Αποτελέσματα live αναζήτησης

13535/29-03-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2021 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ), Λοιπά

13535/29-03-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας


Αθήνα, 29-03-2021
Αρ. Πρωτ: 13535
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 213 1307209
E-mail: [email protected]
 
Θέμα: Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δια της Γενικής Γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δια της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (άρθρο 45 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις"), αναλαμβάνουν δράσεις απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, στοχεύοντας στη διασφάλιση οικονομιών κλίμακας και στη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις επιμέρους απλουστευμένες δράσεις και στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη».

Ειδικότερα, στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη» έχει συναφθεί Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης και την επιτάχυνση των διαδικασιών λειτουργίας της, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και την εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών και άλλων υποδομών, την ψηφιοποίηση και απλούστευση των πάσης φύσεως διαδικασιών, προς μείωση του διοικητικού φόρτου, με επακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού υλοποιήθηκε το έργο «Μελέτη για την ομογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηματικότητας», κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα στα κατά τόπους Δικαστήρια της Χώρας (Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία), καταγράφηκε μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών, τα οποία αφορούν στην επιχειρηματική/ οικονομική δραστηριότητα και στην εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά βεβαιώνουν και πιστοποιούν τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση.
 
Από την εν λόγω μελέτη προέκυψε η πολυπλοκότητα της υφιστάμενης διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα Δικαστήρια, για λόγους: μη ύπαρξης διασύνδεσης με το σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ/ ΣΟΛΩΝ, μη ύπαρξης μηχανογράφησης ή ύπαρξης γραφειοκρατικών ζητημάτων και σημαντικών καθυστερήσεων στη χειροκίνητη αναζήτηση του Πιστοποιητικού, δεδομένου ότι απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση σε πολλά σημεία της διαδικασίας.

Περαιτέρω, παρατηρήθηκε ότι τα αιτούμενα πιστοποιητικά είναι πολυάριθμα και έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (κυρίως, αν εκδίδονταν από διαφορετικά Δικαστήρια) παρά το γεγονός ότι πιστοποιούν την ίδια πληροφορία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου και σύγχυση.

Απώτερος στόχος είναι η αποφυγή καθυστερήσεων, η μείωση του διοικητικού βάρους για τον ενδιαφερόμενο πολίτη/ επιχείρηση με σημαντική μείωση της φυσικής του παρουσίας σε δημόσια υπηρεσία, αποφέροντας μείωση και του ενδοδιοικητικού κόστους, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων και με γνώμονα τη μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης και την ανάδειξη της ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών της Δικαιοσύνης, σας ενημερώνουμε ότι έχει πλέον υλοποιηθεί η ομογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στη δικαστική φερεγγυότητα ενός Νομικού ή ενός Φυσικού Προσώπου, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια δικαίου και να αρθούν εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης.

Το εν θέματι Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια της Χώρας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο σχετικό Παράστημα Ι, κατά τους δυο (2) ακόλουθους τύπους:

• «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νομικά Πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών και

• «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων/ συνεταιρισμών και λόγω της πολυποίκιλης νομοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωματείου/ συνεταιρισμού τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (*σωματεία) όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισμοί).

Αναφορικά με την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισμούς (αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου) σημειώνεται ότι θα ζητείται μόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας αρμόδιο για την έκδοση του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»).

Σημειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή μη απόφασης/ κατάθεσης ή μη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό μεταβολών.
 
Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, η σχετική αίτηση για την έκδοση του ανωτέρω «Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για όλα τα Δικαστικά Καταστήματα, θα τιτλοφορείται ως «Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» και το σχετικό υπόδειγμα αυτής επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Με την έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού Κώδικα θα αποσταλεί νέα εγκύκλιος, η οποία θα περιλαμβάνει τις επελθούσες αλλαγές (π.χ. αρμοδιότητα Δικαστηρίου).

Στα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ:


Η ανωτέρω αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας solon.gov.gr, με τα ακόλουθα βήματα, ως εξής:

1. Είσοδος στο σύστημα solon.gov.gr
2. Ταυτοποίηση μέσω κωδικών taxisnet
3. Επιλογή του ενιαίου πιστοποιητικού από την υπάρχουσα λίστα
4. Επιλογή Δικαστικού Καταστήματος
5. Επισύναψη δικαιολογητικού
6. Συμπλήρωση από τον αιτούντα του απαραίτητου πεδίου: κωδικός πληρωμής του σχετικού μεγαρόσημου, μέσω της εφαρμογής e-paravolo.
7. Επιλογή του παραλήπτη (πχ. Πρωτοδικείο Αθηνών)
8. Υποβολή αίτησης
9. Παραλαβή αίτησης από το Δικαστικό Κατάστημα
10. Έλεγχος Πληρότητας
11. Αποστολή του Πιστοποιητικού
12. Παραλαβή του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, μέσω του συστήματος solon.gov.gr.

Στα Δικαστήρια εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ:


Στα Δικαστήρια εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και έως ότου δοθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή πιστοποιητικών, τόσο η αίτηση όσο και η παραλαβή του εν λόγω ενιαίου πιστοποιητικού θα γίνεται με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του εκάστοτε αρμόδιου Δικαστηρίου.
 
Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά τόσο Νομικά όσο και Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του οποίου αρμόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο, τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Προσδοκούμε στην ανταπόκρισή σας για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ψηφιοποιημένης και απλουστευμένης διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, καθώς και τη συνδρομή όλων στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίσπευση του διοικητικού έργου και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις, εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης για τη Χώρα μας συγκυρίας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Πάνος Αλεξανδρής

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
Γεωργία Σκορδά

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης