Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2151/2021 Παροχή οδηγιών για τη συναλλαγή με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2021 ]
Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Ε.2151/2021
Παροχή οδηγιών για τη συναλλαγή με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους


Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ε 2151/14-07-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ' - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο:213 2113137-41
E-Mail:[email protected]
Ιστότοπος:www.aade.gr

Ε 2151/2021

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τη συναλλαγή με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους»


Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 11409 ΕΞ 2021/16.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΨΗ46ΜΤΛΠ-ΡΑΙ) εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Συναλλαγή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων τρίτης χώρας στις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ», η οποία σας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1042971 ΕΞ 24-5-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Από 01.01.2021, οπότε και παρήλθε η μεταβατική περίοδος που είχε ορισθεί βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: i) πολίτες που δεν είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και ii) πολίτες που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης.

I. Ως προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, από 01.01.2021 αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (ν.4251/2014, Α'80) ή του υπ' αριθμ. 106/2007 προεδρικού διατάγματος (Α'135).

Eπομένως, οι εν λόγω πολίτες κατά τη συναλλαγή τους με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και της Υπηρεσίας myAADElive οφείλουν να προσκομίζουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, καθώς επίσης και άδεια διαμονής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σε ισχύ, το οποίο αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

II. Ως προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολίτες που άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από την 31.12.2020 και συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και έπειτα από αυτήν.

Για τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης η Ελλάδα έχει επιλέξει να εφαρμόσει το λεγόμενο «δηλωτικό σύστημα» που προβλέπεται βάσει του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Σύμφωνα με αυτό «Σε περίπτωση που ένα κράτος υποδοχής έχει. επιλέξει να μην απαιτήσει από τους πολίτες της Ένωσης ή τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα, που διαμένουν στην επικράτειά του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος τίτλου, να υποβάλουν αίτηση για το νέο καθεστώς διαμονής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ως προϋπόθεση για τη νόμιμη διαμονή τους, τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει του παρόντος τίτλου έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή και το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.».

Επομένως, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης διατηρούν το δικαίωμα εφόσον το αιτηθούν, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, να εφοδιαστούν με έγγραφο διαμονής που να περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης. Το συγκεκριμένο έγγραφο διαμονής εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β'4610) Κ.Υ.Α..

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η κατοχή του προαναφερθέντος εγγράφου διαμονής δεν αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, καθώς οι εν λόγω δικαιούχοι διαμένουν νόμιμα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης από το γεγονός και μόνο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. Για αυτό το λόγο η κατοχή του συγκεκριμένου εγγράφου από πλευράς των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτική για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, η Ελλάδα ενθαρρύνει όλους τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης να αποκτήσουν το συγκεκριμένο έγγραφο διαμονής, καθώς η κατοχή του θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Δεδομένου πως οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης θα πρέπει να αποδεικνύουν με κάποιον τρόπο αυτή τους την ιδιότητα, κατά τη συναλλαγή τους με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και της Υπηρεσίας myAADElive οφείλουν να προσκομίζουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, καθώς επίσης και ένα από τα κατωτέρω έγγραφα:

1. νέα άδεια διαμονής η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης,
2. βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Κ.Υ.Α. με αναφορά στη Συμφωνία Αποχώρησης (εφόσον πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου που είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 (Α'80)),
3. ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της ως άνω Κ.Υ.Α. με αναφορά στη Συμφωνία Αποχώρησης,
4. βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ("μπεζ κάρτα"),
5. έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ("μπλε κάρτα"),
6. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή σχέση με δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης,
7. φορολογική δήλωση η οποία υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
8. βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου από Δ.Ο.Υ.,
9. βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη στην Ελλάδα,
10. βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Τα έγγραφα υπό στοιχεία 4 έως 10 θα γίνονται δεκτά έως το τέλος του τρέχοντος έτους ή, σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταγενέστερης παράτασης, έως την ημερομηνία μέχρι την οποία θα δύνανται οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση των νέων εγγράφων διαμονής.

Στην περίπτωση κατά την οποία πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου ή μέλος της οικογένειάς του που είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω (1-10) έγγραφα στην κατοχή του, θα παραπέμπεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής, ώστε οι τελευταίες να αποφανθούν περί του αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ο πολίτης δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης. Ομοίως, σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά υπάρχουν αμφιβολίες για το καθεστώς διαμονής των ενδιαφερομένων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής, ώστε οι τελευταίες να υποβοηθήσουν το έργο των Υπηρεσιών μας.

Αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους, επίσης υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι: α) τα Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και β) οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας) στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/prokirikseis21/14012021brxtstoixeia.el.pdf

Για τα μέλη των οικογενειών, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης είναι οι Υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν οι αιτούντες.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους.Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης