Αποτελέσματα live αναζήτησης

82119/21-07-2021 1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

82119/21-07-2021
1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024


82119/21-07-2021 1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 21-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 82119 - 21-07-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected])

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
1η τροποποίηση Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024


1. Εισαγωγή

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2022-2024.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2021, σύμφωνα και με την σχετική εισηγητική έκθεση, κατατίθεται σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης και της συνεπακόλουθης παγκόσμιας ύφεσης που είναι σε εξέλιξη. Βασική παράμετρος του προϋπολογισμού 2021 είναι η διασφάλιση της εισροής πόρων από την Ε.Ε. στην χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής Ταμείο Ανάκαμψης) και του React EU. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας προκειμένου η Ελλάδα να εισέλθει σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο δημοσιονομικής σταθερότητας, υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2021, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2022-2024, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:
α) Είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται με την στήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμών.
β) Ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας, και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης (Βουλή των Ελλήνων, Προεδρία της Κυβέρνησης και Υπουργεία) στη μείζονα κατηγορία δαπάνης 29 (πιστώσεις υπό κατανομή) ξεχωριστά για Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Το αρχικό ποσό του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 6,75 δισ. ευρώ, όπως εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για το 2021 (ΦΕΚ 251/Α’/16.12.2020), αυξήθηκε κατά 1,25 δισ. ευρώ με το άρθρο 65 του ν. 4796/2021 και ανέρχεται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 με τον ν.4813/2021 (ΦΕΚ 111/Α’/2.7.2021), έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 21,25 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2024.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα για το 2021 έχουν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025 για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Έργα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ.

Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2021 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται:
- Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
- Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
- Η έναρξη και ταχύτατη υλοποίηση των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
- Η υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης (πανδημία COVID-19).
- Η ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφής πόρων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων.

3. Προγραμματισμός - Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 2021 και προγραμματισμός για το ΠΔΕ 2022-2024

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2021, είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

3.1. Προγραμματισμός - Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων έτους 2021

3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού


Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων), υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) για το ΠΔΕ 2021-2024 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των Φορέων Υλοποίησης των έργων.

Τα ανώτατα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και ανά σκέλος (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ), όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ 251/Α’/16.12.2020) και στο ΜΠΔΣ 2022-2025 (ΦΕΚ 111/Α’/2.7.2021), είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 αιρετές Περιφέρειες, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των Περιφερειών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠΑΝΕΠ, εμφανίζονται στον Πίνακα 9, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΥΑ με αρ.πρωτ.1/4.01.2021, (ΑΔΑ:ΨΞ3Σ46ΜΤΛΡ-ΣΑ6, ΦΕΚ 2/Β’/04.01.2021).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014, με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με αριθ. πρωτ: 4409/15.01.2021, (ΑΔΑ: ΨΕ1Ι46ΜΤΛΡ-ΖΡΨ, ΦΕΚ 116/Β’/18.01.2021). Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), θα πρέπει για τα έργα που διαχειρίζονται να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων (από τους Φορείς Χρηματοδότησης) προς τη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα την επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το ΥΠΑΝΕΠ (σχέδια δράσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων), την ένταξη και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής, με την ελάχιστη δαπάνη.

3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων- overbooking)


Σε εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε την υπ’ αριθ.74/04.01.2021Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΓΛΨ46ΜΤΛΡ-Ω7Θ, ΦΕΚ 2/Β’/04.01.2021), η οποία αντικαταστάθηκε με την υπ'αριθμ. 52404/10.05.2021 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω2Γ46ΜΤΛΡ-70Χ, ΦΕΚ 1943/Β’/13.05.2021), δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2.400 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου Π/Υ των 8 δισ. ευρώ για το 2021. Η εν λόγω υπερδέσμευση πιστώσεων (overbooking) αποτελεί το 30% των ανωτέρω εγκεκριμένων πιστώσεων και αφορά στο σύνολο του Προγράμματος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των Φορέων Χρηματοδότησης, τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ και την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα στο εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% ανά σκέλος.

Ειδικότερα για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2021 ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2021, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού και του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2021.

Για τα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021), δύναται να υπάρχει διακριτό όριο υπερδέσμευσης πιστώσεων που καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης (2021-2024)

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2021-2024 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός)

3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων


Όλες οι προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης (ΦΧ) για έκδοση αρχικών ΣΑ θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα (βλ. Κεφάλαιο 10), συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 5 της παρούσας εγκυκλίου.

Στην περίπτωση μη εμπρόσθεσμης υποβολής της αρχικής πρότασης και για όσο χρόνο αυτή δεν έχει υποβληθεί, τυχόν αιτήματά του Φορέα Χρηματοδότησης για έγκριση νέων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων δεν υλοποιούνται και επιστρέφονται.

3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού - Έκδοση Προγράμματος


Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την πλήρη συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος), ο οποίος παράγεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα.

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2021-2024 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2021, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2022-2024 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.
Νέα έργα στο Εθνικό ΠΔΕ εγκρίνονται εάν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.13. Ειδικά για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην ενότητα 5.14.

Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2021.

Κατά την έκδοση κάθε ΣΑ, καθώς και σε τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα που ο αρμόδιος Φορέας επιλέγει να απεντάξει από το Πρόγραμμα, παρότι έχουν ήδη προεγκριθεί στο τρέχον έτος. Υπενθυμίζεται ότι για απένταξη έργου, το έργο προτείνεται με τα οικονομικά του μεγέθη μηδενισμένα (ή στο ύψος των τυχόν πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν εντός της τρέχουσας περιόδου).

Πριν και μετά την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις). Για τον επαναπρογραμματισμό των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων), εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).
Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/03.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/ΒΎ2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ: 125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β’/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ.9.1).
Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2021-2024), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.
Ειδικότερα:
• Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.
• Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης), οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν, τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Παρακολούθηση της Πορείας Εκτέλεσης του ΠΔΕ και Αξιολόγηση Φορέων

Η ΔΔΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, αναθεωρεί τις προβλέψεις δαπανών ΠΔΕ και προβαίνει σε διορθωτικές δράσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση του ΠΔΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιεί τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Επενδύσεων e-ΠΔΕ) και τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Φορείς Χρηματοδότησης, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ κ.α.

Επιπρόσθετα, αξιολογεί τους Φορείς αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2021 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ


Η ΔΔΕ παρακολουθεί ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από το β’ εξάμηνο του 2021, την πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ ανά Φορέα, προκειμένου να εντοπίσει αποκλίσεις από τους στόχους απορρόφησης, ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τον στόχο, το ΥΠΑΝΕΠ δύναται να αναπροσαρμόσει τα όρια πληρωμών του Φορέα που έχει αποκλίνει.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξομαλυνθεί η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ εντός του έτους και να αποφευχθεί η απώλεια πόρων, η στοχοθεσία δαπανών του συνόλου του ΠΔΕ 2021 προέβλεψε την υλοποίηση του 70% του Προγράμματος εντός του πρώτου 10μηνου 2021 (δηλ. μέχρι την 31.10.2021). Οι Φορείς οφείλουν να αποτυπώσουν την παραπάνω ανάγκη για εμπροσθοβαρή εκτέλεση, στην πρόταση κατάρτισης των Προγραμμάτων τους, με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων που αναμένεται να αιτηθούν ανά τρίμηνο.

3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το α’ εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους.

3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών.

Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β’) και στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με ΑΠ: 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως τροποποιείται και ισχύει.

3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων και αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους, καθώς και προβλέψεις των δαπανών για τους επόμενους μήνες/έτη, προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ (βλ. παρακάτω).

Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. κεφάλαιο 8).

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι, υπεύθυνοι λογαριασμού κλπ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e- ροΓίθΙ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Προς την κατεύθυνση της ενιαίας παρακολούθησης των οικονομικών του Κράτους, τα στοιχεία εκτέλεσης και προβλέψεων δαπανών του ΠΔΕ πρέπει να διακρίνονται σε δεδομένα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται ανά τρίμηνο, μέσα στο 1ο δεκαήμερο της αρχής του επόμενου τριμήνου (δηλ. μέσα στις 10 πρώτες ημέρες του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου).

Συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει:

- Να συμπληρώνουν τον Πίνακα 13 του Παραρτήματος, με στοιχεία επιχορηγήσεων/κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο τρίμηνο και εκτιμούν ή προβλέπουν ότι θα δοθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/ χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

- Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίζουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).

- Όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δίνεται εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

→ Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2021 η ΚΥΑ είναι η υπ’ αριθ. 4409/15.01.2021, (ΑΔΑ: ΨΕ1Ι46ΜΤΛΡ-ΖΡΨ, ΦΕΚ 116/Β’/18.01.2021). Η ΔΔΕ αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2021-2024 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 Περιφέρειες εμφανίζονται στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος.

→ Οι Φορείς Χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).

→ Η ΔΔΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις, εκδίδει τις αρχικές Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) εγκρίνοντας το Πρόγραμμα. Με την έκδοση κάθε ΣΑ εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
• ο συνολικός Π/Υ για κάθε έργο της ΣΑ.
• οι ετήσιες πιστώσεις ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2021 για κάθε έργο της ΣΑ.

→ Σε κάθε ΣΑ αναφέρονται υποχρεωτικά:
• Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας Χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.
• Ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με τον Φορέα Χρηματοδότησης).
• Η γεωγραφική κατανομή κάθε έργου της ΣΑ, στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο.

→ Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

→ Πριν από την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις).

→ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.

→ Εφόσον υπάρχουν προτάσεις αλλαγών ως προς την αρχική πρόταση που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις Π/Υ ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α. εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2021 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

• Το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5 ή σε ΣΑΝΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5 εάν έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Α. (βλ. ενότητα 5.13). Στο εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνονται, επίσης, τα έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εντάσσονται σε ΣΑ Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5 (βλ. ενότητα 5.14).

• Το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9.

Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4270/2014).

Οι Φορείς πριν από την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2021, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ)

5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2021 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά κατηγορία,όπως διακρίνονται ακολούθως:

1. Έργα που δηλώθηκαν μεν ως ολοκληρωμένα στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Για τα έργα αυτά υπάρχει σχετική αναφορά για το υπολειπόμενο ποσό στην απόφαση ολοκλήρωσης και έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για την αναγκαιότητα συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.1.

2. Έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ. Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων αυτών από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.2.

3. Έργα που δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, αλλά έχουν συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) κατά τον χρόνο απένταξης. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.3.

Οι ΕΥΔ και οι ΕΦ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες


Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ 2020 με οικονομική εκκρεμότητα εντάσσονται στο ΠΔΕ 2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα, με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εντός του 2021 προκύψει ανάγκη αύξησης του αναγραφόμενου στην απόφαση ολοκλήρωσης εκτιμώμενου ποσού της οικονομικής εκκρεμότητας, η υπεύθυνη για τη διαχείριση της πράξης Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) υποβάλλει στη ΔΔΕ πρόταση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη του εκάστοτε ΕΠ, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του ποσού αυτού, και κατά συνέπεια του εγγεγραμμένου στο ΠΔΕ Π/Υ του έργου, τεκμηριώνοντας την ανάγκη της τροποποίησης. Αντίγραφο της πρότασης της ΔΑ επισυνάπτεται στη φόρμα της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση των πράξεων, ενώ οι αρμόδιες για τη διαχείριση των πράξεων ΔΑ θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αυτών έως τον Ιούνιο 2021.

Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2και ΣΑ/4 μέχρι τη λήξη των οικονομικών εκκρεμοτήτων ως ανωτέρω. Οι αρμόδιες ΕΥΔ θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σε τριμηνιαία βάση.

5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4


Τα έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και η χρηματοδότησή τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική τους ολοκλήρωση. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης, ενημερώνεται η ΔΔΕ και αποσύρονται οι σχετικοί ενάριθμοι. Σε περίπτωση που για τα έργα αυτά κατά την ολοκλήρωσή τους υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.1.1.1.

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κλπ.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (ΔΑ/ΕΦ)μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.

5.1.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, προτάθηκαν το 2017 για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ. Τα έργα αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα παραμείνουν ενταγμένα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ και το 2021, και οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους.

5.1.2. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020


Για τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η Απόφαση Ένταξης Πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ- ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

Οι πράξεις εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάριθμο της ίδιας ΣΑ.

Για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ), και ειδικότερα για τις πράξεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώριση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων.

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια, ενώ οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) ΣΑ ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα Χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα Χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τομεακό ΕΠ Συλλογική Απόφαση
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΣΑ 1 - - /1
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΣΑ 2 - - /1
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΣΑ 3 - - /1
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΣΑ 4 - - /1
Τεχνική Βοήθεια ΣΑ 5 - - /1


Τα έργα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγγράφονται σε διακριτή ΣΑΕ του Φορέα Χρηματοδότησης.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως:

α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης πράξης, το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ:
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης,
• οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον Π/Υ του εθνικού σκέλους του Φορέα Χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, οι Φορείς Χρηματοδότησης, κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης.

β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.1.3. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2)

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Βοήθεια» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΑΝΕΠ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό.

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ 2021 μετά από πρόταση του Φορέα, με πιστώσεις σε ύψος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους.

5.2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020


Για τα νέα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Με βάση αυτά, η Απόφαση Ένταξης Πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ και την καταχώρισή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), η πράξη λαμβάνει κωδικό ΟΠΣΑΑ και στη συνέχεια καταχωρίζεται στοe-ΠΔΕ, λαμβάνοντας άμεσα τον δεκατετραψήφιο κωδικό ενάριθμο του ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ, οπότε και ενημερώνεται αναλόγως το ΟΠΣΑΑ. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CommunityLedLocalDevelopments (CLLD)), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων και κατόπιν όλες οι προσκλήσεις αντιστοιχίζονται στο συγκεκριμένο κωδικό.

Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:
- Ιδιωτικές επενδύσεις: Οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD): Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο Π/Υ εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ των τοπικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.
- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4 (έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ): Εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη.
- Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα: Οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ ένταξης των επιμέρους πράξεων.
- Μέτρα που συνδέονται με εκτάσεις και ζώα: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς
- Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD), η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

5.3. Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ConnectingEuropeFacility) 2014-2020

5.3.1. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020


Τα έργα που προγραμματίζονται για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (GrantAgreements) από την Ε.Ε., οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

5.3.2. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»


Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης (π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ΣΑ είναι η ΣΑ 671/1).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 απαιτείται:

√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
√ Σύμφωνο χρηματοδότησης (GrantAgreement) ή έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
√ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ

5.4. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 2014-2020

5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)


Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) 2014-2020 απαιτείται πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.4. 1.2. Ένταξη νέων έργων - τροποποίηση συν/ζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση της σύμβασης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).
Η τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλος, δικαιούχος κτλ.) θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση από την ΕΥΔ ΕΕΣ των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ είναι η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στο οποίο θα έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμβαση χρηματοδότησης ή τροποποίηση αυτής ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΕΣ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίησης της σύμβασης χρηματοδότησης).

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

Ελλάδα-Κύπρος ΣΑ 1 - - /6
Ελλάδα-Βουλγαρία ΣΑ 2 - - /6
Ελλάδα-Ιταλία ΣΑ 3 - - /6
Ελλάδα-Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας ΣΑ 4 - - /6
Ελλάδα-Αλβανία ΣΑ 5 - - /6
Βαλκανική-Μεσόγειος ΣΑ 6 - - /6


Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπηρεσία Υπουργείου), δηλώνουν το Υπουργείο αυτό ως Φορέα Χρηματοδότησης.

5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον Δικαιούχο της πράξης.

Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και για την ένταξη ή τροποποίηση των νέων και των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα, απαιτείται:

√ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
√ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT»

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020

Προγράμματα 2007-2013 2014-2020
Διακρατικά Μεσογειακός Χώρος (MED) MED 2014-2020
Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South- EastEurope/SEE)  
Πολυμερή Διασυνοριακά Αδριατική (Adriatic) 2007-2013 ADRION (Αδριατική - lovio)
Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (MED ENPI) MED ENI CBC
ΜαύρηΘάλασσα (Black Sea - ENPI) Black Sea Basin ENI CBC
Διαπεριφερειακό INTERREG IV C INTERREG EUROPE
Δίκτυα Συνεργασίας URBACT URBACT
ESPON ESPON
INTERACT INTERACT


Σημειώνεται ότι για τα έργα της ΠΠ 2007-2013, των οποίων η επιλεξιμότητα έχει ήδη λήξει, εκκρεμούν οι τελευταίες πληρωμές του ΠΔΕ προς τους Δικαιούχους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2021.

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑΕΠ/2 και ΣΑΕΠ/4 της μορφής 3 - - /2 με το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑΕΠ να δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 της μορφής - - - /2 ή - - - /4 δηλώνοντας τον αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης ο οποίος και εποπτεύει τον Δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος του έργου είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο), δύναται να ενταχθεί στο ΠΔΕ το σύνολο του προϋπολογισμού ενός έργου (εθνική και κοινοτική συμμετοχή). 

5.5. Έργα του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)

5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση και ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014


Η ένταξη ή τροποποίηση στο ΠΔΕ των συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ολοκλήρωση έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται με κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης του έργου από το Εθνικό Σημείο Επαφής στη ΔΔΕ, δεδομένου ότι το ΟΠΣ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 δεν υποστηρίζει την αντίστοιχη διαλειτουργικότητα.

Τα ανωτέρω έργα παραμένουν στις ΣΑ/8 που ήταν ενταγμένα.

5.5.2. Έργα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των πράξεων που θα ενταχθούν στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα πραγματοποιείται, σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για το ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:

√ των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του καθώς και,

√ μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταίρων από δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (και οι προϋπολογισμοί τους) θα κοινοποιούνται στη ΔΔΕ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής.

5.5.2.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, στο Ταμείο Διμερών και την Τεχνική Βοήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, το οποίο ακολουθεί κατ’ αναλογία όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης, όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 δηλαδή σε «ΣΑ7- - /1».

5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας

Σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για τον ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021 και μέχρι την έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και των αποφάσεων χρηματοδότησης για την έναρξη υλοποίησης των νέων προγραμμάτων, του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, είναι δυνατή η ένταξη στο ΠΔΕ επιλέξιμων κατά τον Κανονισμό του ΕΟΧ πράξεων προετοιμασίας-διαχείρισης σε «ΣΑ ---/2», όπως υποβληθούν με ευθύνη των Διαχειριστών Προγραμμάτων και με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Σημείου Επαφής.
Η εγγραφή τους πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος.
Τα συνεχιζόμενα έργα της παρούσας παραγράφου παραμένουν στις ΣΑ__/2 που ήταν ενταγμένα.

Μετά την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, οι ανωτέρω ΣΑ θα κλείσουν και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες νέες «ΣΑ7- - /1».

5.6. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία

5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) &Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020.


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ.Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Η απόφαση ένταξης, ως τμήμα της συμφωνίας επιδότησης της δράσης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπεύθυνη/Εντεταλμένη Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 «ΣΑ 7 - - »)και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) &του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.6.3. Ένταξη νέων έργων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) του AMIF & του ISF απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ- ΕΣΠΑ). Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες:
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων.
• Δικαιούχοι να έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία να περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία.
• Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., να έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (GrantAgreement).

Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:
√ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
√ Το σύμφωνο επιχορήγησης (GrantAgreement) με την Ε.Ε
√ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

√ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης

Σε περίπτωση τροποποίησης του Π/Υ των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του συμφώνου επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε.

5.7. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)


Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το ΤΕΒΑ στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΒΑ εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 093/8 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι


Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΒΑ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.7.2. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΕΠ Ι

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) του ΕΠ Ι απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

5.8. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ


Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 034/2.

5.9. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων

5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων


Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

• Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ’ ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης)

• Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύνανται να εισπράξουν απ’ ευθείας την κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ.)

• Τη συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων


Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
√ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γ ραμματέα.
Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
√ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ)
√ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Ε.Ε. (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής)
√ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.9.1.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας


Για την ένταξη νέων έργων και την τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας απαιτείται:
√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
√ Συνοπτική Έκθεση σκοπιμότητας όπου θα αναφέρονται οι επί μέρους Συμβάσεις ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ καθώς και τα ποσοστά Εθνικής Συμμετοχής ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ
√ Τεχνικό Δελτίο Έργου ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ
Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.10. Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση έργων που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης - CEB κ.α.) κατόπιν σχετικών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών συμβάσεων, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης και τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για την σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει την εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.

Για την ένταξη νέων έργων δανειοδοτούμενων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς απαιτείται:

√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
√ Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση του έργου ή δεσμευτική απόφαση του συμβαλλόμενου Οργανισμού
√ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.
Οι Φορείς υποχρεούνται για την αποστολή ετήσιας έκθεσης υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων αυτών που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο την πορεία υλοποίησης των έργων καθώς και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. (Πίνακας 18 του Παραρτήματος). Για το έτος 2021 οι σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο έως τις 31/10/2021.

5.11. Έργα Ταμείου Συνοχής


Τα έργα Ταμείου Συνοχής θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.
Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

5.12. Έργα προς ένταξη σε προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020 και 2021-2027


Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, δύνανται να εγγράφονται σε ΣΑ του εθνικού ΠΔΕ έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΟΧ 2014-2021, προγράμματα που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς κ.α.) και προστίθεται στη ΣΑ ειδικός ή άλλος όρος (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα).
Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 απαιτείται:
√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
√ Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ) ή του φορέα Διαχείρισης των εκάστοτε προγραμμάτων.
√ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

5.13. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

5.13.1. Προγραμματισμός - Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων


Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2021-2024, όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.

Ειδικότερα, για το έτος 2021 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.

Από την 1η Ιουλίου 2021 με βάση τον σχεδιασμό του ΥΠΑΝΕΠ, ξεκινά η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 (άρθρο 98 του Ν. 4764/2020).

Η θέσπιση του ΕΠΑ με το ν. 4635/2019 (Α’ 167) προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ εισάγει για πρώτη φορά η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν το μεταβατικό διάστημα για την έναρξη της 1ης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025 και σκοπός των ενεργειών αυτής της περιόδου ήταν η προετοιμασία για την κατάρτιση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), καθώς και η θεσμική και λειτουργική προσαρμογή των φορέων στις νέες διαδικασίες κατάρτισης και διαχείρισης.

Εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η έγκριση των ΤΠΑ/ ΠΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β 2548) «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» η έγκριση των προγραμμάτων ανάπτυξης μπορεί να γίνεται μετά την 1/7/2021, ανάλογα με την ετοιμότητα των φορέων σχεδιασμού, αλλά όχι αργότερα από την 31/12/2021.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΑΝΕΠ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα έργα που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ θα υλοποιούνται αποκλειστικά με βάση τα εγκεκριμένα ΤΠΑ/ΠΠΑ της περιόδου 2021-2025. Συνακόλουθα, επισημαίνεται ότι, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες που περιγράφονται στην παρούσα, έργα που δεν εντάσσονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες, παύουν από την ως άνω ημερομηνία να χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν για το κλείσιμο στο ύψος των πληρωμών ΠΔΕ των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ τομέων ευθύνης τους και τα οποία αφενός δεν θα μεταφερθούν στο ΕΠΑ και αφετέρου δεν ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες της παρ. 5.13.2., υποβάλλοντας πρόταση με τα τελικά οικονομικά στοιχεία των έργων αυτών. Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση της λειτουργικής ολοκλήρωσης των έργων συνιστά ευθύνη των Φορέων Χρηματοδότησης.

5.13.2. Διαδικασία ένταξης / τροποποίησης έργων στο ΠΔΕ 2021, μετά την 01/07/2021


Αναφορικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας ένταξης / τροποποίησής τους στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ μετά την 01/07/2021, τα έργα του ΠΔΕ κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ

Β. Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα

Ειδικότερες κατηγορίες αποτελούν:
• Τα έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
• Τα έργα ειδικών προγραμμάτων

Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες της παρούσας ενότητας αφορούν κάθε έργο εθνικού σκέλους που, είτε δεν εντάχθηκε στο ΠΔΕ μέχρι την 30/06/2021, είτε τροποποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.

5.13.2.1. Νέα έργα

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

5.13.2.1.α. Ένταξη νέων έργων Φορέων με εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ


Η εγγραφή νέων έργων σε ΣΑ γίνεται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης έργου σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, η οποία και αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της παρ. Α του άρθρου 129 των διατάξεων του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Κάθε έργο που εντάσσεται σε ένα ΤΠΑ/ΠΠΑ, εγγράφεται σε διακριτή για το ΕΠΑ ΣΑ (ΣΑΝΑ) του αρμόδιου για το έργο Φορέα Χρηματοδότησης.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΠΑ/ΠΠΑ από το ΠΣ ΕΠΑ, δημιουργείται αυτόματη ηλεκτρονική πρόταση εγγραφής στο e-pde, και παράγεται αυτόματα δεκατετραψήφιος κωδικός ΠΔΕ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διεπαφής του epde με το ΠΣ-ΕΠΑ, η εγγραφή νέων έργων πραγματοποιείται κατόπιν διαβίβασης της απόφασης ένταξης στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης.

Λαμβανομένων υπόψη των εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων εθνικού σκέλους ΠΔΕ του ΦΧ, το νέο έργο εγγράφεται στο ΠΔΕ με ετήσια πίστωση το 10% του π/υ του, ή σύμφωνα με σχετική πρόταση του φορέα.

Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το ΠΔΕ διατάξεις.

Στην περίπτωση αποφάσεων ένταξης που αφορούν σε έργα που μεταφέρονται στο ΕΠΑ με τις διαδικασίες της ΥΑ υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β 2548) «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» («ΥΑ Μεταφοράς έργων ΕΠΑ»), τότε στον νέο ενάριθμο εγγραφής στο ΠΔΕ προστίθεται στον τίτλο του έργου η αναφορά στον παλαιό δεκατετραψήφιο κωδικό ΠΔΕ και εγγράφεται προϋπολογισμός που ισοδυναμεί με τον π/υ του έργου στο ΕΠΑ, όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξής του σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, μείον τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον παλαιό ενάριθμο από την 01/07/2021 και μετά.

Η απόφαση ένταξης του έργου σε ΤΠΑ/ ΠΠΑ συνιστά ταυτόχρονα πρόταση ολοκλήρωσης του παλαιού εναρίθμου στο ύψος των πληρωμών ΠΔΕ και συνεπάγεται την ανάκληση τυχόν υπολοίπων κατανομών στους λογαριασμούς των έργων, όπου απαιτείται.

Τα έργα που εντάσσονται στα ΤΠΑ / ΠΠΑ εγγράφονται σε μία συλλογική απόφαση (ΣΑΝΑ) ανά ΤΠΑ /ΠΠΑ και αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ / άξονα προτεραιότητας, με το ένα αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ να δηλώνει τον οικείο αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ, σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κωδικοποίηση ΣΑ ΤΠΑ & ΠΠΑ του ΕΠΑ

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΝΑ ..1../ ...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΝΑ ..2../.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΝΑ ..3../ ...
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΝΑ ..4../.
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΑΝΑ ..5../ ...
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΑΝΑ ..6../ ...


Η Απόφαση Ένταξης στο ΤΠΑ / ΠΠΑ, δύναται κατά περίπτωση, να δημιουργεί πρόταση για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών του έργου. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του αντίστοιχου πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ.

5.13.2.1.β. Ένταξη νέων έργων Φορέων χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ

Για την ένταξη νέου έργου στο ΠΔΕ από την 1/7/2021 έως την ημερομηνία έγκρισης του ΤΠΑ/ΠΠΑ, ο φορέας χρηματοδότησης αποστέλλει στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
- Πρόταση για την ένταξη του νέου έργου,
- Τεχνικό Δελτίου Έργου,
- Σύμφωνη γνώμη / βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΤΠΑ / ΠΠΑ ότι το προτεινόμενο νέο έργο συμπεριλαμβάνεται σε άξονα προτεραιότητας στο καταρτιζόμενο / προς έγκριση πρόγραμμα του φορέα, καθώς και στον εγκεκριμένο π/υ του φορέα στο ΕΠΑ. Εφόσον δεν έχει ακόμη συσταθεί η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ /ΠΠΑ, η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Γεν. / Ειδ. / Υπηρεσιακό Γραμματέα / Υπουργό ή Περιφερειάρχη που προΐσταται της αρμόδιας για την υποβολή της πρότασης Υπηρεσίας,
Η εγγραφή πιστώσεων γίνεται σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου (ΤΔΕ) συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4α / 4β Παραρτήματος) και υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/ Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη. Απαραίτητο παράρτημα αποτελεί η τεκμηριωμένη ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ανά είδος δαπάνης, ποσότητα και τιμή μονάδας.

Η πρόταση του Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από βεβαιώσεις των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου. Για έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή.

Σημειώνεται ότι στο e-ΠΔΕ έχουν πρόσβαση και οι Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταχωρίζουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου που προτείνεται προς ένταξη στο ΠΔΕ. Με την καταχώριση του Τεχνικού Δελτίου, τυχόν κωδικός ενάριθμος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν δύναται να προωθηθούν για έγκριση και ο Φορέας θα ενημερώνεται σχετικά.

5.13.2.2. Συνεχιζόμενα έργα.

5.13.2.2. α. Τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων Φορέων με εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ


Η εγγραφή /τροποποίηση πιστώσεων όλων των συνεχιζόμενων έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ έως την 1/7/2021, συμπεριλαμβανομένων των έργων που μεταφέρονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β 2548) «ΥΑ Μεταφοράς έργων ΕΠΑ» γίνεται με πρόταση του φορέα χρηματοδότησης.

Τροποποιήσεις των στοιχείων του έργου όπως π/υ, φυσ. αντικείμενο, δικαιούχος, διάρκεια κ.α. σύμφωνα με την κρίση της ΥΔ, γίνονται μόνο με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 62564/4-6-2021 (Β’ 2442) ΥΑ με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (ΥΑ ΣΔΕ ΕΠΑ»).

5.13.2.2.β. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Φορέων χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ

Από την 1/7/2021 έως την ημερομηνία έγκρισης του ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΦΧ τα συνεχιζόμενα έργα προτείνονται προς ένταξη στο ΠΔΕ 2021, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σύμφωνης γνώμης/ βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΥΔ) του ΤΠΑ / ΠΠΑ ότι το προτεινόμενο έργο συμπεριλαμβάνεται σε άξονα προτεραιότητας στο καταρτιζόμενο / προς έγκριση ΤΠΑ/ ΠΠΑ του φορέα, καθώς και στον εγκεκριμένο π/υ του φορέα στο ΕΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 5.13.2.1.β.. Σε περίπτωση τροποποίησης Π/Υ, τίτλου, αντικειμένου κα, η πρόταση του φορέα επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 4α/ 4β του Παραρτήματος. Εφόσον δεν έχει ακόμη συσταθεί η αρμόδια ΥΔ του ΤΠΑ /ΠΠΑ, η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Γεν. / Ειδ. / Υπηρεσιακό Γραμματέα / Υπουργό ή Περιφερειάρχη που προΐσταται της αρμόδιας για την υποβολή της πρότασης Υπηρεσίας,

Η τροποποίηση πιστώσεων των ήδη ενταγμένων συνεχιζόμενων έργων γίνεται με πρόταση του φορέα χρηματοδότησης.

5.13.2.3. Συμπληρωματικές προϋποθέσεις ένταξης / τροποποίησης έργων

Πέραν των ως άνω γενικών διαδικασιών , ιδίως για την ένταξη / τροποποίηση των έργων των φορέων χρηματοδότησης χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ /ΠΠΑ, ισχύουν κατά περίπτωση συμπληρωματικά και τα δικαιολογητικά / προϋποθέσεις που προβλέπονται στην αρχική Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (ΑΠ 17642/10-02-2021, ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ -ΜΧ9).

1. Για τις μελέτες ωρίμανσης που προτείνονται βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 108603/15.10.18 (ΑΔΑ ΨΣΦ1465ΧΙ8-ΜΒΦ) Επιστολής-Πρόσκλησης του ΥΠΑΝΕΠ, περί της «...υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», το σχετικό έγγραφο της ΔιΔιΕΠ, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 5.13.2.6. της Εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (ΑΠ 17642/10-02-2021, ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ -ΜΧ9).

2. Για τα έργα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της ΥΑ 4378/15.01.2020 (Β'67) «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α'167)» η σύμφωνη γνώμη της ΔιΔιΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 5.13.2.7. της Εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (ΑΠ 17642 / 10-02-2021, ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ -ΜΧ9).

3. Για τα έργα χρηματοδότησης δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, η τεκμηρίωση με γνωμάτευση από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) ότι η περιγραφή της δράσης όπως αποτυπώνεται στο σχετικό τεχνικό δελτίο είναι συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

4. Τέλος επισημαίνεται ότι η ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν. 3389/2005 στο ΠΔΕ καθώς και η κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης τους απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

5.13.2.4. Ένταξη / τροποποίηση έργων ειδικών κατηγοριών


Ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη εγκεκριμένου ΤΠΑ / ΠΠΑ του φορέα χρηματοδότησης, ισχύουν οι εξής ειδικότερες διαδικασίες σε σχέση με τις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

5.13.2.4α. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών


Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία, απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον φορέα χρηματοδότησης με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Ειδικά όσον αφορά στις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, προϋπόθεση αξιοποίησης της διαδικασίας του παρόντος κεφαλαίου, είναι οι αντίστοιχες περιοχές να έχουν πληγεί από μοναδικό φυσικό φαινόμενο, σημαντικό σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο θεωρείται η ζημιά που υπερβαίνει το 1,5% του Περιφερειακού ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών, δηλαδή μόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή σε κατάσταση λειτουργική και ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του ΤΑΕΕ, ο φορέας μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα αξιοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της ΕΑΣ με κοινοποίηση στην Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ). Η πρόταση του Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:
√ Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας,
√ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος), στον οποίο περιγράφεται η πρόοδος υλοποίησης τυχόν σχετικών έργων αποκαταστάσεων από προγενέστερες φυσικές καταστροφές που χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις του ΠΔΕ παρελθόντων ετών, ενώ περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση ότι τα υποέργα αυτά ή μέρος τους δεν έχουν προταθεί προς χρηματοδότηση σε άλλη ΣΑΕ. Απαραίτητα παραρτήματα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου αποτελούν:
- Εκθέσεις/Αυτοψίες ζημιών
- Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημίες
- Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημίας (δεν περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη)
- Χάρτης με σημειωμένες τις θέσεις των ζημιών δημόσιων υποδομών που χρήζουν αποκατάστασης
- Φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων των ζημιών όσων δημόσιων υποδομών προτείνεται να αποκατασταθούν με βάση τις αυτοψίες, με αναφορά στις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις αυτοψίας.

Η πρόταση αποστέλλεται εντός επτά (7) εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον πχ από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εφόσον η τελική πρόταση γίνει δεκτή, το έργο εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ, μετά από τη σύμφωνη γνώμη / βεβαίωση της ΔιΔιΕΠ ότι το προτεινόμενο έργο συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του υπό κατάρτιση ειδικού προγράμματος φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο του ΕΠΑ. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη σύμφωνη γνώμη / βεβαίωση απαιτείται και στην περίπτωση υποβολής από τους φορείς, προτάσεων τροποποίησης των στοιχείων συνεχιζόμενων έργων της κατηγορίας αυτής.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση των επιλέξιμων έργων αποκατάστασης. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.

Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι Φορείς θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων.

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 8 «ΣΑΕ(Π) 8 - - »).

5.13.2.4. .β.Έργα Ειδικών Προγραμμάτων ΥΠΑΝΕΠ

Η ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- Για την ένταξη νέων έργων, αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΝΕΠ προς τη ΔΔΕ. Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία αποστέλλει στη ΓΔΟΥ συμπληρωμένο τον Πίνακα 1α με τα νέα έργα, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης.

- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων έργων, την εγγραφή πιστώσεων ή την τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων, οι Φορείς Υλοποίησης αποστέλλουν πρόταση στη Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα 1α στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ, που στη συνέχεια υποβάλλει το αίτημα ένταξης έργων και εγγραφής πιστώσεων στη ΔΔΕ.

5.13.3. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ

Τα Τεχνικά Δελτία που υποβάλλονται για το εθνικό σκέλος ΠΔΕ, υπογράφονται στις στήλες «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον υπεύθυνο του φορέα που προτείνει/υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» για τα Υπουργεία από τον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γεν. Δ/ντης, Δ/ντης κλπ.) ενώ για τις Περιφέρειες από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Επισημαίνεται, ότι παρέχεται επίσης η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των Τεχνικών Δελτίων Έργων/Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) από το σύνολο των αρμοδίως υπογραφόντων (φορείς πρότασης,/υλοποίησης/χρηματοδότησης, Υπηρεσιακό/Γενικό Γοαμματέα του Φορέα ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη), μέσω της αξιοποίησης αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών που δημιουργούνται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

5.13.4. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021


Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2021 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά προτεραιότητα για:
√ την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,
√ την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου Π/Υ,
√ την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων Π/Υ και
√ την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ
√ την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.14. Ένταξη έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης


Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021),τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υλοποιηθούν μέσω του εθνικού σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και μέχρι την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μεταβατικό στάδιο) τα έργα τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ωρίμανσης ενόψει της υποβολής του τελικού Σχεδίου προς έγκριση από την ΕΕ δύναται να εντάσσονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ακόλουθη ενότητα 5.14.1. ενώ μετά την έγκριση του Σχεδίου από την Ε.Ε. για την ένταξη των έργων θα ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας 5.14.2.

5.14.1. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ τα οποία προγραμματίζονται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης (μεταβατικό στάδιο)

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων από τους φορείς περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Οι φορείς αποστέλλουν την πρότασή τους στην ΔΔΕ, συνοδευόμενη από το Τεχνικό Δελτίου του Έργου (ΤΔΕ) σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. υπόδειγμα στους Πίνακες5α και 5β του Παραρτήματος), με παράλληλη αποστολή ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

2. Η πρόταση του Φορέα και το ΤΔΕ, αποστέλλεται από τη ΔΔΕ στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της. Σε περίπτωση που απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει σχετικά τον φορέα, ο οποίος και υποβάλλει εκ νέου την αναθεωρημένη πρόταση στην ΔΔΕ.

3. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, η ΕΥΣΤΑ αποστέλλει την σύμφωνη γνώμη στη ΔΔΕ (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 5γ του Παραρτήματος), και η ΔΔΕ προβαίνει στην έκδοση της σχετικής ΣΑ.

4. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης, και συγκεκριμένα σε Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ), η οποία υπάγεται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/Γενικού Γραμματέα του Φορέα.

Σε περίπτωση τροποποίησης έργου, ήδη ενταγμένου στο ΠΔΕ, ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία.

5.14.2. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η απόφαση για την χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το ΥΠΑΝΕΠ σε διακριτή συλλογική απόφαση (ΣΑΤΑ) ανά φορέα χρηματοδότησης και βαραίνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

5.15. Εγγραφή πιστώσεων

5.15.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων


Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2020 και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των ΣΑ για τα έργα στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

5.15.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ


Τα νέα έργα που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων τουλάχιστον το 10% του Π/Υ τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Τα συνεχιζόμενα έργα που εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 137315/23.12.2020, ΑΔΑ: ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ, ΦΕΚ
5761/Β’/28.12.2020).

5.15.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ


Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ


Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 137315/23.12.2020, ΑΔΑ: ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ, ΦΕΚ 5761/Β’/28.12.2020).

5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ με αυτοδίκαιη πρόταση, εγγράφονται στο ΠΔΕ με πιστώσεις τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού τους. Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου μετά την ένταξη του στο ΠΔΕ για το έτος ένταξης και για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του φορέα χρηματοδότησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης(ΕΥΣΤΑ). Οι πιστώσεις των έργων απομειώνουν κατά σειρά προτεραιότητας ένταξης, το συνολικό όριο πιστώσεων που έχει προβλεφθεί για τα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυξημένου κατά το όριο της υπερδέσμευσης που θα καθοριστεί στη σχετική ΚΥΑ (βλ. άρθρο 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021)).

5.16. Ειδικά θέματα- Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς Χρηματοδότησης και οι Φορείς Υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2021 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2021, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των Δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2021

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του ΥΠΑΝΕΠ κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών.

Για την ομαλή εκτέλεση του Π/Υ του ΠΔΕ, η εκταμίευση των πόρων μέσω της χρηματοδότησης και οι πληρωμές των έργων συστήνεται να συμβαδίζουν κατά το δυνατόν με τις τριμηνιαίες εγκεκριμένες πιστώσεις. Η δέσμευση πόρων, σε έργα που δεν έχουν ωριμότητα πληρωμής, μέσω της χρηματοδότησης και των εντολών κατανομής, στερεί πόρους από άλλα έργα που έχουν ωριμότητα πληρωμής, ενώ η εκτέλεση σημαντικά μεγάλου ποσοστού πληρωμών στο τελευταίο δίμηνο του έτους δημιουργεί δυσανάλογα αυξημένες ταμειακές ανάγκες στο διάστημα αυτό.

Το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης, λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών.

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών

6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ)


Η χρηματοδότηση των έργων του Κεντρικού Λογαριασμού (ΚΛ) 23/200850 των Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ και ΕΠΑΛΘ), που είναι ήδη ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β’) και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του ΥΠΑΝΕΠ βάσει των σχετικών αιτημάτων είτε α) της αρμόδιας ΔΑ για τα έργα των ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας(ΕΠΑΛΘ) είτε β) του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα των ΕΠ ΠΑΑ και ΤΕΒΑ.

• Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και περιλαμβάνει τα στάδια:
- Υποβολή του αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης-Δικαιούχο του έργου
- Αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια ΔΑ και την ΕΥΣΕ (όπου προβλέπεται), ή τη ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου
- Έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης από τη ΔΔΕ και
- Εκτέλεση της Απόφασης από την ΤτΕ με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός (ΙΒΑΝ) της ΣΑ.

Αναλυτικότερα:

→ Ο Φορέας Υλοποίησης-Δικαιούχος, υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην αρμόδια ΔΑ ή μέσω του e-ΠΔΕ στη ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό ανά υποέργο.
→ Η αρμόδια ΔΑ ή η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αξιολογεί τα αιτήματα που λαμβάνει από τους Δικαιούχους των έργων, εγκρίνει τη χρηματοδότηση και προωθεί το αίτημα ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ.
→ Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης, το εγκρίνει και εκδίδει Απόφαση Χρηματοδότησης της ΣΑ. Στη συνέχεια προωθεί την Απόφαση ηλεκτρονικά στην ΤτΕ προς εκτέλεση και εφόσον απαιτείται, αιτείται προς το ΓΛΚ πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με εθνικούς πόρους.
→ Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος διαμορφώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα ανά υπόλογο διαχειριστή, και το προτεινόμενο ποσό με το οποίο κάθε έργο/υποέργο συμμετέχει στο συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.
→ Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται και ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο ενημερώνουν το e- ΠΔΕ.Όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΔΑ, η οριστικοποίηση και η ενημέρωση του e-ΠΔΕ γίνεται αυτόματα, ενώ όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΓΔΟΥ Υπουργείου, είναι δυνατή η ανακατανομή και οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από πιστοποιημένο χρήστη του οικείου Υπουργείου και στη συνέχεια η ενημέρωση του e-ΠΔΕ.
→ Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ υπολοίπων των λογαριασμών της ΣΑ και τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα το e-ΠΔΕ.
→ Για τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσω Λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Οδηγιών Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού (ΥΑ με ΑΠ: 71259/27.06.2017, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως αυτή ισχύει.

Επισημαίνεται ότι τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απεντάσσονται από τα αντίστοιχα ΕΠ, δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων κατανομής σε κωδικούς (MIS) απενταγμένων έργων.

6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF)

Με την ΚΥΑ με ΑΠ: 107801/14.10.2016 (ΦΕΚ 3390/Β’) συστάθηκε στην ΤτΕ λογαριασμός με τον τίτλο: «Ε.Δ.- Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης» και αριθμό 23/201150.

Οι ενταγμένες πράξεις στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης & ‘Ένταξης της ΠΠ 2014-2020, εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται αναλογικά με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω (κεφ. 6.1.1).

Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό 201150 σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ.

6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιείται μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ. Κάθε σχετικό θέμα θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παράγραφος 8 του άρθρου 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021)).Οι χρηματοδοτήσεις εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΑΝΕΠ.

6.1.4. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, για έργα που χρηματοδοτούνται από τους δύο ανωτέρω ΚΛ, γίνεται ως ακολούθως:

Με απόφαση του Διατάκτη ορίζεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων του έργου στον Ειδικό Λογαριασμό. Αποδέκτης της απόφασης είναι η ΤτΕ.

Στη φάση δημιουργίας του αιτήματος χρηματοδότησης (ΠΙΚΕ), συμπληρώνονται τα στοιχεία της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό (Υπηρεσία, ΑΦΜ, κλπ).

Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν το epde.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά, εκδίδει εντολή μεταφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό, στην οποία αναγράφεται σε ειδικό πεδίο το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού.

Ο υπεύθυνος λογαριασμού με ηλεκτρονική πληρωμή (βρ3) μεταφέρει το ποσό στον ΙΒΑΝ του Ειδικού Λογαριασμού.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΑ/2, /3, /4 και /7 και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων σε ΣΑ/2, ΣΑ/3, ΣΑ/4 και ΣΑ/7, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους ενταγμένων σε ΣΑ/0 και ΣΑ/5, ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων

6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο


Ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου/υποέργου προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ.

6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης

Ο Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας αντίστοιχα) αξιολογεί τα αιτήματα των Φορέων Υλοποίησης και δημιουργεί στο e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ. Για κάθε ΣΑ δημιουργείται διακριτός ΠΙΚΕ.

Για κάθε αίτημα χρηματοδότησης (μίας ή πολλών ΣΑ), εκδίδεται διοικητικό έγγραφο «Αίτημα Χρηματοδότησης» με συνημμένο/ους τον/τους ΠΙΚΕ υπογεγραμμένο/ους από τον εκάστοτε αρμόδιο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε πεδίο του e-ΠΔΕ και το αίτημα προωθείται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ στη ΔΔΕ.

Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται και τα αιτήματα ανάκλησης χρηματοδότησης ΣΑ, όπου απαιτείται.

6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ


Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων ή/και την προώθηση πολιτικών που τίθενται σε προτεραιότητα.

Διατηρεί το δικαίωμα για μερική έγκριση ή και απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης για λόγους δημοσιονομικούς.

Ακολούθως εκδίδεται Απόφαση Χρηματοδότησης της/των ΣΑ στο e-ΠΔΕ, η οποία υπογράφεται αρμοδίως, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με διεπαφή.

6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής Κατανομής

Με την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης των ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ.

Κατόπιν, το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας) με τον ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδότησης» συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα στοιχεία του ΠΙΚΕ. Υποχρεωτικά στοιχεία του ΠΙΚΕ σε αυτή τη φάση είναι ο κωδικός και ο τίτλος του έργου, η ονομασία και το ΑΦΜ του υπολόγου, το κατάστημα της ΤτΕ (κεντρικό ή περιφερειακό) και το ποσό. Εκδίδεται υποχρεωτικά διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ δύναται να περιλαμβάνει και αρνητικές κατανομές, σε περίπτωση ανακλήσεων από λογαριασμούς έργων.

Η εντολή κατανομής υπογράφεται αρμοδίως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με γραμμογραφημένο αρχείο, αφού πρώτα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στο e-ΠΔΕ.

6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ ενημερώνονται ως επιτυχημένες οι αντίστοιχες εγγραφές κατανομών ανά έργο και υπόλογο στο e-ΠΔΕ, ώστε κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο, μέχρι το ύψος του οποίου δύναται να εκδώσει εντολές πληρωμής. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις για το ίδιο έργο και υπόλογο και τις εκτελεσθείσες πληρωμές. Για την έκδοση νέων εντολών πληρωμής ο υπόλογος πρέπει να λαμβάνει υπόψη επιπλέον και τις εντολές πληρωμής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης κάποιας εντολής, η ΤτΕ ενημερώνει το e-ΠΔΕ για τον λόγο αποτυχίας εκτέλεσης.

Για την ενέργεια της χρηματοδότησης, έχουν δημιουργηθεί στο e-ΠΔΕ κατάλληλοι ρόλοι σε κάθε στάδιο (Φορέας Υλοποίησης, Φορέας Χρηματοδότησης, ΔΔΕ) .

6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, γίνεται ως ακολούθως:

Για τη χρηματοδότηση της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) ακολουθείται η ίδια διαδικασία (ενότητα 6.2.1) Στη συνέχεια, εκδίδεται διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής/μεταφοράς, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο ΠΙΚΕ. Στην εντολή μεταφοράς αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία έργου/υποέργου, ο τίτλος και το ΑΦΜ Ειδικού Λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ του Ειδικού Λογαριασμού και το Πιστωτικό Ίδρυμα καθώς και το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ Σύστασης ΕΛ κλπ), που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.

Η εντολή μεταφοράς αναρτάται στη Διαύγεια, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ,μέσω του e- ΠΔΕ.και με την εκτέλεση αυτής από την ΤτΕ πιστώνονται οι ΙΒΑΝ του/των Ειδικού/ών Λογαριασμού/ών.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες που εκδίδουν τις εντολές κατανομής ή μεταφοράς σε Ειδικούς Λογαριασμούς) ενημερώνονται, επίσης, από την ΤτΕ για την εκτέλεση των εντολών κατανομής με την αποστολή αντιγράφων κινήσεων είτε σε ημερήσια βάση (για όσους έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό) είτε στο τέλος κάθε μήνα.

6.3. Απλοποίηση διαδικασιών - Υπογραφή διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν στην χρηματοδότηση και πληρωμή έργων ΠΔΕ

Στο πλαίσιο της απλοποίησης και του εξορθολογισμού της διαδικασίας πληρωμών των έργων του ΠΔΕ, θεσμοθετήθηκε η ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλους του Φορείς των διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων, που απαιτούνται κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων ΠΔΕ.

Οι Φορείς θα πρέπει, κατά την έκδοση των εγγράφων για: αίτημα χρηματοδότησης, εντολή κατανομής και εντολή πληρωμής έργων ΠΔΕ, να τηρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 27Α του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α’/09.12.2016).

7. Πληρωμές δαπανών ΠΔΕ

7.1 Είδη Πληρωμής - Ορισμοί

Οι πληρωμές του ΠΔΕ διακρίνονται ως προς το είδος τους ως ακολούθως:

Α. Άμεση πληρωμή:

Πρόκειται για πληρωμή ποσού προς δικαιούχο (ανάδοχο κλπ) για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών/υπηρεσιών, πληρωμή Κρατικών Ενισχύσεων Αναπτυξιακών Νόμων - όπως επιχορηγήσεις για δαπάνες ιδιωτικών επενδύσεων και επιχορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα, πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και μετακινήσεων, πληρωμή δαπανών εξωτερικού κλπ. Πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ, με καταβολή μέσω του epde του αναλογούντος ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου.

Β. Έμμεση Πληρωμή: Πρόκειται για μεταφορά ποσού έργου του ΠΔΕ προς δικαιούχο (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, Ειδικό Λογαριασμό κ.α.) για την εκτέλεση/υλοποίηση συγκεκριμένου έργου. Η μεταφορά αυτή αποτελεί πληρωμή στο έργο για το ΠΔΕ ανεξάρτητα από τις τελικές πληρωμές που θα εκτελέσει ο Δικαιούχος σε μεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα στις έμμεσες πληρωμές περιλαμβάνονται:

Β.1 Έμμεση Πληρωμή - Επιχορήγηση: Πληρωμή σε δικαιούχο ΝΠ, Ενδιάμεσο Φορέα κλπ, για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών Ενισχύσεων, πλην Αναπτυξιακών Νόμων. Πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/ Διαχειριστή στο λογαριασμό του Δικαιούχου που τηρείται σε επίπεδο έργου.

Β.2 Έμμεση Πληρωμή - Ειδικός Λογαριασμός:

Μεταφορά ποσού σε Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛ) βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου.

Β.2.1 Για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (ΚΛ ΕΣΠΑ, Ταμείου Ασύλου κλπ): Η πληρωμή γίνεται με έκδοση εντολής πληρωμής από την υπηρεσία που έχει οριστεί από το ΦΧ αρμόδια για τη μεταφορά του ποσού στον ΕΛ. Στην εντολή πληρωμής αναγράφεται το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού που ορίζει ρητά ότι η πληρωμή γίνεται «χωρίς υπόλογο».

Β.2.2 Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ: Η πληρωμή γίνεται με εντολή κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω του e-ΠΔΕ και πίστωση σε διακριτό ΙΒΑΝ του ΕΛ ανά έργο. Στην εντολή κατανομής αναγράφεται επίσης το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛ που ορίζει ρητά ότι η πληρωμή γίνεται απευθείας στο ΙΒΑΝ του ΕΛ «χωρίς υπόλογο».

Β.3 Έμμεση Πληρωμή - Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής: Πρόκειται για καταβολή της Εθνικής συμμετοχής σε Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) για Συγχρηματοδοτούμενο έργο, όταν το ΝΠ εισπράττει απευθείας την ενωσιακή συνδρομή. Η πληρωμή γίνεται από τον υπόλογο διαχειριστή τηρώντας ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο grand agreement μεταξύ του δικαιούχου και της Αρχής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Β.4 Έμμεση Πληρωμή - Προχρηματοδότηση: Πρόκειται για καταβολή ποσού σε λογαριασμό ΝΠ όταν το ΝΠ έχει πληρώσει ήδη από ίδιους πόρους το έργο.

7.2 Επιλογή Είδους Πληρωμής από ΦΧ ανά ενάριθμο και έτος

Για την ορθή αποτύπωση του είδους πληρωμής και ιδιαίτερα των πληρωμών Επιχορηγήσεων και Ειδικών Λογαριασμών (των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων) έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη. Στην εν λόγω οθόνη είναι υποχρεωτική η επιλογή από τον Φορέα Χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου ενός είδους πληρωμής, η οποία καθίσταται δεσμευτική για τις σχετιζόμενες πληρωμές των έργων αυτών. Ειδικότερα, οι διαθέσιμες επιλογές για τον ΦΧ περιγράφονται παρακάτω:

• Έμμεση Πληρωμή - Επιχορήγηση: Με την εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ, συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμή, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.

• Έμμεση Πληρωμή - Ειδικός Λογαριασμός: Με την επιλογή του είδους «Έμμεση πληρωμή - Ειδικός Λογαριασμός» αναγράφεται υποχρεωτικά και το θεσμικό πλαίσιο αυτού (Νόμος, ΚΥΑ σύστασης κλπ). Σε συνέχεια της εν λόγω επιλογής από τον ΦΧ, συμπληρώνονται αυτομάτως τα κάτωθι:

- Για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (ΚΛ ΕΣΠΑ, Ταμείου Ασύλου κλπ), συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.

- Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ, συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατανομής χρηματοδότησης (καθόσον η πληρωμή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της κατανομής από την ΤτΕ και δεν απαιτείται έκδοση εντολής πληρωμής), χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.

• Άλλου Είδους Πληρωμή: Η εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ, καλύπτει τα λοιπά είδη πληρωμών που αναφέρονται στο 7.1 ανωτέρω. Κατά την κατάρτιση της εντολής πληρωμής, ο αρμόδιος Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης εξειδικεύει το είδος της πληρωμής επιλέγοντας από λίστα με τις εξής επιλογές: Άμεση, Έμμεση Πληρωμή - Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής & Έμμεση Πληρωμή - Προχρηματοδότηση.

• Μικτή Κατηγορία: Ειδικότερα για τα έργα όπου παρατηρείται μη συνιστώμενος συνδυασμός ειδών πληρωμής και ειδικότερα έμμεσων πληρωμών επιχορήγησης/ειδικού λογαριασμού με άμεσες πληρωμές, δημιουργήθηκε μεταβατικά αυτή η κατηγορία για τον χαρακτηρισμό και τον εντοπισμό τέτοιου είδους έργων και την ομαλή και απρόσκοπτη πληρωμή των έργων ΠΔΕ. Κατά την κατάρτιση της εντολής πληρωμής, ο αρμόδιος Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης εξειδικεύει το είδος της πληρωμής επιλέγοντας από λίστα με τις εξής επιλογές: Άμεση, Έμμεση Πληρωμή - Επιχορήγηση, Έμμεση Πληρωμή - Ειδικός Λογαριασμός, Έμμεση Πληρωμή - Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής & Έμμεση Πληρωμή - Προχρηματοδότηση.

Δεδομένου ότι τα έργα επιχορηγήσεων & ειδικών λογαριασμών είναι πρωταρχικής σημασίας και δεν πρέπει να συνδυάζονται με άλλα είδη πληρωμής, διευκρινίζεται ότι η μεταβατική αυτή κατηγορία θα είναι διαθέσιμη έως 31/12/2021, δίνοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα στους ΦΧ για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιπτώσεων. Επισημαίνεται ότι από 1/1/2022 δεν θα είναι διαθέσιμη η επιλογή αυτή και τα έργα επιχορηγήσεων & ειδικών λογαριασμών δεν θα συνδυάζονται με άλλα είδη πληρωμής.

Οι ΦΧ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτικά την επιλογή είδους πληρωμής από τις ανωτέρω ανά ενάριθμο και έτος για όλα τα έργα έως 30-09-2021. Υπογραμμίζεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή, η πληρωμή έργων ΠΔΕ θα έχει ως επιπλέον προϋπόθεση την αντιστοίχιση έργου-είδους πληρωμής από τον ΦΧ, δηλαδή δεν θα είναι εφικτή η πληρωμή έργων που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με είδος πληρωμής.

Αυτή η νέα, υποχρεωτική ενέργεια του ΦΧ θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ορθότερη και ποιοτικότερη αποτύπωση του είδους των πληρωμών και ιδιαίτερα των επιχορηγήσεων & ειδικών λογαριασμών. Επίσης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διασύνδεσης των έργων του ΠΔΕ με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται κατά κανόνα σε Εμπορικές Τράπεζες, προκειμένου η ΔΔΕ να λαμβάνει ενημέρωση για την πρόοδο των τελικών πληρωμών των έργων και τους τυχόν λιμνάζοντες πόρους.

7.3 Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ

Η διαδικασία πραγματοποίησης και εμφάνισης των πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στάδια:

- α' στάδιο: Εκκαθάριση Δαπάνης - Κατάρτιση Εντολής Πληρωμής

Η Υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος έργου ΠΔΕ, παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, ακολουθεί η εκκαθάριση της δαπάνης (εισήγηση από εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης- υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υπολόγου) και η κατάρτιση της σχετικής εντολής πληρωμής. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών πραγματοποιείται με βάση την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ» και τα πρωτότυπα παραστατικά παραμένουν πάντα στην υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος.

Η ΔΔΕ, έχοντας ως στόχο την πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών του ΠΔΕ και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικό δείγμα φορέων, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της μηχανογραφημένης κατάρτισης των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η οποία τέθηκε σε καθολική εφαρμογή από 01/01/2021.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε νέος ρόλος «Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Οι εντολές πληρωμής θα φέρουν εντός του e-ΠΔΕ όλους τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς (Συλλογική Απόφαση/Έργο/Υποέργο/Νομική Δέσμευση, Σκέλος χρηματοδότησης ΠΔΕ, Φορέας/Ειδικός Φορέας, Είδος πληρωμής π.χ. Άμεση/Έμμεση, Εντός/Εκτός Γενικής Κυβέρνησης, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου-ΑΛΕ κ.α.).

Για την ορθή κατάρτιση της εντολής πληρωμής, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1) Η ύπαρξη αντιστοίχισης Φορέα/Ειδικού Φορέα Απολογισμού με ενάριθμο του ΠΔΕ ανά έτος, η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (για διευκρινήσεις για τον Ειδικό Φορέα Απολογισμού βλ. Πίνακα 20).

2) Η καταχώριση ΑΛΕ στις εντολές πληρωμής προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμψηφισμού των πληρωμών ΠΔΕ. Για πληροφορίες σχετικά με την ορθή επιλογή των ΑΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης/Τμήμα Α' Απολογισμού-Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), με στοιχεία επικοινωνίας τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 2/77587/ΔΛΓΚ/27-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΠΘΗ-Λ3Ζ) εγκύκλιό της.

3) Η ύπαρξη αντιστοίχισης είδους πληρωμής με ενάριθμο του ΠΔΕ ανά έτος, η οποία πραγματοποιείται από τους ΦΧ (σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2021).
Επίσης, για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, καθώς και ο συσχετισμός με το κατάλληλο παραστατικό προς πληρωμή.

Ειδικότερα, κατά την καταχώριση των παραστατικών έχουν προστεθεί τα πεδία «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης» και «Λόγος Δημιουργίας Υποχρέωσης», τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της αναφοράς του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. Κεφάλαιο 8). Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται επιλέγοντας έναν από τους τρεις παρακάτω λόγους δημιουργίας υποχρέωσης και καταγράφοντας την αντίστοιχη ημερομηνία (σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/2013- ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές):

1. Παραλαβή τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ή

2. Πιστοποίηση λογαριασμού έργου/ πρωτόκολλο παραλαβής έργου ή πρακτικού έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών ή

3. Προθεσμία πληρωμής, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση.

Με την ένταξη της κατάρτισης της εντολής πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ:

• δίνονται νέα εργαλεία στους εισηγητές εκκαθάρισης για τη διευκόλυνση της εργασίας τους
(υπόλοιπο λογαριασμών, αναφορές κατανομών κ.α.),

• απλοποιείται το στάδιο που έπεται (εκτέλεση της εντολής πληρωμής-ηλεκτρονική πληρωμή δικαιούχου), καθώς πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα

• γίνεται δυνατή η εισαγωγή νέων δεδομένων στο σύστημα (χαρακτηρισμός πληρωμών σε εντός/εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ΑΛΕ ανά πίστωση/κωδικό συναλλαγής κ.α.),

• βελτιώνεται η δυνατότητα έκδοσης σύνθετων αναφορών (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.α.),

• διευκολύνεται/απλοποιείται ιδιαίτερα η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων.

• β' στάδιο: Εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχου

Ακολουθεί η εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μέσω e-ΠΔΕ από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (ορισμένος υπάλληλος με απόφαση του Υπολόγου).

Με την καθολική εφαρμογή από 01/01/2021 της νέας μηχανογραφημένης διαδικασίας εκκαθάρισης δαπανών ΠΔΕ και την έκδοση Εντολών Πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η δημιουργία ηλεκτρονικής πληρωμής (βρ3) έχει πλέον απλοποιηθεί ιδιαιτέρως, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων εισάγονται σε προγενέστερο στάδιο από τον «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης».

Στις περιπτώσεις πληρωμών που χρήζουν αντιλογισμού, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2.

• γ' στάδιο: Έκδοση Συμψηφιστικού Χρηματικού Εντάλματος

Οι ενέργειες ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείων, Γ.Π.Ε.Μ.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ.α.) με την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος για κάθε πληρωμή.

Στο τρέχον έτος γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος πληρωμών 2021 και εφεξής να πραγματοποιείται μέσα από τον νέο ρόλο του e-ΠΔΕ «Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών», συνδυάζοντας τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα στάδια. Συγκεκριμένα, εντός του e-ΠΔΕ, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται τα συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα πληρωμών ΠΔΕ, καθώς και οι σχετικές αναφορές. Κατά τη διαδικασία συμψηφισμού, τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ώστε να γίνονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση στη δημόσια ληψοδοσία.

Με την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ολοκληρώνεται η πλήρης μηχανογράφηση της διαδικασίας πληρωμής των δαπανών του ΠΔΕ μέσω e-ΠΔΕ, μειώνεται το διοικητικό βάρος και αναμένεται να αυξηθεί αισθητά η ταχύτητα αποτύπωσης των πληρωμών του ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία.

Εν κατακλείδι, με τις ως άνω διαδικασίες γίνεται εφικτή, απολογιστικά, η αποτύπωση των δαπανών ΠΔΕ στη νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση. Συγκεκριμένα, με την έκδοση των εντολών πληρωμής και των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, οι δαπάνες ΠΔΕ θα φέρουν τον ειδικό φορέα απολογισμού της νέας διοικητικής ταξινόμησης καθώς και τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) της νέας οικονομικής ταξινόμησης, στο κατώτερο επίπεδο.

7.4 Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών


Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ηλεκτρονική πληρωμή εκ παραδρομής από λάθος συλλογική απόφαση, έργο, υποέργο ή νομική δέσμευση, οφείλει να γίνει τακτοποίηση με τη διαδικασία του αντιλογισμού μέσω τυποποιημένης φόρμας, η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 17 του Παραρτήματος. Ο αντιλογισμός και η αντιμετώπισή του μπορεί να εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

→ Η πληρωμή έγινε από λάθος ΣΑ/Έργο:

1. Η διαδικασία απαιτεί αποστολή των στοιχείων αντιλογισμού από Υπόλογο σε ΤτΕ και ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα πρέπει να αποστείλει το απαραίτητο έγγραφο - πρωτότυπο εκτελεστέο - όπως απαιτείται στην ΤτΕ, με συνημμένη την τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού, καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής πληρωμής (EPS) προς αντιλογισμό - έγχαρτα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) - στην ΤτΕ με κοινοποίηση στη ΔΔΕ.
- Το έγγραφο αποστέλλεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50, Αθήνα, με κοινοποίηση στη ΔΔΕ, Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα.
- Για την ηλεκτρονική αποστολή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected]; [email protected]

2. Στη συνέχεια, διενεργείται ο αντιλογισμός από ΤτΕ και δεν γίνεται καμία ενέργεια στο e- ΠΔΕ πριν την επιβεβαίωση από την ΤτΕ ότι εκτελέστηκε ο εν λόγω αντιλογισμός.

3. Με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του αντιλογισμού από την ΤτΕ, η ΔΔΕ προχωρά σε δημιουργία κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών και στο e-ΠΔΕ.

→ Η πληρωμή έγινε από λάθος Υποέργο/Νομική Δέσμευση:

Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται αντιλογισμός από ΤτΕ, καθώς η πληρωμή έγινε από σωστό λογαριασμό χρέωσης (σωστή ΣΑ και έργο), αλλά χρειάζεται η δημιουργία κατάλληλων εγγραφών στο e-ΠΔΕ, για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο επίπεδο Υποέργου/Νομικής Δέσμευσης.
Συγκεκριμένα,

1. Η διαδικασία απαιτεί δημιουργία ερωτήματος από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού στην Τεχνική Υποστήριξη (helpdesk) στο e-ΠΔΕ (www.epde.gr - καρτέλα Επικοινωνία), όπου περιγράφεται το πρόβλημα και υποβάλλεται συνημμένα η τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού.

2. Κατόπιν, η ΔΔΕ προχωρά άμεσα σε δημιουργία των κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο e-ΠΔΕ.

Οι τακτοποιήσεις πληρωμών με τη διαδικασία αντιλογισμού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 εκάστου έτους, πριν την έκδοση του τελικού απολογισμού των πληρωμών.

Εξαίρεση αποτελούν αντιλογισμοί, που αφορούν πληρωμές από λογαριασμούς 231 (Νομικών Προσώπων), η τακτοποίηση των οποίων μπορεί να γίνει και σε επόμενο έτος.

Αντιλογισμοί πληρωμών εξωτερικού εκτελούνται από το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο της ΤτΕ με την ίδια ως άνω διαδικασία και ενημερώνεται ακολούθως το αρμόδιο Τμήμα Συναλλάγματος της ΤτΕ.

8. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, έχουν υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) για τα έργα του ΠΔΕ. Το ΜΔ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Για την τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ εφαρμόζεται η εγκύκλιος ΓΛΚ με ΑΠ: 2/31585/30.03.2012, ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ, η οποία βρίσκεται σε φάση τροποποίησης. Η επικαιροποίηση της σχετικής εγκυκλίου θα λαμβάνει υπόψη αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο, όπως η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ 54, ΦΕΚ 103/Α713.06.2018) κλπ. Η τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης της ανωτέρω εγκυκλίου, δύναται να γίνεται βάσει των υποδειγμάτων των Συγκεντρωτικών Πινάκων και του Αναλυτικού Πίνακα του ΜΔ (βλ. Πίνακες 2α, 2β και 2γ αντιστοίχως του Παραρτήματος).Τα περισσότερα πεδία των πινάκων του ΜΔ θα συμπληρώνονται αυτόματα με στοιχεία του e-ΠΔΕ. Το γεγονός αυτό αφενός διευκολύνει κι επιταχύνει το έργο των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ κι αφετέρου διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων μέσω της μείωσης του περιθωρίου λάθους στην καταχώριση. Στοιχεία του Συγκεντρωτικού Πίνακα αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ, το οποίο συλλέγει κεντρικά τα στοιχεία εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και εκκρεμών/ληξιπρόθεσμων οφειλών ΠΔΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή απεικόνιση των δεδομένων αποτελεί η ορθή και έγκαιρη καταχώριση όλων των στοιχείων, όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες (π.χ. παραστατικά, εντολές πληρωμής κ.α.). Υπενθυμίζεται ότι οι Φορείς Χρηματοδότησης έχουν την ευθύνη για την έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικά με την παραπάνω υποχρέωση.

9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)

Όλες οι διαδικασίες του ΠΔΕ έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ. Η πρόσβαση στο σύνολο των διαδικασιών αυτών γίνεται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ (www.epde.gr) με τη χρήση διακριτών ρόλων, όπως φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα και αναλύεται ανά διαδικασία ΠΔΕ.
 

Ρόλος Διαδικασία ΠΔΕ
Κατάρτιση (Ένταξη - Πρόταση) Χρηματοδότησ η & Κατανομές Πληρωμές
Χρήστης Φορέα Υλοποίησης  
Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων)    
Εισηγητής Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων)    
Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης    
Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων    
Διαχειριστής Οφειλών    
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ)    
Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης    
Υπεύθυνος Λογαριασμού    
Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών (αφορά στις πληρωμές 2021)    


9.1. Διαδικασία Κατάρτισης ΠΔΕ

Οι προτάσεις των Φορέων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ 2021 δημιουργούνται μέσω του e- ΠΔΕ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή πρότασης για ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, προϋποθέτει την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου κάθε έργου. Για το λόγο αυτό, οι Φορείς Υλοποίησης, που έχουν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με το ρόλο «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης», θα πρέπει να καταχωρίζουν τα Τεχνικά Δελτία όλων των έργων που προτείνουν προς ένταξη στο ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα για τα οποία υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ).

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των αρμόδιων Φορέων Πιστώσεων ΠΔΕ (ρόλος: «Εισηγητής Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης»), όπως αυτοί έχουν οριστεί με τα σχετικά έγγραφα (βλ. κεφ. 3.2.2.), συγκεντρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις (Α' επιπέδου), οι οποίες εν συνεχεία ενοποιούνται, επεξεργάζονται και αποστέλλονται στη ΔΔΕ (πρόταση Β' επιπέδου - τελική πρόταση Φ.Χ.) από τον ρόλο «Εισηγητή Φορέα Χρηματοδότησης» του Φορέα.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι ρόλοι του e-ΠΔΕ στην παραπάνω διαδικασία είναι οι εξής:

- Χρήστης Φορέα Υλοποίησης: Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου.

- Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων): Αυτός ο ρόλος αφορά στους ειδικούς φορείς (Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Ειδικές/Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες κ.α., όπως έχουν οριστεί για την τρέχουσα περίοδο του Προγράμματος), με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον «Φορέα Υλοποίησης». Βοηθητικά, σε περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας του Φορέα Υλοποίησης να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο, αυτό πραγματοποιείται από τον Φορέα Πιστώσεων, στον οποίο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης».

- Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων): Αυτός ο ρόλος αφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον Φορέα Υλοποίησης. Βοηθητικά, σε αυτόν τον ρόλο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης».

- Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης: Αυτός ο ρόλος αφορά στους Φορείς Χρηματοδότησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων των Συλλογικών Αποφάσεων, που διαχειρίζεται ο αντίστοιχος φορέας (πρόταση Β' επιπέδου-Τελική πρόταση Φορέα Χρηματοδότησης). Επιπλέον, ο ρόλος αυτός είναι αρμόδιος α) να καταχωρίζει τις ανακατανομές πιστώσεων στο σύστημα και β) να διενεργεί την αντιστοίχιση των έργων ΠΔΕ με Φορέα/Ειδ. Φορέα Απολογισμού ανά έτος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ (για διευκρινίσεις για τον Ειδικό Φορέα Απολογισμού, βλ. Πίνακα 20).

9.2. Διαδικασία Χρηματοδότησης - Κατανομής έργων ΠΔΕ

Η υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ), χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομής) και η αποστολή τους στην ΤτΕ γίνεται για το σύνολο του ΠΔΕ (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) μέσω του e-ΠΔΕ από τους παρακάτω ρόλους:

- Χρήστης Φορέα Υλοποίησης: Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου.

- Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων: Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνοι για τη Διαχείριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης και Κατανομής. Ο ρόλος αποδίδεται σε επίπεδο Ειδικού Φορέα.

Επισημαίνεται ότι καταχωρίσεις από Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) και Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) γίνονται εντός του e-ΠΔΕ για έργα εθνικού σκέλους και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και για έργα Κεντρικών Λογαριασμών εκτός ΟΠΣ. Για έργα Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους δύο Κεντρικούς Λογαριασμούς (200850 και 201150) και υποστηρίζονται από τις εφαρμογές του ΟΠΣ- ΕΣΠΑ, τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, κ.α.), και συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται αυτόματα μέσω διεπαφών των δύο συστημάτων e-ΠΔΕ και ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).

9.3. Διαδικασία Πληρωμής δαπανών ΠΔΕ


Η πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται με την κατάρτιση εντολών πληρωμής και την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ με βάση την ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών 134453/23.12.2015 (Β.2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 (Β.2573).

Η υποχρεωτικότητα της κατάρτισης εντολών πληρωμής και εκτέλεσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-ΠΔΕ: α) διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα, μείωση της γραφειοκρατίας και ομοιογένεια στις εν λόγω διαδικασίες μεταξύ των Φορέων και β) βελτιώνει την παρακολούθηση των δαπανών του ΠΔΕ μέσω της συγκέντρωσης βασικών πληροφοριών των πληρωμών εντός του e - ΠΔΕ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών δεν μεταβάλλει, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία πληρωμών ούτε τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου.

Η διαδικασία πληρωμών των δαπανών του ΠΔΕ διενεργείται μέσω των παρακάτω ρόλων.

- Διαχειριστής Οφειλών: Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση Συλλογικών Αποφάσεων και Έργων στους Εισηγητές Εκκαθάρισης Δαπάνης και στους Υπευθύνους Λογαριασμού. Επίσης, έχουν την εποπτεία για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα.

-Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ): Ο νέος αυτός ρόλος αφορά στους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και δρομολόγηση ΗΤ μέσα από το e-ΠΔΕ. Με την ενεργοποίησή του, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ΗΤ έχει την ευθύνη παραλαβής, κατάταξης (ΣΑ, έργο, υποέργο, νομική δέσμευση) και εντέλει δρομολόγησης των ΗΤ στον αρμόδιο Υπόλογο/Εισηγητή Εκκαθάρισης του έργου στο e-ΠΔΕ προς πληρωμή.

- Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης: Ο νέος αυτός ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων εκτέλεσης ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ κατόπιν ελέγχου των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του αναδόχου/δικαιούχου, καθώς και η καταχώριση/διαχείριση των παραστατικών προς πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι με την ενεργοποίησή του, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης έχει την ευθύνη καταχώρισης στο e-ΠΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους, καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

- Υπεύθυνος Λογαριασμού: Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες που εκτελούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές (eps). Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης της ηλεκτρονικής πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι ρητή σύσταση της ΔΔΕ είναι να ανατίθενται οι ρόλοι του «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης» και του «Υπευθύνου Λογαριασμού» σε διαφορετικούς χρήστες, και σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος Λογαριασμού να μην ταυτίζεται με τον τελικό υπογράφοντα της εντολής πληρωμής. Η πλήρης διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ρόλων διασφαλίζει την πληρότητα του ελέγχου και την ποιότητα καταχώρισης/διαχείρισης των δικαιολογητικών, διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη διαδικασία τόσο της κατάρτισης εντολών πληρωμής όσο και της εκτέλεσης των ηλεκτρονικών πληρωμών (eps).
Ωστόσο, σε περιπτώσεις έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, δύναται οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι ρόλοι να ανατεθούν στον ίδιο χρήστη, αρκεί να μην είναι ο τελικός υπογράφων της εντολής πληρωμής.

- Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών: Αυτός ο νέος ρόλος αφορά στους χρήστες των αρμοδίων υπηρεσιών των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του συμψηφιστικού εντάλματος για κάθε πληρωμή ΠΔΕ.

9.4. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του e-ΠΔΕ, την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη (HELPDESK)» της καρτέλας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πύλης του e-ΠΔΕ (www.epde.gr).

10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις, που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στη ΔΔΕ υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή και αφού υπογραφούν αρμοδίως οι προτάσεις, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected] και να κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλώνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΝΕΠ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219, [email protected]). Στην περίπτωση που ο Φορέας επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου, δεν απαιτείται η αποστολή του και σε έντυπη μορφή. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μείωσης του διοικητικού βάρους, παρακαλείστε όπως προτιμήσετε την διαδικασία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης.

Τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.epde.gr.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2021 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.
Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Τσακίρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης