Αποτελέσματα live αναζήτησης

116946/9.7.2021 Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Κατηγορία: Λοιπά

116946/9.7.2021
Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19


116946/9.7.2021 Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δράσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 116946/2021

(ΦΕΚ Β' 3150/19.07.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δέκατου ένατου της από 10 Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.» (Α’ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),
β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
γ. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),
ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
στ. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
ζ. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251),
η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
θ. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ι. του Π.Δ.4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια. τις διατάξεις του Π.Δ.6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ. του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ. του Π.Δ.106/2020«Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

3. Την υπό στοιχεία 2/31040/ΔΠΓΚ/29-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)», (Α.Δ.Α.: ΩΑΣΔΗ-ΧΕΔ),

4. Την υπό στοιχεία 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί κατανομής πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2021 σε αναλυτικό επίπεδο(ΑΔΑ: 6ΤΥΛΗ-0Ι0),

5. Την υπ’ αρ. 15278/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Ρ46ΜΔΨΟ-Ζ1Χ) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 των Ε.Φ. 1055-101, 1055-202, 1055203, 1055-204, 1055-205 και 1055-501 σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων,

6. Την υπό στοιχεία 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021(Α.Δ.Α.Ψ4ΣΡΗΜΦ3),

7. Το υπό στοιχεία Γ.Δ.279/04-03-2021 αίτημα Δήμου Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 754/05-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

8. Το υπό στοιχεία Γ.Δ. 16163/04-03-2021 αίτημα Δήμου Χίου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 803/10-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

9. Το υπ’ αρ. 47/05-03-2021 αίτημα Δήμου Ανατολικής Σάμου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 770/08-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

10. Το υπ’ αρ. 25.0/2066/31-03-2021 εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

11. Την υπ’ αρ. 41756/02-06 -2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 1055-205-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

12. Την υπ’ αρ. 98376/1-7-2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.800.000,00 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με Α.Δ.Α. ΩΚΟΜ46ΜΔΨΟΡΘΓ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την επιχορήγηση των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου με το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ, όπως αναλύεται ανά Δήμο στον ακόλουθο πίνακα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην ενίσχυση συναφών δράσεων των ανωτέρω Δήμων και ειδικότερα:

α. την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού,
β. την προμήθεια υγειονομικού υλικού και
γ. την κάλυψη άλλων επιτακτικών και αιφνιδίων καθημερινών αναγκών που ανακύπτουν λόγω της υγειονομικής κρίσης και του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος.
 

Δήμος (1) ΝΟΜΟΣ (2) Ποσό (€)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 600.000,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 600.000,00
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 600.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   1.800.000,00


Άρθρο 2

Η καταβολή της ως άνω επιχορήγησης στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου, θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μεταφορά πιστώσεων από τον Α.Λ.Ε. 2420205001 «Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020» του Ε.Φ. 1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων» στον Α.Λ.Ε. 2310401899 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ βαθμού για λοιπούς σκοπούς» του ιδίου Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με δικαιούχους τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης