Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΤΔ Γ 1060066 ΕΞ 13-07-2021 Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ, των Κανονισμών (ΕΚ) με αριθμό 765/2008 και (ΕΕ) με αριθμό 305/2011

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΔΤΔ Γ 1060066 ΕΞ 13-07-2021
Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ, των Κανονισμών (ΕΚ) με αριθμό 765/2008 και (ΕΕ) με αριθμό 305/2011


ΔΤΔ Γ 1060066 ΕΞ 13-07-2021 Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1060066 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο:210-6987442-5
Fax:210-6987459
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ, των Κανονισμών (ΕΚ) με αριθμό 765/2008 και (ΕΕ) με αριθμό 305/2011»


ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. Δ19Α 5009396 ΕΞ/25.2.2011 εγκύκλιος.
β) Η με αριθμό πρωτ. Δ19Α 5050941ΕΞ 6.12.2011 εγκύκλιος
γ) Η με αριθμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1006803 ΕΞ 2018 / 17-01-2018 εγκύκλιος.
δ) Η με αριθμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1082668 ΕΞ 2019 / 06-06-2019 εγκύκλιος.

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Καν. 1020/2019), διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο στην Ένωση για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων. Με τον Καν. 1020/2019 τροποποιείται ο υφιστάμενος Κανονισμός (ΕΚ) με αριθμό 765/2008 (Καν. 765/2008), για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων στην Ένωση, ενώ τροποποιείται επίσης η Οδηγία 2004/42/ΕΚ και ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 305/2011.

Τα σημεία του Καν. 765/2008 που αφορούν την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων (έχει αφαιρεθεί το παλαιό Κεφ. ΙΙΙ αυτού) έχουν μεταφερθεί όλα στο νέο Καν. 1020/2019 ενώ στον παλαιότερο Κανονισμό (Καν. 765/2008) έχουν παραμείνει τροποποιημένα τα υπόλοιπα σημεία, εστιάζοντας στο εξής θεματικά στον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης για την εμπορία των προϊόντων στην Ένωση και στη σήμανση CE. 

Ο Καν. 1020/2019 εφαρμόζεται από τις 16-07-2021, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος-Μέλος. Διευκρινίζουμε ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την εφαρμογή για τον Καν. 1020/2019 δεν έχουν ενσωματωθεί στο TARIC.

Από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου Κανονισμού οι ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές διαταγές α), β), γ) και δ) παύουν να ισχύουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των όποιων βοηθητικών κειμένων της Επιτροπής που εξακολουθούν να υφίστανται, όπως ο «Γαλάζιος Οδηγός».

Σκοπός του Καν.1020/2019 (άρθρο 1)

Σκοπός του Καν. 1020/2019 είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς προϊόντων καλυπτόμενων από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης (αναφερόμενη στο άρθρο 2). Ζητούμενο είναι να διασφαλίζεται ότι στην αγορά της Ένωσης διατίθενται μόνο συμμορφούμενα προϊόντα που πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας και κάθε άλλου δημόσιου συμφέροντος που καλύπτεται από την εν λόγω νομοθεσία.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο Καν. 1020/2019 ορίζει κανόνες και διαδικασίες για τους οικονομικούς φορείς σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ορισμένη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας των αρμοδίων Αρχών με τους οικονομικούς φορείς (Κεφάλαια II και ΙΙΙ) και παρέχει ένα πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης (Κεφάλαιο VII).

Τα κεφάλαια ΙΙ και VII είναι αυτά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από Τελωνειακής σκοπιάς.

Πεδίο Εφαρμογής του Καν. 1020/2019 (άρθρο 2)

Ο Καν. 1020/2019 εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα Ι του ιδίου Κανονισμού με τίτλο «Κατάλογος της Ενωσιακής Νομοθεσία Εναρμόνισης», όπου δεν υπάρχουν στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο οι οποίες να ρυθμίζουν με ειδικότερο τρόπο συγκεκριμένες πτυχές της εποπτείας της αγοράς και της επιβολής.

Συγκεκριμένα δε τα άρθρα 25 έως 28 του Καν. 1020/2019, που συνιστούν το Κεφάλαιο VII με τίτλο «Προϊόντα που Εισέρχονται στην Αγορά της Ένωσης», εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από την ενωσιακή νομοθεσία, όπου δεν υφίστανται στην ενωσιακή νομοθεσία ειδικές διατάξεις σχετικά με την οργάνωση των ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

Οι Τελωνειακές Αρχές, ως αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, διενεργούν ελέγχους στα προϊόντα που υπόκεινται στο ενωσιακό δίκαιο και πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς της «θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία» (άρθρο 25§3 Καν. 1020/2019). Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται βάσει της ανάλυσης κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. 952/2013). Ως προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, θεωρούνται τα προϊόντα από Τρίτες Χώρες, τα οποία προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ή προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και τίθενται υπό το τελωνειακό καθεστώς της «θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία» (άρθρο 3(26) Καν. 1020/2019). Επομένως στο πεδίο εφαρμογής του νέου Κανονισμού περιλαμβάνονται σαφώς ακόμη και προϊόντα που δεν αποτελούν μέρος εμπορικής διακίνησης.

Ορισμός των Αρχών Εποπτείας της Αγοράς (ΑΕΑ) και των Ενιαίων Γραφείων Σύνδεσης (άρθρο 10 Καν. 1020/2019)

Προκειμένου τα Κράτη-Μέλη να οργανώσουν και να διενεργήσουν την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1020/2019, ορίζουν μία ή περισσότερες ΑΕΑ στο έδαφός τους, ενημερώνοντας την Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη για αυτές και για το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, χρησιμοποιώντας το σύστημα ICSMS του άρθρου 34 του Καν. 1020/2019.

Πίνακας με τις αρμόδιες εθνικές ΑΕΑ ανά κατηγορία προϊόντος και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επισυνάπτεται ενδεικτικώς στο παρόν έγγραφο για διευκόλυνσή σας, ενώ οι ΑΕΑ των Κρατών- Μελών της Ένωσης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46211.

Επιπλέον, κάθε Κράτος-Μέλος ορίζει ένα Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης ως αρμόδιο τουλάχιστον για την εκπροσώπηση της συντονισμένης θέσης των ΑΕΑ και των Τελωνειακών Αρχών, και για την κοινοποίηση των εθνικών στρατηγικών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Καν. 1020/2019. Στην Ελλάδα ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης έχει οριστεί η Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον της Γ. Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ανταλλαγή Πληροφοριών

Oι Τελωνειακές Αρχές ανταλλάσσουν μεταξύ τους, με τις αρμόδιες Αρχές Εποπτείας της Αγοράς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το άρθρα 46§5 και 47§2 του Καν. 952/2013. Ακόμη, οι Τελωνειακές Αρχές του πρώτου σημείου εισόδου, όσον αφορά προϊόντα που υπόκεινται στο ενωσιακό δίκαιο και τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς άλλο από τη «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», αν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν συμμορφώνονται με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο ή παρουσιάζουν κίνδυνο, διαβιβάζουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προορισμού (άρθρο 25§4 Καν. 1020/2019).

Αν κριθεί σκόπιμο για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και για τους σκοπούς της ελαχιστοποίησης του κινδύνου, οι Τελωνειακές Αρχές αντλούν από τα εθνικά τελωνειακά συστήματα πληροφορίες για προϊόντα που υπάγονται στο τελωνειακό καθεστώς της «θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία» σε σχέση με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και τις διαβιβάζουν στο σύστημα ICSMS του άρθρου 34 του Καν. 1020/2019.

Οι ΑΕΑ, ως αρμόδιες να ασκούν την εποπτεία της αγοράς στο έδαφος του κάθε Κράτους- Μέλους, παρέχουν στις Τελωνειακές Αρχές πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων ή την ταυτότητα των οικονομικών φορέων, σε περίπτωση διαπίστωσης υψηλότερου κινδύνου μη συμμόρφωσης (άρθρο 25§5 Καν. 1020/2019).

Αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 26 Καν. 1020/2019)

Οι Τελωνειακές Αρχές αναστέλλουν τη θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία αν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται στη βάση του άρθρου 25§3 του Καν. 1020/2019, αποδειχτεί ότι:
1) το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτεί το ενωσιακό δίκαιο που ισχύει γι' αυτό, ή υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των εν λόγω εγγράφων·
2) το προϊόν δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο που ισχύει γι' αυτό·
3) η προβλεπόμενη από το ενωσιακό δίκαιο που ισχύει γι' αυτό σήμανση CE ή άλλη σήμανση που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν είναι πλαστή ή παραπλανητική·
4) το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης, ενός οικονομικού φορέα με καθήκοντα σχετικά με το προϊόν που υπόκειται σε ορισμένη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, δεν υποδεικνύονται ή δεν είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρθρο 4§4 του Καν. 1020/2019· ή
5) υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος να θεωρείται ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο που ισχύει γι' αυτό ή ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή κάθε άλλο δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται στο άρθρο 1 του Καν. 1020/2019.

(Τα υπογραμμισμένα σημεία παραπάνω δηλώνουν τις νέες προσθήκες στους υπάρχοντες λόγους αναστολής της θέσης προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία που προβλέπονται μέχρι την εφαρμογή του Καν. 1020/2019, βάσει του άρθρου 27 του Καν. 765/2008)

Οποιαδήποτε αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κοινοποιείται άμεσα από τις Τελωνειακές Αρχές στις ΑΕΑ (άρθρο 26§2 Καν. 1020/2019) με τη χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου του Παραρτήματος Ι του παρόντος εγγράφου.

Αν οι ΑΕΑ έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο εναρμόνισης που ισχύει γι' αυτό ή ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ζητούν από τις Τελωνειακές Αρχές να αναστείλουν τη διαδικασία για τη θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 26§3 Καν. 1020/2019) με την αποστολή σχετικού εγγράφου των ΑΕΑ, για το οποίο δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο (αποτελεί νέα δυνατότητα του Καν. 1020/2019).

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1020/2019 (άρθρο 27 Καν. 1020/2019)


Προκειμένου οι Τελωνειακές Αρχές να απελευθερώσουν ένα προϊόν του οποίου η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί στη βάση του άρθρου 26 του Καν. 1020/2019 θα πρέπει, είτε να έχουν ενημερωθεί από τις ΑΕΑ για την έγκριση της υπαγωγής του προϊόντος στο εν λόγω τελωνειακό καθεστώς, είτε εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών (έναντι 3 ημερών σύμφωνα με τον Καν. 765/2008) από την αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία να μην έχουν λάβει καμιά ειδοποίηση από τις αρμόδιες ΑΕΑ που να ζητά την διατήρηση της εν λόγω αναστολής. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν θεωρείται απόδειξη συμμόρφωσής του με το ενωσιακό δίκαιο.

Απόρριψη της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1020/2019 (άρθρο 28 Καν. 1020/2019)

Αν οι ΑΕΑ καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και ζητούν από τις Τελωνειακές Αρχές να μη θέσουν το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να συμπεριλάβουν, στο τελωνειακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων και, κατά περίπτωση, στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει το προϊόν και σε κάθε άλλο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, την ένδειξη «Επικίνδυνο προϊόν — Δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020».

Αν οι ΑΕΑ καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά, διότι δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο που ισχύει γι' αυτό, λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και ζητούν από τις Τελωνειακές Αρχές να μη θέσουν το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να συμπεριλάβουν, στο τελωνειακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων και, κατά περίπτωση, στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει το προϊόν και σε κάθε άλλο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, την ένδειξη «Προϊόν μη σύμμορφο — Δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020».

Για την εφαρμογή της απαίτησης ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνείων (ICISnet) σχετικά με την, κατά τα ανωτέρω, απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας ΑΕΑ, έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο κωδικοί πιστοποιητικών:

Υ117: «Επικίνδυνο προϊόν — Δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020».

Υ118: «Προϊόν μη σύμμορφο — Δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020».

Οι εν λόγω κωδικοί θα συμπληρώνονται αναλόγως, στην θέση 44-1 της σχετικής διασάφησης, από τον αρμόδιο ελεγκτή, με τη λήψη της κατά περίπτωση απόφασης της αρμόδιας ΑΕΑ. για μη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος. πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αποτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου.

Αν για το εν λόγω προϊόν, υποβληθεί εν συνεχεία διασάφηση για υπαγωγή του σε τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, κι εφόσον δεν αντιτίθενται οι ΑΕΑ, οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές περιλαμβάνονται επίσης στα έγγραφα τα οποία αφορούν το εν λόγω καθεστώς, υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται αντίστοιχα στην κάθε περίπτωση.

Οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν να καταστρέψουν ή διαφορετικά, να αχρηστεύσουν ένα προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του τελικού χρήστη, αν η προκείμενη αρχή θεωρεί την ενέργεια αυτή αναγκαία και αναλογική. Το κόστος του μέτρου αυτού, επιβαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία. Για τις σχετικές διαδικασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 197 και 198 του Καν. 952/2013.

Σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας (άρθρο 34 Καν. 1020/2019)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει περαιτέρω και διατηρεί το Σύστημα Πληροφοριών κι Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς (Information and Communication System on Market Surveillance: ICSMS) για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση πληροφοριών, σε δομημένη μορφή, για θέματα που αφορούν την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, με στόχο τη βελτίωση του διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ Κρατών-Μελών, μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς των αιτήσεων παροχής πληροφοριών, ώστε να υπάρχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, των αποτελεσμάτων και των τάσεων. Πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα έχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ΑΕΑ, τα Ενιαία Γραφεία Σύνδεσης και οι Τελωνειακές Αρχές.

Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 26§2 και οι αιτήσεις (των ΑΕΑ για αναστολή από τις Τελωνειακές Αρχές της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων) του άρθρου 26§3 του Καν. 1020/2019, μπορούν (προαιρετική χρήση) να υποβάλλονται μέσω του συστήματος ICSMS που αναφέρεται στο άρθρο 34 του ιδίου Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής μεταξύ αυτού του συστήματος και του συστήματος που χρησιμοποιούν οι Τελωνειακές Αρχές, όποτε αυτή είναι διαθέσιμη (άρθρο 26§4 Καν. 1020/2019).

Η εν λόγω διεπαφή, αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιτραπεί η διαβίβαση δεδομένων, ανάμεσα στα εθνικά τελωνειακά συστήματα και στο ICSMS και τίθεται σε λειτουργία εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εκτελεστικής πράξης του άρθρου 34§8 (άρθρο 34§7 του Καν. 1020/2019).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό να καθοριστούν οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων εφαρμογής του άρθρου 34§1-7, ειδικά σε ό,τι αφορά την επεξεργασία που υφίστανται τα δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει του άρθρου 34§1 και τον προσδιορισμό των δεδομένων προς διαβίβαση στη βάση του άρθρου 34§6-7.

Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 25 Καν. 1020/2019)

Τα Κράτη-Μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομερή στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει οι Τελωνειακές Αρχές σε προϊόντα που υπόκεινται στο ενωσιακό δίκαιο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα στατιστικά δεδομένα καλύπτουν τον αριθμό των παρεμβάσεων όσον αφορά ελέγχους σε τέτοια προϊόντα για θέματα ασφάλειας και συμμόρφωσης των προϊόντων (άρθρο 25§6 Καν. 1020/2019). Η υποβολή των σχετικών στατιστικών στοιχείων έχει πλέον καταστεί υποχρεωτική από την ημερομηνία εφαρμογής του Καν. 1020/2019.

Ο Καν. 1020/2019 είναι δημόσια διαθέσιμος και εύκολα προσπελάσιμος μέσω διαδικτύου δια της επιλογής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32019R1020, διευκρινίζοντας ότι στην ελληνική εκδοχή του κειμένου υπάρχει διορθωτικό (μόνο όσον αφορά τον τίτλο του αρχικού κειμένου). Το διορθωτικό μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020R%2802%29

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης