιητικού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη, αμελλητί, στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

i. Αντίγραφο του ως άνω πιστοποιητικού από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας,

ii. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα τους Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, καθώς και

iii. Tα υπόλοιπα απαιτούμενα από το ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.depatha.mil.gr (ενότητα «Οδηγός του πολίτη διαδρομή «Δικαιολογητικά» > «Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2643/98»), για να εκδοθεί από την Υπηρεσία αυτή βεβαίωση υπαγωγής στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δ.1.β. Στην περίπτωση των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον αυτά κατέχουν ήδη πιστοποιητικό αναγνώρισης Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχίες) της Χώρας αλλά δεν κατέχουν την προαναφερθείσα Βεβαίωση της Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (πρώτο εδάφιο του σημείου Δ.1), πρέπει να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη, το αργότερο έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998, στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

i. Αντίγραφο του ως άνω πιστοποιητικού από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχίες) της Χώρας,
ii. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα τους Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, καθώς και
iii. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα από το ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.depatha.mil.gr (ενότητα «Οδηγός του πολίτη διαδρομή «Δικαιολογητικά» > «Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2643/98»), για να εκδοθεί από την Υπηρεσία αυτή βεβαίωση υπαγωγής στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του ν. 4778/2021 (Α’ 26). Η αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δ.1.γ. Στην περίπτωση των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον αυτά κατέχουν ήδη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2643/1998 εκδοθείσα από την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέπει το αργότερο έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998, να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

i. Την ως άνω βεβαίωση της Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατέχουν,
ii. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα τους Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, καθώς και
iii. Αίτησή τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς αυτήν την Υπηρεσία για να τεθεί στη βεβαίωση ειδική σφραγίδα από την Υπηρεσία ότι ισχύει για την υπαγωγή του προστατευομένου στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει. Δ.1.δ. Στην περίπτωση των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον διαθέτουν πράξη κανονισμού πολεμικής σύνταξης του γονέα τους αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας του γονέα τους εξαιτίας της συμμετοχής του στην Εθνική Αντίσταση, αλλά δεν κατέχουν την προαναφερθείσα Βεβαίωση της Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (πρώτο εδάφιο του σημείου Δ.1), πρέπει, το αργότερο έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998, να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη, στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

i. Αντίγραφο πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης του γονέα τους αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας του γονέα τους εξαιτίας της συμμετοχής του στην Εθνική Αντίσταση, για να εκδοθεί από την εν λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βεβαίωση υπαγωγής στην περίπτωση γ’ παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, και

ii. Αίτησή τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς αυτήν την Υπηρεσία για να τεθεί στη βεβαίωση ειδική σφραγίδα από την Υπηρεσία ότι ισχύει για την υπαγωγή του προστατευομένου στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

Δ.1.ε. Στην περίπτωση των τέκνων των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον τα τέκνα κατέχουν ήδη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2643/1998 εκδοθείσα από την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, πρέπει το αργότερο έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998, να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

i. Την ως άνω βεβαίωση που κατέχουν,

ii. Αντίγραφο πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης του γονέα τους αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας του γονέα τους εξαιτίας της συμμετοχής του στην Εθνική Αντίσταση, και

iii. Αίτησή τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς αυτήν την Υπηρεσία για να εκδοθεί από την εν λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βεβαίωση υπαγωγής στην περίπτωση γ’ του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

Δ.2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για υποβολή υποψηφιότητας ως τέκνο Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, ανήκει στην προαναφερθείσα περίπτωση Δ.1.α. και έχει μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη υποβολή του αναφερομένου σε αυτήν την περίπτωση αιτήματος έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής του για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία προκειμένου να παραλάβει από την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο του σημείου Δ.1. βεβαίωση εντός της τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Ο υποψήφιος, την περίοδο κατάθεσης των δικαιολογητικών, μεριμνά για την εμπρόθεσμη προσκόμιση ή ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών της υποψηφιότητάς του, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, εξαιρουμένης της Βεβαίωσης Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών ανήκει στην κατηγορία γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος συμπεριλαμβάνει απλό φωτοαντίγραφο του αναφερόμενου στην προαναφερθείσα περίπτωση Δ.1.α. αιτήματος προς την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, το οποίο θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998.

Ο υποψήφιος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παραλαβή της ως άνω απαραίτητης βεβαίωσης από την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τους υποψηφίους της κατηγορίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, την προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη, αμελλητί, στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ..Η εν λόγω βεβαίωση γίνεται αποδεκτή και μετά το πέρας της τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, ως απαραίτητη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας.

Δ.3. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για υποβολή υποψηφιότητας ως τέκνο Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, ανήκει στις προαναφερθείσες περιπτώσεις Δ.1.β, Δ.1.γ, Δ.1.δ ή Δ.1.ε και έχει μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη υποβολή του αναφερομένου σε αυτές τις περιπτώσεις αιτήματος προς την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής του για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998, αλλά δεν έχει παραλάβει από την Υπηρεσία αυτή την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο του σημείου Δ.1. βεβαίωση εντός της τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Ο υποψήφιος, την περίοδο κατάθεσης των δικαιολογητικών, μεριμνά για την εμπρόθεσμη προσκόμιση ή ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών της υποψηφιότητάς του, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, εξαιρουμένης της Βεβαίωσης Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών ανήκει στην κατηγορία γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος συμπεριλαμβάνει απλό φωτοαντίγραφο του αναφερομένου στις προαναφερθείσες περιπτώσεις Δ.1.β, Δ.1.γ, Δ.1.δ ή Δ.1.ε αιτήματος προς την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή σε προκήρυξη του ν. 2643/1998.

Ο υποψήφιος, μετά την παραλαβή από την Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ως άνω απαραίτητης βεβαίωσης για τους υποψηφίους της κατηγορίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (πρώτο εδάφιο του σημείου Δ.1), την προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη, αμελλητί, στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ.. Η εν λόγω βεβαίωση γίνεται αποδεκτή και μετά το πέρας της τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, ως απαραίτητη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού.

Ε. Κατηγορία ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιπών προστατευομένων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν επιπλέον των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 και τα δικαιολογητικά E.1 έως και E.2:

Ε.1. Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος-αιτών ανήκει στην κατηγορία δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998. Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού.

Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ν. 1648/1986 (Α’ 147), ο προστατευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευομένου στον ν. 2643/1998.

Ε.2. Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Δήμων για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με τον ν. 1487/1950 (Α’ 179), (όπως χορήγηση άδειας λειτουργίας περιπτέρου, κυλικείου) από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του ν. 1487/1950.

ΣΤ. Κατηγορία ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ (-ΩΝ) ΓΟΝΕΑ (-ΩΝ)

Τρίτεκνος γονέας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998, μετά την τροποποίηση από το άρθρο 19 του ν. 4368/2016 και το άρθρο δέκατο όγδοο του ν. 4411/2016, είναι ο γονέας που έχει τρία (3) ζώντα τέκνα, είτε τα απέκτησε από ένα γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης είτε από διαφορετικούς γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης, είτε τα απέκτησε εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 είναι εκείνο που έχει δύο (2) ζώντα αδέλφια. Ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας θεωρούνται και τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα που μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια, κατ’ αναλογία με την 362/2007 ομόφωνη γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που αφορούσε την περίπτωση των τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν επιπλέον των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 και τα δικαιολογητικά ΣΤ.1 έως και ΣΤ.2:

ΣΤ.1. Πρόσφατα, εκδοθέντα μετά την 01-08-2021, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως τρίτεκνου γονέα ή ως τέκνου τρίτεκνου γονέα για την εφαρμογή του ν. 2643/1998.

ΣΤ.2. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι τρίτεκνος γονέας, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από την/τον σύζυγο μετά της οποίας/οποίου απέκτησε τρία (3) τέκνα, τα οποία είναι ζώντα, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα ενήλικα τέκνα του, με τις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνου γονέα, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από τους τρίτεκνους γονείς του ή τον τρίτεκνο γονέα του καθώς και από τα ενήλικα αδέλφια του (αμφιθαλή και ετεροθαλή), οι οποίοι υπάγονται στην προστασία του ν. 2643/1998, με τις οποίες αυτοί δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.

Εάν κάποιο από τα προαναφερθέντα στην παρούσα ενότητα πρόσωπα, πλην του αιτούντος, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των τριτέκνων, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας τριτέκνων, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.

Στην περίπτωση όπου υφίσταται αδυναμία προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα στο παρόν σημείο ΣΤ.2 πρόσωπα, και επιπλέον υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τα εν λόγω πρόσωπα υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημοσίου, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

1. Όλοι οι προστατευόμενοι πριν την τοποθέτησή τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην Επιτροπή αυτή απόσπασμα ποινικού Μητρώου.

2. Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, πριν την τοποθέτησή τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, προσκομίζουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή πρόσφατη βεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, προερχόμενη από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα Γενικού Νοσοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ..

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


1. Κατά του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης και εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευσή του στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..

Για το παραδεκτό της υποβολής ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με δέκα (10) ευρώ, το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εισερχόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www1.gsis. gr/sgsisapps/eparavolo, επιλέγοντας κατόπιν ανά πεδίο τα ακόλουθα:

«Φορέας Δημοσίου: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ.», «Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή Ένστασης σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998»,

«Τύπος Παραβόλου: [8153] Υποβολή Αίτησης Θεραπείας επί αποτελ. προκηρύξεων».

Ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου και να επισυνάψει την απόδειξη πληρωμής μαζί με την ένσταση, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει αποδεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα. Εάν η ένσταση απορριφθεί, το ποσό που κατέθεσε ο αιτών δεν επιστρέφεται.

2. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 νομού Αττικής θα εξεταστούν από την Α’ Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 2643/1998.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων των υπόλοιπων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 (πλην του νομού Αττικής) θα εξεταστούν από τη Β’ Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 2643/1998.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και για τις προκηρύξεις του ν. 2643/1998 έτους 2021, καταργείται η υπ’ αρ. 47852/2416/16-12-2014 (Β’ 3408) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 18 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης