Αποτελέσματα live αναζήτησης

78812/14.7.2021 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

78812/14.7.2021
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020


78812/14.7.2021 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 78812/ 2021

(ΦΕΚ Β' 3116/15-07-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.06.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58 καθώς και το άρθρο 54Α, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου του ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 125).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

5. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

6. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β' 2607).

7. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 1867).

8. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).

9. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β' 2902).

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου».

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

13. Τον ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) -Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 52).

14. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134), ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

15. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

16. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104).

17. Τον ν. 4756/2020 «Μέτρα Ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοα-σφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση ανέργων» (Α' 235).

18. Τον ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 133).

19. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).

20. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

21. Τον ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80).

22. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και τις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

23. Το άρθρο 41 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 163).

24. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 263).

25. Τον ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α' 42).

26. Τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).

27. Τον ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α' 212).

28. Τον ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α' 236).

29. Το άρθρο 16 του ν. 1518/1985 «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν. Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α' 30).

30. Το άρθρο 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

31. Το π.δ 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α' 141).

32. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β' 1157).

33. Την υπ' αρ. 41087/29.11.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Β' 4249).

34. Την υπό στοιχεία 76835/ΕΥΘΥ739/19.7.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή» (Β' 2360).

35. Την υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αρ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β' 986)»( Β' 1467).

36. Την υπό στοιχεία C(2014)10128 /17.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

37. Την υπό στοιχεία C(2014)10174/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Κωδικός 2014GR16M2OP014).

38. Την υπό στοιχεία C(2014)10167/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP002).

39. Την υπό στοιχεία C(2014)10180/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP006).

40. Την υπό στοιχεία C(2014)10183/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κωδικός 2014GR16M2OP003).

41. Την υπό στοιχεία C(2014)10173/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP007).

42. Την υπό στοιχεία C(2014)10172/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ηπείρου (Κωδικός 2014GR16M2OP004).

43. Την υπό στοιχεία C(2014)10165/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδικός 2014GR16M2OP009).

44. Την υπό στοιχεία C(2014)10161/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP005).

45. Την υπό στοιχεία C(2014)10166/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου (Κωδικός 2014GR16M2OP008).

46. Την υπό στοιχεία C(2014)10170/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττικής (Κωδικός 2014GR16M2OP012).

47. Την υπό στοιχεία C(2014)10164/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP010).

48. Την υπό στοιχεία C(2014)10179/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP013).

49. Την υπό στοιχεία C(2014)10175/18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης (Κωδικός 2014GR16M2OP011).

50. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ( Β' 3990).

51. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β' 762).

52. Την υπό στοιχεία Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β' 1519).

53. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β' 2332).

54. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31930/25-5-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (Β' 2240).

55. Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο (Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1241/1985).

56. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 κοινής υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β' 2315)» (Β' 4898).

57. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

58. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

59. Την υπ' αρ. 76751/09.07.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

60. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων εβδομήντα εννιά εκατομμυρίων ευρώ (279.000,000), θα βαρύνει και τα δύο σκέλη (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο) του προγράμματος και θα καλυφθεί με πιστώσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί στο ΠΔΕ για την περίοδο υλοποίησης της δράσης (εντός των ετών 2021- 2022) και θα εγγραφούν σε αντίστοιχες ΣΑΕ των φορέων χρηματοδότησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», εντάσσεται:

(α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

(β) στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 και εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών», του Κανονισμού 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 20142020.

2. Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης αυτής είναι:

(α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

(β) οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει σε αυτά.

3. Ως Δικαιούχος, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4314/2014 (Α' 265), των εντασσόμενων στο ανωτέρω πλαίσιο πράξεων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

4. Σημειώνεται ότι, εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «αιτούσα/σες», «μητέρα/ες», «ωφελούμε-νη/ες», «ενδιαφερόμενη/ες», «εργαζόμενη/ες», «άνεργη/ ες», νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες - πατέρες που βρίσκονται σε χηρεία και οι γυναίκες και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια /συμπαράσταση παιδιού ή ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή είναι ανάδοχοι γονείς.

5. Ως ωφελούμενες της δράσης ορίζονται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών του άρθρου 5 της παρούσας.

6. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

7. «Αξία τοποθέτησης» (voucher) ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στους Φορείς για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων στη δομή/δομές τους, συμφώνως προς τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.

8. Ως «Εκτελών την Επεξεργασία», όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014, ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αναφέρονται στην περ. (β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, υπέχουν θέση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014, «Εκτελούντων την Επεξεργασία» για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει: (α) στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας, β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, (γ) στην διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης ευάλωτων παιδιών και παιδιών σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (Child Guarantee).

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher). Η διαδικασία τοποθέτησης ωφελούμενων σε δομή, περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Ειδικότερα:

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:

α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,

β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ' ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), λαμβάνοντας υπόψη και την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 (Β' 4898/2018).

3. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Ιουλίου του 2022, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τις ωφελούμενες που θα επιλεγούν.

Άρθρο 4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

1. Ωφελούμενες της δράσης είναι:

- Μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3.1, σημεία α) έως δ), της παρούσας.

- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.

- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

2. Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι:

- εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή

- άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η εργασία ή η ανεργία, προσδιορίζεται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες.

3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι, οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

5. Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) και ΚΔΑΠ.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μια αιτούσα επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο έχει σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί στις κατηγορίες θέσης Α2 ή Γ (παιδικός σταθμός ή Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), τότε απαιτείται αφενός η προσκόμιση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού ή Κ.Δ.Α.Π. Για την αιτούσα, ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής, που ισχύουν για τις μητέρες της αντίστοιχης κατηγορίας θέσης Α2 ή Γ.

6. Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα των παρ. 1 και 2, κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέμεται: (α) στο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, (β) στο οικείο ΠΕΠ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά της είναι ίσο ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

Άρθρο 5
ΔΟΜΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων μεΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

- Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.

- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ).

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορίες Δομών

Κατηγορίες Θέσεων

Α.

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Α1

Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Α2

Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.

Β.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης

Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.)

Β1

Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Β2

Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.

Β3

Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Γ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Γ

Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Δ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ.)

Δ

Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο της δυναμικότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

2. Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης: Η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/ και Παιδιών για λίγες ώρες (έως 4 ώρες) χωρίς παροχή φαγητού, Κέντρα μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα Κατάρτισης, Αθλητικούς Συλλόγους και σωματεία.

3. Η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεκπαίδευσης δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης παροχή υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα και ισχύει για όλες τις κατηγορίες δομών.

4. Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Επίσης, δε δύνανται να εξαργυρώνουν voucher σε τρίτους ή να λειτουργούν ως φροντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών. Η δε λειτουργία τους δε δύνανται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων κ.λπ.

5. Οι φορείς με δομές της κατηγορίας Α1 ή Β1 (βρεφικοί σταθμοί) οφείλουν να εγγράφουν βρέφη από την ηλικία (μήνες) που αναφέρεται στην άδειά τους ή από τον κανονισμό λειτουργίας των σταθμών εφόσον πρόκειται για δημοτικούς σταθμούς. Σε άλλη περίπτωση η εγγραφή δε θα θεωρείται έγκυρη. Για τους συστεγαζόμενους παιδικούς σταθμούς με νηπιαγωγεία θα πρέπει ο υπεύθυνος φορέας/ δομή να υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Υ/Δ από την οποία να προκύπτει η δυναμικότητα που έχει ο παιδικός σταθμός αφαιρουμένης της δυναμικότητας του νηπιαγωγείου καθώς και ότι τηρούν όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην περ. β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 (Β' 1157), όπως ισχύει για την χωριστή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από Δομή/Δομές, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση της χρηματοδότησης τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης, για την χρονική περίοδο μη τήρησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων.

6. Οι Φορείς θα πρέπει να απασχολούν το προσωπικό που προβλέπεται από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτές παιδιών [εντός και εκτός ΕΣΠΑ] και μέχρι του ορίου της προβλεπόμενης δυναμικότητας κάθε δομής καθόλη την διάρκεια παρέμβασης της Δράσης. Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνούν για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού της δομής ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

7. Οι Δομές της παρ. 1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

- Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών

- Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα

- Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για φιλοξενία τέκνων ωφελούμενων της δράσης είναι η ένταξη του φορέα/δομής στο Μητρώο Φορέων/Δομών της δράσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

9. Οι Δομές της παρ. 1 οφείλουν να διαθέτουν καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού ΤΠΕ που απαιτείται για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της παρουσίας των εξυπηρετούμενων ατόμων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

10. Οι Φορείς/Δομές, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, αποδέχονται την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Άρθρο 6
ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Τα ετήσια όρια δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, είναι:

Κατηγορίες Δομών

Ετήσια όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης

Κατηγορίες Θέσεων

Χωρίς σίτιση

Με σίτιση

Α.

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Α1

2.375 €

2.945 €

Α2

1.805 €

2.375 €

Β.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.)

Β1

2.375 €

2.945 €

Β2

1.805 €

2.375 €

Β3

5.000 €

Γ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Γ

1.330 €

Δ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)

Δ

5.000 €

2. Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω ποσά αφορούν:

α. Στις κατηγορίες Δομών/θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, πλην της μετακίνησης.

β. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Β3 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, συμπεριλαμβανο-μένης της σίτισης και της μετακίνησης.

γ. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Γ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της και όπως αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτής, καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάθε βάρδια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών.

δ. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Δ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως,και οι υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας.

Ως εκ τούτου, ο Φορέας/Δομή δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

3. Εφόσον, το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας, ή η δομή λειτουργεί λιγό-τερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στην άδειά της, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό, ανά εξυπηρετούμενο παιδί (για παράδειγμα, για ΚΔΑΠ βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας) και εφαρμόζεται κατά την πληρωμή του φορέα/δομής.

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ωφελούμενη λάβει voucher, το οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2, αντίστοιχα) καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέχρι την 1η εργάσιμη έκαστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2022, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.

Άρθρο 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα κατωτέρω:

- οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων

- η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

- η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

- η διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

- ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.

2. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από τις ενδιαφερόμενες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση. Η υποβολή των αιτήσεων και των αντίστοιχων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (με την επισύναψη αρχείων pdf) θα γίνεται μόνο μέσω της «ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων». Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά της αιτούσας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή /και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας, θα περιγραφούν στην οικεία Πρόσκληση.

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων ενδεικτικά από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κ.λπ., τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

α. Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2020 -31.12.2020). Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.

γ. Στην οικογενειακή κατάσταση.

2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

5. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ= 90 -

Όπου:

Το Ε, δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων /μερών καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υπάρχουν (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Δ.1. ΕΚΚ.) καθώς και τα αυτο-τελώς φορολογούμενα ποσά και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500 €, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο μεΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

α. Ετήσιο συνολικό εισόδημα

90 - (Ε - Π)

300

β. Κατάσταση, είδος απασχόλησης και εργασιακή σχέση

Κατάσταση απασχόλησης

Μόρια

Μισθωτές

- πλήρους αορίστου/ ορισμένου χρόνου

- μερικής αορίστου ή ορισμένου χρόνου

90

Εργαζόμενες με

- Περιστασιακή απασχόληση (εργόσημο ή ένσημα)

- Άλλες μορφές απασχόλησης (τίτλοι κτήσης ή Δελτίο Παροχής

Υπηρεσιών, εργάτριες γης κ.λπ.)

Αυτοαπασχολούμενες

- Εκτός πρωτογενή τομέα

- Εντός πρωτογενή τομέα

- Άνεργες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση της ανεργίας.

γ. Οικογενειακή κατάσταση

Αιτούσες που

- ανήκουν στην Ομάδα των ΑμεΑ (αναπηρία 35% και άνω)

- έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ

(αναπηρία 35% και άνω)

50

Αιτούσες/ντες που είναι

- Χήρες/οι,

- Μονογονεϊκές Οικογένειες

- Διαζευγμένες ή σε διάσταση

- Τρίτεκνες- Πολύτεκνες

40

Αιτούσες με

- σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω

- σύζυγο άνεργο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας

30

Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή του ν. 4356/2015.

6. Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

- Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων με πληροφοριακό σύστημα, διασταύρωση και έλεγχο των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, όπου είναι δυνατόν, γίνονται με χρήση των διεπαφών που παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

- Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 5 και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων.

- Δημιουργία πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα άτομα με βάση την κατά προτεραιότητα μο-ριοδότησή τους και με σειρά κατάταξης ως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

- Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση.

- Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

7. Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενο. Η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική και δεν εξαργυρώνεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται.

8. Ειδικά για τις ωφελούμενες μητέρες εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες των Δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 της παρούσας, που μετά την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης παραμένουν επιλέξιμες πλην αποκλείονται της «αξίας τοποθέτησης» λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου για τις υπόψη Δομές προϋπολογισμού της Δράσης, είναι δυνατό και εφόσον τούτο έχει δηλωθεί στη σχετική τους αίτηση, να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», υπό τους όρους του Προγράμματος αυτού. Με την Πρόσκληση του άρθρου 18 της παρούσας δύναται να ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

9. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με την

οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher. Με την πρόσκληση του άρθρου 18 της παρούσας καθορίζεται η χρονική διάρκεια της χρήσης της δυνατότητας αυτής.

Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Ενέργειες ωφελούμενων:

α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες απευθύνονται για την εγγραφή του τέκνου τους σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους.

β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ της ωφελούμενης με τον Φορέα/ Δομή, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:

- Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1.9.2021 ή την 1η εργάσιμη κάθε μήνα, εφόσον η σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Ενεργοποιήσεις δεν πραγματοποιούνται τους τελευταίους δύο (2) μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο 2022.

- Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

- Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.

- Οι υποχρεώσεις του Φορέα, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Φορείς/ Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση).

γ. Η ωφελούμενη υπογράφει και το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό της.

2. Ενέργειες Φορέων/ Δομών:

α. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται στην/στις πρόσκληση/εις, οι Φορείς/Δομές, έχουν πρόσβαση και υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

- σύμβαση της παρ. 1β με το κάθε ωφελούμενο άτομο,

- εξουσιοδότηση της παρ. 1γ,

- Υπεύθυνη Δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων περί αποδοχής των όρων του προγράμματος και δήλωσης αριθμού λογαριασμού Τραπέζης, στον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές,

- τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας και εκπροσώπησης του Φορέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

3. Ενέργειες Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και όταν κρίνεται απαραίτητο, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. συντάσσει σχετικό πίνακα - έντυπο διοικητικού ελέγχου ανά Φορέα/ Δομή και ενημερώνει τον Φορέα/ Δομή.

Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΔΟΜΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Υποχρεώσεις Φορέων - Λειτουργία Δομών

Οι Φορείς/Δομές υποχρεούνται:

α) Να εγγράψουν το κάθε παιδί με την καταχώρηση του voucher, ώστε να ενημερώνεται ηλεκτρονικά η λίστα των ωφελούμενων ανά δομή και να επισυνάπτουν τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις εξουσιοδοτήσεις των ωφελούμενων, σε ηλεκτρονική μορφή, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την πρόσκληση. Σε κάθε νέα εγγραφή, η ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι και την πρώτη (1η ) εργάσιμη του αντίστοιχου μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορέας δεν θα μπορεί να αιτηθεί την πληρωμή του από το Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μήνα και η ενεργοποίηση του voucher θα πραγματοποιείται από τον επόμενο μήνα.

β) Να εξασφαλίσουν τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των συμπληρωμένων απογραφικών δελτίων Εισόδου από την πρώτη ημέρα παροχής των υπηρεσιών και των απογραφικών δελτίων Εξόδου από την τελευταία ημέρα παροχής υπηρεσιών από όλους τους ωφελούμενους, τόσο κατά την έναρξη παροχής υπηρεσιών όσο και κατά την αποχώρησή τους, όποτε και αν αυτή συμβεί. Τα απογραφικά δελτία θα αφορούν όλες τις ωφελούμενες για κάθε δομή τους, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata).

γ) Να καταγράφουν την είσοδο και έξοδο των παιδιών και λοιπών ατόμων στις δομές του Προγράμματος, με χρήση ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που θα διαθέτει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στους συμμετέχοντες Φορείς, μέσω του ιστότοπου του Προγράμματος. Η εν λόγω εφαρμογή θα χρησιμοποιείται για τη σάρωση του γραμμωτού κώδικα (barcode) που θα βρίσκεται εκτυπωμένο σε ειδικό έγγραφο που θα φέρουν οι ωφελούμενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εξυπηρετούμενων ατόμων.

Ο Φορέας θα μεριμνά για την ύπαρξη και διατήρηση σε επιχειρησιακή λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού (ιδίως κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone και Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο), την εγκατάσταση και κατάλληλη ρύθμιση της εν λόγω εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή παρουσιών, την δήλωση στο Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των στοιχείων των στελεχών που θα κάνουν χρήση του εξοπλισμού, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης στα εν λόγω στελέχη, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την εφαρμογή με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα. Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής θα παρέχονται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η καταγραφή της παρουσίας των εξυπηρετούμενων μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, ο Φορέας θα καταχωρεί αυτοτελώς τον χρόνο προσέλευσης ή/και αποχώρησης στο Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εκτελείται η εν λόγω λειτουργία, ενδέχεται να απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση από την πλευρά του Φορέα και έγκριση από τα αρμόδια στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Κάθε παρουσία που έχει καταγραφεί μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας θα θεωρείται αυτοδικαίως ως έγκυρη. Αντίθετα, για κάθε παρουσία που θα έχει καταγραφεί από τα στελέχη της Δομής στο Π.Σ., προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, θα απαιτείται επιβεβαίωση από την ωφελούμενη.

Τα προβλεπόμενα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, που αποτελούν την βάση για την έκδοση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πληρωμής, θα δημιουργούνται αυτόματα από το Π.Σ. της Ε.Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στις 5 του επομένου μήνα από αυτόν τον οποίο αφορούν, και θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον τις έγκυρες ημερήσιες παρουσίες των εξυπηρετούμενων ατόμων. Επισημαίνεται ότι, μετά την ημέρα αυτή, οποιαδήποτε παρουσία δεν έχει εισαχθεί στο Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ή δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πληρωμής.

δ) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών ανά ταμείο και ανά δομή, σε μηνιαία βάση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ψηφιακά υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα για τη θεμελίωση της δαπάνης.

ε) Να δηλώνουν υπευθύνως και να καταχωρούν ορθά, τη συνολική δυναμικότητα της κάθε δομής τους, όπως αυτή ορίζεται από το αντίστοιχο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, με τον ακριβή αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών, ανά κατηγορία θέσης, όπως τους ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

στ) Να μεριμνούν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών απουσίας των παιδιών /ατόμων ωφελούμενων του Προγράμματος.

ζ) Να τηρούν στο αρχείο τους πλήρη φάκελο του Προγράμματος με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά της υλοποίησης της δράσης, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

η) Να αποδέχονται τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα, που ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, θεωρώντας εκ των προτέρων ως ακριβή τα στοιχεία που τηρούνται μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

θ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης και να προσαρμόσουν όσες από τις παραπάνω διαδικασίες (α-η) εμπίπτουν στη λειτουργία της εφαρμογής.

2. Υποχρεώσεις ωφελούμενων

α) Οι ωφελούμενες/οι οφείλουν να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα (Απογραφικό Δελτίο Εισόδου από την 1η ημέρα παροχής υπηρεσιών) και κατά την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα (Απογραφικό Δελτίο Εξόδου από την τελευταία ημέρα παροχής υπηρεσιών), όποτε και αν αυτή συμβεί, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata). Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα οριστικοποιείται μόνον με τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου και Εξόδου.

β) Οι ωφελούμενες/οι υποχρεούνται, κατά την ημερήσια προσέλευση και αποχώρηση του τέκνου τους προς/ από την Δομή του Προγράμματος, να φέρουν το ειδικό έντυπο παρουσίας, το οποίο εκτυπώνεται μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το εν λόγω έντυπο φέρει ειδικό κωδικό σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode), ο οποίος θα σαρώνεται μέσω ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας της Δομής, προκειμένου να καταχωρείται αυτόματα η παρουσία του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και με τον τρόπο αυτό να βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά την αντίστοιχη ημέρα. Αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι καταγραφής των παρουσιών (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή της ανωτέρω διαδικασίας), παρέχονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

γ) Οι ωφελούμενες δε δύνανται να αλλάζουν Φορέα/ Δομή, με τον οποίο είχαν υπογράψει σύμβαση για τη φιλοξενία/ απασχόληση του παιδιού τους χωρίς σπουδαίο λόγο (μετακόμιση, ασθένεια κ.ά). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, αφού υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωσή της ωφελούμενης προς τον φορέα, θα πρέπει να δηλώνεται η διακοπή της παροχής υπηρεσίας /διαγραφή από την ωφελούμενη, μέσω σχετικής λειτουργίας της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

δ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης.

Άρθρο 11
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

1. Επιλέξιμες δαπάνες Ε.Κ.Τ.:

Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), των πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση ορίζονται οι πληρωμές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του/της ωφελούμενου/ης προς τους φορείς οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά που αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο της παρ. 6.

2. Η περίοδος επιλεξιμότητας των ανωτέρω δαπανών αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της ωφελούμενης με το Φορέα/ Δομή.

3. Δικαιολογητικά δαπανών:

Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Φορείς/Δομές προς την/τον ωφελούμενη/ο σε μηνιαία βάση, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Φορέα/ Δομή, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 γ και δ του άρθρου 10. Οι ανωτέρω πληρωμές καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει τα εν λόγω αρχεία για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή.

5. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ή ΠΕΠ) στο οποίο κατανέμεται η πληρωμή.

6. Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τα ηλεκτρονικά μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τα οποία εκδίδονται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και θα φέρουν την ψηφιακή υπογραφή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

7. Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, τις οποίες υποβάλλουν οι Φορείς το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα (ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας) και αφορούν στον προηγούμενο μήνα. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών που υποβάλλονται μετά την 15η του μήνα εξετάζονται τον επόμενο μήνα.

8. Για τη διενέργεια των πληρωμών οι Φορείς υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Δομή, Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών αναγράφει τα πλήρη φορολογικά στοιχεία ταυτότητας του Φορέα/ Δομής και την περίοδο αναφοράς, και περιλαμβάνει σε μορφή πίνακα κατ' ελάχιστον τα: α) α/α παραστατικού (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς τις ωφελούμενες), β) ημερομηνία έκδοσης, γ) ονοματεπώνυμο ωφελούμενης, και δ) το ποσό της περιόδου αναφοράς.

9. Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αποστέλλονται στο δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα (εξαιρουμένης της σύμβασης με την ωφελούμενη, η οποία πρέπει να φέρει φυσικές υπογραφές και των δύο (2) συμβαλλόμενων και σφραγίδα του Φορέα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην/στις Πρόσκληση/Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών και τα Ηλεκτρονικά Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επιβεβαιώνει τη συμφωνία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε φορέα.

11. Η πίστωση του λογαριασμού πραγματοποιείται εντός εικοσαήμερου από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, υπό των κατωτέρω προϋποθέσεων: α)να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισμού, β) να έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα έγκυρα και ορθά συμπληρωμένα και καταχωρημένα, γ) να μην συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και είναι δυνατό να αφορά στο σύνολο των δομών ενός φορέα.

12. Κατ' εξαίρεση, οι πληρωμές της πρώτης και της δεύτερης δόσης του άρθρου 12 της παρούσας καταβάλλονται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Α' Κατανομής χρηματοδότησης.

13. Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του/ της Φορέα/ Δομής, αποδίδεται στον Φορέα/ Δομή το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός.

Άρθρο 12
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς, Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Οι κατανομές - χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διενεργούνται τμηματικά, βάσει των προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε πράξη, με διαχειριστή την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της πράξης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει το πρώτο αίτημα κατανομής της χρηματοδότησης, ίσο με το 40% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης, αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

4. Τα επόμενα αιτήματα κατανομής της χρηματοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλλονται ανά τρίμηνο, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και ειδικότερα: (α) έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει αίτημα έως το 30% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης, (β) έως την 1η Απριλίου 2022 η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει αίτημα ίσο με το υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης.

Άρθρο 13
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Η κατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 20212022 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το 65% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τις δομές κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, ενώ το 35% (κατ' ανώτατο) για τις δομές κατηγορίας Γ και Δ, με προτεραιότητα στην κατηγορία Δομής Δ. Με βάση αυτή την αρχική κατανομή, τα ποσά είναι ενδεικτικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της δράσης:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΠ

(1)

ΠΕΠ ΑΜΕΑ

(2)

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

(3)

ΣΥΓΧΡΗΜ/ ΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ) (4)

1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

4.800.000 €

0 €

30.151.037 €

204.516.452 €

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.000.000 €

200.000 €

3

ΗΠΕΙΡΟΣ

500.000 €

100.000 €

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

8.000.000 €

500.000 €

5

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

2.000.000€

300.000 €

6

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.000.000€

200.000 €

3.656.287 €

7

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.300.000 €

200.000 €

8

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.300.000 €

25.000 €

9

ΙΟΝΙΑ

2.300.000 €

140.000 €

10

ΚΡΗΤΗ

1.000.000 €

50.000 €

11

ΑΤΤΙΚΗ

7.000.000 €

80.000 €

0 €

12

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

3.300.000 €

60.000 €

3.546.224 €

13

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.600.000 €

175.000 €

0 €

ΣΥΝΟΛΟ

35.100.000 €

2.030.000 €

37.353.548 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΧΡΗΜ/ΝΟΥ ΠΔΕ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ)

74.483.548 €


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

279.000.000 €

2. Το κόστος υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη διαχείριση του έργου επιβαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο μη επιλέξιμο σκέλος του Ε.Π «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

3. Το ποσό της στήλης 4 του πίνακα της παρ. 1 του παρόντος χρησιμοποιείται προκειμένου να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο και με εισοδήματα κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, και το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο που υποβάλλουν αιτήσεις για τις δομές κατηγορίας Β3 και Δ. Το ενδεχόμενο υπόλοιπο χρησιμοποιείται για να καλύψει τις αιτούσες με πλήρη φάκελο, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης.

Την κατανομή του συγχρηματοδοτούμενου ποσού της στήλης 4 πραγματοποιεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ως δικαιούχος των Πράξεων.

4. Το ποσό (ή τμήμα αυτού) της στήλης 4 του πίνακα της παρ. 1 του παρόντος δύναται να ενταχθεί στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ομοίως, τα ποσά ή τμήμα αυτών των στηλών 1-3 δύνανται να ενταχθούν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό που μπορεί να ενταχθεί στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 δεν μπορεί να υπερβεί τα 80 εκ. ευρώ.

Άρθρο 14
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα συσταθεί/συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της. Κατ' ελάχιστο, θα συσταθούν/συγκροτηθούν: α) η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων και β) η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το Έργο των Επιτροπών αυτών εξειδικεύεται στις αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 15
ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σ

1. Οι περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως του/της ωφελούμε-νου/ης είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της Δομής, εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και εξειδικεύονται περαιτέρω στην/στις πρόσκληση/ προσκλήσεις προς τα ωφελούμενα άτομα.

2. Όλες οι ωφελούμενες οφείλουν να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διαγραφούν.

3. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρεί την ισχύ της σε περίπτωση αλλαγής της Δομής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022. Η νέα εγγραφή σε Φορέα/ Δομή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από το μήνα διαγραφής.

Άρθρο 16
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, συμφώνως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

γ) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή του.

δ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

ε) Την αναστολή ή/και ακύρωση της χρηματοδότησης και την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.

στ) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Επίπεδο-είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα.

Προς τους Φορείς/ Δομές:

α) Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

β) Επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δειγματοληπτικά. Ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να διενεργείται σε οποιαδήποτε Φορέα/Δομή φιλοξενεί τέκνο/α ωφελούμενης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

γ) Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. και τις Ε.Υ.Δ. των Π.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

δ) Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.

ε) Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4314/2014, όπως αυτός ισχύει και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα οποία συγχρηματοδοτείται η δράση/πράξη.

στ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης.

4. Διαδρομή του Ελέγχου.

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, την Ε.Υ.Δ. του ΕΠ ΑΝΑ-ΔΕΔΒΜ, τις ΕΥΔ των ΠΕΠ και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στο Δικαιούχο.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ.

δ) Η ύπαρξη για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

5. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και περιπτώσεις αναστολής ή/και αποκλεισμού των Φορέων/Δομών από την Δράση.

α) Εάν κατά την υλοποίηση της Δράσης ή μετά από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυπίας λόγω μη τήρησης ή παράλειψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ή και τις μεταξύ Φορέων/Δομών και ωφελούμενων συμβάσεις και έχει ως αποτέλεσμα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, επιβάρυνση ή ζημία του ενωσιακού και εθνικού προσυλλογισμού, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναζητά από το Φορέα/Δομή την επιστροφή της αξίας της χρηματοδότησης (voucher) που αντιστοιχεί στο είδος και έκταση της παρατυπίας. Σε περίπτωση μη επιστροφής συντάσσεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και εισήγηση για δημοσιονομική διόρθωση, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως προκειμένου να καταλογισθεί εις βάρος του Φορέα/Δομής που έλαβε την αντίστοιχη χρηματοδότηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 και την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2784).

β) Ειδικά για τις περιπτώσεις που η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη των Φορέων/Δομών συνιστά και «υπόνοια απάτης», ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, όταν αυταπόδεικτα καταδεικνύεται πρόθεση απάτης από τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλει ο Φορέας/Δομή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εγγράφων που κατά τον τύπο ή/και κατά το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κατά την πηγή και τον προορισμό τους παράγονται από την διοίκηση («βάσιμη υπόνοια απάτης»), η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., πέραν των οριζομένων στο υπό στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και, ανάλογα με την έκταση και βαρύτητα της παρατυπίας, δύναται να μη συμπεριλαμβάνει τους Φορείς/Δομές στο Μητρώο ή/και να αναστείλει ή να αποκλείσει τη συμμετοχή αυτών στο Πρόγραμμα, σε τρέχουσες ή/και μελλοντικές προσκλήσεις της Δράσης.

γ) Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε κάθε περίπτωση παρατυπίας που πληρούνται και τα χαρακτηριστικά της «υπόνοιας απάτης», ενημερώνει άμεσα την Διαχειριστική Αρχή για να προωθήσει η τελευταία τον φάκελο στην Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), προκειμένου να διαβιβαστεί αρμοδίως ο φάκελος στην αρμόδια εθνική αρχή έρευνας (ελεγκτική ή εισαγγελική αρχή).

Άρθρο 17
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» της απόφασης Ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ-κειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελούμενων.

3. Ο δικαιούχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μεριμνά για την αποστολή στους Φορείς /Δομές του προγράμματος υλικού προβολής (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.) για την προβολή του Προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Οδηγού Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Άρθρο 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στην/στις Πρόσκληση/Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύονται οι όροι υλοποίησης της δράσης, οι επί μέρους υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή λεπτομέρεια που είναι αναγκαία σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγχειρίδια, οδηγούς που διέπουν την (συγ)χρηματοδότησή της, κ.λπ.

2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται για τον ετήσιο κύκλο της δράσης 2021 - 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Υφυπουργός

Ανάπτυξης και

Εργασίας και

Επενδύσεων

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών Επικρατείας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης