Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913/22.12.06 Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913/22.12.06
Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας.


Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913/22.12.06 Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913
(ΦΕΚ Β 1860 22.12.2006)

Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 "Περί κυρώσεως της από 29  Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας  "Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει  υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης"
(ΦΕΚ126/Α΄).

 2. Της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/2006 (ΦΕΚ 769/ 27.6.2006) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.".

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

 4. της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/ Α΄) "τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 (Ίδρυση Ε.Κ.Δ.Δ.), ίδρυση Ε.Σ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις".

 5. Το έγγραφο υπ' αριθμ. 23613/23.11.2006 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με το οποίο ζητείται καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. σε όλη την επικράτεια 9.00-13.00, με σκοπό τον συνδυασμό της εξυπηρέτησης του κοινού με το εξίσου σημαντικό ελεγκτικό
έργο των ανωτέρω υπηρεσιών.

 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Τον καθορισμό των ωρών εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας όλης της επικράτειας από 9.00 -13.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2006

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης