Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/87910/ΔΠΓΚ/07-07-2021 Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2/87910/ΔΠΓΚ/07-07-2021
Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022


Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021
Αρ. πρωτ.: 2/87910/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37,
101 65 Αθήνα
Fax : 210 3338 206
Ηλεκτρ. Δ/νση: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Α. ΓΕΝΙΚΑ


Η γενική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εποπτεία στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση υποβολής στη Βουλή προσχεδίου και σχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψης των προϋπολογισμών των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ διέπεται από βασικές αρχές (άρθρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α' 143), σύμφωνα με τις οποίες τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε ΦΓΚ αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρχή της ετήσιας διάρκειας), με την εμφάνιση όλων των εσόδων και δαπανών σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό (αρχή της ενότητας και της καθολικότητας). Ειδικότερα, τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν σε κωδικούς/λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό τους, ενώ καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα ΝΠΔΔ τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα ΝΠΙΔ τον προϋπολογισμό τους.

Η συμμόρφωση με την αρχή της ενότητας και καθολικότητας κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων περί μη ειδικού προορισμού των εσόδων και μη συμψηφισμού των δαπανών με έσοδα. Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων, τα έσοδα και οι δαπάνες των προϋπολογισμών προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση, ενώ οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του ν.4270/2014.

Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ


Με βάση τις πολιτικές που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 . Κατά συνέπεια, το οικονομικό έτος 2022 που ενσωματώνεται στο ΜΠΔΣ 2022-2025 αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Με την παρούσα εγκύκλιο, δίνονται τόσο οι κατευθύνσεις όσο και οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών ΦΓΚ οικονομικού έτους 2022, με στόχο την ακριβέστερη και σαφέστερη αποτύπωση της πρόβλεψης των μεγεθών των εσόδων και δαπανών, αλλά και του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ γίνεται σύμφωνα με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως εμφανίζονται στους πίνακες Ι ως VII του Παραρτήματος Α, σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισθέν Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων που απορρέουν από την υγειονομική κρίση (πανδημία COVID-19). Οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να κατανεμηθούν εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα I του Παραρτήματος Α, ενώ οι λοιποί ΦΓΚ πρέπει να φροντίσουν για την επίτευξη κατ' ελάχιστον του δημοσιονομικού αποτελέσματος που περιγράφεται στους πίνακες II, III, IV, V, VI και VII του Παραρτήματος Α.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβάσεων, καθώς και οι στόχοι δημοσιονομικού αποτελέσματος των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ενδέχεται να αναμορφωθούν, στο διάστημα που ακολουθεί, μέχρι την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022, σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές στις βασικές παραμέτρους εκτιμήσεων ή σε περίπτωση νέων νομοθετικών παρεμβάσεων.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για τη διαμόρφωση των ορίων αυτών δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιπρόσθετη βελτίωση από την επισκόπηση δαπανών που είναι σε εξέλιξη, τόσο για τους φορείς Κεντρικής Διοίκησης όσο και για τους λοιπούς ΦΓΚ, πέραν των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί και ήδη παρακολουθούνται. Ο επιπρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί μέσα από τη διαδικασία αυτή θα ποσοτικοποιηθεί και τύχει διακριτής παρακολούθησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Γ.

1. Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός

Οι πιστώσεις των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης θα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελαστικές δαπάνες, να ελαχιστοποιηθούν οι ανακατανομές πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του και να διασφαλιστεί ότι θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες κατηγορίες υποχρεώσεων του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, κατανέμονται στις αντίστοιχες μείζονες κατηγορίες εξόδων και οι σχετικές υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων αυτών.

Πιστώσεις για δαπάνες μεταναστευτικών ροών έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών έτους 2022 των φορέων που εκτελούν δαπάνες αυτού του σκοπού, όπως τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον, πιστώσεις για δαπάνες μεταναστευτικών ροών έχουν προβλεφθεί και στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες, με τις οποίες θα ενισχύονται οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων στους συγκεκριμένους ειδικούς φορείς που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

1.1 Παροχές σε εργαζόμενους (Μείζονα κατηγορία εξόδων 21)


1.1.1. Γενικές οδηγίες

Για τις προβλέψεις δαπανών για αποδοχές προσωπικού του έτους 2022, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ως βάση υπολογισμού, οι εκτιμήσεις αποδοχών του 2021, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις περί μισθολογικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς οφείλουν να θέσουν υπόψη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) τυχόν νέα δεδομένα, που σχετίζονται με τις προβλέψεις αποδοχών του φορέα τους, προσκομίζοντας σχετική επαρκή τεκμηρίωση.

1.1.2. Διαμόρφωση ορίων δαπανών

Στον πίνακα I του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια δαπανών για παροχές σε εργαζόμενους. Τα όρια αυτά αφορούν τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης για το οικονομικό έτος 2022 και έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Διορισμούς και προσλήψεις τακτικού προσωπικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και έμμισθη εντολή) και μη τακτικού προσωπικού έως 31/12/2020.
2. Αποσπάσεις και μετατάξεις έως 31/12/2020.
3. Εισαγωγές και αποφοιτήσεις από τις παραγωγικές σχολές ένστολων και αποφοιτήσεις από τη Διπλωματική Ακαδημία και την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τα έτη 2020, 2021 και 2022.
4. Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για τα έτη 2021 (εκτιμήσεις) και 2022 (προβλέψεις).
5. Ειδικότερα, στα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν περιληφθεί οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα για τη σχολική περίοδο 2020-2021. Επιπλέον, στα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών έχουν συμπεριληφθεί οι προσλήψεις μη τακτικού προσωπικού με τριετή θητεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την περίοδο 2021-2023.

1.1.3. Προβλέψεις πιστώσεων για νέες προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις και μετατάξεις

Οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-711-0000000) Κατά συνέπεια για το έτος 2022, οι προβλέψεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί ανά Υπουργείο/φορέα, αλλά συμπεριλαμβάνονται στα όρια του ανωτέρω φορέα. Ωστόσο, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει από αποσπάσεις, μετατάξεις, υπολειπόμενες εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού προηγούμενων ετών, καθώς και νέες προσλήψεις προσωπικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016 (Α' 224), όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 72 και 73 του ν. 4646/2019 (Α' 201).

1.1.4. Εξέλιξη πλήθους προσωπικού φορέων της Κεντρικής Διοίκησης - Διαδικασία καταγραφής από τους Φορείς

Για την παρακολούθηση των μεταβολών προσωπικού συμπληρώνονται αναλυτικά- σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν καθώς και με ειδικότερες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β οι παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 3 «Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης»


Αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

Μέρος 1ο: Πλήθος μισθοδοτούμενων στην αρχή του 2021.
Μέρος 2ο: Πλήθος μισθοδοτούμενων στο τέλος του α' εξαμήνου του 2021 και
Μέρος 3ο: Πλήθος μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους, με βάση το οποίο έχει υπολογιστεί η εκτίμηση του φορέα για το 2021. Τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στο Μέρος 2ο θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία προσλήψεων, διορισμών αποσπάσεων και μετατάξεων, που λαμβάνει η ΔΠΓΚ από τις οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την αριθ.2/48219/ΔΠΓΚ/22.02.2021 εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Τα στοιχεία αποχωρήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που εμφανίζονται στη βάση της Απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα περιεχόμενα του πίνακα, αποτελούν πληροφοριακό στοιχείο για το πλήθος των μισθοδοτούμενων του φορέα και δεν σχετίζονται με τις υποθέσεις για τον υπολογισμό των ορίων δαπανών.

Στο Μέρος 3ο του πίνακα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι εκτιμήσεις για διορισμούς και προσλήψεις που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το 2021, καθώς και η εκτίμηση για τις αποχωρήσεις εντός του ιδίου έτους. Στην εκτίμηση για το έτος 2021 συμπεριλαμβάνονται οι διορισμοί και οι προσλήψεις που είτε εντάσσονται στους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών είτε όχι, οι οποίες αφορούν σε προσλήψεις/ διορισμούς εκτός προγραμματισμού ή/και διέπονται από ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα, για τις εισαγωγές/αποφοιτήσεις σε παραγωγικές σχολές φορέων της κεντρικής διοίκησης ισχύουν τα εξής:
i. Στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συμπληρωθούν μόνο οι αναμενόμενες εισαγωγές ενστόλων στις σχολές για το 2021.
ii. Στα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης θα συμπληρωθούν μόνο οι αποφοιτήσαντες από τις σχετικές παραγωγικές σχολές.

Πίνακας 3α « Μη τακτικό προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης»

Στον εν λόγω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη του μη τακτικού προσωπικού. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται εποχικοί υπάλληλοι (π.χ.εποχικοί πυροσβέστες), ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), καθώς και γενικότερα το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι στήλες για τα έτη 2020, 2021 και 2022 συμπληρώνονται σύμφωνα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πρόσληψη (βλ. στήλη 2). Συνεπώς, στη στήλη 1 συμπληρώνεται η κατηγορία του μη τακτικού προσωπικού, στη στήλη 2 το στάδιο πρόσληψης (από τις προτεινόμενες επιλογές) και αντίστοιχα, στη συνέχεια, οι στήλες που αφορούν στα έτη 2020, 2021 και 2022.

1.2 Μεταβιβάσεις (Μείζονα κατηγορία εξόδων 23)

Στον πίνακα I του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται και τα ανώτατα όρια δαπανών για τις μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης καθώς και για τις λοιπές μεταβιβάσεις, ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης. Ο κάθε φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, τηρώντας το ανώτατο όριο μεταβιβάσεων που προσδιορίζεται για αυτόν, δύναται να τροποποιήσει την κατανομή μεταξύ των εποπτευόμενων φορέων (πλην ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ). Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης της κατανομής εντός οποιασδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες (ήτοι σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης ή σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) ο φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων που εποπτεύει, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες II, III, V και VI του Παραρτήματος Α.

Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μεριμνούν για τον έλεγχο της συμφωνίας του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό όλων των ΦΓΚ εποπτείας τους, με την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (τα έσοδα από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις δύναται να είναι μεγαλύτερα από την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερους του ενός φορείς της Κεντρικής Διοίκησης). Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών.

Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων σε κάθε φορέα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη:
α. το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων του,
β. το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεών του, και
γ. τις κατά σειρά προτεραιότητας ανάγκες λειτουργίας του, όπως αποδοχές, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων, πάγιες δαπάνες και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

1.3 Λοιπές δαπάνες και Πιστώσεις υπό κατανομή (Μείζονα κατηγορία εξόδων 29)

Στον πίνακα I του Παραρτήματος Α αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα ανώτατα όρια δαπανών για τις λοιπές δαπάνες, ανά φορέα.

Στις λοιπές δαπάνες περιλαμβάνεται και η μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή», στην οποία προβλέπονται πιστώσεις για δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις αυτές μεταφέρονται στις λοιπές μείζονες κατηγορίες εξόδων (σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων - Α.Λ.Ε.), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση τίτλων πληρωμής) κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στην κατηγορία αυτή, με βάση την οικονομική ταξινόμηση, περιλαμβάνονται και οι πιστώσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και συνδέονται με την εισροή αντίστοιχων πόρων από την Ε.Ε., καθώς και δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που αφορούν σε συγκεκριμένα προγράμματα.

2. Κεντρική Διοίκηση - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

2.1. Όρια δαπανών ΠΔΕ

O Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το οποίο υλοποιείται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (ΦΚΔ) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια δαπανών κατά φορέα, όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, διακριτά για το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

2.2. Διαδικασία κατάρτισης

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που τελεί υπό κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία, οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων θα προβλέπονται, και θα κατατίθενται για ψήφιση συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή", σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα και κατά σκέλος (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο). Έχοντας τούτο υπόψη, ο Πίνακας 1β «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022» του Παραρτήματος Β, συμπληρώνεται ως ακολούθως:
• Τα όρια δαπανών του Πίνακα Ι θα πρέπει να κατανεμηθούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομικών υπηρεσιών των ΦΚΔ, κατά σκέλος και κατά ειδικό φορέα στους παρακάτω δύο ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29:
α) 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» και
β) 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων».
• Το σύνολο του Περιφερειακού ΠΔΕ θα προβλεφθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στον ΑΛΕ 2910401899, στον οικείο ειδικό φορέα, κατά σκέλος (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα.
• Δαπάνες που αφορούν μεταναστευτικές ροές θα προβλεφθούν, με την ίδια ως άνω ανάλυση, στους ειδικούς φορείς "10ΧΧ.701.0000000" κάθε φορέα, πλην του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το συνολικό ποσό των δαπανών αυτών θα πρέπει να καταγραφεί επιπρόσθετα ως πληροφοριακό στοιχείο στην ειδική γραμμή στο τέλος του Πίνακα 1β.
Το σύνολο των προβλέψεων για τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτυπωθούν στο εθνικό σκέλος του ειδικού φορέα 1035.203.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ΑΛΕ 2910601059 «Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (άρθρο 42, ν.4772/2021).

Συμπλήρωση Πίνακα 2 «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022»

Σχετικά με τη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορείς κατά την πρόβλεψη του ύψους των μεταβιβάσεων μέσω του ΠΔΕ προς τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση(ΓΚ) αλλά και για τους εποπτευόμενους φορείς εκτός αυτής. Οι ΓΔΟΥ των Υπουργείων οφείλουν να προβούν στη συμφωνία του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις μέσω ΠΔΕ που θα προβλέψουν οι φορείς εποπτείας τους, με την αντίστοιχη σχετική πρόβλεψη της δαπάνης του Υπουργείου για τις μεταβιβάσεις (τα έσοδα των εποπτευόμενων φορέων από μεταβιβάσεις μέσω ΠΔΕ είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερα από την αντίστοιχη πρόβλεψη του Υπουργείου, μόνο στη περίπτωση των εποπτευόμενων φορέων που χρηματοδοτούνται/ επιχορηγούνται από περισσότερα του ενός Υπουργεία). Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των μεταβιβάσεων κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (Πίνακας 2), θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ύψος που θα προβλεφθεί στον ΑΛΕ 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων» του οικείου Πίνακα 1β.

Οι φορείς προσαρμόζουν το υπόδειγμα του Πίνακα 2, ανάλογα με τους φορείς που χρηματοδοτούν/επιχορηγούν. Σε περιπτώσεις μικρού ύψους χρηματοδοτήσεων/ επιχορηγήσεων σε πολλούς ομοειδείς φορείς, μπορεί να γίνεται ομαδοποίησή τους εντός συγκεκριμένης κατηγορίας. Το υπόδειγμα περιλαμβάνει την ελάχιστη αποδεκτή ανάλυση των φορέων εντός ΓΚ. Λόγω του σημαντικού ύψους τους, οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α' του ν.3429/2005 (Α' 314), καθώς και τις επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, πρέπει να καταγραφούν διακριτά και αναλυτικά.

3. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

3.1 Γενικά


Οι λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014, υποβάλλουν σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισμών τους. Οι προβλέψεις που αποτυπώνονται στον συνοπτικό προϋπολογισμό κάθε φορέα, πρέπει να είναι συνεπείς με τους στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Εφόσον από το συνοπτικό σχέδιο του προϋπολογισμού προκύπτει συνολική απόκλιση των μεγεθών του φορέα (έσοδα ή δαπάνες) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χρήσης έτους 2020, τα συνοπτικά σχέδια προϋπολογισμών πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αιτιολογούνται οι λόγοι της απόκλισης.

Για την κατάρτιση και υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών τους, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συμπληρώνουν τους πίνακες του Παραρτήματος Β.

Κατά τη συμπλήρωση των εν λόγω πινάκων, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017 περί μη μισθολογικών παροχών, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, όπως ισχύει, περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, καθώς και οι διατάξεις του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 περί μισθολογικών ρυθμίσεων ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι σχετικές εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

3.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ

Στον πίνακα II του Παραρτήματος Α παρατίθεται το κατ' ελάχιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των λοιπών ΦΓΚ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών, πλην επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΑΔΑ) και στον πίνακα III παρατίθεται το κατ' ελάχιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου.

Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ως άνω εποπτευόμενων ΦΓΚ, όπως διαμορφώνονται ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α, είναι δεσμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκησης των φορέων και για το εποπτεύον Υπουργείο, καθώς θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των αναλυτικών προϋπολογισμών των φορέων.

Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3, πρέπει, για τεχνικούς λόγους, να μην είναι ακριβώς ίσο με μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός τυχόν αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων.

3.1.2 ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού

Στον πίνακα IV του Παραρτήματος Α παρατίθεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ανά ΑΔΑ για εκείνες που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Για τις ανωτέρω ΑΔΑ, ακολουθούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014 και ιδιαίτερα των παραγράφων 5 και 9. Ειδικότερα, οι εν λόγω ΑΔΑ υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και εάν αυτό δεν είναι συμβατό με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας εγκυκλίου, κατ' αρχήν επιδιώκεται συμφωνία με το ΓΛΚ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι την 1.9.2021, ο συνοπτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το ΓΛΚ.

Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των εν λόγω ΑΔΑ υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς με τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.

Για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους οι ανωτέρω ΑΔΑ, εφόσον εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ, ακολουθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2 της παρούσας εγκυκλίου, ενώ εφόσον τηρούν λογιστικά βιβλία σε δεδουλευμένη βάση ακολουθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3.

Για τις μεταβολές του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή: υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.), καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΑ οι πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως:

Η συμπλήρωση του Πίνακα 4 «Τακτικό προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» αφορά το προσωπικό των μισθοδοτούμενων από εκάστοτε φορέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό και τη δαπάνη του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς και με το λογαριασμό 60 «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), εφόσον τηρείται. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσλήψεις του έτους 2022 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το τέλος του τρέχοντος έτους, η δαπάνη που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη στις πιστώσεις του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού των φορέων του έτους 2022. Για όποιες από τις ανωτέρω εγκρίσεις, πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2022, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του φορέα είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη της οικονομικής υπηρεσίας της ΑΔΑ.

Η συμπλήρωση του Πίνακα 5 «Μη τακτικό προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» αφορά το προσωπικό που μισθοδοτείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμπληρώνεται με την παραδοχή ότι το επίπεδο απασχόλησης στο έτος 2022, παραμένει κατ' ανώτατο όριο, στο επίπεδο του έτους 2020, χωρίς να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες υπερκαλύψεις, που προέκυψαν εντός του έτους αυτού, λόγω διατάξεων προσωρινού χαρακτήρα, παρατάσεων συμβάσεων κ.λπ. Σημειώνεται, ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με εποχικό χαρακτήρα, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2022, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών. Στη στήλη «Στάδιο Πρόσληψης» συμπληρώνεται η κατηγορία του μη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις προτεινόμενες επιλογές του πίνακα όπως αναφέρονται στις σημειώσεις αυτού. Αρμόδια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι η οικονομική υπηρεσία της ΑΔΑ.

3.2 Κατάρτιση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

3.2.1 Συνοπτικοί προϋπολογισμοί - Προσδιορισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος


Για την κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, από πώληση μετοχών ή ομολόγων, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους, από πράξεις repos κ.λπ. Τα έσοδα από τόκους ή μερίσματα από τις ανωτέρω πράξεις δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά καταχωρούνται στις ειδικές για αυτά κατηγορίες εσόδων.

Ως έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται, μεταξύ άλλων, οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ή ομολόγων, οι πράξεις «reverse repos» κ.λπ.. Οι πληρωμές για τόκους δεν αποτελούν έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά καταχωρούνται σε ειδική κατηγορία εξόδων.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον/μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Στο σκέλος των εσόδων που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνεται η χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους και δύναται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 (Β'5171) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Αναφορικά με την πρόβλεψη των επιχορηγήσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ισχύουν οι βασικές αρχές που αναφέρονται στην ενότητα 3.3 του Μέρους Β' για τα ΝΠΙΔ.

Στις προβλέψεις για αμοιβές προσωπικού θα περιληφθούν πιστώσεις για προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, μόνο για τους μήνες που εκτιμάται από τον φορέα ότι θα υπάρξει επιβάρυνση στο έτος προϋπολογισμού.

Για τις μεταβολές του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή: υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.), καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου οι πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως:

Η συμπλήρωση του Πίνακα 4 «Τακτικό προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» αφορά το προσωπικό των μισθοδοτούμενων απο εκάστοτε φορέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό και τη δαπάνη του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσλήψεις του έτους 2022 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το τέλος του τρέχοντος έτους, η δαπάνη που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη στις πιστώσεις του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού των φορέων του έτους 2022. Για όποιες από τις ανωτέρω εγκρίσεις, πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2022, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του φορέα είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου ΓΔΟΥ.

Η συμπλήρωση του Πίνακα 5 «Μη τακτικό προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» αφορά στο προσωπικό των μισθοδοτούμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμπληρώνεται με την παραδοχή ότι το επίπεδο απασχόλησης στο έτος 2022, παραμένει κατ' ανώτατο όριο, στο επίπεδο του έτους 2020, χωρίς να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες υπερκαλύψεις, που προέκυψαν εντός του έτους αυτού, λόγω διατάξεων προσωρινού χαρακτήρα, παρατάσεων συμβάσεων κ.λπ. Σημειώνεται, ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με εποχικό χαρακτήρα, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2022, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών. Στη στήλη «Στάδιο Πρόσληψης» συμπληρώνεται η κατηγορία του μη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις προτεινόμενες επιλογές του πίνακα όπως αναφέρονται στις σημειώσεις αυτού. Αρμόδια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου.
Τα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριασμοί συμπληρώνουν επίσης τον πίνακα 6 «Έσοδα - Έξοδα ΝΠΔΔ και ειδικών λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ» του Παραρτήματος Β.

3.2.2 Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί ΝΠΔΔ

Αναλυτικός προϋπολογισμός είναι η αναλυτική πρόβλεψη κατά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) των εσόδων και δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος, η οποία πρέπει να είναι εντός των δημοσιονομικών στόχων που έχουν προσδιοριστεί. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα έσοδα λειτουργικής, επενδυτικής και χρηματοοικονομικής φύσεως και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών ΦΓΚ υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ και είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων του και το σύνολο των εξόδων του. Η διαφορά «συνολικά έσοδα μείον συνολικά έξοδα» προσδιορίζει το ταμειακό ισοζύγιο.

Παράλληλα, από τα στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισμού προκύπτει και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ενότητα 3.2.1 του Μέρους Β'.

Για λόγους επαλήθευσης, κατά την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα για έγκριση, πρέπει να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ιδιαίτερο πίνακα, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του.

Οι φορείς πρέπει να φροντίσουν να συμπίπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως προκύπτει κατά την υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών, με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά την κατάρτιση και έγκριση του αναλυτικού τους προϋπολογισμού.

Για την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακού και δημοσιονομικού αποτελέσματος παρατίθεται το κατωτέρω παράδειγμα.

Έστω ότι ένα ΝΠΔΔ υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό με τα εξής οικονομικά στοιχεία:


Ο υπολογισμός του ταμειακού και του δημοσιονομικού αποτελέσματος προκύπτει ως εξής:


Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα ισχύει και για τους ΟΤΑ.

3.3 Κατάρτιση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) - Ανωνύμων Εταιριών ( Α.Ε.)

3.3.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) - Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.)


Για την κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών των Ν.Π.Ι.Δ. και των Α.Ε., που τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία σε δεδουλευμένη βάση, καθώς και για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα που διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα 7 «Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο» του Παραρτήματος Β.

Ειδικότερα:
• Οι προβλέψεις των ιδίων εσόδων πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν τα εκτιμώμενα δεδουλευμένα έσοδα.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» καταχωρούνται οι προβλέψεις για την τακτική επιχορήγηση και οι προβλέψεις για τυχόν αποδόσεις εσόδων προς τον φορέα, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων. Τέλος, στην ίδια κατηγορία καταχωρούνται από τον φορέα και οι προβλέψεις για ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία αναγράφονται επίσης και στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (γραμμή 10) στον πίνακα του προϋπολογισμού.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» καταχωρούνται οι προβλέψεις επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ, είτε από το εθνικό σκέλος, είτε από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ανεξάρτητα αν στα βιβλία του φορέα λογιστικοποιούνται ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όχι.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «επιχορηγήσεις από ΕΕ» καταχωρούνται οι προβλέψεις για ποσά που ο φορέας αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.
• Στην κατηγορία λογαριασμών «λοιπές επιχορηγήσεις» καταχωρούνται οι προβλέψεις για ποσά από τυχόν επιχορηγήσεις από άλλα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τυχόν άλλες επιχορηγήσεις ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που όμως δεν προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ.

Επίσης, στην παραπάνω κατηγορία καταχωρούνται και τυχόν προβλέψεις πληρωμών τοκοχρεολυσίων (σε ακαθάριστη βάση) από το κράτος για λογαριασμό του φορέα λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων, αναλήψεις δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων από το κράτος.

Από το ποσό των καταπτώσεων, οι προβλέψεις για τους τόκους καταχωρούνται στα έξοδα του πίνακα 7 του Παραρτήματος Β, ενώ για τις αποπληρωμές χρεολυσίων καταχωρούνται μόνο στα «πρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία» του πίνακα 7 του Παραρτήματος Β. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ οφείλει να επιβεβαιώσει με την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ, ότι τα εν λόγω αναφερόμενα ποσά (απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία), έχουν αποτυπωθεί ορθά στις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό του οικείου έτους.
• Οι προβλεπόμενες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πρέπει να λογίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες επιχορηγήσεων του πίνακα και όχι σε άλλη κατηγορία εσόδου (π.χ. λοιπά έσοδα), ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο δίνονται, ώστε να μπορεί να γίνει αξιόπιστα η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, διαφορετικά θα προκύπτουν σημαντικές διαφορές.
• Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους και δύναται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου περί φορέων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Β' 1288) και την αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β' 5171) όμοια απόφαση, προκειμένου περί λοιπών ΝΠΙΔ.
• Τα ΝΠΙΔ δεν εγγράφουν στις προβλέψεις δαπανών του προϋπολογισμού τους τις απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στο οικονομικό έτος που δημιουργήθηκαν.
• Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες, πρέπει να καταχωρούνται στο έτος, κατά το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Επίσης, στις προβλεπόμενες δαπάνες πρέπει να περιληφθούν και τυχόν αποδιδόμενα μερίσματα.
• Στις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού θα περιληφθούν και προβλέψεις δαπανών που θα προκύψουν από προσλήψεις προσωπικού οι οποίες έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μόνο για τους μήνες που προβλέπεται από τον φορέα ότι θα υπάρξει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό τους.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014 οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ και πρέπει να είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.

Ειδικά, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, εφόσον υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού και είναι συνεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.

Το αρμόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4270/2014 και είναι συμβατοί με τους δεσμευτικούς στόχους και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Για τις μεταβολές του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή: υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.), καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου οι πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος Β, ως ακολούθως:

Η συμπλήρωση του Πίνακα 4 «Τακτικό προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» αφορά το προσωπικό των μισθοδοτούμενων από εκάστοτε φορέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό και τη δαπάνη του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς και με το λογαριασμό 60 «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσλήψεις του έτους 2022 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το τέλος του τρέχοντος έτους, η δαπάνη που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη στις πιστώσεις του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού των φορέων του έτους 2022. Για όποιες από τις ανωτέρω εγκρίσεις, πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2022, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του φορέα είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου ΓΔΟΥ.

Η συμπλήρωση του Πίνακα 5 «Μη τακτικό προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» αφορά στο προσωπικό μισθοδοτούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμπληρώνεται με την παραδοχή ότι το επίπεδο απασχόλησης στο έτος 2022, παραμένει κατ' ανώτατο όριο, στο επίπεδο του έτους 2020, χωρίς να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες υπερκαλύψεις, που προέκυψαν εντός του έτους αυτού, λόγω διατάξεων προσωρινού χαρακτήρα, παρατάσεων συμβάσεων κ.λπ. Σημειώνεται, ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με εποχικό χαρακτήρα, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2022, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών. Στη στήλη «Στάδιο Πρόσληψης» συμπληρώνεται η κατηγορία του μη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις προτεινόμενες επιλογές του πίνακα όπως αναφέρονται στις σημειώσεις αυτού. Αρμόδια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης

1.1. Συμπλήρωση πινάκων του Παραρτήματος Β


Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, αφού λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια δαπανών για το οικονομικό έτος 2022, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, κατανέμουν τα επιμέρους ποσά στους οικείους ειδικούς φορείς και αναλυτικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους με βάση την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση.

Οι ΓΔΟΥ οφείλουν να κατανείμουν στους φορείς εποπτείας τους τα ποσά των επιχορηγήσεων και αποδόσεων που προβλέπονται στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ Β.1.2 της παρούσας. Στη συνέχεια πρέπει να γνωστοποιήσουν τα ποσά αυτά στους φορείς εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 15.7.2021, ώστε να συντάξουν τους δικούς τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Η εν λόγω κατανομή κοινοποιείται και στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ.

Με βάση όσα αναφέρονται στην ενότητα 1 του Μέρους Β', οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους πίνακες 1 «Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2022», 1α «Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2022», 1β «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά μείζονα κατηγορία έτους 2022» και 1γ «Ανάλυση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού 2021 & 2022 κατά κατηγορία δαπάνης» του Παραρτήματος Β, κατανέμοντας κατά περίπτωση, τα όρια για τις αμοιβές προσωπικού, τις μεταβιβάσεις και τις λοιπές δαπάνες του πίνακα 1 του Παραρτήματος Α, στις μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανά ειδικό φορέα και συνολικά για τον φορέα. Επιπλέον, λόγω της ανάγκης διακριτών εκτιμήσεων για τις δαπάνες των φορέων λόγω της υγειονομικής κρίσης (COVID-19), έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα 1γ επιπλέον γραμμές, στις οποίες οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το μέρος κάθε αναφερόμενης εκτίμησης, το οποίο αφορά σε δαπάνες που απορρέουν από την υλοποίηση μέτρων και δράσεων σχετικών με την πανδημία (COVID-19).

Ο πίνακας 2 «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022» του Παραρτήματος Β αφορά στην ανάλυση της κατανομής των πιστώσεων του ΠΔΕ μεταξύ επιχορηγήσεων σε φορείς εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης και λοιπών δαπανών και συμπληρώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2 του Μέρους Β'.

Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους πίνακες 3 και 3α του Παραρτήματος Β.

1.2. Κατανομή πιστώσεων σε αναλυτικό επίπεδο

Οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (αναλυτικά κατά ειδικό φορέα και Α.Λ.Ε.) θα καταχωρηθούν μέσω e-portal. Ειδικότερα, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα υποβάλουν τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό τους, κάνοντας χρήση της λειτουργικότητας που παρέχεται στο e-portal του ΓΛΚ (https://portal-md.glk.gr). Οι υπεύθυνοι των ΓΔΟΥ των φορέων, πρέπει - σε περίπτωση αντικατάστασης των αρμοδίων υπαλλήλων - να αποστείλουν άμεσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αρμοδίων για την καταχώρηση των προτάσεων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τον φορέα και τον ειδικό φορέα για τον οποίο εξουσιοδοτούνται να καταχωρήσουν προτάσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι ανωτέρω πίνακες του Παραρτήματος Β (1, 2 και 3) και να αποσταλούν στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την 31.7.2021.

2. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς)


Οι εποπτευόμενοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022, το οποίο θα υποβάλουν στις ΓΔΟΥ των αρμόδιων Υπουργείων μέχρι την 31.7.2021.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ συγκεντρώνονται οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β και ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά τίθενται με την παρούσα εγκύκλιο και σε περίπτωση μη συμβατότητας, επιστρέφονται στους φορείς, παρέχοντας οδηγίες για τη διόρθωσή τους.

Επισημαίνεται ότι στους πίνακες 6 και 7 του Παραρτήματος Β, πέραν της στήλης στην οποία αποτυπώνονται συνολικά οι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δωδεκαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτος (2021), συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες στήλες εκτιμήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, στις οποίες καταγράφεται διακριτά μέρος των ανωτέρω ποσών που προκύπτει από δράσεις σε υλοποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κατόπιν, οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την 1.9.2021.

Οι ΑΔΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2022, το οποίο θα υποβάλουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, στη ΔΠΓΚ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι την 31.7.2021.

Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι φορείς και οι ΑΔΑ να συμπληρώσουν τους πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β.

3. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση προϋπολογισμών νομικών προσώπων

3.1 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ


Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, εμφανίζοντας διακριτά τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και τα λοιπά ΝΠΙΔ.

Στον πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2022, κατά Υπουργείο και για το σύνολο των εποπτευόμενων από αυτό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα

3.2 Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ (εντός και εκτός του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005)

Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς (πίνακας 7 του Παραρτήματος Β) των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ εποπτείας του, εμφανίζοντας αυτές διακριτά.

Στον πίνακα III του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2022 κατά εποπτεύον Υπουργείο και ΔΕΚΟ, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

3.3 ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς


Οι ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο ΓΛΚ.

Στον πίνακα IV του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2022, κατά ΑΔΑ, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Από τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς που καταρτίζονται και υποβάλλονται από τους φορείς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 3.1 έως 3.3, θα πρέπει να προκύπτει το κατ' ελάχιστο προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

4. Κοινωνικός προϋπολογισμός (ΟΚΑ) - Νοσοκομεία και Φορείς ΠΦΥ


Για την κατάρτιση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ισχύουν οι γενικές οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αναφέρονται στην ενότητα 3 του Μέρους Β', καθώς και στην ενότητα 2 του Μέρους Γ'.

Τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και τη Βουλή των Ελλήνων, θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Θα συγκεντρώσουν μέχρι την 31.7.2021 τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς όλων των νομικών προσώπων, τα οποία ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ή είναι δημόσια νοσοκομεία ή ανήκουν στους Φορείς ΠΦΥ, σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων, του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το Υπουργείο που τα εποπτεύει, καθώς και των Φορέων ΠΦΥ (πίνακες 8 «Έσοδα - Έξοδα ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ)», 9 «Έσοδα - Έξοδα Νοσοκομείων που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ» και 10 «Έσοδα - Έξοδα Φορέων ΠΦΥ που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ» του Παραρτήματος Β) .

Αφού επεξεργαστούν τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπονται για το έτος 2022, αποστέλλουν:

1. Τους συγκεντρωτικούς πίνακες 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Β που αφορούν στους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των εν λόγω νομικών προσώπων.
Επισημαίνεται ότι στους πίνακες 9 (Νοσοκομεία) και 10 (ΠΦΥ), στη στήλη «Προϋπολογισμός 2022», στο σκέλος των εξόδων θα αποτυπωθεί το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πληρωμών (για νέες και παρελθούσες υποχρεώσεις) του οικονομικού έτους 2022, ενώ στη στήλη «2022: Όρια νέων αγορών» θα εμφανιστούν αποκλειστικά τα όρια νέων αγορών για τα Νοσοκομεία και τους Φορείς ΠΦΥ αντίστοιχα.

2. Τους συγκεντρωτικούς πίνακες 11 «Κοινωνικός Προϋπολογισμός» και 12 «Νοσοκομεία και Φορείς ΠΦΥ» του Παραρτήματος Β. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι οι ως άνω πίνακες πρέπει να συμφωνούν με τους επιμέρους συγκεντρωτικούς πίνακες των συνοπτικών προϋπολογισμών των ΟΚΑ, καθώς και των Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ, αντίστοιχα.

3. Όλους τους προαναφερόμενους πίνακες (8, 9, 10, 11 και 12), αναλυτικά και συγκεντρωτικά, όπως περιγράφεται παραπάνω, για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Νοσοκομεία, καθώς και τους Φορείς ΠΦΥ, που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων.

4. Τον πίνακα 13 «Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ)» του Παραρτήματος Β που αφορά τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), αναλυτικά ανά ταμείο και συγκεντρωτικά ανά Υπουργείο και υποτομέα ΟΚΑ.

Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα μεγέθη των συγκεντρωτικών πινάκων V και VI του Παραρτήματος Α και των συνοπτικών προϋπολογισμών, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ σε επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από τα Υπουργεία Υγείας, καθώς και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως 1.9.2021.

Τέλος, σημειώνεται ότι α) οι αναλυτικοί πίνακες 8 και 13 του Παραρτήματος Β ανά ασφαλιστικό ταμείο, καθώς και οι συγκεντρωτικοί πίνακες 8, 11 και 13 του Παραρτήματος Β ανά Υπουργείο, αποστέλλονται από τα εποπτεύοντα Υπουργεία στη ΔΠΓΚ και β) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει τον συγκεντρωτικό πίνακα 11 για το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων, ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου.

Σημειώνεται ότι στους πίνακες 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Β, πέραν της στήλης στην οποία αποτυπώνονται συνολικά οι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δωδεκαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2021), συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες στήλες εκτιμήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, στις οποίες καταγράφεται διακριτά μέρος των ανωτέρω ποσών που προκύπτει από δράσεις σε υλοποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα όρια των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των Φορέων ΠΦΥ περιλαμβάνονται στον πίνακα V του Παραρτήματος Α, ενώ τα όρια του κοινωνικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στον πίνακα VI του ιδίου ως άνω Παραρτήματος.

5. ΟΤΑ


Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α' 167), προωθεί την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών.

Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (πίνακες 14α «Έσοδα - Έξοδα Δήμων» , 14β «Έσοδα - Έξοδα Περιφερειών» και 14γ «Έσοδα - Έξοδα Νομικών Προσώπων ΟΤΑ» του Παραρτήματος Β), καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ (πίνακας 14 « Έσοδα - Έξοδα ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠ)» του Παραρτήματος Β), πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 1.9.2021 στη ΔΠΓΚ.

Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες, πέραν της στήλης στην οποία αποτυπώνονται συνολικά οι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δωδεκαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2021), συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες στήλες εκτιμήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, στις οποίες καταγράφεται διακριτά μέρος των ανωτέρω ποσών που προκύπτει από δράσεις σε υλοποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ΟΤΑ προκύπτει ως διαφορά των εσόδων - εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον/μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Στον πίνακα VII του Παραρτήματος Α προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2022 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

6. Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων


Η επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων ΦΓΚ συνεχίζεται το τρέχον έτος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές συζητήσεις και διεργασίες με τους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία, έχουν εντοπιστεί περιοχές όπου υφίσταται δυνατότητα επίτευξης εξοικονομήσεων μέσα από βελτίωση των ακολουθούμενων διαδικασιών, αλλά και δημιουργίας δημοσιονομικού χώρου μέσα από δράσεις ενίσχυσης των εσόδων ή αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων. Η αποτύπωση και ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να προσδιοριστεί το δημοσιονομικό περιθώριο που υφίσταται για το 2022 μέσα από μια διαδικασία που βασίζεται σε καλύτερη χρήση των περιορισμένων υφιστάμενων πόρων, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες των υπουργείων και ΦΓΚ που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος την παρούσα περίοδο.

Οι δράσεις που έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο των διυπουργικών συναντήσεων, καθώς και τυχόν νέες, θα αποτυπωθούν στον πίνακα 1 του Παραρτήματος Γ.

Ο πίνακας 1 για τις δράσεις των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτούς ΦΓΚ θα υποβληθεί από τους Προϊσταμένους των ΓΔΟΥ με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την 31η.08.2021.

7. Προϋπολογισμός Επιδόσεων

Κατά τη χρήση του 2021, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του πιλοτικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του συστήματος Προϋπολογισμού Επιδόσεων. Το 2022 θα παρουσιασθεί ο προϋπολογισμός και με δομή προγραμμάτων, συνοδευόμενη από στοιχεία επίδοσης για το σύνολο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και με αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. Τα εν λόγω στοιχεία θα δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος που θα υποβληθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Η διαμόρφωση των πινάκων του προϋπολογισμού με ταξινόμηση κατά πρόγραμμα, καθώς και των σχετικών συνοδευτικών κειμένων και ποιοτικών πληροφοριακών στοιχείων πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια της ΔΑΔΓΚ στη βάση συνεργασίας με τους φορείς στο πλαίσιο της σχετικής διυπουργικής Επιτροπής (ΑΔΑ 63Ξ3Η-Μ3Α). Η ροή εργασιών και λεπτομέρειες που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία εξειδικεύονται στο πλαίσιο εργασιών της Επιτροπής αυτής.

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ι. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, αφού λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια του πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, οφείλουν να:
α) κατανείμουν τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ειδικό φορέα και αναλυτικό λογαριασμό εξόδων του προϋπολογισμού,
β) κατανείμουν αναλυτικά τα ποσά των επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων, τόσο για τον Τακτικό Προϋπολογισμό όσο και για το ΠΔΕ, ανά φορέα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
γ) γνωστοποιήσουν μέχρι 15.7.2021 τα προβλεπόμενα παραπάνω ποσά επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων στους εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να τα εντάξουν στους προϋπολογισμούς τους,
δ) συμπληρώσουν τους πίνακες του Παραρτήματος Β μαζί με σχετική εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών τους μεγεθών για το έτος 2022 και να τους αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι 31.7.2021,
ε) συμπληρώσουν τον πίνακα 1 του Παραρτήματος Γ αναφορικά με τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων τόσο για τις υπηρεσίες τους όσο και για τους φορείς εποπτείας τους και να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως και 31.8.2021. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία του πίνακα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα, ώστε κατά την εξέτασή τους να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

ΙΙ. Οι ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, αφού λάβουν υπόψη τους τον πίνακα IV του Παραρτήματος Α, πρέπει να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2022 και να τους διαβιβάσουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β στη ΔΠΓΚ, μέχρι την 31.7.2021

Ομοίως, οφείλουν να συμπληρώσουν τον πίνακα 1 του Παραρτήματος Γ, αναφορικά με τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων και να τον αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως και 31.8.2021.

ΙΙΙ. Οι λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός των ΟΤΑ για τους οποίους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 5 του Μέρους Γ', αφού λάβουν υπόψη τους τα προβλεπόμενα ποσά επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων, όπως αυτά κατανεμηθούν και τους κοινοποιηθούν από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2022 και να τους διαβιβάσουν στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέχρι 31.7.2021.

IV. Οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρώσουν όλους τους πίνακες (1 ως και 14 και 14α, 14β, 14γ) του Παραρτήματος Β που αφορούν στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 και τις σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης, από τους φορείς εποπτείας τους.

Σε περίπτωση μη συμβατότητας των υποβληθέντων από τους φορείς συνοπτικών προϋπολογισμών με τα καθοριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο δημοσιονομικά αποτελέσματα, με ευθύνη των Προϊσταμένων των αρμόδιων ΓΔΟΥ, τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών επιστρέφονται, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, στους φορείς με οδηγίες για τη διόρθωσή τους.

Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί, μαζί με τους πίνακες και τις εκθέσεις τεκμηρίωσης ως ανωτέρω, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ μέχρι την 1.9.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΥΕΕ.

Επιπλέον, για τους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 συμπληρώνονται οι πίνακες 7α και 7β του Παραρτήματος Β, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΓΛΚ, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες ως προς την εφαρμογή της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 και του άρθρου 43 του ν.4484/2017 αντίστοιχα, ενώ αποστέλλονται και τα ισοζύγια γενικής λογιστικής του έτους 2020, εφόσον αυτά δεν έχουν αποσταλεί, καθώς και του 1ου εξαμήνου του έτους 2021.

Για τα Υπουργεία τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4270/2014, τα σχέδια των προϋπολογισμών τους και οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους, συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΛΚ από την Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

V. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την υποβολή των στοιχείων τους, ισχύουν αντίστοιχα τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3 του Μέρους Β' και την ενότητα 2 του Μέρους Γ' της παρούσας εγκυκλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, όπως προβούν στις ανωτέρω περιγραφείσες ενέργειες των παραγράφων Δ.Ι, Δ.ΙΙΙ και Δ.ΙV και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους φορείς τους, που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Παρακαλούμε για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία σας και αναμένουμε να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για την ορθή κατάρτιση των προϋπολογισμών, τη διαμόρφωση τουλάχιστον των ανωτέρω καθοριζόμενων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των προτάσεών σας.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr→Νομικό Πλαίσιο→Εγκύκλιοι).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης