Αποτελέσματα live αναζήτησης

79230/15-07-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100335/21.6.2019 (Β΄ 2600) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2021 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

79230/15-07-2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100335/21.6.2019 (Β΄ 2600) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»


Αριθμ. 79230/2021

(ΦΕΚ Β' 3293/26-07-2021)

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
β) των άρθρων 46 και 55 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 146),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως διορθώθηκε (Α΄ 126),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού,
στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ζ) του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3),
η) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,
θ) της υπό στοιχεία 48/1.8.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (B΄ 3100),
ι) της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και ειδικά την παρ. 8 του άρθρου 24 (Α΄ 258).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α΄ 167) και ειδικότερα το δεύτερο εδάφιο αυτής με το οποίο δίδεται εξουσιοδοτική διάταξη προκειμένου για τον καθορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Την από 23.06.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία προστίθεται νέα κατηγορία δαπανών πιστοποίησης από φαρμακευτικές εταιρείες.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει και ειδικότερα την περ. γ΄ αυτής με την οποία καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή /και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.).

6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

8. Την υπό στοιχεία 100335/21-06-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β΄ 2600) και την υπ’ αρ. 45821/11-05-2020 (Β΄ 1902) τροποποίηση αυτής.

9. Το με ημερομηνία 9.2.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, περί έκφρασης γνώμης της ΕΛΤΕ περί καθορισμού ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες.

10. Την υπ’ αρ. 195/5ο 26.2.2021 απόφαση της ΕΛΤΕ περί γνώμης της, αναφορικά με τον καθορισμό του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι σχετικές εργασίες διασφάλισης.

11. Το υπό στοιχεία ΓΓΕΚ 29022/8.3.2021 έγγραφο της ΕΛΤΕ με το οποίο καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) το οποίο θα ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 100335/21-06-2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων», ως προς τα άρθρα 3, 5 και 6 τα οποία αντικαθίστανται ως ακολούθως:

1. Άρθρο 3 «Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»
α) τροποποιείται ως προς:
την παρ. 2, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Οι αναφερόμενες στην παρ. 1 δαπάνες είναι περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή. Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου/ων, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, έκδοσης και εξόφλησης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πιστοποίησης στη ΓΓΕΚ και στη βάση απλοποιημένου κόστους για τις δαπάνες προσωπικού (μισθοδοσία με βάση σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου / ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης
έργου)». και την παρ. 4 και ειδικά τα σημεία:
«Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που λαμβάνουν για την πραγματοποίηση του έργου και ορίζουν σωρευτικά:» όπου προστίθεται σημείο (ε) ως εξής:
«ε) τον τελικό πίνακα των υποβαλλόμενων δαπανών προς πιστοποίηση με ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης» και «Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης», όπου το τρίτο σημείο αυτής, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«αναλυτική λογιστική αποτύπωση του έργου στα συστήματα ή βιβλία της εταιρείας (όπως αυτή προκύπτει από τους λογαριασμούς λογιστικής ή τα κέντρα κόστους ή τις εντολές εργασίας ή από άλλα πρόσφορα μέσα που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση) ανά κατηγορία δαπάνης στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ή αντίγραφο του βιβλίου εσόδων εξόδων στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και τον υπεύθυνο τήρησης της λογιστικής απεικόνισης.»
β) Στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται παράγραφος (ια), ως εξής:
ια) Δαπάνες αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, τεχνογνωσίας, εγκριτικών παραβόλων και παραβόλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των υπό ανάπτυξη και παραγωγή στην Ελλάδα σκευασμάτων των έργων Ε&Τ που έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση από φαρμακευτικές εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν κατά την ελεγχόμενη χρήση.

2. Άρθρο 5 «Διαδικασίες Πιστοποίησης», αντικαθίστανται οι παρ. 3, 4, 5 και προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως:
«3) Ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, την υλοποίηση, τα παραδοτέα σε σχέση με τους στόχους και η πιστοποίηση των δαπανών διενεργούνται από ένα Εμπειρογνώμονα στο θεματικό τομέα της αξιολογούμενης πρότασης, ο οποίος δύναται να προέρχεται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών / ΜΠΑ που τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Κ., ή/και από επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ΜΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι ανάγκες των αξιολογουμένων αιτημάτων από τους εγγεγραμμένους στο ΜΠΑ, ορίζονται εμπειρογνώμονες εκτός αυτού. Οι ανωτέρω εμπειρογνώμονες ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.
Ο οικονομικός έλεγχος διενεργείται από έναν πιστοποιητή οικονομικού αντικειμένου ο οποίος δύναται να είναι στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας ή να προέρχεται από το Μητρώο Πιστοποιητών / Προμηθευτών της ΓΓΕΚ, είτε εκτός Μητρώου. Οι πιστοποιητές που προέρχονται από το Μητρώο είτε εκτός αυτού, θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.
4) Είναι δυνατόν οι εμπειρογνώμονες και οι πιστοποιητές να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επαληθεύσεις του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου στην έδρα της επιχείρησης, εάν αυτοί το κρίνουν απαραίτητο.
5) Το έργο των εμπειρογνωμόνων και πιστοποιητών ολοκληρώνεται με την υποβολή στη ΓΓΕΚ / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας έκθεσης πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αντίστοιχα, προς έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας» και
6) Οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν συγχρόνως με την υποβολή του αιτήματος στη ΓΓΕΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά να συνοδεύονται από έκθεση ελέγχου πραγματοποίησης δαπανών και ύψους αυτών, από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται ως κατωτέρω και στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας.
Για την τεκμηρίωση και επαλήθευση των δαπανών του άρθρου 3 της παρούσας ως προς το οικονομικό αντικείμενο των υποβληθεισών δαπανών, στην έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, πρέπει να πιστοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) Η πραγματοποίηση των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης (επιλεξιμότητα δαπανών) και εντός των χρονικών ορίων της ελεγχόμενης χρήσης.
β) Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την πραγματοποίηση των βεβαιωμένων δαπανών.
γ) Η μοναδικότητα της δήλωσης των βεβαιωμένων δαπανών στο πλαίσιο του/των αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενου/ων έργου/ων που υλοποιήθηκε/καν από την επιχείρηση κατά την ελεγχόμενη χρήση και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο άλλου συγχρηματοδοτούμενου έργου από οποιονδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα. Η μοναδικότητα ΑΥΤΗ θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Ειδικά για τα αιτήματα που υποβάλλονται από φαρμακευτικές εταιρείες, δύναται να συμπεριληφθεί στις υποβληθείσες αυτοχρηματοδοτούμενες δαπάνες τους το ποσό των επιλεξίμων δαπανών έργων έρευνας και ανάπτυξης (έργων Ε&Α) του ιδίου έτους αναφοράς, το οποίο δεν συμψηφίστηκε, στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, βάσει της εκδοθείσης βεβαίωσης της ΓΓΕΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Γ.Π. Β1 Β2/84482/23-12-2020 (Β΄ 5863) κοινή υπουργική απόφαση / ΚΥΑ καθώς και τις προς τούτο εκδοθείσες κατ’ έτος κοινές υπουργικές αποφάσεις. Το μη συμψηφισθέν ποσό στο σύνολό του και ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης βεβαιώνεται ως δαπάνη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην έκθεση του ορκωτού λογιστή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας. Οι ως άνω δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας καθώς και οι αποσβέσεις κτιρίων και πάγιου εξοπλισμού που δεν συμψηφίστηκαν με τα ποσά αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) πρέπει να αναφέρονται σε αυτοτελή παραστατικά δαπανών Ε&Α (τιμολόγια κ.λπ.), καθώς και σε αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού αυτοτελών κατ’ είδος παγίων, προκειμένου να κριθούν επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013. Επιτρέπεται η κατάτμηση παραστατικού αγοράς παγίων στα κατ’ είδος στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτά.
δ) Η νομιμότητα και η κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου / παραστατικού.
ε) Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής αποτύπωσης του / των αυτοχρηματοδοτούμενων έργου/ων στα συστήματα ή βιβλία της εταιρείας μέσω λογαριασμών λογιστικής ή κέντρων κόστους ή εντολών εργασίας ή άλλου πρόσφορου μέσου.

3. Προστίθενται άρθρα 6, 7 και 8 ως εξής:
«Άρθρο 6
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης
1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης».
Η «Έκθεση Διασφάλισης» σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διασφαλίζει την πραγματοποίηση και το ύψος των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας όπως χαρακτηρίζονται από την παρούσα και συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία η επιχείρηση μπορεί, εναλλακτικά της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 22α, και συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
2. Η Έκθεση Διασφάλισης συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα I της παρούσας.
3. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000,
«Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
Άρθρο 7
Τύπος και ισχύς Έκθεσης Διασφάλισης
Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη
Β. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης
Γ. Συμπέρασμα με επιφύλαξη
Δ. Αρνητικό Συμπέρασμα.
Άρθρο 8
«Υποχρεώσεις Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας», ως εξής:
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας / ΓΓΕΚ οφείλει να διενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε ετήσια βάση κατ’ ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό / 5% των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιρειών. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.».

4. Το άρθρο 6 «Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις», αναριθμείται ως άρθρο 9 και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
«Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις»
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, του φορολογικού έτους 2020 και εντεύθεν. Για το χαρακτηρισμό των δαπανών ως επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας του φορολογικού έτους 2019 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπό στοιχεία 100335/21-06-2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης και η ως άνω τροποποίηση του άρθρου 5 και η προσθήκη των άρθρων 6 έως και 8 της παρούσας απόφασης.
Εκθέσεις ορκωτών λογιστών ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιρειών οι οποίες δύνανται να έχουν συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, γίνονται αποδεκτές κατά τη διενέργεια της πιστοποίησης.
Από την 1.9.2020 και εντεύθεν, τίθενται σε ισχύ τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4712/2020, ήτοι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό /100%.

Με την έναρξη της παρούσας, η υπ’αρ. 45821/11-05-2020 (Β΄ 1902) τροποποίηση της υπό στοιχεία 100335/21-06-2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 100335/21-06-2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης