Αποτελέσματα live αναζήτησης

74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 Κρατική Αρωγή - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 110065 ΕΞ 2021/10.9.2021, την 147036 ΕΞ 22-11-2021, την 43288 ΕΞ 2023/17.3.2023, την 56960 ΕΞ 2023/10.4.2023, την 72840 ΕΞ 2023/10.5.2023, την 41195/13.12.2023, την 44525/27.12.2023, την 1386/9.1.2024, την 6953/30.1.2024, την 9806/07.02.2024 και την 13027/21-2-2024.Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Κρατική Αρωγή - Επιχορήγηση επιχειρήσεων λόγω θεομηνιών

74617 ΕΞ 2021/23-06-2021
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)


Αριθμ. 74617 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 2670/23-06-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 66) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 7, του εδαφίου β' της παρ. 4 του άρθρου 8 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 22.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και ιδίως του άρθρου 160.

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α' 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α' 261) και ισχύει.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

7. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L369 της 24/12/2014 σελ.37),και ιδίως τα άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) 651/ 2014, 702/2014 και 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

8. Την υπ' αρ. 338/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β' 3051).

9. Την υπ' αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

10. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών και των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκτίμηση ζημιών


1. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες της περ. α του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.). Κατ’ εξαίρεση, για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι επιτόπιες αυτοψίες διενεργούνται από τις αρμόδιες επιτροπές ή τα αρμόδια κλιμάκια κρατικής αρωγής το αργότερο έως και την 5η Απριλίου 2024. Ειδικά για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας λόγω αδυναμίας πρόσβασης που οφείλεται σε μη υποχώρηση των υδάτων, πραγματοποιείται προκαταρκτική εκτίμηση βάσει υποβαλλόμενων στοιχείων για τον σκοπό της προκαταβολής ή της πρώτης αρωγής και μετά την υποχώρηση των υδάτων πραγματοποιείται αυτοψία και τελική εκτίμηση για τον σκοπό υπολογισμού της τελικής επιχορήγησης.
 
3. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Ειδικότερα, υποβάλλονται στην επιτροπή κρατικής αρωγής:
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση ζημιών σε κτίρια.
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της επιχείρησης σε περίπτωση ζημιών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.
- Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης δηλώσεις Φ.Π.Α.
- Απογραφή προηγουμένου έτους.
- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους Προμηθευτές.
- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος. Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κ.λπ.).

Άρθρο 2
Υπαγόμενες επιχειρήσεις


1. Η επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα κατά την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο ΑΦΜ κατά τον χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και βεβαιώνεται από την οικεία Περιφέρεια.
Κατ’ εξαίρεση, για θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής, η επιχορήγηση δύναται να καταβάλλεται και:
α. Σε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, αγρότη), το οποίο συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης,
β. σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου φυσικού προσώπου (ατομικής επιχείρησης, αγρότη), στους νόμιμους κληρονόμους, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας κληρονόμων,
γ. στη νέα επιχείρηση που προκύπτει από περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης,
όπως συγχώνευση επιχειρήσεων, διάσπαση ή μετατροπή της επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή ή και εισφορά ατομικής επιχείρησης του ν. 4935/2022 (Α’ 103) εφόσον αυτή καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.

2. Οι πληγείσες επιχειρήσεις δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών.

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητά τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους.

4. Όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε δημόσια κτίρια ή σε μη ιδιόκτητα κατά πλήρη κυριότητα (100%) κτίρια, δικαιούνται επιχορήγησης για τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

5. Ιδίως για τα έτη 2020 και 2021, οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται αποζημίωσης εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι κατά το χρόνο επέλευσης της θεομηνίας ήταν ενεργές.

Άρθρο 3
Καλυπτόμενες ζημιές


1. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, ιδίως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

2. Οι ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην επιχείρηση που επλήγη και όχι σε τρίτους, όπως εταίρους και μετόχους, και με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, ιδίως δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α' 261) και ισχύει.

3. Οι ζημίες στα μέσα παραγωγής και τον εξοπλισμό καλύπτονται μόνο εφόσον έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κινητά ή αποσπώμενα στοιχεία του ενεργητικού ή στοιχεία που προστίθενται, και είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση του χώρου λειτουργίας και τη λειτουργία της επιχείρησης.

4. Οι ζημίες στα αποθηκευμένα προϊόντα, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και στα αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

5. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), οι ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο καλύπτονται εφόσον το αγροτεμάχιο ανήκει στην αγροτική εκμετάλλευση ως ιδιόκτητο ή υφίσταται μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της επελεύσεως της θεομηνίας ή υφίσταται χρησιδάνειο μεταξύ συζύγων και γονέων τέκνων που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της επελεύσεως της θεομηνίας. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων. Στην περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο δικαιούχος υποχρεούται σε αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας. Για τη διαπίστωση της αποκατάστασης διενεργείται σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές. Ο δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Περιφέρεια προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος. Η Περιφέρεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής βεβαίωση για την ολοκλήρωση ή μη της αποκατάστασης. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αποκατάστασης το μέρος της επιχορήγησης που αφορά τις ζημιές στο έγγειο κεφάλαιο επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4978/2022 (Α’ 190). Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο που δεν ανήκει σε αγροτική εκμετάλλευση ή δεν υφίσταται μίσθωση ή χρησιδάνειο σε αγροτική εκμετάλλευση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και εξόφλησης της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

6. Για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι ζημιές σε προϊόντα, πρώτες ύλες και εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων, δύνανται να καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, οι εγκαταστάσεις τρίτων βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής και αποδεικνύεται ότι ήταν αποθηκευμένα σε αυτές από συμβατικά έγγραφα ή άλλα οικονομικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσοστού επιχορήγησης που καθορίζεται κάθε φορά για τις λοιπές ζημιές. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, στις περιπτώσεις αποθηκευμένων προϊόντων αγροτών σε αποθήκες αγροτικών συνεταιρισμών το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ίσιο ποσοστό επιχορήγησης που καθορίζεται κάθε φορά για τις λοιπές ζημιές. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου οι ζημιές του πρώτου εδαφίου καταγράφονται σε ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, διακριτά και με την αναφορά ότι πρόκειται για προϊόντα, πρώτες ύλες ή εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Άρθρο 3Α

Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση και τη διενέργεια αυτοψίας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του φαινομένου.
Κατ’ εξαίρεση, για τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, οι αιτήσεις για την επιχορήγηση και τη διενέργεια αυτοψίας υποβάλλονται έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024. Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις από τους αγρότες και τις κτηνοτροφικές μονάδες υποβάλλονται μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (όπως αποθηκευμένα προϊόντα, πάγιο εξοπλισμό) για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Ειδικά για τη δήλωση ζημιών σε έγγειο κεφάλαιο από τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από την αγροτική εκμετάλλευση που υπέστη τις ζημιές έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024 ως ανωτέρω, αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα το αργότερο έως και την 15η Μαρτίου 2024, αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο.


Άρθρο 4
Διαδικασίες έκδοσης απόφασης επιχορήγησης


1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο για κάθε θεομηνία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων των πυρκαγιών Ιουλίου και Αυγούστου 2023 και των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023, για τις οποίες το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 και το οποίο ύψος εφαρμόζεται ανά δικαιούχο ή στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, εφαρμόζεται ανά υποκατάστημα για μέχρι δύο (2) υποκαταστήματα, ήτοι μέχρι το διπλάσιο του ύψους που εφαρμόζεται ανά δικαιούχο.

2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των Κανονισμών χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

3. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται, κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, η διαβίβαση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη του φακέλου με τα δικαιολογητικά της παρ. 4 της παρούσας. Η διαβίβαση του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.

4. Τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται είναι τα εξής:

α. Η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής.

β. Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

- Επωνυμία επιχείρησης

- Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης

- ΑΦΜ/ΔΟΥ

- Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλ., e-mail)

- Αντικείμενο δραστηριότητας

- Δήμος

- Δημοτική Ενότητα/Δημοτική Κοινότητα

- Συνολική ζημία με ανάλυση ανά κατηγορία (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα).

5. Μετά την επεξεργασία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 4, εκδίδεται η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.

Άρθρο 5
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορηγήσεων

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, ο ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η τυχόν ασφαλιστική κάλυψη.
β. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.
γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση, για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν πριν την 26η Σεπτεμβρίου 2021.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
στ. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης.
ζ. Επίσημο έγγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως αντίγραφο βιβλιαρίου, εκτύπωση e-banking, έγγραφο της Τράπεζας.
η. Πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (myAADE-Μητρώο και Επικοινωνία-Στοιχεία Επιχείρησης).
θ. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
Επιπλέον των ανωτέρω, αποστέλλεται από την αρμόδια περιφέρεια συγκεντρωτικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύουσα εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. (Επωνυμία, ΑΦΜ, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η, κατάσταση επιχείρησης, εκπροσώπηση) τα οποία και η αρμόδια περιφέρεια αναζητεί αυτεπαγγέλτως.
Τα ανωτέρω στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. δύναται να αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Επιπλέον, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Περιφέρεια, με αποστολή σχετικών στοιχείων. Το ίδιο δύναται να διενεργείται και για τα λοιπά Δικαστήρια.
Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, τα στοιχεία αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας δύναται να αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών δύνανται να ζητούν την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων - αγροτών - παραγωγών των άρθρων 11 και 12 του ν. 4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών των περιπτώσεων α έως και ζ, καθώς και θ της παρ. 1, η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το έτος της θεομηνίας.
Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την 1.6.2020, τα σχετικά με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και το αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ αναζητούνται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-ΠΕ) και τον ΕΛΓΑ αντίστοιχα, αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ.77/2023 (Α' 130), στις περιπτώσεις ζημιών σε έγγειο κεφάλαιο αγροτικών εκμεταλλεύσεων:
α) Εφόσον το αγροτεμάχιο είναι ιδιόκτητο, αυτό πρέπει να προκύπτει από το αποδεικτικό υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ του έτους της θεομηνίας ή την Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9).
β) Εφόσον το αγροτεμάχιο δεν είναι ιδιόκτητο, αλλά υφίσταται μίσθωση ή χρησιδάνειο μεταξύ συζύγων και γονέων - τέκνων, αυτό πρέπει να προκύπτει:
βα) για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ από το αποδεικτικό υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ του έτους της θεομηνίας, εφόσον υπάρχει, και απαιτείται η προσκόμιση της ηλεκτρονικής υποβολής του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ΑΑΔΕ ή του Χρησιδανείου, το οποίο και πρέπει να έχει ημερομηνία μίσθωσης προγενέστερης της ημερομηνίας της θεομηνίας,
ββ) για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ εφόσον αυτό προκύπτει από το αποδεικτικό υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ του έτους της θεομηνίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση λοιπών αποδεικτικών.
Στην περίπτωση β, στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής της παρ. 1 περιλαμβάνονται υποχρεωτικά επιπλέον υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά μέσω gov.gr:
(i) του δικαιούχου ότι δεσμεύεται για την αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο και ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης,
(ii) του ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην καταβολή της επιχορήγησης στον μισθωτή - χρήστη του αγροτεμαχίου με την υποχρέωση αποκατάστασης και στην πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς, ότι δεν αποζημιώνεται από άλλο φορέα για τις εν λόγω ζημιές και ότι δεν υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εφόσον υφίσταται απαιτείται η προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

3. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από μία αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση αρμοδίως υπογεγραμμένη περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό ανά δικαιούχο, το ποσό τυχόν προκαταβολής ή και πρώτης αρωγής και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρούμενου του τελικού καταβλητέου ποσού της προκαταβολής και του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του ν. 4797/2021.

5. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

6. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

7. Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της εκτιμηθείσας ζημίας η τυχόν αποζημίωση που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το άθροισμα του ποσού εξόφλησης και των ποσών τυχόν προκαταβολής ή/και πρώτης αρωγής, δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό επιχορήγησης όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά ως ποσοστό επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Εφόσον διαπιστώνεται ότι έχει καταβληθεί συνολικό ποσό επιχορήγησης που ξεπερνά το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

8. Ειδικά για θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής:
α. Σε περίπτωση δικαιούχου που συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης στην οικεία περιφέρεια, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τα οποία να προκύπτει ότι ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης, καθώς και η πράξη συνταξιοδότησης ή η οριστική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.
β. Σε περίπτωση δικαιούχου που έχει υποβάλει αίτηση στην οικεία περιφέρεια και απεβίωσε, για την καταβολή της επιχορήγησης στους νόμιμους κληρονόμους απαιτείται η υποβολή i) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο θανών ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και ii) των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων επί της επιχορήγησης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό μη αποποίησης). Οι έλκοντες εκ του θανόντα δικαιώματα (κληρονόμοι) προκειμένου να τύχουν των ενισχύσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση συνέχισης επιχείρησης από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας κληρονόμων, προσκομίζονται πέραν των ανωτέρω και έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση περί συνέχισης της επιχείρησης του θανόντος.
γ. Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, απορρόφησης ή μετατροπής της δικαιούχου επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή, καθώς και εισφοράς ατομικής επιχείρησης είναι δυνατή η καταβολή στην νέα επιχείρηση με νέο ΑΦΜ, εφόσον i) αποδεικνύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ότι η αρχική αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και
ii) η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, από τα οποία να προκύπτει, ότι η αρχικά αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και ότι η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης.

9. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.77/2023 (Α' 130), η επιχορήγηση καταβάλλεται

α) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης ή του δικαιούχου φορέα όπως αυτός έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο myaade/Μητρώο και επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ διαθέτει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση ΙΒΑΝ για συγκεκριμένο ΑΦΜ (Ειδικού Σκοπού, για τη ΔΡΑΣΗ της ΑΡΩΓΗΣ)» (getIbanInfo). Επιπλέον από την ΑΑΔΕ γίνεται άντληση των Βασικών Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ-ΜΗ ΦΠ) με την υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου - Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου» (basicInfo της retrieveInfoByAFM), μέσω διαλειτουργικότητας και

β) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου αγροτικής εκμετάλλευσης - αγρότη - παραγωγού, όπως αυτός έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).

Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η περ. ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται από τον δικαιούχο μέσω της οικεία Περιφέρειας και διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).

Άρθρο 6
Διαδικασίες έκδοσης απόφασης προκαταβολής


1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων και σε μέγεθος καταστροφής, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αποστέλλει αιτιολογημένο αίτημα προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών για άσκηση από τον Υπουργό Οικονομικών της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 περί χορήγησης προκαταβολής έναντι επιχορήγησης.

2. Το αίτημα δύναται να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 16 του ν. 4797/2021 για διατύπωση σχετικής γνώμης προς τον Υπουργό Οικονομικών.

3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια της παρ. 1, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, η οικεία περιφέρεια διαβιβάζει ανά δεκαπενθήμερο στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16 του ν. 4797/2021, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Η κατάσταση των προηγούμενων εδαφίων συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Το ποσοστό της προκαταβολής καθορίζεται στην απόφαση του α' εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021, όπως κάθε φορά εκδίδεται. Σε κάθε περίπτωση, η εκταμίευση της προκαταβολής πραγματοποιείται χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, πέραν του δικαιολογητικού της περ. η.

5. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων, οι καταστάσεις διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενες από αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό προκαταβολής ανά δικαιούχο και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού προκαταβολής, αφαιρουμένου του ημίσεως, ήτοι 50%, του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4797/2021.

6. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.77/2023 (Α' 130), η προκαταβολή καταβάλλεται:

α) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης ή του δικαιούχου φορέα όπως αυτός έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο myaade/Μητρώο και επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ διαθέτει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση ^Ν για συγκεκριμένο ΑΦΜ (Ειδικού Σκοπού, για τη ΔΡΑΣΗ της ΑΡΩΓΗΣ)» (getIbanInfo). Επιπλέον από την ΑΑΔΕ γίνεται άντληση των Βασικών Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ-ΜΗ ΦΠ) με την υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου - Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου» (basicInfo της retrieveInfoByAFM), μέσω διαλειτουργικότητας και

β) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου αγροτικής εκμετάλλευσης - αγρότη - παραγωγού, όπως αυτός έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).

Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3.

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται από τον δικαιούχο μέσω της οικεία Περιφέρειας και διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).

Άρθρο 7
Διαδικασίες ασφαλισμένων επιχειρήσεων


1. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ποσοστό επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως το ποσοστό καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.

2. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

Άρθρο 8
Επιχειρήσεις ΑΜΕΑ ή μελών οικογενειών ΑΜΕΑ


1. Λαμβάνουν κατά προτεραιότητα την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες οι επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή οι επιχειρήσεις ατόμων που έχουν ανιόντα α' βαθμού, τέκνο, αδερφό ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, κατ' εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της κατά προτεραιότητα χορήγησης της επιχορήγησης, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Για την απόδειξη της αναπηρίας με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), προσκομίζονται, πέραν των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, επιπλέον τα εξής:

α. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

αα. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

ββ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

γγ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

δδ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

εε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Στην περίπτωση γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για την ως άνω ιδιότητα απαιτείται πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 2, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Άρθρο 9
Λοιπά θέματα


1. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpar ency/public/search/ home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης τόσο της κατά περίπτωση αρμόδιας Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας, όσο και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχεται τόσο κατά το χρόνο που συνέβη η θεομηνία ή η φυσική καταστροφή, όσο και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και κυρίως κατά τη διάρκεια της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής που μνημονεύονται στην παρούσα ασκούνται από το Γ' Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί ήδη πριν τη δημοσίευση του ν. 4797/2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις επιχορήγησης και οι οποίες έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 20725/Β.979/10.5.2011 (Β' 1207) απόφαση, δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή των δικαιούχων.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα μαζί με το παράρτημα, το οποίο προσαρτάται και συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής, ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο προσαρτάται και συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης