Ε.2150/2021

Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

21 Ιούλ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: Ε 2150/21-07-2021
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 - 3375314-318
Fax:210 - 3375001
E-Mail:[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2150/2021

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα»


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) η αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, το δε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 68 του άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. που προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4797/2021 (A' 66) ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Α και της παρ. 3 του άρθρου 5Β, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 31η.5.2021.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της με αριθ. Α.1036/2020 κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β' 624 και 700), το φυσικό πρόσωπο, με την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο εντός της ίδιας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσής του. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου.

4. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι φυσικό πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. δύναται να αιτηθεί την επέκταση της εφαρμογής της διάταξης στα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα συγγενικά πρόσωπα, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση οποτεδήποτε μέχρι το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι την 31η Μαρτίου του έτους υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται τα αιτήματα να υποβάλλονται ταυτόχρονα. Εφόσον εγκριθούν η αίτηση του φορολογούμενου και το αίτημα για την επέκταση σε συγγενικά πρόσωπα, εκδίδεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου στο όνομα του φορολογούμενου, με αναγραφή των υπαχθέντων συγγενικών του προσώπων. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος για την επέκταση της εφαρμογής της διάταξης σε συγγενικά πρόσωπα εντός της ανωτέρω προθεσμίας, έχει ήδη γίνει δεκτό το αρχικό αίτημα του φορολογούμενου και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και εφόσον εγκριθεί η επέκταση της εφαρμογής της διάταξης, η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται εκ νέου κατ' άρθρο 32 παρ. 2 Κ.Φ.Δ., ώστε να ενταχθεί σε αυτή το κατ' επέκταση συγγενικό πρόσωπο και το επιπλέον κατ' αποκοπήν ποσό φόρου. Η προθεσμία των (30) τριάντα ημερών για την απόδοση του αντίστοιχου κατ' αποκοπήν ποσού φόρου εκκινεί από τη μεταγενέστερη έγκριση και την έκδοση της ανωτέρω πράξης, με απώτερη προθεσμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.

5. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 οι αιτήσεις επέκτασης που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως αλλά μεταγενέστερα από την αρχική αίτηση του φορολογούμενου και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εξεδόθη πριν από την αίτηση επέκτασης, η αίτηση αυτή εξετάζεται με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις επέκτασης της ένταξης, γίνεται αποδεκτή. Η σχετική εγκριτική απόφαση και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αμελλητί και θεωρούνται εμπρόθεσμες, με προθεσμία για την απόδοση του αντίστοιχου κατ' αποκοπήν ποσού φόρου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr