Αποτελέσματα live αναζήτησης

80170/16-07-2021 Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2021 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022 - 2025 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

80170/16-07-2021
Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2021 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022 - 2025 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)


80170/16-07-2021 Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2021 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022 - 2025

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 80170 - 16-07-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εκτιμήσεων πληρωμών 2021 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022 - 2025 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

1. Γενικά


Για την χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022-2025, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2022-2025.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ΠΔΕ ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

2. Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Α) Κατάρτιση και αποστολή των προτάσεων


Η υποβολή των στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 2021-2025 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ που υποβάλλουν τις προτάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων τους, με τη συμπλήρωση ειδικού πίνακα που έχει διαμορφωθεί προς το σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Α: Εκτιμήσεις - προβλέψεις για το ΠΔΕ 2021-2025), κατά τα πρότυπα των πινάκων προγραμματισμού του ΠΔΕ.

Για τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΣΑΕΠ και ΣΑΜΠ), οι προτάσεις θα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών ή τις διευθύνσεις που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων να έχουν συνεκτιμηθεί οι στόχοι για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της ΠΠ 2014-2020, η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες των έργων και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Β) Οδηγίες νια τη συμπλήρωση του Πίνακα Α

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν στον Πίνακα Α ανά στήλη και γραμμή.

- Στήλη (1): Καταγράφεται ο αύξων αριθμός της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ).
Επισημαίνεται ότι για κάθε ΣΑ με τον ίδιο αύξοντα αριθμό θα υπάρχουν δύο γραμμές εγγραφής, η πρώτη για τα συνεχιζόμενα στο ΠΔΕ έργα και η δεύτερη για τα νέα έργα που αναμένεται ή προγραμματίζεται να προταθούν για ένταξη στο ΠΔΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ή τα επόμενα έτη 2022-2025.
- Στήλη (2): Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ.
- Στήλη (3): Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ.
- Στήλη (4): Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της ΣΑ.
- Στήλη (5): Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (π/υ) των έργων της ΣΑ και αφορά μόνο στα ενταγμένα στο ΠΔΕ έργα.
- Στήλη (6): Συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος π/υ των έργων της ΣΑ και αφορά:
α) Για τα συνεχιζόμενα έργα, εκτιμήσεις για μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) στον προϋπολογισμό ήδη ενταγμένων στο ΠΔΕ έργων: Καταγράφεται στη γραμμή των συνεχιζόμενων έργων η διαφορά του συνολικού εγκεκριμένου π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ από τον συνολικά προτεινόμενο π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ (νέα εκτίμηση π/υ μείον εγκεκριμένο π/υ), κι όχι ο συνολικός νέος, προτεινόμενος π/υ.
β) Για τα νέα έργα, εκτιμήσεις για τον π/υ των νέων έργων: Καταγράφεται στη γραμμή των νέων έργων της ΣΑ η συνολική εκτίμηση του π/υ τους που θα ενταχθεί στο ΠΔΕ.
- Στήλη (7): Συμπληρώνεται το ύψος του συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού των έργων της ΣΑ έως 31/12/2020.
- Στήλη (8): Συμπληρώνεται το ύψος των εκκρεμών δεσμεύσεων των έργων της ΣΑ έως 31/12/2020, συμπεριλαμβανομένης κάθε είδους δέσμευσης, όπως συμβάσεις, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ. 
- Στήλη (9): Συμπληρώνεται το ύψος των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κλπ.) των έργων της ΣΑ που έχουν ήδη αναληφθεί φέτος ή αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του έτους 2021.
- Στήλη (10): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κλπ.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2022.
- Στήλη (11): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κλπ.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2023.
- Στήλη (12): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κλπ.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2024.
- Στήλη (13): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κλπ.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2025.
- Στήλη (14): Συμπληρώνεται το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κλπ.) των έργων της ΣΑ που αναλήφθηκαν ή αναμένεται να αναληφθούν για το διάστημα 2021-2025 (εκκρεμείς δεσμεύσεις έως 31/12/2020 και νέες δεσμεύσεις 2021-2025). Αποτελεί το άθροισμα των στηλών (9)-(13).
- Στήλη (15): Καταγράφονται οι εκτιμώμενες δαπάνες των έργων της ΣΑ του έτους 2021.
- Στήλη (16): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2022.
- Στήλη (17): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2023.
- Στήλη (18): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2024.
- Στήλη (19): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2025.
- Στήλη (20): Καταγράφονται οι εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2021-2025. Αποτελεί το άθροισμα των στηλών (15)-(19).
- Στήλη (21): Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις.

Γ) Όρια Δαπανών

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας (Πίνακας Γ: Δαπάνες ΠΔΕ κατά Φορέα 2021-2025), που περιλαμβάνει ανά Φορέα Χρηματοδότησης ΠΔΕ τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τα έτη 2021-2025 ανά έτος. Οι Φορείς καλούνται:

• Για το έτος 2021 να υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν τεκμηριωμένα, έως το τέλος του έτους.

• Για τα επόμενα έτη 2022-2025, με βάση τα όρια δαπανών ανά Φορέα, να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ που αφορούν στην ΠΠ 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι οι Φορείς δύνανται να μεταβάλουν το εκτιμώμενο όριο δαπανών π/υ για τα έτη 2021-2025. Οι προβλέψεις/προτάσεις των Φορέων θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ) Εναρμόνιση παρακολούθησης εκτέλεσης δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με δαπάνες λοιπού Κρατικού Προϋπολογισμού - Συμπλήρωση Πινάκων Β και Ε

Το ΠΔΕ χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διέπεται κατά την εκτέλεσή του από ειδικές διατάξεις. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαφοροποιούνται από τις τακτικές δαπάνες του Κράτους δεδομένου ότι αφορούν στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Ωστόσο, η υλοποίηση του ΠΔΕ θα πρέπει να ακολουθεί κατά την παρακολούθησή του κανόνες που διέπουν συνολικά την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού διευκολύνοντας την ενιαία παρακολούθηση των οικονομικών του Κράτους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (αφορά μόνο στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης - Υπουργεία), καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα Β του Παραρτήματος, όπου ζητούνται αναλυτικά στοιχεία πραγματοποιήσεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων για τα έτη 2020-2025, αναφορικά με τις επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ, ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει:

• να συμπληρώσουν τον πίνακα Β με στοιχεία επιχορηγήσεων/κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το 2020 και εκτιμούν ή προβλέπουν για τα έτη 2021- 2025, ότι θα δοθούν από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

• κατά την συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίσουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).

• για το έτος 2021 να καταγράψουν διακριτά την πραγματοποίηση έως 30/6/21 και την εκτίμηση πραγματοποίησης έως του τέλος του έτους.

• όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δώσουν εκτίμηση - πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης .

Επιπλέον, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (αφορά μόνο στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης - Υπουργεία), θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν στοιχεία για τους Φορείς που εποπτεύουν. Ειδικότερα θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα Ε με στοιχεία α) εσόδων που προέρχονται από το ΠΔΕ και β) δαπανών επενδύσεων ΠΔΕ, που έχουν πραγματοποιηθεί το 2020 ή εκτιμάται/προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν τα έτη 2021-2022, από τους Φορείς που εποπτεύουν.

3. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2021 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2022-2025 του ΠΔΕ, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου με την συμπλήρωση των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος, αποστέλλονται στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected] και [email protected]). το αργότερο έως τις 31/08/2021.

Ειδικότερα ο Πίνακας Ε του Παραρτήματος μπορεί να αποσταλεί, με την παραπάνω διαδικασία, έως τις 30/9/2021.

Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν και σε επεξεργάσιμη μορφή στην κα Δαφνή Σοφία (210 333 2659. [email protected]) και την κα Μπάστα Διονυσία (210 333 2989. [email protected]).

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ (Νίκης 5-7. 2ος όροφος, γρ. 219, [email protected]). Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, οι Φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν το έγγραφο μόνο ηλεκτρονικά (και όχι σε έντυπη μορφή) και να επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου. 

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι Φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον ορθό προγραμματισμό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ.


Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Τσακίρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α. ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Α: Εκτιμήσεις και προβλέψεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025
Πίνακας Β: Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ 2021-2025
Πίνακας Γ: Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά Φορέα 2021-2025
Πίνακας Δ: Κωδικοί Φορέων - Ειδικών Φορέων ΠΔΕ Πίνακας Ε : Εκτιμήσεις δαπανών επενδύσεων ΠΔΕ 2021-2022

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης