Αποτελέσματα live αναζήτησης

76219 ΕΞ 2021 Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 79708 ΕΞ 2022.
Σύμφωνα με την 102031 ΕΞ 15-07-2022 καταργείται η υποχρέωση επισύναψης επιχειρηματικού σχεδίου πενταετίας από ανεξάρτητη εταιρεία για περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) είναι μεγάλη επιχείρηση με κύκλο εργασιών >=2,5 εκ. € κατά οποιοδήποτε έτος της τελευταίας τριετίας ή έχει συνολικές οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/Δημόσιο >= 5 εκ.€, η οποία προβλέπεται στο στοιχείο (2) της παραγράφου 8 του βήματος (2) και της παραγράφου 3 του βήματος (5) του σταδίου 4 του άρθρου 3 της παρούσας, ως συνυποβαλλόμενο έγγραφο.
Το στοιχείο αυτό θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη μόνο μετά από σχετικό αίτημα προσκόμισής του από το χρηματοδοτικό φορέα.Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2021 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

76219 ΕΞ 2021
Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)


Αριθμ. 76219 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 2817/30-06-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Την υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

8. Toν ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και Ορισμοί
 
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 και την επιδότηση δόσης δανείων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία, που τηρείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ή της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών (εφεξής ΕΓΔΙΧ), www.keyd.gov.gr. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (Οφειλέτης, Σύμβουλος, Χρηματοδοτικοί Φορείς, Πιστωτές Δημοσίου κ.ά.) σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
 
2. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης:
α) Ως «Αίτηση» νοείται η αίτηση της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020.
β) Ως «χρηματοδοτικοί φορείς» νοούνται:
βα) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση,
ββ) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
βγ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
βδ) οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του
άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176), ενεργώντας για λογαριασμό προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και
βε) τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση και οι διαχειριστές αυτών.
γ) Ως «Πιστωτές» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.
δ) Ως «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών» ή «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του
άρθρου 29 του ν. 4738/2020.
ε) Ως «Οφειλές» προς οποιονδήποτε Πιστωτή κατά την έννοια των περ. ιδ', ιε', ιστ', ιζ', των παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 6 του ν. 4738/2020, νοούνται οι οφειλές που αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων των Πιστωτών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της τελευταίας άντλησής τους.
στ) Ως «Φορείς» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 ν.
4738/2020, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 2
Μενού Πλοήγησης - Ρόλοι Χρηστών


1. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη, η πλατφόρμα εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος. Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:
1.1. Δημιουργία Αίτησης
1.2. Επεξεργασία Αίτησης
1.3. Υποβολή Αίτησης
1.4. Λίστα Αιτήσεων
1.5. Παραγωγή Αναφορών
1.6. Παραμετροποίηση
1.7. Διαχείριση χρηστών
1.8. Βοήθεια
Καθώς η πρόσβαση στις ανωτέρω λειτουργίες είναι άμεσα συνυφασμένη με τους ρόλους που αποδίδονται στους χρήστες, περιγράφονται κατωτέρω τα δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες για το σύνολο των διαθέσιμων ρόλων της πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι όποια εκ των λειτουργιών δεν σχετίζεται με κάποιο ρόλο, δεν αποτελεί διαθέσιμη επιλογή στο βασικό μενού της πλατφόρμας κατά την είσοδο του χρήστη σε αυτή. Για τους ρόλους που έχουν πρόσβαση στη λειτουργία Παραγωγή Αναφορών θα παράγονται εξειδικευμένες αναφορές που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.
Ειδικότερα, στη λίστα υποθέσεων παρέχονται και οι ακόλουθες δυνατότητες:
α) Προβολή συνόλου αιτήσεων (ενεργών και μη).
β) Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.
γ) Φιλτράρισμα των υποθέσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
δ) Αναζήτηση υποθέσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
ε) Ταξινόμηση υποθέσεων βάσει στοιχείων της υπόθεσης.

2. Η πλατφόρμα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών της πλατφόρμας καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο. Έτσι, ένας χρήστης δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:
(α) Αιτών: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλει την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από τον Αιτούντα είτε από κάποιο Σύμβουλο, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από τον αιτούντα.
(β) Σύμβουλος: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών εκ μέρους του αιτούντα. Για να προβεί στην εν λόγω διαδικασία ο σύμβουλος, ο χρήστης «Αιτών» θα πρέπει προηγουμένως να προβεί σε σχετική εξουσιοδότηση εντός της Πλατφόρμας.
(γ) Σύζυγος: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά στοιχεία των αιτημάτων που του/της έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και να επιβεβαιώσει ή/και διορθώσει τα στοιχεία του/της που έχουν αντληθεί αυτόματα. Οι ενέργειες του/ της συζύγου είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον αιτούντα. Ο όρος «συζυγος» περιλαμβάνει και το συμβίο/συμβία με σύμφωνο συμβίωσης.
(δ) Εξαρτώμενο μέλος: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά στοιχεία των αιτημάτων που του έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και να επιβεβαιώσει ή/και διορθώσει τα στοιχεία του/της που έχουν αντληθεί αυτόματα. Οι ενέργειες του εξαρτώμενου μέλους είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον αιτούντα.
(ε) Συνοφειλέτης/εγγυητής: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο το οποίο ενέχεται ως συνοφειλέτης ή εγγυητής σε οφειλή έναντι Χρηματοδοτικού Φορέα. Το εν λόγω πρόσωπο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά στοιχεία των αιτημάτων που του έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και να επιβεβαιώσει ή/και διορθώσει τα στοιχεία του/της που έχουν αντληθεί αυτόματα. Οι ενέργειες του συνοφειλέτη/εγγυητή είναι προαιρετικές για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον αιτούντα.
(στ) Επιβλέπων Δημοσίου: Στέλεχος Δημοσίου (ΕΓΔΙΧ) με δικαιώματα απλής προβολής των αιτημάτων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα, επισκόπηση αναφορών και επισκόπησης των αιτήσεων και του περιεχομένου τους.
(ζ) Διαχειριστής πλατφόρμας: Στέλεχος Δημοσίου (ΓΓΠΣ, ΕΓΔΙΧ) με δικαιώματα παραμετροποίησης και διαχείρισης της πλατφόρμας και των χρηστών της πλατφόρμας (ανάθεση ρόλων κ.λπ.).
(η) Διαχειριστής χρηστών Πιστωτή Χρηματοδοτικού Φορέα: Στέλεχος Χρηματοδοτικού Φορέα, με δικαίωμα δημιουργίας και παραμετροποίησης χρηστών του πιστωτικού ιδρύματος το οποίο εκπροσωπεί.
(θ) Διαχειριστής υποθέσεων Πιστωτή Χρηματοδοτικού Φορέα: Στέλεχος Χρηματοδοτικού Φορέα, με δικαίωμα επισκόπησης των υποθέσεων που αφορούν το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εκπροσωπεί, επεξεργασίας της αίτησης καθώς και συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.
(ι) Διαχειριστής χρηστών Πιστωτή Δημόσιου Φορέα: Στέλεχος Δημοσίου Φορέα, με δικαίωμα δημιουργίας και παραμετροποίησης χρηστών του Φορέα Δημοσίου τον οποίο εκπροσωπεί.
(ια) Διαχειριστής υποθέσεων Πιστωτή Δημόσιου Φορέα: Στέλεχος Δημοσίου Φορέα, με δικαίωμα προβολής των υποθέσεων που αφορούν τον Δημόσιο Φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, επεξεργασίας της αίτησης καθώς και δήλωσης συμφωνίας ή διαφωνίας αναφορικά με την πρόταση ρύθμισης οφειλών.
(ιβ) Επιβλέπων Πιστωτή Χρηματοδοτικού Φορέα/Δημόσιου Φορέα: Στέλεχος Χρηματοδοτικού Φορέα/Δημόσιου Φορέα με δικαίωμα επισκόπησης των υποθέσεων που αφορούν τον αντίστοιχο Φορέα, καθώς επίσης και επισκόπησης των αιτήσεων και του περιεχομένου τους.
(ιγ) Εγκριτής Πιστωτή Χρηματοδοτικού Φορέα/Δημόσιου Φορέα: Χρηματοδοτικού Φορέα/Δημόσιου Φορέα με δικαίωμα επισκόπησης των υποθέσεων που αφορούν τον αντίστοιχο Φορέα και έγκρισης ενεργειών Διαχειριστών υποθέσεων Χρηματοδοτικού Φορέα/Δημόσιου Φορέα (π.χ. ψηφοφορία).

Άρθρο 3
Περιγραφή σταδίων της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών μέσω της πλατφόρμας


1. Στάδιο 1: Δημιουργία Αίτησης Εξωδικαστικού Μηχανισμού και Άντληση Στοιχείων.

2. Στάδιο 2: Άρση Απορρήτου Συζύγου ή/και Εξαρτώμενων Μελών

3. Στάδιο 3: Άρση Απορρήτου Συνοφειλετών/Εγγυητών» (Προαιρετικό Στάδιο)

4. Στάδιο 4: Συμπλήρωση Στοιχείων, Υποβολή Αίτησης και Υπολογιστικό Εργαλείο

5. Στάδιο 5: Αξιολόγηση αίτησης από χρηματοδοτικούς φορείς

6. Στάδιο 6: Ανάρτηση συμβατικών εγγράφων από χρηματοδοτικούς φορείς

7. Στάδιο 7: Αξιολόγηση Συμφωνίας από Οφειλέτη

8. Στάδιο 8: Αξιολόγηση από Φορείς Δημοσίου

9. Στάδιο 9: Διμερής Σύμβαση μεταξύ Οφειλέτη και Δημοσίου

Άρθρο 4
Περιγραφή σταδίων της διαδικασίας επιδότησης δανείων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία


1. Στάδιο 1: Δημιουργία Αίτησης Επιδότησης Δανείων με Εξασφάλιση στην Κύρια Κατοικία και Άντληση Στοιχείων

2. Στάδιο 2: Άρση Απορρήτου Συζύγου / Εξαρτώμενων Μελών

3. Στάδιο 3: Συμπλήρωση Αίτησης από τον Αιτούντα/ Σύμβουλο

4. Στάδιο 4: Κύκλωμα Πληρωμών και Παρακολούθηση Επιδότησης


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: 

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης