Αποτελέσματα live αναζήτησης

91756/23.7.2021 91756/23.7.2021


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

91756/23.7.2021
Ρύθμιση ζητημάτων διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207), για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας.


Αριθμ. 91756

Ρύθμιση ζητημάτων διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207), για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας.

(ΦΕΚ Β 3273/23.7.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 261 («Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Πρώτου») του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

στ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 7).

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).

2. Την από 20.7.2021 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

3. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων ζητημάτων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του άρθρου 232 του ν. 4738/2020 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις


1. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαχειριστών αφε-ρεγγυότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υπόψιν της Επιτροπής Εξετάσεων, στο διαδικτυακό τόπο που μνημονεύεται στην προκήρυξη εξετάσεων που δημοσιεύεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 231 του ν. 4738/2020, τα οποία αναρτώνται επίσης ηλεκτρονικά:

1) φωτοτυπία ταυτότητας,

2) φωτοτυπία των τίτλων σπουδών,

3) πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης,

4) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

5) πιστοποιητικό ή άδεια άσκησης επαγγέλματος,

6) εάν ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα συνδίκου ή εκκαθαριστή, βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεων περί άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή,

7) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 231 ν. 4738/2020,

8) παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις εκατό (100) ευρώ,

9) έντυπο δήλωσης συγκατάθεσης συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσας.

2. Ως εμπρόθεσμη θεωρείται η υποβολή αίτησης που κατατίθεται το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων, όπως έχει προσδιοριστεί στην προκήρυξη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. Δεν επιτρέπεται άλλος τρόπος υποβολής της αιτήσεως, πλην της ηλεκτρονικής υποβολής. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, ο υποψήφιος θα λαμβάνει κωδικό αριθμό αίτησης.

3. Η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός πέντε (5) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 2. Στη συνέχεια εκδίδει πίνακες συμμετεχόντων στις εξετάσεις και αποκλειό-μενων, για τους υποψηφίους που θα διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 231, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Παράλληλα, κοινοποιούνται τα αποτελέσματα στους αποκλειόμενους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση. Κατά του πίνακα αποκλειομένων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων. Επί της ένστασης αυτής αποφαίνεται η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με απόφασή της, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης.

Άρθρο 2

Διαδικασία Διενέργειας των εξετάσεων


1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης είναι πανελλήνιες και διενεργούνται, ει δυνατόν, εντός του τρίτου τριμήνου εκάστου έτους, μετά από προκήρυξη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία εισόδου στην ηλεκτρονική εφαρμογή των εξετάσεων και η εν γένει διαδικασία των εξετάσεων θα περιγράφεται σε ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

3. Η προσέλευση και καταμέτρηση των υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Για σκοπούς επιτήρησης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι οφείλουν να συνδεθούν στην εφαρμογή των εξετάσεων με ενεργή αναμετάδοση εικόνας και ήχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, διενεργεί-ται μέσω των προσωπικών διαπιστευτηρίων taxisnet, καθώς και επίδειξη των δύο όψεων της ταυτότητας του υποψηφίου στην εφαρμογή αναμετάδοσης εικόνας και ήχου. Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται όπως διατηρούν ενεργή την αναμετάδοση εικόνας και ήχου και παραμένουν σε χώρο που στερείται εξωτερικών θορύβων.

4. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα με το σύστημα των ερωτήσεων των πολλαπλών επιλογών και η διάρκειά τους θα είναι πενήντα (50) λεπτά. Οι ερωτήσεις θα είναι σαράντα (40), εκ των οποίων: δέκα (10) θα αφορούν στο αστικό δίκαιο, δέκα (10) στο εμπορικό δίκαιο, δέκα (10) στις γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων και δέκα (10) στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αφερεγγυότητας. Οι ερωτήσεις θα προκύψουν με ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξετάσεων η οποία θα λάβει χώρα το πρωί, ακριβώς πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων από μία αρχική δεξαμενή ογδόντα (80) θεμάτων (είκοσι (20) θα αφορούν στο αστικό δίκαιο, είκοσι (20) στο εμπορικό δίκαιο, είκοσι (20) στις γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων και είκοσι (20) στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αφερεγγυότητας). Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται σε κλίμακα δέκα (10) βαθμών, με άριστα το δέκα (10) και με βάση το πέντε (5), ενώ κάθε λάθος απάντηση θα λαμβάνει αρνητική βαθμολογία. Συγκεκριμένα, κάθε ορθή απάντηση θα λαμβάνει 0,25 βαθμούς, κάθε λάθος απάντηση θα λαμβάνει -0,25 βαθμούς, ενώ η έλλειψη απάντησης θα λαμβάνει 0 βαθμούς. Για να θεωρείται επιτυχής η εξέταση, ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον πέντε (5) βαθμούς.

5. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους, ενώ η εφαρμογή δύναται να παρουσιάζει τις ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο με διαφορετική σειρά, για λόγους διασφάλισης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αδιάλειπτη λειτουργία του διαδικτύου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

6. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζεται με σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Άρθρο 3

Πίνακας επιτυχόντων και αποτυχόντων


Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, συντάσσεται πίνακας επιτυ-χόντων και αποτυχόντων από την Επιτροπή Εξετάσεων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Η αναζήτηση στους ανωτέρω πίνακες θα γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Οι πίνακες δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (Ε.Δ.Α.) και η Επιτροπή Εξετάσεων, για την εκτέλεση του έργου τους υποχρεούνται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διαχειριστών αφε-ρεγγυότητας προς τον σκοπό διενέργειας των εξετάσεων διαχειριστών αφερεγγυότητας, βαθμολόγησης των γραπτών των συμμετεχόντων στις εξετάσεις, σύνταξης πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων με ένδειξη της σχετικής βαθμολογίας, ανάρτησης του πίνακα επιτυχό-ντων και αποτυχόντων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, τήρησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του άνω Υπουργείου του Μητρώου Διαχειριστών Αφε-ρεγγυότητας και Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων με ένδειξη των στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 234 και 236 του ν. 4738/2020 καθώς και της γνωστοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 240 του ν. 4738/2020 των εκθέσεων περιοδικής ενημέρωσης.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (Ε.Δ.Α.) και η Επιτροπή Εξετάσεων, θα προστατεύουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούνται και θα τα χρησιμοποιούν μόνον στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεων που προκύπτουν από διατάξεις του ν. 4738/2020, θα τηρούν δε τα στοιχεία αυτά για όσο χρόνο επιβάλλεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερωθείτε για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να αιτηθείτε την διόρθωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας, την φορη-τότητα καθώς και την διαγραφή αυτών, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Έλαβα γνώση των άνω όρων και δηλώνω ότι συναινώ στην συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω αναφερομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στην Αίτησή μου για τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό διαχειριστών αφερεγγυότη-τας, και σε άλλα έγγραφα που θα υποβάλω στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (Ε.Δ.Α.) και την Επιτροπή Εξετάσεων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μου που προ-βλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4738/2020 και των κατ' εξουσιοδότηση από αυτόν εκδοθέντων νομοθετημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης