Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις»

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις»


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις»


Ερώτηση 1. - Μία επιχείρηση επιθυμεί τη δημιουργία / προσθήκη μιας νέας γραμμής παραγωγής παρόμοιας παραγωγικής διαδικασίας με την ήδη υπάρχουσα, αλλά διαφορετικού φυσικού αντικειμένου, για την δημιουργία της οποίας χρειάζεται μίσθωση οικοπέδου και χώρου στέγασης.
Για να είναι επιλέξιμη η επιδότηση αυτής της γραμμής παραγωγής, εκτός από τα γενικά προαπαιτούμενα της πρότασης, θα χρειαστεί να έχουν ξεκινήσει πριν την έγκριση της επιδότησης οι διαδικασίες μίσθωσης του οικοπέδου και του χώρου στέγασης, καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης άδειας για την κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής;


Απάντηση : Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μίσθωσης του οικοπέδου και του χώρου στέγασης της επένδυσης. Για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης σε περίπτωση μίσθωσης δύναται να προσκομιστεί προσύμφωνο μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη ή εναλλακτικά ΥΔ του ιδιοκτήτη περί πρόθεσης μίσθωσης αυτού.
Επίσης, πριν την υποβολή της πρότασης, δεν υφίσταται υποχρέωση να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες έκδοσης άδειας για την κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής

Ερώτηση 2. - Αν μια επιχείρηση που συμμετέχει σε Συνεργατικό Σχηματισμό πραγματοποιήσει το 100% του δικού της προϋπολογισμού συντομότερα από τους υπόλοιπους εταίρους και συνολικά το ΣΣ δεν έχει υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, τότε η εν λόγω η επιχείρηση μπορεί να λάβει μεμονωμένα το 100% του δικού της προϋπολογισμού;

Απάντηση: Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές για το σύνολο του ΣΣ δεν μπορούν να υπερβούν το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες), ως εκ τούτου η εν λόγω η επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει μεμονωμένα το 100% του δικού της προϋπολογισμού.

Ερώτηση 3. - Μια υφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει έναν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τις 31/12/2019. Μπορεί η συγκεκριμένη επιχείρηση να πραγματοποιήσει επένδυση σε άλλο επιλέξιμο ΚΑΔ, τον οποίο όμως δεν διέθετε στις 31.12.2019; Αν ναι, μέχρι πότε πρέπει να προσθέσει τον συγκεκριμένο ΚΑΔ η επιχείρηση;

Ο καινούργιος ΚΑΔ θα προσθέτει κάτι καινούργιο στη δραστηριότητα της επιχείρησης αλλά θα είναι σχετικός με την υφιστάμενη δραστηριότητα.

Απάντηση : Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση (Ενότητα 5.2) οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και τουλάχιστον από 31/12/2019. Όσον αφορά στον ΚΑΔ επένδυσης, μπορεί να μην τον διαθέτουν πριν από την άνωθεν αναφερόμενη ημερομηνία και να προστεθεί κατόπιν αυτής, ο περιορισμός είναι ότι θα πρέπει να είναι σχετικός με την υφιστάμενη δραστηριότητα τους.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που αφορά μεταποιητική επιχείρηση ο νέος επιλέξιμος ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεταποιητικός.
Επίσης, κατά την υλοποίηση σύμφωνα με την Ενότητα 11.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης επιτρέπεται αλλαγή / ΚΑΔ επένδυσης (προσθήκη/αφαίρεση) μέλους του ΣΣ, εφόσον δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε.

Ερώτηση 4. -Να διευκρινιστεί αν είναι επιλέξιμος ως τόπος υλοποίησης Υποκατάστημα μεταποιητικής εταιρίας, το οποίο έχει ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης και πριν την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στο πληροφοριακό σύστημα.

Απάντηση : Ναι, αρκεί να επιλέξει ως τόπο για την υλοποίηση αποκλειστικά μια Περιφέρεια (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.1 « Ένταση ενίσχυσης» της Πρόσκλησης) και να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση..

Ερώτηση 5. - Ο υπεύθυνος έργου του ΣΣ τι σχέση πρέπει να έχει με την επιχείρηση που θα οριστεί Συντονιστής Φορέας; Πρέπει να είναι εργαζόμενος (μισθωτός) του Συντονιστή Φορέα ή μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης;

Απάντηση : Μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος (μισθωτός) του Συντονιστή Φορέα είτε εξωτερικός συνεργάτης.

Ερώτηση 6. -Οι καταβολές της χρηματοδότησης θα γίνονται στον λογαριασμό κάθε επιχείρησης που συμμετέχει στο ΣΣ ή η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον Συντονιστή Φορέα και αυτός θα τα μεταφέρει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις;

Απάντηση : Οι καταβολές της χρηματοδότησης θα γίνονται στον λογαριασμό κάθε επιχείρησης που συμμετέχει στο ΣΣ.

Ερώτηση 7. - Στην Ενότητα 10 αναφέρεται ότι:
«Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης το σύνολο των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης.»
Κατά τους 12 πρώτους μήνες θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον ΣΣ να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και αυτές να ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του Π/Υ ή αρκεί κάποιες από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες που να ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του Π/Υ;


Απάντηση: Αρκεί κάποιες από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες που να ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού Π/Υ, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποβληθείσες επιλέξιμες και εγκεκριμένες δαπάνες υπερκαλύπτουν τουλάχιστον το 20% του συνολικού εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης του ΣΣ. Επισημαίνεται ότι υφίσταται ο περιορισμός της παραγράφου «10.1 Παρακολούθηση Πράξεων - Επαληθεύσεις - Πιστοποιήσεις».

Ερώτηση 8. - Μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιλέξιμος Συνεργατικός Σχηματισμός η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μεταξύ τους εταιριών, εκ των οποίων μία είναι μεταποιητική και παράγει το τελικό προϊόν, η δεύτερη το διακινεί και η τρίτη υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες marketing;

 
Απάντηση : Από τη στιγμή που ικανοποιείται η προϋπόθεση της Ενότητας 5.2 «Δομή και Σύνθεση Επιλέξιμων Συνεργατικών Σχηματισμών - Επιλέξιμοι Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας Δικαιούχων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης και συμπεριλαμβάνεται στο ΣΣ μία τουλάχιστον υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, και υπό τις προϋποθέσεις α) ότι κάθε μία από τις συμμετέχουσες εταιρείες διαθέτει τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης καθώς και β) ότι τηρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, τότε το προτεινόμενο ΣΣ είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 9. - Μπορούν τα μέλη (επιχειρήσεις) του ΣΣ να προέρχονται από διαφορετικές Περιφέρειες και να υλοποιήσουν το έργο που τους αναλογεί σε αυτές;

Απάντηση - Στην Ενότητα 5.7. «Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιούχων» (αφορά κάθε μέλος/Δικαιούχο του Συνεργατικού Σχήματος) της Αναλυτικής Πρόσκλησης, αναφέρεται ότι βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποχρέωση «να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το μέρος του επενδυτικού σχεδίου που του αναλογεί».
Με βάση τα παραπάνω τα μέλη του ΣΣ μπορούν να δηλώσουν το κάθε ένα ξεχωριστά διαφορετική Περιφέρεια υλοποίησης του μέρους του επενδυτικού σχεδίου που τους αναλογεί.

Ερώτηση 10. - Σε ένα Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνεται μια μεταποιητική και δύο επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (π.χ. ΚΑΔ 55.2 καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής), οι οποίες βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια.
1) Η αναλογούσα επιχορήγηση θα καταβληθεί ξεχωριστά για καθεμιά από αυτές;
2) Επέκταση δραστηριότητας είναι επιλέξιμη μόνο για την μεταποιητική επιχείρηση ή και για τις άλλες επιχειρήσεις του ΣΣ;
3) Θα μπορούσε το επενδυτικό σχέδιο ενός από τα μέλη του ΣΣ να αφορά σε επέκταση / ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλη Περιφέρεια από αυτήν των υπόλοιπων μελών;


Απάντηση : 1. Η αναλογούσα επιχορήγηση θα καταβληθεί ξεχωριστά σε καθεμιά από τις επιχειρήσεις του ΣΣ.
2. Το είδος αρχικής επένδυσης πχ. επέκταση δραστηριότητας είναι επιλέξιμο για όλες τις επιχειρήσεις του ΣΣ εφόσον οι δαπάνες των επενδυτικών τους σχεδίων τεκμηριωμένα εμπίπτουν στο Άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γ.Α.Κ.)
3. Η επέκταση δραστηριότητας αναφέρεται σε υφιστάμενη επιχείρηση (μέλος του ΣΣ) σε υφιστάμενο τόπο. Η λειτουργία υποκαταστήματος παραπέμπει σε ίδρυση νέας μονάδας, ικανοποιώντας τον όρο αρχικής επένδυσης του άρθρου 14 του Γ.Α.Κ. σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, αρκεί να δηλωθεί εξ αρχής στη σχετική αίτηση χρηματοδότησης ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης του μέλους αυτού.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι στόχος του ΣΣ είναι:
• η ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον,
• η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,
• η μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτότυπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης