ΙΚΑ Α21/404/4/26.01.04

Καταβολή εισφορών για την ασφάλιση των ξεναγών ΣΧΕΤ. : Εγκ. 91/03Σχόλια:


26 Ιαν 2004

Taxheaven.gr
ΙΚΑ Α21/404/4  Καταβολή εισφορών για την ασφάλιση των ξεναγών
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 91/03

Όπως είναι γνωστό, υπόχρεοι καταβολής των εισφορών για την ασφάλιση των ξεναγών είναι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα τουριστικά γραφεία, τα πρακτορεία κ.λ.π., καθώς και οι ίδιοι οι ξεναγοί, όταν απασχολούνται αυτοτελώς (για απασχόληση σε μεμονωμένους περιηγητές κ.λ.π.).
Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, για μεν τους απασχολούμενους για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., τουριστικών γραφείων, πρακτορείων κ.λ.π. μέσω του εργοδότη τους, για δε τους απασχολούμενους για λογαριασμό τους (αυτοτελώς) μέσω και με ευθύνη των ιδίων των ξεναγών.
Η καταβολή των εισφορών γίνεται αποκλειστικά στον υπ΄ αριθ. 163/545005 - 51 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την επωνυμία «Ι.Κ.Α. - Καταθέσεις Εισφορών Ξεναγών».
Οι υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Πλ. Συντάγματος, μαζί με τις καταστάσεις (Υποδείγματα 2 και 3 της εγκ. 91/03) και τα δελτία παροχής υπηρεσιών, αντίγραφο του παραστατικού καταβολής τους, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από το τέλος του επομένου της καταβολής μήνα.
Οι διατάξεις των άρθρων 24 του Ν. 2919/2001 και 36 παρ. 4 του Ν. 3105/03, εκτός από τις αλλαγές στη διαδικασία ασφάλισης και καταβολής των εισφορών των ξεναγών δημιούργησαν προβλήματα και ως προς την εφαρμογή τους.
Ως εκ τούτου και για λόγους χρηστής διοίκησης, εισφορές περιόδου μέχρι 31/12/2003 απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη, εάν καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 31/3/04. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, τα οποία υπολογίζονται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο που έπρεπε να καταβληθούν.
Σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί Π.Ε.Ε., οι εισφορές δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, εάν εξοφληθούν εφάπαξ μέχρι την πιο πάνω προθεσμία (31/3/2004).
Τέλος, εισφορές που καταβλήθηκαν στον υπ΄ αριθ. 26190/9 λογαριασμό του Ο.Τ.Ε.Κ. (πρώην ΣΤΕ) στην Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρούνται ότι καλώς καταβλήθηκαν.
 

 


Taxheaven.gr