Αποτελέσματα live αναζήτησης

83235 ΕΞ 09-07-2021 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το χειρισμό υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

83235 ΕΞ 09-07-2021
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το χειρισμό υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων


83235 ΕΞ 09-07-2021 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το χειρισμό υποθέσεων ανάκτησης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 83235 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 3133/19-07-2021)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημοσίας διοίκησης» (Α΄133),
β) των άρθρων 75-83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
γ) του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131),
δ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α ΄45),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A΄98).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α ΄ 181).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138).

5. Την υπό στοιχεία 82564 ΕΞ 2019/23.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στον Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου» (ΥΟΔΔ 537).
 
6. Την ανάγκη αποτελεσματικής διευθέτησης των υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων οι οποίες κρίθηκαν ως μη συμβατές με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις με αριθ. 2002/458/ΕΕ, 2012/157/ΕΕ, 2012/307/ ΕΕ, 2012/320/ΕΕ και C (2019) 7094 final αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών ομάδα εργασίας για τη μελέτη και διερεύνηση του χειρισμού υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

Β. Συγκροτούμε και ορίζουμε τα μέλη της ομάδας εργασίας, ως εξής:
1. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής ως Πρόεδρος.
2. ΤΕΤΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
3. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συντονισμού, Υπεύθυνη Γραφείου Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης και Πολιτικής Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α, .
6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προϊστάμενος της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπάλληλος της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, που υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
9. ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ, συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
10. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπάλληλος του Τμήματος Γ΄Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
11. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ, υπάλληλος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
12. ΚΑΛΛΙΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπάλληλος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Τον Πρόεδρο της ομάδας εργασίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει το μέλος Καλλιόπη Τετώρου του Νικολάου, διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

Δ. Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται εκ περιτροπής από μέλη της ομάδας εργασίας τα οποία ορίζονται από τον πρόεδρο.

Ε. Έργο της ομάδας εργασίας είναι:
- η μελέτη και η διερεύνηση της δυνατότητας αποτελεσματικής διευθέτησης, αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά πλαίσια και εργαλεία, των υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων οι οποίες κρίθηκαν ως μη συμβατές με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τις με αριθ. 2002/458/ΕΕ, 2012/157/ΕΕ, 2012/307/ΕΕ, 2012/320/ΕΕ
και C (2019) 7094 final αποφάσεις της ΕΕ,
- η συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο στον οποίο θα ανατεθεί να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες στον χειρισμό αυτών των υποθέσεων,
- η εισήγηση προτάσεων για τον αποτελεσματικό χειρισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων και
- ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών και η παρακολούθηση της επίτευξης προόδου σε κάθε στάδιο ανά υπόθεση.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ομάδας εργασίας, μπορούν να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία και από Υπουργεία και λοιπούς φορείς. Στις συνεδριάσεις δύνανται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνδράμουν στο έργο τους. Ειδικότερα, δύναται να καλείται εκπρόσωπος του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου προκειμένου να συνδράμει και να υποστηρίξει σε οιοδήποτε νομικό ζήτημα ανακύψει.

Ζ. Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε τόπο που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο της ομάδας εργασίας.

Η διάρκεια της ομάδας εργασίας ορίζεται μέχρι την 31.12.2021.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης