Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/965 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων υποκείμενων στον φόρο ή των μεσαζόντων τους και τον ορισμό αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των διοικητικών ερευνών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2021 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/965
της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων υποκείμενων στον φόρο ή των μεσαζόντων τους και τον ορισμό αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των διοικητικών ερευνών


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/965 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων υποκείμενων στον φόρο ή των μεσαζόντων τους και τον ορισμό αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των διοικητικών ερευνών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 47ιβ στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Το κεφάλαιο 6 του τίτλου XII της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (2), το οποίο προβλέπει ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες, έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 (3) και (ΕΕ) 2019/1995 (4) του Συμβουλίου με σκοπό τη διεύρυνση των ειδικών καθεστώτων.
(2) Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής (5), θεσπίστηκαν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών («ειδικά καθεστώτα»).
(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 καθορίζει κανόνες διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ειδικότερα, τα άρθρα 47θ και 47ι του εν λόγω κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου (6), καθορίζουν μέτρα που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα από τα ειδικά καθεστώτα.
(4) Τα ειδικά καθεστώτα επιτρέπουν στους υποκείμενους στον φόρο να δηλώνουν και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ για ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι (κράτος μέλος εγγραφής) αντί να πρέπει να εγγραφούν και να δηλώνουν και να καταβάλλουν ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο παραδίδουν αυτά τα αγαθά ή παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες (κράτος μέλος κατανάλωσης). Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις πληρωμές στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατανάλωσης. Το κράτος μέλος κατανάλωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει την ορθότητα των παραδόσεων και των παροχών που δηλώθηκαν και να ελέγξει τους υποκείμενους στον φόρο ζητώντας τους να υποβάλουν δεδομένα για αυτές τις παραδόσεις ή παροχές.
(5) Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση ασφαλούς δικτύου που είναι διαθέσιμο σε επίπεδο Ένωσης.
(6) Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται από υποκείμενους στον φόρο με χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα, το κράτος μέλος εγγραφής θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσει, κατά τη λήψη αίτησης παροχής πληροφοριών, ότι η αίτηση αφορά υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα, ποιος είναι ο υποκείμενος στον φόρο τον οποίο αφορά η αίτηση, καθώς και να προσδιορίσει τον τύπο των δεδομένων που ζητεί το κράτος μέλος κατανάλωσης.
(7) Προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή πληροφοριών και δεδομένων στο κράτος μέλος εγγραφής, οι υποκείμενοι στον φόρο που χρησιμοποιούν ένα από τα ειδικά καθεστώτα ή οι μεσάζοντές τους θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένο έντυπο σε αναγνώσιμο μορφότυπο. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος μέλος εγγραφής θα μπορεί να απαντήσει στο κράτος μέλος κατανάλωσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 47θ παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.
(8) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών σχετικά με υποκείμενους στον φόρο που κάνουν χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο για το κράτος μέλος εγγραφής. Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος εγγραφής θα πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με διοικητικές έρευνες τις οποίες σκοπεύει να διενεργήσει σχετικά με υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι κάνουν χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα. Στη γνωστοποίησή του, το κράτος μέλος εγγραφής θα πρέπει να παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες στα άλλα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να ταυτοποιήσουν τον υποκείμενο στον φόρο και να προσδιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της σκοπούμενης διοικητικής έρευνας. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο στα άλλα κράτη μέλη για να απαντήσουν.
(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή διοικητική λειτουργία των ειδικών καθεστώτων και να διευκολυνθεί ο έλεγχος και ο λογιστικός έλεγχος των υποκειμένων στον φόρο που κάνουν χρήση των εν λόγω καθεστώτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό αυτών των ζητημάτων σε κάθε κράτος μέλος με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία.
(10) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/194 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία με τις διατάξεις του τίτλου XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που επήλθαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2454.
(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής διοικητικής συνεργασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/194 τροποποιείται ως εξής:
1) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 6α, 6β και 6γ:
«Άρθρο 6α
Ανταλλαγή δεδομένων υποκειμένων στον φόρο ή των μεσαζόντων τους
1.Το κράτος μέλος κατανάλωσης ζητεί δεδομένα υποκείμενου στον φόρο ή μεσάζοντα δυνάμει των άρθρων 369, 369ια και 369κδ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ από το κράτος μέλος εγγραφής με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης C(2019) 2866 της Επιτροπής (*1). Το κράτος μέλος κατανάλωσης διαβιβάζει το τυποποιημένο έντυπο με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του δικτύου CCN/CSI (κοινό δίκτυο επικοινωνιών/κοινό σύστημα διεπικοινωνίας).
Το κράτος μέλος κατανάλωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες στο τυποποιημένο έντυπο:
α) δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 47θ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010·
β) το όνομα του υποκείμενου στον φόρο και το όνομα του μεσάζοντος εφόσον έχει οριστεί μεσάζων·
γ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής στον υποκείμενο στον φόρο ή στον μεσάζοντα όσον αφορά τον υποκείμενο στον φόρο που εκπροσωπείται από τον μεσάζοντα·
δ) τις φορολογικές περιόδους που καλύπτει η αίτηση·
ε) το είδος των ζητούμενων δεδομένων.
2. Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει στο κράτος μέλος κατανάλωσης τα δεδομένα που συλλέγονται από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντά του, με χρήση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης C(2019) 2866. Το τυποποιημένο έντυπο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου CCN/CSI.
3. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται από το κράτος μέλος εγγραφής στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 47ι παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 47ι παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010·
β) το όνομα του υποκείμενου στον φόρο και το όνομα του μεσάζοντος εφόσον έχει οριστεί μεσάζων·
γ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής στον υποκείμενο στον φόρο ή στον μεσάζοντα όσον αφορά τον υποκείμενο στον φόρο που εκπροσωπείται από τον μεσάζοντα·
δ) τις φορολογικές περιόδους που καλύπτει η σκοπούμενη διοικητική έρευνα·
ε) το πεδίο εφαρμογής της σκοπούμενης διοικητικής έρευνας·
στ) την ημερομηνία μέχρι την οποία οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών πρέπει να απαντήσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα.
Το κράτος μέλος εγγραφής αποστέλλει το ηλεκτρονικό μήνυμα στα άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας το δίκτυο CCN/CSI.
4. Το κράτος μέλος κατανάλωσης διαβουλεύεται με το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 47ι παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 μέσω του τυποποιημένου εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης C(2019) 2866 και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου CCN/CSI. Το κράτος μέλος κατανάλωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες στο εν λόγω τυποποιημένο έντυπο:
α) το όνομα του υποκείμενου στον φόρο και το όνομα του μεσάζοντος εφόσον έχει οριστεί μεσάζων·
β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής στον υποκείμενο στον φόρο ή στον μεσάζοντα όσον αφορά τον υποκείμενο στον φόρο που εκπροσωπείται από τον μεσάζοντα·
γ) τις φορολογικές περιόδους που καλύπτει η σκοπούμενη διοικητική έρευνα·
δ) το πεδίο εφαρμογής της σκοπούμενης διοικητικής έρευνας.
Εάν το κράτος μέλος εγγραφής συμφωνήσει να κινήσει διοικητική έρευνα, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη μέσω του μηνύματος που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 6β
Τυποποιημένο έντυπο για την υποβολή δεδομένων του υποκειμένου στον φόρο ή του μεσάζοντός του στο κράτος μέλος εγγραφής
Το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 47θ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 έχει τη δομή που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 6γ
Διορισμός αρμόδιας αρχής η οποία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των διοικητικών ερευνών
Στα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό, σε κάθε κράτος μέλος, διοικητικών ερευνών σχετικά με υποκειμένους στον φόρο που κάνουν χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα περιλαμβάνονται το όνομα, το τμήμα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με την εν λόγω αρμόδια αρχή.
Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής με χρήση του δικτύου CCN/CSI.

(*)  Εκτελεστική απόφαση C(2019) 2866 της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, την αυτόματη αναζήτηση ορισμένων πληροφοριών και τη συμφωνία για το επίπεδο των υπηρεσιών.»·"

2) προστίθεται νέο παράρτημα IV, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN(1) ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1.
(2) Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
(3) Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 7).
(4) Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (ΕΕ L 310 της 2.12.2019, σ. 1).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2020, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (ΕΕ L 40 της 13.2.2020, σ. 114).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 1).

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης