Αποτελέσματα live αναζήτησης

73557/1.7.2021 Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.


Σχόλια:

Καταργήθηκε με την 143195/30.12.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2021 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

73557/1.7.2021
Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.


Αριθμ. 73557/2021

(ΦΕΚ Β' 3047/09-07-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 103 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε. του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
στ. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ. της υπ’ αρ. 11026/30.1.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.» (Β’ 491) και
η. της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση Ι.Κ.Ε.» (Β’ 4619).

2. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., με την κατάρτιση πρότυπων πράξεων.

3. Την υπ’ αρ. 71001/25-06-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την κατάρτιση πρότυπων πράξεων και τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των κανόνων χρήσης αυτών, για την τροποποίηση του καταστατικού των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), των Ομορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Προϋποθέσεις χρήσης πρότυπων πράξεων τροποποίησης καταστατικού


1. Η χρήση πρότυπης πράξης για τροποποίηση του καταστατικού από Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), επιτρέπεται αποκλειστικά για τις εταιρείες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. έχουν συσταθεί με τα «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε.» της υπ'αρ. 11026/30.1.2020 (Β' 491) υπουργικής απόφασης και το «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» της υπ' αρ. 109491/16.10.2020 (Β' 4619) υπουργικής απόφασης,
β. βρίσκονται σε κατάσταση «ενεργής» εταιρείας και
γ. δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα σε ότι αφορά την καταβολή των τελών τήρησης μερίδας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4635/2019.

2. Εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Ε., απαιτείται επίσης:
α) να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 και
β) το ποσοστό μεριδίων των εταίρων να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο πρότυπο καταστατικό με το οποίο συστάθηκε η εταιρεία.

3. Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού δύναται να ληφθεί μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 72 και στο άρθρο 253 του ν.
και συγκεκριμένα:
α. για τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και
β. για τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε.) απαιτείται υποχρεωτικά ομοφωνία.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Πρότυπη πράξη τροποποίησης καταστατικού I.K.E.


Άρθρο 1
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «……………………… Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή ……….Ι.Κ.Ε.)» με το διακριτικό τίτλο «…».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «…Private Company (ή………… P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «…».
ή
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «……………………… Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή …………… Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.)» με το διακριτικό τίτλο «…».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «…Single Member Private Company (ή  …………  Single  Member  P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «………………………..».

Άρθρο 2
ΈΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος …………………………………………………………………
 
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι……………………………………………………………………………

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε.......έτη και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ………………….  ευρώ  (00.00  €) που διαιρείται σε ………………….. εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ……………… ευρώ (00.00 €).
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα ……… μερίδια, ονομαστικής αξίας ……..ευρώ (00.00 €), τα οποία αντιστοιχούν σε ………. μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Α1 Χρηματικές Καταβολές
1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η............................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος……………….. επί της οδού…………….. αρ.........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)    ……………., Α.Φ.Μ    .………………………………επάγγελμα    ………………………,    υπηκοότητας    ………..    και        ηλεκτρονική    διεύθυνση    (e- mail) .................., κατέβαλε  ………………….  ευρώ (00.00 €)    μετρητά  και έλαβε …………..εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ………….ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.
2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία  …………………,    με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.    …………………..,    και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)    ………………….. κατέβαλε ………………..  ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε …………. εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας …….. ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.
 
Α2 Εισφορές σε Είδος
(συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).
Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.  4548/2018,  σε  …………  ευρώ (00.00  €), αντιστοιχούν σε ……………… εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας …………. ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η …………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος……………. επί της οδού ………… αριθ. ………..., κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου).……………, Α.Φ.Μ ……………, επάγγελμα................, υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………… παρέχει στην εταιρεία ………………………
(αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ………………... ευρώ  (00.00 €), και αντιστοιχεί σε ……………… εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. …………….., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)………………….. παρέχει στην εταιρεία…………………… (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε ……………… εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος…………………… επί της οδού ………………. αρ......., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)    ……………… Α.Φ.Μ.…………………    επάγγελμα.........., υπηκοότητας ………… και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)    θα παρέχει στην εταιρεία………………… για χρονική περίοδο …………………… από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε ……………………. εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ………….ευρώ (00.00 €), έκαστο κ.ο.κ.
2) (για  εταίρο  νομικό  πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία…………………,  με  αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ………………….., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ……………….. θα παρέχει στην εταιρεία ……………… για χρονική περίοδο................από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε …………………… ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε …………………….. εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ……..………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος…………… επί  της  οδού………………  αρ  ..........,  κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή  αρ. διαβατηρίου)  ……..…,  Α.Φ.Μ .………………………………,  επάγγελμα........., υπηκοότητας ……………… και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................. αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους  ………….   ευρώ  (00.00  €) που αντιστοιχεί σε ……………… εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας …………. ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η Εταιρεία με την επωνυμία ……………………, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ……………….., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους  …………… ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος/Εταίροι

Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών

Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)

 

 

 

 

 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)

 

 

 

 

 

(επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) κ.ο.κ.

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 


Άρθρο 6
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/Ε.Ε.Ε.Ε..

Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον μοναδικό εταίρο/ ή όλους τους εταίρους μαζί (νόμιμη διαχείριση), η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)

 

 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

 

 

(επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την .....................................  (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος................. επί της οδού........................ αρ.......... , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)............. , Α.Φ.Μ........................... , επάγγελμα .................... , υπηκοότητας ...................  και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)............................... κ.ο.κ.


ή

Οι διαχειριστές ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

ή

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα ……. έτη, στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή- εταίρο φυσικό πρόσωπο)

 

 

……………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή- μη εταίρο φυσικό πρόσωπο ) ……………..……………………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος………. επί της οδού…………. αρ. ….., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ……………….., Α.Φ.Μ……………., επάγγελμα………………, υπηκοότητας ………… και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)………………. κ.ο.κ.

 

 


Άρθρο 9
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Πρότυπη πράξη τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.


Άρθρο 1
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «……………………….………  Ομόρρυθμη  Εταιρεία (ή ………Ο.Ε.)» με το διακριτικό τίτλο «…».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «…General Partnership (ή    ………..    G.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «………………..………..».

Άρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος …………………………………………………………………..

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι   ..……………………………………………………………………………

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε......έτη και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/Ε.Ε.Ε.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.
 
Άρθρο 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος (και εισφέρουν στην εταιρεία τα εξής ποσά):

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ποσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη & τις ζημιές

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ..............................  επί της οδού ............................................ , αρ........... , κάτοχος Δ.Α.Τ.. (ή αρ. διαβατηρίου) ....................................... , Α.Φ.Μ......................................... , επάγγελμα .........................  υπηκοότητας ................  και

......%

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)............................................................ κ.ο.κ.

 

 

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)............................ (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ.Γ.Ε.ΜΗ...................... , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail ............................................ κ.ο.κ.

......%


Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση

(για διαχειριστή - εταίρο φυσικό πρόσωπο)

 

 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

 

 

(επωνυμία νομικού προσώπου) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ............................ που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος.................... επί της οδού................... αρ.......... , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)................................. , Α.Φ.Μ......................... , επάγγελμα............................. , υπηκοότητας....................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)............................... κ.ο.κ.

   
Άρθρο 7
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πρότυπη πράξη τροποποίησης καταστατικού Ε.Ε.


Άρθρο 1
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «…………………… Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ή……… Ε.Ε.)» με το διακριτικό τίτλο «…».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «…Limited Partnership (ή    ……….    L.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «………………………….».

Άρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος …………………………………………………………………

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ………………………………………………………………………………

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε.......έτη και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/Ε.Ε.Ε.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ/ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

Ποσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη & τις ζημιές

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) ...............................  (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος...................... επί της οδού............................... , αρ............ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)........................ , Α.Φ.Μ............................................. , επάγγελμα ....................  υπηκοότητας .....................  και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................................................... κ.ο.κ.

....%

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) .............................  (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.................. , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................................................... κ.ο.κ.

.....%

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ/ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

 

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο)............... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος........................ επί της οδού.................................... , αρ............ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .............................. , Α.Φ.Μ .................................................. , επάγγελμα ....................  υπηκοότητας .....................  και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................................................... κ.ο.κ.

....%

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) .............................  (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ................ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................................................... κ.ο.κ.

......%


Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο εταίρος......................................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία................................................................................................ (επωνυμία νομικού προσώπου , αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος.................... επί της οδού.................... αρ.......... , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)................................. , Α.Φ.Μ.......................... , επάγγελμα............................. , υπηκοότητας........................ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................................. κ.ο.κ.

 

 


Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διαδικασία, κανόνες ελέγχου και αποτελέσματα υποβολής της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε. στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ.


1. Η τροποποίηση καταστατικού με τη χρήση πρότυπης πράξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγράφων, δηλώσεων ή πράξεων στο Π/Σ. Η διαδικασία της καταχώρισης και δημοσίευσης της πρότυπης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η εξής:
α) Ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, εφόσον ταυτοποιηθεί μέσω των κωδικών taxis, εισέρχεται στο σύστημα και συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία, τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο του πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων, σχετικά με τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού. Στη συνέχεια, τροποποιεί το πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα πεδία.
β) Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην εταιρική επωνυμία, είτε επιλέγεται την στιγμή της υποβολής της αίτησης τροποποίησης καταστατικού, είτε γίνεται χρήση του μοναδικού αριθμού δέσμευσης επωνυμίας, εφόσον έχει προηγηθεί χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4635/2019.
γ) Κατόπιν της συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων της αίτησης από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταίροι εισέρχονται διαδοχικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.Μ.Η. και κάνουν αποδοχή της αίτησης. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxis και η αποδοχή της αίτησης λογίζεται ως ηλεκτρονική υπογραφή.
δ) Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος πραγματοποιεί ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους καταχώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 113 του ν. 4635/2019 και κάνει οριστική υποβολή της αίτησης για καταχώριση και δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Ταυτόχρονα με την καταχώριση των ανωτέρω, το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεί αυτόματα τους κάτωθι ελέγχους:
α) την τήρηση των κανόνων δέσμευσης επωνυμίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4635/2019,
β) τον αριθμό των εταίρων (για Ο.Ε & Ε.Ε.) ή το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούν οι εταίροι (για Ι.Κ.Ε.) που κάνουν αποδοχή της αίτησης, προκειμένου να ελεγχθεί αν η απόφαση τροποποίησης καταστατικού έχει ληφθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου,
γ) την κατάσταση της εταιρείας (η εταιρεία βρίσκεται πάντα σε κατάσταση ενεργής εταιρείας),
δ) τη διαπίστωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του κεφαλαίου της εταιρείας (αρχικό ή μεταγενέστερο), αν πρόκειται για Ι.Κ.Ε. και
ε) τυχόν άλλους ελέγχους που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4072/2012 και του ν. 4635/2019.

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 και 2 το Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.:
α) αποδίδει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.),
β) καταχωρίζει τα δεδομένα της αίτησης στην βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και δημιουργεί αυτοματοποιημένα ανακοίνωση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με το νέο κειμένου του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, και
γ) δημιουργεί αυτοματοποιημένα το κείμενο της απόφασης των εταίρων, το οποίο αποτελεί το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο για την υποβολή της πράξης τροποποίησης του καταστατικού.
Η ολοκλήρωση της καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού, εμπεριέχει και τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται ειδικά για την Ι.Κ.Ε. στο άρθρο 103 του ν. 4635/2019 και συνεπώς τα έννομα αποτελέσματα της τροποποίησης επέρχονται άμεσα τόσο για τις Ι.Κ.Ε., όσο και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ
Έναρξη ισχύος


1. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται την 01 Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης