Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ13/οικ. 42815/24.6.2021 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Δ13/οικ. 42815/24.6.2021
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»


Δ13/οικ. 42815/24.6.2021 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγασ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. Δ13/οικ. 42815

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

(ΦΕΚ Β' 2788/30.06.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.» (Α’ 235),
β) των άρθρων 67 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),
ε) του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),
στ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ζ) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
η) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
θ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
ι) του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ια) του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιβ) του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ιγ) του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιδ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιε) του Π.Δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α’ 31),
ιστ) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση» (Α’ 85).
ιζ) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιη) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιθ) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
κ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
κα) της υπό στοιχεία Δ14/15834/237/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Β’ 1344),
κα) της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
κβ) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
κγ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
κδ) της υπ’ αρ. 1033/07.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22),
κε) της υπό στοιχεία 168/Υ1/09.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33), κστ) της υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

2. Την υπ’ αρ. 36184/4.6.2021 εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνολικού ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και 5 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε.Φ.1033202, ΑΛΕ:2310803899),

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ως εξής:

Άρθρο 1
Στόχοι του προγράμματος


1. Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

2. Γενικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης.

3. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:
α. Η άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
β. Η κινητοποίηση για επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
γ. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, ανά εγκεκριμένο, σύμφωνα με το άρθρο 8, σχέδιο σε επιδοτούμενη από το πρόγραμμα εργασία για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
δ. Η περαιτέρω ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι φορείς

1. Φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, αυτόνομα ή συνεργαζόμενοι, είναι:
α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ανεξαρτήτως πληθυσμού και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές των περ. α’, γ’ και δ’ του άρθρου 3, ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

2. Ο Δικαιούχος Φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, συνυποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής, με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος δύναται να είναι αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή κοινωφελής δημοτική επιχείρηση ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α’ 236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών της ομάδας στόχου.

3. Ο Δικαιούχος Φορέας διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα, την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης του άρθρου 10 και την ευθύνη της συνολικής υλοποίησης του σχεδίου, συνυπογράφοντας με το Διαχειριστή Φορέα όλες τις δαπάνες του έργου.

Άρθρο 3 Ωφελούμενοι

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α. Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια,
β. Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα,
γ. Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία,
δ. Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, για την ένταξη ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι τα εξής:
α. Βεβαίωση διαμονής σε Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών θυμάτων βίας ή Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία ή το Κέντρο Κοινότητας του δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
β. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό των ανωτέρω δομών ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Κοινότητας του δήμου.
γ. Έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του Δικαιούχου Φορέα που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης του ωφελούμενου στο πρόγραμμα.
δ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η βάσει αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του τελευταίου, ανάλογα με τον χρόνο που ζητείται η υποβολή τους, φορολογικού έτους και πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ωφελούμενου (Έντυπο Ε9).
ε. Δελτίο ταυτότητας ή άδεια διαμονής του ωφελούμενου.
στ. Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων, ιατρικές γνωματεύσεις ότι δεν πάσχουν από δερματολογικό ή αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα, καθώς και ότι δεν έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας ή διαταραχή συμπεριφοράς λόγω σοβαρού ψυχικού νοσήματος που καθιστά μη δυνατή τη συμβίωση.
ζ. Προφίλ των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ατομικό ή οικογενειακό σχέδιο κοινωνικής επανένταξης.
η. Αίτηση συμμετοχής του ωφελούμενου στο πρόγραμμα.

2. Η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Δικαιούχου Φορέα, του Διαχειριστή Φορέα και των ενηλίκων μελών του ωφελούμενου νοικοκυριού, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, με βάση την παρούσα και την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Σχεδίων.

Άρθρο 5
Πυλώνες ενεργειών


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες ενεργειών:

1. Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.

2. Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία που περιλαμβάνουν:
α. Επιδότηση εργασίας σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.
β. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης εργασίας της περ. α’.
γ. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες για νέες θέσεις εργασίας.
δ. Επιδότηση για τη δημιουργία επιχείρησης ή τη δυνατότητα αυτοαπασχόλησης ή τη δημιουργία αγροτικής ή κτηνοτροφικής μονάδας. Για τη λήψη της επιδότησης, απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου και έγκριση αυτού από την Αρχή Διαχείρισης.
ε. Επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
στ. Ένταξη, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης/προώθησης στην εργασία από τον Ο.Α.Ε.Δ.
ζ. Ένταξη, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

3. Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν, ιδίως:
α. Υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης στέγης και εργασίας.
β. Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής.
γ. Συμμετοχή σε δράσεις ενεργοποίησης του Δικαιούχου και του Διαχειριστή Φορέα, ιδίως, δράσεις αγωγής υγείας και διατροφής, εκπαίδευσης και πολιτισμού, εθελοντισμού.
δ. Διασύνδεση και υποστήριξη στη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας των δήμων, τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο, ιδίως:
αα. Την εγγραφή των ικανών προς εργασία ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.,
ββ. Την ένταξη σε διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης/ προώθησης στην εργασία από τον Ο.Α.Ε.Δ.,
γγ. Την εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων των Κέντρων Κοινότητας,
δδ. Την κατάθεση αίτησης για λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος, που είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 (Β’ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης,
εε. Την κατάθεση αίτησης για λήψη άλλων κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών κατά περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις,
στστ. Την εγγραφή των ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ε. Μεταπαρακολούθηση της στεγαστικής και εργασιακής κατάστασης των ωφελούμενων για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την ολοκλήρωση των παροχών του προγράμματος.

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα


1. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5, έχουν επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Η Αρχή Διαχείρισης διατηρεί τη ευχέρεια να ζητήσει όσα επιπλέον έγγραφα είναι απαραίτητα για την κατά την κρίση της διαπίστωση της καταλληλότητας και φερεγγυότητας των υποψηφίων εργοδοτών επιχειρήσεων.

2. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση εργοδότη που εντάσσεται στο πρόγραμμα, για τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.

3. Οι επιχειρήσεις εργοδότες κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, δηλώνουν σε ειδικό πεδίο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 7 Επιλέξιμες δαπάνες

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος ορίζονται ως εξής:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ
Α. 1ος Πυλώνας Ενεργειών:
Δαπάνες Στέγασης και κάλυψης βασικών αναγκών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
1 2 3(+)
1. Επιδότηση ενοικίου Έως του ποσού των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως Έως του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως Έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ μηνιαίως
2. Δαπάνες οικοσκευής Έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ εφάπαξ Έως του ποσού των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ εφάπαξ Έως του ποσού των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ εφάπαξ
3. Δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων Έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ εφάπαξ Έως του ποσού των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ εφάπαξ Έως του ποσού των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ εφάπαξ
Β. 2ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης      
1. Επιδότηση εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη.
2. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για τον κατώτατο μισθό, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις.
3. Επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης ή αγροτικής/ κτηνοτροφικής μονάδας Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, ενοικίου επαγγελματικού χώρου, αγοράς κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και λειτουργικών δαπανών, συνολικά έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
Για την αγροτική/ κτηνοτροφική μονάδα, ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, ενοικίασης ή αγοράς αγροτεμαχίου, αγοράς κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και λειτουργικών δαπανών, συνολικά έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
Σε περίπτωση ίδρυσης συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή σύστασης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ωφελούμενοι, η Αρχή Διαχείρισης αποφασίζει για το συνολικό ποσό επιχορήγησης.

 

4. Επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων Έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ συνολικά ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για δαπάνες, ιδίως, απόκτησης αδειών άσκησης επαγγέλματος, εκμάθησης και απόκτησης διπλώματος οδήγησης, εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσης ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας, εκμάθησης, πιστοποίησης γνώσης και απόκτησης η/υ.
Η Αρχή Διαχείρισης αποφασίζει για το συνολικό ποσό επιχορήγησης έως αυτού των χιλίων (1.000) ευρώ.
Γ. 1 Δαπάνες προσωπικού  
Κοινωνικός Λειτουργός πλήρους απασχόλησης Ένας (1) ανά είκοσι (20) νοικοκυριά για διάστημα έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έως του συνολικού ποσού των χιλίων επτακοσίων (1.700) € μηνιαίως.
Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ένας (1) ανά σχέδιο για διάστημα έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έως του συνολικού ποσού των χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ μηνιαίως.
Γ. 2 Έμμεσες Δαπάνες  
Δαπάνες δημοσιότητας οδοιπορικά (περιλαμβανομένων οδοιπορικών μετάβασης σε τεχνικά σεμινάρια της Αρχής Διαχείρισης), αναλώσιμα, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων (περιλαμβανομένων μεσιτικών δαπανών, μεταφοράς οικοσκευής, αποκατάστασης φθορών κατοικίας). Έως 5% επί του απορροφηθέντος προϋπολογισμού των κατηγοριών Α +Β.
Οι δαπάνες δημοσιότητας ανέρχονται έως του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.


2. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Διαχειριστή Φορέα, προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του ωφελούμενου, η Αρχή Διαχείρισης δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της να εγκρίνει δαπάνες του πρώτου πυλώνα ενεργειών (κατηγορία Α), καθώς και δαπάνη για την επιδότηση απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων του δεύτερου πυλώνα ενεργειών (κατηγορία Β.4), οι οποίες δεν δύναται να υπερβαίνουν σε ποσοστό ανώτερο του 10% τα όρια της παρ. 1.

3. Το ύψος των δαπανών για προσωπικό και έμμεσες δαπάνες για κάθε σχέδιο (κατηγορία Γ΄) συναρτάται με τον αριθμό των ωφελούμενων που πρόκειται να ενταχθούν σε αυτό.

Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής σχεδίων


1. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδει ανά διετία Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Σχεδίων, στην οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος.

2. Κάθε Δικαιούχος Φορέας δύναται να υποβάλλει μια αίτηση χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δέκα (10) νοικοκυριά. Το υποβληθέν σχέδιο δεν επιτρέπεται να ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηματοδότησης, είτε πριν είτε μετά την έγκρισή του κατ’ εφαρμογή της παρούσας και για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησής του.

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της ίδιας Διεύθυνσης και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ως τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρώνονται από υπαλλήλους των Διευθύνσεων, στις οποίες υπηρετούν.

4. Ο διενεργούμενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγχος επιμερίζεται σε δύο (2) στάδια:
α. Κατά το πρώτο στάδιο, ελέγχεται η πληρότητα της υποβληθείσας αίτησης. Ειδικότερα, ελέγχεται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:
αα. Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, φέρουσα ιδιόχειρη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος Φορέα, μετά του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου.
ββ. Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
γγ. Το δικαίωμα συμμετοχής του Φορέα που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, με βάση το άρθρο 2.
δδ. Η συμπλήρωση του πεδίου «Στοιχεία Διαχειριστή Φορέα» με ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του κάθε Διαχειριστή Φορέα.
εε. Η περιγραφή της ομάδας στόχου του σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 3.
στστ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου.
ζζ. Η περιγραφή του σχεδίου στην αίτηση, όλα τα πεδία της οποίας πρέπει να είναι συμπληρωμένα.
ηη. Η συμπλήρωση του συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού δαπανών της αίτησης.
θθ. Η αναγραφή συνολικού αριθμού ωφελούμενων νοικοκυριών και ατόμων από το σχέδιο.
ιι. Η υποβολή πρόσφατης έκθεσης πεπραγμένων του Δικαιούχου και του Διαχειριστή φορέα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στην ομάδα στόχο.
ιαια. Η υποβολή βιογραφικού σημειώματος του επιστημονικού υπεύθυνου του σχεδίου.
ιβιβ. Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της ομάδας έργου που πρόκειται να απασχοληθεί στο σχέδιο.
Η τυχόν κρίση της Επιτροπής ότι δεν πληρούται μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, με συνέπεια την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης, κοινοποιείται εγγράφως στον Δικαιούχο Φορέα, ο οποίος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την προς αυτόν κοινοποίηση. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας.
β. Κατά το δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή αξιολογεί τις ουσιαστικές παραμέτρους των σχεδίων, με κριτήριο ιδίως την αποδοτικότητα του σχεδίου, την οργάνωση και μεθοδολογία των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εμπειρία των φορέων στην παροχή υπηρεσιών στην ομάδα στόχο, καθώς και την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών στην ομάδα στόχο στην περιοχή υλοποίησης κάθε σχεδίου και, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, δύναται να απομειώσει το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Δύναται, επιπλέον, να υποδείξει στους Φορείς, οι αιτήσεις των οποίων επιλέγονται προς χρηματοδότηση, απαραίτητες κατά την κρίση της τροποποιήσεις των υποβληθέντων σχεδίων. Για την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του Δικαιούχου Φορέα, με την υποβολή αναμορφωμένης αίτησης χρηματοδότησης.

5. Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την οποία εγκρίνεται εν όλω, εν μέρει ή απορρίπτεται η αίτηση, επέχει θέση σύμφωνης γνώμης, βάσει της οποίας εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί αποδοχής της αίτησης χρηματοδότησης και ένταξης του υποβληθέντος σχεδίου στο πρόγραμμα ή απόρριψής του. Η εγκριτική απόφαση καθορίζει:
α. Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του σχεδίου.
β. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του σχεδίου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε σχεδίου. Η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προς τον Δικαιούχο Φορέα και αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου.
γ. Τους επιχειρησιακούς στόχους του σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
δ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου.
ε. Τους όρους για την εφαρμογή του σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις στα όρια μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών και λήξη). στ. Τις επιμέρους υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δικαιούχου Φορέα, του Διαχειριστή Φορέα και των ωφελουμένων.
ζ. Τους όρους που αφορούν στην καταβολή και τον επιμερισμό της χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδομένων.
η. Τους ειδικότερους όρους ως προς τους διενεργούμενους ελέγχους.
θ. Τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων φορέων και των ωφελουμένων.
ι. Τις υποχρεώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 9
Παρακολούθηση του προγράμματος


1. Αρμόδιο για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., το οποίο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής:
α. Διενεργεί τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και παραστατικών δαπανών από τους Δικαιούχους και Διαχειριστές Φορείς και υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή της παρ. 2, προκειμένου για την έκδοση βεβαίωσης υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος.
β. Συντάσσει εξαμηνιαίες αναφορές προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, καθώς και τελική έκθεση ολοκλήρωσής του, τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή της παρ. 2. Οι εγκριθείσες αναφορές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
γ. Διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την επαλήθευση της προόδου υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων του προγράμματος, σε συνεργασία με την Επιτροπή της παρ. 2, τα μέλη της οποίας συμμετέχουν στους ανωτέρω ελέγχους. Οι σχετικές εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλονται στο Δικαιούχο Φορέα, τον Διαχειριστή Φορέα, τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Αρχή Διαχείρισης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκροτείται Επιτροπή Εποπτείας, η οποία αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι αναπληρώνονται από υπαλλήλους της ίδιας Διεύθυνσης, και έναν (1) υπάλληλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τον οποίο αναπληρώνει έτερος υπάλληλος του Ινστιτούτου αυτού. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι αρμόδια για την έγκριση συμμετοχής ωφελούμενων στο σχέδιο με βάση τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά, την έκδοση βεβαίωσης υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., την έγκριση των συντασσόμενων από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εξαμηνιαίων αναφορών προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, καθώς και την τελική έκθεση ολοκλήρωσής του, τα δε μέλη της συμμετέχουν στους ελέγχους που διενεργούνται, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1.

Άρθρο 10
Αρχή Διαχείρισης - Χρηματοδότηση του προγράμματος


1. Αρμόδιο για τη διαχείριση του Προγράμματος είναι το Ε.Ι.Ε.ΑΔ. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτείται με το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00) ανά Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Σχεδίων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο (2) ετήσιες δόσεις των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1138).

2. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος των σχεδίων, καθώς και το κόστος της τεχνικής συνδρομής που διατίθενται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για την υποστήριξη του προγράμματος.

3. Το κόστος της τεχνικής συνδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% της χρηματοδότησης και περιλαμβάνει κάθε αναγκαία δαπάνη για τη διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος, ιδίως τις δαπάνες για παροχή διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης και τις δαπάνες δημοσιότητας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ελέγχου του προγράμματος από τα αρμόδια στελέχη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και της Επιτροπής Παρακολούθησης.

4. Το είδος και το ύψος των δαπανών τεχνικής συνδρομής καθορίζονται με απόφαση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Το ποσό για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και οι πληρωμές για την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.

6. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και παρακολουθούνται διακριτά. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δύναται να μεταφέρει τυχόν ταμειακά πλεονάσματα του προϋπολογισμού του Προγράμματος εκάστου έτους σε επόμενα έτη και έως την οριστική λήξη του με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

7. Εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του προκηρυχθέντος προγράμματος, συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Εποπτείας, με τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προκειμένου να επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 11
Ένταξη ωφελούμενων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης μετά τη λήξη του προγράμματος


1. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρούσας, ισούται με το 75% της επιδότησης ενοικίου, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 1Α του άρθρου 7. Το επίδομα καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τον μήνα που έπεται της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/06.03.2019 (Β’ 792) κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.

3. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών της παρ. 2, οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν εκ νέου το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης, για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/06.03.2019 κοινής απόφασης, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/ 2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.

4. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους, γίνεται με την υποστήριξη των Φορέων του άρθρου 2, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας των δήμων, τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Άρθρο 12

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης