Αποτελέσματα live αναζήτησης

55252/27-07-2021 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια
Αφορά : Οικονομική ενίσχυση αναδοχής: Διευκρινίσεις με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

55252/27-07-2021
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής


55252/27-07-2021 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα
55252/27-07-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελ. Απουσίδου
Μ. Ζώτου Μ. Βουβού
Τηλέφωνο: 210-5281181-2
e-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής.


Σχετ.: 1) το άρθρο 12 του ν.4538/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137 του ν.4808/2021 (Α' 101) και 2) η με αρ.Γ.Π.Δ11 οικ. 31720/24.05.2021 ΚΥΑ (Β' 2220), 3) η με Αριθμ. Δ11 οικ. 13734/538/26-03-2019 ΥΑ (Β' 1163) και 4) η με Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 (Β' 5855)

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4538/2018, χορηγείται στους ανάδοχους γονείς, οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες καθημερινές ανάγκες διαβίωσης του. Αρμόδιος Φορέας για την απόφαση χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης ή ανάκλησης είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

1. Προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ενεργή σχέση αναδοχής, δηλαδή από αναδοχή σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι ως αναδοχή ανηλίκου ορίζεται η ανάληψη από αναδόχους γονείς της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου, ο οποίος τελεί υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία από τρίτα πρόσωπα (άρθρα 1655 -1665 ΑΚ). Η αναδοχή ανηλίκου, ακόμη και όταν πέραν της καθημερινής φροντίδας συνοδεύεται από την μέρους ή συνόλου της επιμέλειας του ανηλίκου, δεν μεταβάλλει τις έννομες σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και των φυσικών γονέων, οι οποίοι παραμένουν φορείς της γονικής μέριμνας. Ως αναδοχή νοείται και η πραγματική φροντίδα που προηγείται της τελεσιδικίας της απόφασης για υιοθεσία, καθώς και η ανάθεση της επιμέλειας στους αναδόχους γονείς.

Επομένως, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται να υφίσταται αναδοχή σε ισχύ, και να υποβληθεί η αίτηση για την οικονομική ενίσχυση. Ειδικότερα ο ανάδοχος γονέας πρέπει σωρευτικά:

α) να έχει οριστεί ανάδοχος γονέας, στη βάση διαδικασίας σύστασης αναδοχής που προβλέπεται από τον ν. 4538/2018. Υπό την έννοια αυτή, σχέση αναδοχής συστήνεται με:
> Σύμβαση (άρθρο 10), ή
> Δικαστική απόφαση (άρθρο 11), ή
> Εισαγγελική διάταξη (άρθρο 12), ή
> Δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη ή διάταξη ανακριτή, στις περιπτώσεις του άρθρου 18.

Η πράξη σύστασης της αναδοχής, ανεξάρτητα από τη μορφή την οποία λαμβάνει, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση.

Επισημαίνεται ότι για αναδοχές που προϋπήρχαν του ν.4538/2018 και για τις οποίες η σύμβαση αναδοχής ήταν προφορική (ενδεικτικά: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής), και στην συνέχεια καταρτίστηκε και έγγραφη σύμβαση, ως ημερομηνία έναρξης της αναδοχής θεωρείται και καταχωρείται ως τέτοια η ημερομηνία της πραγματικής ανάληψης φροντίδας του παιδιού, όπως αυτή πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ..

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για το σύνολο των εν ισχύ αναδοχών, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία τους (βραχυχρόνια, μακροχρόνια, επείγουσα, συγγενική).

β) η αναδοχή να είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας (εφεξής ΠΣ Anynet). Ειδικότερα, το δικαίωμα χορήγησης αφορά καταχωρήσεις αναδοχών στο ανωτέρω Μητρώο, σε καθεστώς «επιτυχούς αναδοχής» ή «αναδοχής 2+ ανηλίκων (επιτυχούς)» ή «επείγουσας αναδοχής» ή «συγγενικής αναδοχής», και

γ) να υποβάλει αίτηση στο ΠΣ Anynet, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.anynet.gr. Σχετικά με τα απαραίτητα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης, βλ. κεφάλαια 3 έως 6 της παρούσας, κατά περίπτωση.

2. Δικαιούχοι και διάρκεια χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Ο ανάδοχος γονέας δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:
α) για κάθε παιδί σε αναδοχή, κάτω των 18 ετών,
β) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα στη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διατηρείται για όλη τη διάρκεια της αναδοχής,
γ) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ), αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις γ) και δ), επισημαίνεται ότι η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης παύει με τη λήξη του λόγου που θεμελιώνει το δικαίωμα χορήγησης (σπουδές ή/και στράτευση), ειδικότερα:
• από την 1η του μήνα που έπεται της λήξης του σχολικού η σπουδαστικού η ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών, προκειμένου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές ή φοιτητές,
• από την ημερομηνία λήξης της στρατιωτικής θητείας.
Σε κάθε περίπτωση, η χρονική περίοδος χορήγησης του επιδόματος μετά την ενηλικίωση, σε περιπτώσεις σπουδών ή/και στράτευσης λήγει με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26) ηλικίας του αναδεχόμενου ατόμου.

3. Διαδικασία υποβολής της αίτησης για ανήλικους αναδεχόμενους


Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, απευθείας από τον ωφελούμενο - ανάδοχο γονέα, στο ΠΣ Anynet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anynet.gr με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

Με την είσοδο του αιτούντα στο Π.Σ. Anynet, στις αιτήσεις του εμφανίζεται πλέον η επιλογή «Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» .

Εάν κάποιος πολίτης δεν είναι ανάδοχος γονέας, μετά την επιλογή «Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν μπορείτε να αιτηθείτε επίδομα Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής διότι δεν υπάρχει αίτηση με εγκεκριμένη αναδοχή». Η επιλογή «Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» είναι ενεργή μόνο σε πολίτες που διαθέτουν καταχωρημένη αναδοχή στο Π.Σ. Anynet στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων (βλ. άνω κεφάλαιο 1.β.).

Στην περίπτωση αυτή, για την υποβολή της αίτησης του ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στα εξής τρία (3) βήματα:
Βήμα 1 : Επιλογή του πεδίου «Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής». Κατόπιν τούτου, μεταβαίνει αυτόματα στη σελίδα της Οικονομικής Ενίσχυσης της Αναδοχής.
Βήμα 2 : Στη σελίδα της Οικονομικής Ενίσχυσης της Αναδοχής, εμφανίζονται καταχωρημένα τα στοιχεία του παιδιού ή των παιδιών που βρίσκονται σε σχέση αναδοχής με τον ενδιαφερόμενο καθώς και ειδικό πεδίο «Νέα Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής». Με την επιλογή του πεδίου αυτού, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη σελίδα «Νέα Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».
Βήμα 3 : Στη σελίδα «Νέα Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», ο ενδιαφερόμενος επιλέγει από την προσυμπληρωμένη λίστα το ανάδοχο παιδί για το οποίο αιτείται την οικονομική ενίσχυση και συμπληρώνει τα λοιπά τρία πεδία: α) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), β) αριθμός κινητού τηλεφώνου και γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τέλος, επιλέγει το πεδίο «Υποβολή».

Για τα ανωτέρω τρία (3) βήματα υποβολής της αίτησης οικονομικής ενίσχυσης παρατίθενται τα σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στο Παράρτημα Ι, περίπτωση 1: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης, στον αιτούντα εμφανίζεται πλέον το μήνυμα «Η αίτηση Επιδόματος Οικονομική Ενίσχυση Αναδοχής δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε με επιτυχία» και η αίτησή του σημαίνεται ως «Εγκεκριμένη». (Για το ανωτέρω, παρατίθεται το σχετικό στιγμιότυπο οθόνης στο Παράρτημα Ι, περίπτωση 2: Διαδικασία έγκρισης Υποβολής Αίτησης).

Ο αιτών συμπεριλαμβάνεται πλέον στους δικαιούχους της βασικής κατηγορίας της Οικονομικής Ενίσχυσης (ως προς το ποσό της ενίσχυσης, βλ. κεφάλαιο 5 της παρούσας).

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που η αναδοχή αφορά ανήλικο με αναπηρία, ο δικαιούχος μπορεί να λάβει Προσαύξηση της Οικονομικής Ενίσχυσης, πέραν της βασικής, υπό τη μορφή Συμπληρωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη σήμανση της αίτησης ως «Εγκεκριμένης», προβαίνει στα εξής τρία (3) επιπλέον βήματα:

Βήμα 1 : Στη σελίδα της Εγκεκριμένης Αίτησης, επιλογή του πεδίου «Επεξεργασία». Με την επιλογή του πεδίου αυτού, ο δικαιούχος μεταβαίνει στη σελίδα «Προσαυξήματα Επιδόματος Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».
Βήμα 2 : Στη σελίδα «Προσαυξήματα Επιδόματος Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», ο δικαιούχος επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί το άτομο σε αναδοχή, ανάλογα με την περίπτωσή του. Οι επιλογές είναι:
α) Διατροφικό Νεφροπαθών,
β) Διατροφικό Μεταμόσχευσης,
γ) Αναπηρικό Προσαύξημα.

Όποιο πεδίο και αν επιλεγεί, θα πρέπει να τεκμηριωθεί υποχρεωτικά με την επισύναψη των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, για τη λήψη του Διατροφικού επιδόματος απαιτείται η επισύναψη, κατά περίπτωση:

α) Γνωμάτευσης ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικού Ιατρικού Κέντρου- Κλινικής, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης των συνεδριών αιμοκάθαρσης του ασθενούς.

β) Γνωμάτευσης ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, που θα βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

Επισημαίνεται ότι με τα ανωτέρω υπό α) και β) δικαιολογητικά, δεν αποδίδεται το βασικό προσαύξημα των 50€, για το οποίο απαιτείται σε κάθε περίπτωση πιστοποίηση των ΚΕΠΑ (άρθρο 5 παρ. 3). Σε περίπτωση που αυτή υφίσταται για τις ανωτέρω παθήσεις, αναρτάται στο Π.Σ. Anynet, προκειμένου να ληφθεί το βασικό προσαύξημα των 50€.

Για την περίπτωση γ) αναπηρικού προσαυξήματος, απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο αιτών θα έχει την δυνατότητα να αναρτήσει περισσότερες από μία πιστοποιήσεις ΚΕΠΑ. Αυτό απαιτείται εάν ισχύουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία πιστοποιήσεις ΚΕΠΑ, που με την κάθε μία πιστοποιείται διαφορετική πάθηση. Αν υπάρχουν περισσότερες πιστοποιήσεις για την ίδια πάθηση, αναρτάται η πιο πρόσφατη. Σε περίπτωση που για το αναδεχόμενο άτομο, υπάρχει ήδη διαθέσιμη στο Π.Σ. Anynet πιστοποίηση ΚΕΠΑ, τούτη θα εμφανίζεται αυτόματα στον αιτούντα κατά το Βήμα 2.

Βήμα 3 : Στο τέλος των παραπάνω βημάτων, ο δικαιούχος επιλέγει «Αποθήκευση». Μετά το στάδιο αυτό, η αίτηση επισημαίνεται ως «Σε αναμονή έγκρισης», ως προς το προσαύξημα της βασικής Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής. Κατόπιν διενέργειας των αναγκαίων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΑ, η αίτηση επισημαίνεται ως «Εγκεκριμένη» και ως προς το βασικό προσαύξημα της αναπηρίας (50€) και ως προς τα επιμέρους αναπηρικά προσαυξήματα (πχ όρασης, κίνησης κλπ).

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ θα βλέπουν την αναρτημένη πιστοποίηση και βάσει των στοιχείων της θα συμπληρώνουν σχετική ηλεκτρονική φόρμα περί των συγκεκριμένων προσαυξημάτων που δικαιούται ο αιτών. Η φόρμα αυτή είναι όμοια με την ηλεκτρονική φόρμα που υφίσταται για τα αναπηρικά επιδόματα, στις περιπτώσεις που το αίτημα βασίζεται σε φυσικό αρχείο πιστοποίησης (έγχαρτο/pdf).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η πιστοποίηση των ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος δύναται να επιλέξει το πεδίο «Θα ήθελα να αιτηθώ για πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ» και επιλέγει «Αποθήκευση». Μετά το στάδιο αυτό, η αίτηση επισημαίνεται ως «Σε αναμονή έγκρισης». Η επιλογή αυτή απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποβολή της σχετικής αίτησης στα Κέντρα Κοινότητας, καθώς με αυτήν αυτόματα θα ενεργοποιείται το σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ. Ακολούθως, ο αιτών θα πρέπει να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό του, για την σύνταξη εισηγητικού ιατρικού φακέλου. Για τους διαμένοντες στην Αττική, την Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, ο ιατρικός φάκελος συντάσσεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό, τα ΚΕΠΑ ενημερώνονται αυτόματα για την συμπλήρωσή του, ορίζουν ραντεβού για τον αιτούντα και τον ενημερώνουν σχετικώς. Για τις λοιπές περιοχές, ο ιατρικός φάκελος καταρτίζεται είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά (κατ' επιλογή του ιατρού) και ακολούθως ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει τον φάκελο αυτό στα ΚΕΠΑ, προκειμένου να οριστεί ραντεβού για αξιολόγηση.

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του επιδόματος αναδοχής ενημερωτικό υλικό, ενώ οι πολίτες θα μπορούν επιπλέον να απευθύνονται για σχετικές απορίες στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής τους. Όσοι έχουν ήδη επιλέξει το πεδίο «Θα ήθελα να αιτηθώ για πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ» και όσοι το επιλέξουν έως τέλος Αυγούστου 2021, ενημερώνονται από την πλατφόρμα με το εξής μήνυμα: «Θα ενημερωθείτε σύντομα για τις επόμενες ενέργειες». Πράγματι, τα άτομα αυτά θα λάβουν σύντομα σχετική ενημέρωση από το ΕΚΚΑ, με οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Δεν ζημιώνονται πάντως από αυτήν την αναμονή, καθώς το δικαίωμά τους εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης περί πιστοποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα περί αναδρομικοτήτων.

(Για τα ανωτέρω βήματα υποβολής αίτησης για χορήγηση Συμπληρώματος οικονομικής ενίσχυσης παρατίθενται τα σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στο Παράρτημα Ι, περίπτωση 3: Διαδικασία Υποβολής Συμπληρώματος της Οικονομικής Ενίσχυσης της Αναδοχής).

4. Διαδικασία υποβολής της αίτησης για ενήλικους αναδεχόμενους (περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, σπουδών και στρατιωτικής θητείας)

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του ν. 4538/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 137 του ν.4808/2021 (Α'101) η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής παρέχεται κατ' εξαίρεση σε ενήλικα αναδεχόμενα άτομα στις εξής περιπτώσεις:
α) αναδεχόμενου ατόμου με αναπηρία,
β) αναδεχόμενου ατόμου το οποίο σπουδάζει, και
γ) αναδεχόμενου ατόμου το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης συνεχίζεται καθ'όλη τη διάρκεια της αναδοχής, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση η χορήγηση ξεκινά και ολοκληρώνεται με βάση τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών και της στράτευσης και, σε κάθε περίπτωση, λήγει με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας του αναδεχόμενου ατόμου (βλ. άνω κεφάλαιο 2).
Και στις τρεις περιπτώσεις, η αίτηση υποβάλλεται από τον ανάδοχο γονέα. Η υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος γονέας λάμβανε οικονομική ενίσχυση αναδοχής για το αναδεχόμενο άτομο, πριν την ενηλικίωση του.

Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση αναδοχής ενηλίκου στις ανωτέρω τρεις περιπτώσεις προϋποθέτει ότι, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου, η πραγματική φροντίδα εξακολουθεί να ασκείται εν τοις πράγμασι από τον ανάδοχο, όπως αυτό προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού, η οποία αναρτάται στο Π.Σ. Anynet.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, απευθείας από τον ανάδοχο, στο Π.Σ. Anynet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε στο θέμα 3 της παρούσας. Ειδικότερα:
• Για την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης ενηλίκου σε αναδοχή με αναπηρία, ο αιτών ακολουθεί και τα τρία (3) επιπλέον βήματα που αναφέρθηκαν.
• Για την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω σπουδών ή στράτευσης, ο αιτών αποστέλλει στον κοινωνικό λειτουργό εποπτείας τις σχετικές βεβαιώσεις/ πιστοποιητικά (σπουδών ή στράτευσης), ώστε να αναρτηθούν στο Π.Σ. Anynet.

5. Κατηγορίες ποσού οικονομικής ενίσχυσης

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως:
α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €).
β. Για παιδιά με μία ή περισσότερες παθήσεις, η/οι οποία/ες έχει/ουν ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας, σε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375€).
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της περίπτωσης β' χορηγείται, βάσει της σχετικής πιστοποίησης ΚΕΠΑ, με την οποία πιστοποιείται οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας και για οποιαδήποτε πάθηση, ακόμη και όταν δεν τεκμηριώνεται βάσει αυτής η λήψη αναπηρικού προνοιακού επιδόματος.

Παράδειγμα 1
Παιδί σε αναδοχή με διαγνωσμένο πρόβλημα υγείας, που έχει πιστοποιηθεί από ΚΕΠΑ, με ποσοστό αναπηρίας 10%, δικαιούται επαυξημένη οικονομική ενίσχυση της αναδοχής κατά 50€, ήτοι συνολικά 375€. Το προσαύξημα αυτό καταβάλλεται είτε με την ανάρτηση της Πιστοποίηση Αναπηρίας των ΚΕΠΑ, είτε με την έκδοσή της κατόπιν της επιλογής «Θα ήθελα να αιτηθώ για πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ»
Προσαύξημα της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της περίπτωσης β' (375€) προσαυξάνεται κατά το πλήρες ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος, που χορηγείται ή δύναται να χορηγηθεί, λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α..
Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν περιοριστικά: α) στο είδος της πάθησης, β) στο ποσοστό αναπηρίας και γ) στις περιπτώσεις αλληλοαποκλεισμού των ενισχύσεων-επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου.

Παράδειγμα 2:

Για παιδί σε αναδοχή με σύνδρομο DOWN, βάσει πιστοποίησης ΚΕΠΑ σε ισχύ, με ποσοστό αναπηρίας 80%, ο δικαιούχος θα λάβει 325€ και 50€ και επιπλέον 527€ / δηλαδή συνολικά 902€. Το δικαίωμα του αναδεχόμενου στην οικονομική ενίσχυση ατόμων με σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση, αναστέλλεται καθ' όλο το διάστημα που λαμβάνεται η οικονομική ενίσχυση αναδοχής.

Παράδειγμα 3:
Για ενήλικο σε αναδοχή με αναπηρία όρασης 80%, βάσει πιστοποίησης ΚΕΠΑ σε ισχύ, που σπουδάζει και δεν εργάζεται, ο δικαιούχος θα λάβει 325€ και 50€ λόγω αναπηρίας και 697€ , δηλαδή συνολικά 1.072€ μηνιαίως.
Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο, δεν αποδίδεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί στο επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας, εφόσον ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι δικαιούχος ή δύναται να καταστεί δικαιούχος του αντίστοιχου εξωϊδρυματικού επιδόματος μέσω του ασφαλιστικού του φορέα (ΕΦΚΑ). Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ αλλά δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει από τον ασφαλιστικό του φορέα για το αναδεχόμενο τέκνο το επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας, τότε δικαιούται την αντίστοιχη προσαύξηση στο επίδομα αναδοχής, αφού αναρτήσει στο Π.Σ. Anynet τη σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα.

6. Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής της Οικονομικής Ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελεί την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, η πρώτη δε καταβολή πραγματοποιείται τον μήνα, που έπεται της έκδοσης της απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η αίτηση.

Αντίστοιχα, το ποσό της ενίσχυσης για κάθε μήνα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Όταν το δικαίωμα για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης αναγνωρίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του πλήρους ημερολογιακού μήνα, το ποσό υπολογίζεται με βάση τις ημέρες που αναγνωρίζεται το δικαίωμα.

Στην περίπτωση που η σύσταση της αναδοχής προηγείται χρονικά της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση, χρόνος έναρξης δικαιώματος της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο χρόνος σύστασης της αναδοχής, εάν αυτός έπεται της έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α. Εάν η σύσταση της αναδοχής προηγήθηκε της έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α., τότε χρόνος έναρξης του δικαιώματος της οικονομικής ενίσχυσης είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α. (26.5.2021). Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα δεν μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο του τρέχοντος της αίτησης οικονομικού έτους .

Παράδειγμα 4
Αναδοχή συστάθηκε 10.1.2021. Το αίτημα για οικονομική ενίσχυση αναδοχής υποβάλλεται 1.6.2021. Το δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση εκκινεί από 26.5.2021 (άρθρο 3 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.). Επομένως στην πρώτη καταβολή, η οποία θα γίνει 30.7.2021, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στον ανάδοχο αναδρομικά από 26.5.2021, δηλαδή 6/30 του επιδόματος για τον Μάιο και το συνολικό ποσό για τον Ιούνιο.

Παράδειγμα 5
Αναδοχή συστήνεται στις 20.8.2021. Το αίτημα για οικονομική ενίσχυση αναδοχής υποβάλλεται 1.9.2021. Το δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση εκκινεί από 20.8.2021 (άρθρο 3 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.). Επομένως στην πρώτη καταβολή, η οποία θα γίνει 29.10.2021, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στον ανάδοχο αναδρομικά από 20.8.2021, δηλαδή 12/31 του επιδόματος για τον Αύγουστο και το συνολικό ποσό για τον Σεπτέμβριο.

Παράδειγμα 6
Αναδοχή συστήνεται στις 20.8.2021. Το αίτημα για οικονομική ενίσχυση της περίπτωσης α' υποβάλλεται 1.2.2022. Το δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση εκκινεί από 01.01.2022 (άρθρο 5 παρ. 4 της Κ.Υ.Α.). Επομένως στην πρώτη καταβολή, η οποία θα γίνει 31.3.2022, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στον ανάδοχο αναδρομικά από 01.01.2022, δηλαδή συνολικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Χρόνος έναρξης δικαιώματος στην βασική προσαύξηση των 50€ και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 2 του άρθρου 5: το δικαίωμα εκκινεί από την ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας, σύμφωνα με την πιστοποίηση των ΚΕΠΑ (άρθρο 5 παρ. 4). Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας ΔΕΝ θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της πιστοποίησης (η ημερομηνία του εγγράφου) αλλά η ημερομηνία που σημειώνεται στο κυρίως κείμενο της πιστοποίησης.

Παράδειγμα:
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 67% ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΤΕ ΕΚΑΤΟ, κατά ιατρική πρόβλεψη από 01/04/2019 έως 31/03/2022
Επιπλέον, το δικαίωμα δεν ανατρέχει (α) σε χρόνο προγενέστερο του τρέχοντος, της αίτησης, οικονομικού έτους και της έναρξης της αναδοχής (παρ. 4 άρθρου 5) (β) σε χρόνο προ της έναρξης ισχύος της ΚΥΑ (26.5.2021).

Παράδειγμα 7:

Σε περίπτωση που ανάδοχο τέκνο πάσχει από αναπηρία και έχει λάβει πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, όπου σημειώνεται ότι η αναπηρία πιστοποιείται από την 1 Ιανουαρίου 2021, και τοποθετείται σε αναδοχή στις 10 Μαρτίου 2021 και υποβάλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση και αναπηρικό προσαύξημα τον Ιούνιο του 2021, τότε θα λάβει το αναπηρικό προσαύξημα αναδρομικά από την 26/5/2021 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

Παράδειγμα 8:

Σε περίπτωση που ανάδοχο τέκνο πάσχει από αναπηρία και έχει λάβει πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, όπου σημειώνεται ότι η αναπηρία πιστοποιείται από την 1 Ιανουαρίου 2021, έχει τοποθετηθεί σε αναδοχή τον Δεκέμβριο του 2020 και υποβάλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση και αναπηρικό προσαύξημα τον Ιούνιο του 2021 τότε θα λάβει το αναπηρικό προσαύξημα αναδρομικά από την 26/5/2021 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

Παράδειγμα 9:

Σε περίπτωση που για τέκνο σε αναδοχή από τον Ιούλιο 2021, υποβληθεί αίτηση για οικονομική ενίσχυση τον Σεπτέμβριο του 2021 και υποβληθεί αίτημα για το προσαύξημα με ανάρτηση της πιστοποίησης ΚΕΠΑ με την οποία πιστοποιείται αναπηρία από τον Σεπτέμβριο του 2017, η οικονομική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης θα χορηγηθεί αναδρομικά από τον Ιούλιο 2021 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ).

Παράδειγμα 10:
Σε περίπτωση που για τέκνο σε αναδοχή από τον Ιούλιο 2021, υποβληθεί αίτηση για οικονομική ενίσχυση και για αναπηρικό προσαύξημα τον Σεπτέμβριο του 2021 με ταυτόχρονο αίτημα έκδοσης πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, η οποία θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2022 και με την οποία πιστοποιείται αναπηρία από τον Σεπτέμβριο του 2021, η βασική οικονομική ενίσχυση των 325€ θα ξεκινήσει να χορηγείται από 31.10.2021, αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2021 ενώ τα προσαυξήματα ξεκινήσουν να χορηγούνται από 28.2.2022, αναδρομικά από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Παράδειγμα 11:
Σε περίπτωση που για τέκνο σε αναδοχή από 10.7.2022, υποβληθεί αίτηση για οικονομική ενίσχυση τον Σεπτέμβριο του 2022 και υποβληθεί αίτημα για το προσαύξημα τον Οκτώβριο του 2022, με ταυτόχρονο αίτημα έκδοσης πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, η οποία θα εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2022 και με την οποία πιστοποιείται αναπηρία από τον Σεπτέμβριο του 2019, τόσο η βασική οικονομική ενίσχυση των 325€ όσο και τα αναπηρικά προσαυξήματα θα χορηγηθούν αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2022 (άρθρο 5 παρ. 4). Έτσι, στις 31.10.2022 θα καταβληθούν τα 22/31 των 325€ για τον μήνα Ιούλιο, για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο θα καταβληθούν από 325€, ενώ στις 31.01.2023 θα καταβληθούν 325€ για τον Δεκέμβριο του 2022, και επιπλέον 22/31 των προσαυξημάτων (για τον Ιούλιο 2022) και προσαυξήματα 4 μηνών (για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2022).

7. Διακοπή καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής διακόπτεται στις εξής περιπτώσεις:
α) από την ημερομηνία που ο ανήλικος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018.
β) από την ημερομηνία άρσης ή λήξης της αναδοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από βεβαίωση του Φορέα Εποπτείας.
γ) από την ημερομηνία λήξης της στρατιωτικής θητείας και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας του ατόμου σε αναδοχή.
δ) σε περίπτωση σπουδών από την 1η του μήνα που έπεται της λήξης του σχολικού ή σπουδαστικού ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών, προκειμένου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές ή φοιτητές, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους.
ε) από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου ή του ανάδοχου ανηλίκου,
στ) από την ημερομηνία του γάμου του ανάδοχου ανηλίκου,
ζ) από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συναίνεσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» επί της αίτησης του δικαιούχου για τη διακοπή της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης,
η) από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης, στην περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκου σε αναδοχή από τον ανάδοχο γονέα. Επομένως, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της αναδοχής κατατεθεί αίτηση για υιοθεσία του ανηλίκου σε αναδοχή, η αναδοχή παραμένει εν ισχύ και επομένως η οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να χορηγείται έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με θετική έκβαση ως προς το αίτημα υιοθεσίας.

8. Τρόπος διακοπής της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής επιθυμεί να διακόψει τη λήψη αυτής, δύναται να το κάνει, από την καρτέλα του στο Π.Σ. Anynet επιλέγοντας αρχικά την Επεξεργασία της Αίτησής του και στη συνέχεια το πεδίο «Αίτηση διακοπής Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής»
Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος πρέπει να συναινέσει στη διακοπή της λήψης της Οικονομικής Ενίσχυσης της Αναδοχής και μετά το βήμα αυτό, η αίτηση πλέον περιέρχεται σε κατάσταση «Ακυρωμένη».
(Για τα ανωτέρω βήματα διακοπής της αίτησης για τη χορήγηση της Οικονομικής Ενίσχυσης της αναδοχής παρατίθενται τα σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στο Παράρτημα Ι, περίπτωση 4: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Διακοπής της Οικονομικής Ενίσχυσης).

9. Υποχρεώσεις Φορέων Εποπτείας άρθρου 13 του ν.4538/2018


Οι αρμόδιοι για την εποπτεία της αναδοχής φορείς του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 έχουν την ευθύνη:
• για τη βεβαίωση ότι η πραγματική φροντίδα εξακολουθεί να ασκείται εν τοις πράγμασι από τον ανάδοχο και μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου τέκνου, στις περιπτώσεις αίτησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του ν. 4538/2018 (βλ. άνω θέμα 4).
• για τη συγκέντρωση και ανάρτηση των σχετικών δικαιολογητικών και την καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της οικονομικής ενίσχυσης στο ΠΣ Anynet.
Ως προς την φοίτηση, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
• Για πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ και ΤΕΙ), το ακαδημαϊκό έτος έχει ημερομηνία έναρξης 01 Σεπτεμβρίου και λήγει 31 Αυγούστου.
• Για ΙΕΚ (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) το εκπαιδευτικό έτος έχει ημερομηνία έναρξης 01 Σεπτεμβρίου και λήγει 31 Αυγούστου.
• Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διάρκεια του σχολικού έτους ανακοινώνεται κάθε χρόνο με σχετικές ΥΑ στην αρχή και πριν το τέλος της χρονιάς. Επομένως, οι κοινωνικοί λειτουργοί των φορέων εποπτείας θα πρέπει να παρακολουθούν την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Προς διευκόλυνσή τους επισημαίνεται εδώ ότι για το σχολικό έτος 2020-2021 ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίστηκε η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ότι σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 57891/ΓΔ4 (2) : «Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Για τη Γ' τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 - 2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.». Επομένως αναμένεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική ενίσχυση θα διακόπτεται προσωρινά κατά τους θερινούς μήνες από τη λήξη της φοίτησης του έως και την ενδεχόμενη έναρξη σπουδών του.

Τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται ετησίως ή εξαμηνιαίως. Επομένως, σε περίπτωση που η βεβαίωση σπουδών αναγράφει φοίτηση κατ' εξάμηνο, ως ημερομηνία λήξης του δικαιολογητικού (που καταχωρείται στην καρτέλα του Παραρτήματος 5) λογίζεται εκείνη που θα υποδεικνύει η κατά περίπτωση αρμόδια Γραμματεία της Σχολής. Επισημαίνεται ότι οι «Ακαδημαϊκές Ταυτότητες / Academic ID» γίνονται δεκτές, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο για το πρώτο .ακαδημαϊκό έτος, υπό την έννοια ότι για τα επόμενα έτη απαιτείται νέα βεβαίωση. Επίσης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τυχόν αναφορά στην βεβαίωση περί προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι φορείς εποπτείας πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση, ανάρτηση και επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγκαίρως στην καρτέλα του αναδεχόμενου ατόμου, για την απρόσκοπτη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει όλα τα σχετικά δεδομένα (πχ ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία σύστασης αναδοχής, ΑΜΚΑ κλπ) είναι καταχωρημένα και ακριβή.
(Για τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Οικονομικής Ενίσχυσης της αναδοχής παρατίθενται τα σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στο Παράρτημα Ι, περίπτωση 5: Δικαιολογητικά που αναρτούν οι Φορείς εποπτείας).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης