Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/87700/ΔΠΓΚ/06-07-2021 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2/87700/ΔΠΓΚ/06-07-2021
Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022


Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 2/87700/ΔΠΓΚ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B'- Προϋπολογισμού Εσόδων

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγ. Καραπατής
Μ. Νικολάρου
Α. Φουτούλη
Ε. Κουφοσωτήρη
Τηλέφωνα: 210 3338383
210 3338370
210 3338369
Fax : 210 3338206
Ηλεκ. Δ/νση (e-mail) : [email protected]
 
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».


Εν όψει της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σας αποστέλλουμε την παρούσα εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του ιδίου έτους και παρακαλούμε για την υποβολή των σχετικών προτάσεών σας έως την Δευτέρα 6.9.2021, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις, για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2022.

Στο ψηφισθέν από τη Βουλή Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για τη χρονική περίοδο 2022-2025 έχουν τεθεί ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση, που αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα ως ποσοστό του Α.Ε.Π., για την περίοδο 2022-2025. Στο ανωτέρω ΜΠΔΣ περιλαμβάνονται και οι μέχρι τώρα θεσμοθετημένες διαρθρωτικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους, όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τα έτη 2021 και 2022, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων για το έτος 2022 καθώς και η διενέργεια προβλέψεων για τα επόμενα έτη 2023-2025, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κατωτέρω:

α. Το π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α'103) με το οποίο καθορίστηκε το νέο σχέδιο λογαριασμών που αποτελεί τη βάση για τη νέα οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού. Το νέο σχέδιο λογαριασμών, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1 του εν λόγω π.δ., αναπτύσσεται μέχρι τον τέταρτο βαθμό, αλλά για ανάγκες αναλυτικότερης αποτύπωσης του προϋπολογισμού αναπτύχθηκε περαιτέρω σε πέμπτο και έκτο βαθμό με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Ως εκ τούτου, οι σχετικές προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό (6ος βαθμός) της νέας οικονομικής ταξινόμησης.

β. Τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις (ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, απασχόληση κ.λπ.), όσον αφορά στα στοιχεία των εσόδων που εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι στην επεξηγηματική έκθεση του ψηφισθέντος από τη Βουλή Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για τη χρονική περίοδο 2022-2025, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, αποτυπώνονται τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και προβλέψεις της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 2021-2025 (στην ηλεκτρονική διαδρομή → Εκδόσεις/Αναφορές → Οικονομικά Στοιχεία → Προϋπολογισμός «Επεξηγηματική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 στο Κεφ. 1.1 - Πίνακας 2: Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας»).

γ. Τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοστεί και θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι αυτές που έχουν θεσπισθεί ή εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και περιλαμβάνονται σε όλους τους νόμους που έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή, καθώς και όποιες άλλες τυχόν πρωτοβουλίες αναληφθούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2022. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση της απόδοσης συγκεκριμένης παρέμβασης από την αρχικώς εκτιμηθείσα, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέχουν πληροφορίες για τα αίτια της απόκλισης (π.χ. καθυστέρηση στην έκδοση κανονιστικών πράξεων απαραίτητων για την εφαρμογή του μέτρου, μεταβολή της βάσης υπολογισμού κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα μέτρα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πίνακα Κεφ 2.5-Πίνακας 18: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Ελληνική Οικονομία

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Σημειώνεται ότι, οι εκτιμήσεις των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Φορολογικά έσοδα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις για τις διάφορες κατηγορίες των φορολογικών εσόδων.

Μη φορολογικά έσοδα

• Οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις των μη φορολογικών εσόδων, σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Εσόδων (Β') της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
• Οι προτάσεις για τα έσοδα από μερίσματα κερδών ή προσόδων υπέρ του Δημοσίου, επιχειρήσεων και οργανισμών, θα υποβληθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων που τα εποπτεύουν, καθώς επίσης και από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Μ.Α.Δ.Κ.Α.Ε.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
• Οι προτάσεις για τα έσοδα από προμήθειες εγγυήσεων που παρέχει το Δημόσιο για την παροχή δανείων σε διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
• Οι προτάσεις για τα έσοδα από τις αποδόσεις από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), καθώς και για τα εν γένει πιστωτικά έσοδα θα υποβληθούν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
• Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων (Τμήμα Β' - Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, θα αποστείλει προτάσεις αναφορικά με τις χρηματοροές Ελλάδας - Ε.Ε.
• Οι προτάσεις για τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα υποβληθούν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) Α.Ε.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Οι προτάσεις για τα πάσης φύσεως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με την εξής διαδικασία:

Συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων Π1 και Π2 (επισυνάπτονται στο Παράρτημα).

• Έντυπο Π1


Στο έντυπο αυτό, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής δεδομένα:
α) Στοιχεία φορέα: Θα αναγραφεί ο τίτλος του φορέα που υποβάλλει την πρόταση και θα συμπληρωθούν απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων υπαλλήλων.
β) Λογαριασμός (6ος βαθμός): Θα αναγραφεί ο εκτοβάθμιος (10 ψηφία) λογαριασμός, μέσω του οποίου εισάγονται από 1.1.2019 τα έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
γ) Περιγραφή εσόδου: Θα αναγραφεί η ονομασία του εκτοβάθμιου λογαριασμού όπως περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση της νέας οικονομικής ταξινόμησης.
δ) Θεσμικό πλαίσιο: Θα αναγραφεί το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συμβάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.) που ισχύει για κάθε λογαριασμό εσόδου.
ε) Σύντομη περιγραφή του εσόδου: Θα αναγραφεί το αντικείμενο του εσόδου, οι σχετικοί συντελεστές φορολόγησης, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης (προβλεπόμενες δόσεις και χρόνος καταβολής), καθώς και κάθε άλλο σχετικό διαθέσιμο στοιχείο.
στ) Εκτίμηση/Πρόβλεψη εσόδων: Ο προσδιορισμός του ύψους των προβλεπομένων εσόδων σε κάθε λογαριασμό θα αναφέρεται στις προσδοκώμενες εισπράξεις και όχι στις βεβαιώσεις των εσόδων. Το στοιχείο της βεβαίωσης, σε συνδυασμό με το ποσοστό εισπραξιμότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των εισπράξεων. Στις προτάσεις των εσόδων του προϋπολογισμού θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναφέρουν και τις εκτιμήσεις τους ως προς το ύψος των επιστροφών ανά λογαριασμό, με σχετική τεκμηρίωση.
ζ) Εκτιμήσεις εσόδων οικονομικού έτους 2021: Θα περιληφθούν οι εκτιμήσεις των φορέων ως προς τη διαμόρφωση του ύψους του εσόδου για το έτος 2021 (εισπράξεις, επιστροφές και καθαρά έσοδα), οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και την απόδοση τυχόν παρεμβάσεων εσόδων που έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των φορέων και συνδέονται με τον εκάστοτε λογαριασμό εσόδου.
η) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2022: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το επόμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία (μακροοικονομικές προβλέψεις, εκτιμώμενη απόδοση παρεμβάσεων που συνδέονται με το λογαριασμό εσόδου κλπ) που είναι αναγκαία για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους του. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τα έσοδα δεν είναι εφικτός, παρακαλούνται οι καθ' ύλην αρμόδιοι φορείς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των εσόδων οικονομικού έτους 2022 και να συμπληρώσουν ανάλογα το έντυπο Π1.
θ) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2023: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.
ι) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2024: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.
ια) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2025: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.

Οι παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού του προβλεπόμενου εσόδου.

Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρονται:
> οι συγκεκριμένες παραδοχές που έγιναν για τον προσδιορισμό των εισπράξεων από κάθε κατηγορία εσόδου
> οι τυχόν μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου ή άλλες ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την απόδοση του εσόδου
> οι σημαντικές αυξήσεις ή μειώσεις.

• Έντυπο Π2

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022, θα περιλαμβάνεται και πίνακας με ενδεικτική μηνιαία κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία εσόδου. Για το λόγο αυτό, οι προβλέψεις των φορέων για το 2022 είναι αναγκαίο να υποβληθούν και με ανάλυση σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, την εποχικότητα ή γεγονότα που επηρεάζουν τη μηνιαία κατανομή έκαστου εσόδου. Τονίζεται η αναγκαιότητα της τεκμηριωμένης μηνιαίας κατανομής, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των μηνιαίων στόχων του προϋπολογισμού, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, αναφορικά με τις δανειακές ανάγκες κ.λπ.

Στο έντυπο Π2 θα πρέπει να κατανεμηθούν οι προβλέψεις εσόδων προ μείωσης επιστροφών, μόνο για το οικονομικό έτος 2022, κατά μήνα και ανά εκτοβάθμιο λογαριασμό, ώστε όπως προαναφέρθηκε, να είναι δυνατή η δημοσίευση με τον προϋπολογισμό του 2022 των προβλεπόμενων μηνιαίων εσόδων ανά κατηγορία.

Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο για λογαριασμούς με ετήσια έσοδα άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς να αποστείλουν τα έντυπα Π1 και Π2 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr → Νομικό Πλαίσιο → Εγκύκλιοι).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης